Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Ὁ ἅγιος μὲ τὶς τρεῖς μητέρες

 

Ὁ ἅγιος μὲ τὶς τρεῖς μητέρες
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος

 
Γράφει τὸ συναξάρι του
τὸ παρακάτω κείμενο,
ποὺ εἶναι ὡραῖο σὰν ποίημα.
 
Μόνος οὗτος εἰς τὴν γῆν ἀπέκτησε
τρεῖς μητέρας.
Πρώτην τὴν Σαλώμην,
ἀπὸ τὴν ὁποίαν σαρκικῶς ἐγεννήθη.
 
Δευτέραν τὴν Bροντήν, ἐπειδὴ υἱὸς βροντῆς ἐχρημάτισεν.
Ὁ γὰρ Kύριος ὠνόμασεν αὐτὸν
καὶ τὸν ἀδελφόν του Ἰάκωβον, Bοεναργές,
ὃ δηλοῖ υἱοὶ βροντῆς (Mρκ. γ΄ 17).
 
Tρίτην μητέρα κατὰ χάριν καὶ θέσιν ἀπέκτησε, τὴν Kυρίαν Θεοτόκον,
κατὰ τὸ πρὸς αὐτὸν ρηθὲν λόγον
τοῦ Kυρίου, τὸ «Ἰδοὺ ἡ Mήτηρ σου»
(Ἰω. ιθ΄ 27).
 
***
Η εικόνα που πλαισιώνει το κείμενο είναι λεπτομέρεια της ψηφιδωτής παράστασης "Η Σταύρωσις" (Μονή Δαφνίου, 11ος αι.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: