Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Φαρισαῖος κενοδοξίᾳ νικώμενος, καὶ Τελώνης τῇ μετανοίᾳ κλινόμενος,


Φαρισαῖος κενοδοξίᾳ νικώμενος, 
καὶ Τελώνης τῇ μετανοίᾳ κλινόμενος, 
προσῆλθόν σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ, 
ἀλλ' ὁ μὲν καυχησάμενος, ἐστερήθη τῶν ἀγαθῶν, 
ὁ δὲ μὴ φθεγξάμενος, ἠξιώθη τῶν δωρεῶν. 
Ἐν τούτοις τοῖς στεναγμοῖς, 
στήριξόν με Χριστὲ ὁ Θεός, ὡς φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: