Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021

Ἀντί ἁγιασμοῦ... βιτριόλι! - π. Δανιήλ Ἀεράκη


 Ἀντί ἁγιασμοῦ... βιτριόλι!

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ὁ παπᾶς συνήθως ραντίζει μὲ ἁγιασμό. Ἔτσι ἔχουν συνηθίσει οἱ πιστοὶ νὰ βλέπουν τὸν ὀρθόδοξο ἱερέα. Τελεῖ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ραντίζει ψάλλοντας τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου...». Ποῦ νὰ φαντάζονταν οἱ πιστοί, τί θὰ βρεθῆ τταττᾶς, ττοὺ θὰ ράντιζε μέ... βιτριόλι! Καὶ δὲν ράντισε μὲ τὸ καυστικὸ xrypo ἄττλους χριστιανούς, ἀλλὰ ράντισε ἔττισκοττους! Δὲν ἤθελε φυσικὰ νὰ τοὺς ἅγιαση. Ἤθελε νὰ τοὺς... τύφλωση!

• Ἀπίστευτο; Καὶ ὅμως γεγονός. Συνέβη στὶς 24 Ἰουνίου στὴν αἴθουσα τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου (στὴ Μονὴ Πετράκη). Στόχος τοῦ μαύρου ρασοφόρου οἱ Σέβ. Μητροπολῖτες, ποὺ ἀποτελοῦν κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὸ Δευτεροβάθμιο Συνοδικὸ Δικαστήριο. Ὅταν ὁ κατηγορούμενος «παπᾶς» εἶδε, ὅτι τελεσίδικα καθαιρεῖται, ἔβγαλε ἀπό τά ράσα του δύο μπουκάλια μὲ βιτριόλι καὶ τὸ ἐξεσφενδόνισε σέ ὅλους τοὺς συνέδρους Ἐπισκόπους, στὸν γραμματέα τοῦ δικαστηρίου καὶ σὲ τρεῖς λαϊκούς.

• Ἀποτέλεσμα; Ἑπτὰ Μητροπολῖτες μετεφέρθησαν σὲ νοσοκομεῖα. Εὐτυχῶς τὰ ἐγκαύματα δὲν ἦσαν τόσο ἐπικίνδυνα. Ἄλλο ἦταν τὸ πιὸ σκληρὸ ἀποτέλεσμα: Οἱ ποικίλες κρίσεις τοῦ κόσμου.

Πρωτόγνωρο τό γεγονός: «Τί παπᾶς εἶναι αὐτός, ποὺ ἤθελε νὰ τυφλώση τοὺς Μητροπολῖτες; Δὲν μποροῦσε μὲ ἄλλο τρόπο νὰ δείξη τὴν ἀντίδρασι του; Δὲν μποροῦσαν οἱ συνήγοροί του νὰ τὸν ὑπερασπιστοῦν; Καὶ δὲν καταλάβαινε, ὅτι ἡ ἐγκληματική του ἐνέργεια ἐπιβεβαίωνε τὴν ἐνοχή του καὶ γιὰ ὅσα κατηγορεῖτο;».

• Γιὰ λοὺς τοὺς καλοὺς βέβαια λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ γιά τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο: Πῶς βρέθηκε ὁ παρ᾽ ὀλίγον ἀνθρωποκτόνος στὰ ἐνδότερα τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου; Ὁ ἐπίσκοπος, πού τὸν χειροτόνησε, τίποτε δὲν ἐξέτασε; Ἐξετέλεσε μὲ κλειστά τά μάτια ἁπλῶς μία ἐντολὴ ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας καὶ χωρὶς κἄν νὰ τὸν γνωρίζη (ἔστω καὶ «φατσικὰ») τὸν χειροτόνησε καὶ τὸν φόρτωσε στὴν Ἐκκλησία; Οὔτε κἄν κατάλαβε ὁ χειροτονήσας, ὅτι πρόκειται γιὰ σπουδαρχίδη μὲ ποιὸν ἄγνωστο;

• Οἱ πληγέντες ἀπὸ τὸ βιτριόλι τοῦ καθαιρεθέντος πρώην ρασοφόρου ὁπωσδήποτε εἶναι μακρόθυμοι. Ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι δὲν θλίβεται τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ σκανδαλώδεις χειροτονίες. Ἔλεγε μακαριστὸς εὐλαβέστατος Μητροπολίτης: «Ἄς προσέχουμε! Εὔκολα τοῦ βάζεις τοῦ τυχοδιώκτη τὰ ράσα, δύσκολα ὅμως τοῦ τὰ βγάζεις»!

Ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχή, πολλὴ προσευχή, ἔρευνα καὶ ἐξονυχιστικὴ ἐξέτασις, προκειμένου ἕνας ἐνάρετος Ἐπίσκοπος νὰ θέση τὰ χέρια του πρὸς χειροτονία κάποιου. Ὑπάρχει κίνδυνος, ἡ ἀνοχὴ νὰ καταστῆ συνενοχή.

• Σὲ ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους ἀπηύθυνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Πράξ. κ'28) τὸ «προσέχετε» καὶ τὴν προειδοποίησι, ὅτι «λύκοι βαρεῖς» θὰ εἰσέλθουν στὸ ποίμνιο (Πράξ. κ' 29). Καὶ μάλιστα τονίζει ὁ Ἀπόστολος, ὅτι «οἱ βαρεῖς λύκοι», οἱ ἄγριοι λύκοι, δὲν θὰ προέρχωνται ἀπ᾽ ἔξω, ἀπὸ τοὺς κοσμικούς. Θὰ προέρχωνται ἀπὸ μέσα, «ἐξ ὑμῶν αὐτῶν».

Οἱ ἄγριοι λύκοι βγάζουν μάτια. Δὲν φωτίζουν, ἀλλὰ τυφλώνουν τὸ ποίμνιο. Ἐν προκειμένῳ ὁ ἐκτραπείς ἤθελε νά... τυφλώση ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μέ... βιτριόλι! Ἆραγε θὰ ζητηθοῦν εὐθύνες ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο, πού χειροτόνησε λυκοποιμένα;


Δεν υπάρχουν σχόλια: