Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Οἱ ἄξιοι καί μακάριοι - π. Γρηγορίου Μουσουρούλη

Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου
Λόγος

Οἱ ἄξιοι καί μακάριοι

Τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Μουσουρούλη
Ἀρχιγραμματέως  Ἱεράς Συνόδου
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
 
 « Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί» (Ὠδή τῆς Θεοτόκου)
*******

              
Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου σήμερα καί πρόσωπο κεντρικό, πού τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλη­σία εἶναι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Καί ὅπως εἶναι φυσι­κό μέ τό Πανάγιο Πρόσωπό της θά ἀσχολη­θεῖ καί ἡ σημερινή μας ὁμιλία.   
               Μέ προφητική ἔμπνευση λοιπόν ἡ Παναγία μας προλέγει ὅτι θά τήν μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων.
               Εἶχε λάβει ἤδη τό μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου, ὅτι μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ θά γινόταν μητέρα τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νά γεννηθεῖ ἐπί τῆς γῆς ὡς ἄνθρωπος. Καί γιά τήν μέγιστη αὐτή τιμή, ἦταν ἑπόμενο, ὅτι θά τήν μακαρίζουν οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων.
               Ἐάν ἐμβαθύνουμε στά λόγια αὐτά τῆς θεοτόκου, θά κατανοήσουμε: ποιός εἶναι ὁ κύ­ριος λόγος, γιά τόν ὁποῖο Ἐκείνη μακαρί­ζεται καί ὑ­μνεῖται, ἀλλά καί πῶς κάθε χρι­στιανός μπορεῖ νά γίνει μακάριος, καί μάλι­στα μέτοχος τῆς αἰωνίου μακαριότητος.
*******
«Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί»
               Εἶναι προφανές ὅτι ἡ Παναγία μακαρίζεται, διότι ἔγινε Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Μοναδική αὐτή ἡ ὕπαρξη σέ ὅλο τόν κόσμο, πού ἀξιώθηκε νά μεταφέρει ὡς "ὄχημα πανάγιον" τόν Θεό ἐπί τῆς γῆς ὡς ἄνθρωπο!
               Αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς τιμῆς καί τῆς μονα­δικῆς θέσεώς της ὡς Μητέρας τοῦ Κυρίου προη­γήθηκαν γεγονότα καί προϋποθέσεις, πού τήν κα­τέστησαν ἄξια γιά τήν ὕψιστη κλήση της ἀπό τόν Θεό, καί ἄξια μακαρισμοῦ ἀπό τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους.
               Γι' αὐτό τό θέμα δόθηκαν εὐκαιρίες στόν Κύριο νά μιλήσει σχετικῶς.
               Σέ μιά περίπτωση, ἐνῶ Ἐκεῖνος ἐκήρυττε πρός τόν λαό, καί τό πολυάριθμος ἀκροατήριό του θαύμαζε τή διδα­σκαλία Του, μιά ἁπλή γυναί­κα τοῦ λαοῦ φώναξε μέσα ἀπό τό πλῆθος: "μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλσας".
               Τόν μακαρισμό ἐκεῖνο γιά τήν Μητέρα του τόν πρόσεξε ἀμέσως ὁ Κύριος καί τόν ἀποδέ­χθηκε. Ἀλλά καί τόν ἐσχολίασε. Τόν τοποθέτησε στίς ὀρθές διαστάσεις του. Δηλαδή τόν προεξέ­τεινε καί τόν γενίκευσε. Καί μέ τήν γενμίκευση αὐτή τόν ἐξηγεῖ, καί λέγει: "Μενοῦν γε". Μάλιστα, βεβαιότατα. Εἶναι "μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν" (Λουκ. ια΄27-28). Διαβεβαιώνει δηλαδή ὅτι κάθε ἄνθρω­πος πού ἔχει ἐνδιαφέρον νά γνωρίσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί προσπαθεῖ νά τό ἐφαρμόσει εἶναι μακάριος. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐξηγεῖ ὅτι ἡ Πανα­γία Μητέρα Του ἀξιώθηκε νά γίνει τό "σκεῦ­ος ἐκλογῆς" τοῦ Θεοῦ καί ὄργανο τῆς εὐδοκίας Του γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἐπειδή ἔζησε πάν­τοτε μέ τόν ζῆλο γιά τήν γνώση τοῦ θελή­ματός Του καί μέ τήν προσπάθεια νά τό ἐμφανίζει ἐφαρμοσμένο στήν ζωή της καί νά τό ἐκφράζει μέ τήν προσωπική της ἁγιότητα.
               Ἄλλοτε πάλιν, ὅταν εἰδοποίησαν τόν Χριστό ὅτι τόν ζητεῖ ἡ Μητέρα Του καί οἱ ἀδελφοί Του, ἔδωκε μιάν ἀπάντηση ἐκ πρώτης ὄψεως περίερ­γη. Ἔδειξε τούς Μαθητές Του καί εἶπε:  "ἰδού ἡ μήτηρ μου καί οἱ ἀδελφοί μου" (Ματθ. ιβ΄49).
               Ἤθελε νά εἰπεῖ ὅτι τή σχέση του μέ τήν Μητέρα Του τήν βλέπει πρωτίστως πνευματική. Γιά νά διδάξει μέ αὐτό τόν τρόπο, ὅτι ἔχει μαζί της καί μία ἄλλη συγγένεια ἀνώτερη ἀπό τήν συγγένεια τοῦ αἵματος. Μάλιστα τήν συγγένεια αὐτή τήν ἔχουν καί ὅλοι ὅσοι διατηροῦν μαζ΄ί του πνευματικούς δεσμούς. Αὐτούς θεωρεῖ οἰκεί­ους Του. Γι' αὐτό εἶπε μέ τρόπο κατηγορηματικό, ὅτι κάθε ἄνθρωπος "ὅς ἄν ποιήσῃ τό θέλημα τοῦ Πατρός μου  τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελ­φός καί ἀδελφή καί μήτηρ ἐστί" ( Ματθ. ιβ΄50). Αὐτός εἶναι μητέρα μου καί ἀδελφή μου. Αὐτός ἔχει τήν ἀνώτερη συγγένεια μαζί μου.                                                                                        
*******
Μέ τόν τρόπο αὐτό μᾶς διδάσκει ὁ Κύριος μιάν ἀλήθεια πού ἀξίζει πολύ νά τήν προσέξουμε. Ὅτι δηλαδή ὑπάρχει μιά σχέση μαζί Του ὕψιστης πνευματικῆς συγγένειας, τήν ὁποία εἶχε πρωτί­στως ἡ Παναγία Μητέρα Του. Καί αὐτή τήν ὕψι­στη συγγένεια μποροῦμε, καί ὀφείλουμε, νά τήν ἀποκτήσουμε καί ἐμεῖς, ὥστε, ὅπως ἐκείνη μακα­ρίστηκε, καλοτυχίστηκε καί μακαρίζεται, καί ἐμεῖς νά γίνουμε ἄξιοι ἀνάλογου μακαρισμοῦ.
Μέ τήν ἔννοια αὐτή εἶπε σχετικά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο διά τοῦ Ἀποστόλου, ὅτι ὁ Κύριος δέν ἐν­τρέπεται νά μᾶς ὀνομάζει ἀδελφούς Του. "Οὐκ ἐπαισχύνεται (τούς χριστιανούς) ἀδελφούς αὐτοῦ καλεῖν"(Ἑβρ. β΄11).
Ὁ Χριστός ἐμᾶς τούς μικρούς ἀνθρώπους, ἐμᾶς τούς ἁπλούς χριστιανούς, καταδέχεται νά μᾶς ὀνομάζει ἀδελφούς του. Δέχεται καί μᾶς ἀναγνωρίζει ὅτι ἔχουμε ὅτι ἔχουμε μαζί του στε­νότατη συγγένεια, ὅσο στενή εἶναι καί ἡ συγγέ­νεια ἀδελφῶν.
Τό ἐρώτημα εἶναι: Ἐμεῖς τιμοῦμε αὐτή τήν συγγένεια ἤ τήν ντροπιάζουμε; Μήπως δηλαδή συμβαίνει κάτι ἀνάλογο μέ τήν περίπτωση τῶν ἀνθρώπων, πού μέ τή ζωή τους καί τήν συμπερι­φορά τους, ντρόπιασαν τό ὄνομά τους καί τήν οἰκογένειά τους;…
Πολλές φορές, δυστυχῶς, ὑπάρχουν στή ζωή μας κηλῖδες καί στίγματα, πού δέν δικαι­ώνουν τήν συγγένειά μας μέ τόν Χριστό (ὡς "χρι­στιανῶν" καί "ἀδελφῶν " Του)   καί ἀμαυ­ρώ­νουν τόν τίτλο πού ἔχουμε ὡς "υἱοί τοῦ ὑψίστου" (Λουκ. στ΄35).
Εἴμαστε "υἱοί τοῦ ὑψίστου" ἀλλά μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά φέρουμε ἐπάξια αὐτό τόν τί­τλο. 
Μᾶς δόθηκε μέ τό Βάπτισμα ὁ τίτλος αὐτός καί πήραμε τότε τήν ἐξουσία νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ ( Ἰω. α΄12). Ἀπό τήν ὥρα τοῦ Βαπτί­σματος λοιπόν ὀνομαστήκαμε παιδιά τοῦ Θεοῦ κατά χάριν. Εἴμαστε ἑπομένως ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ  καί παιδιά τῆς Παναγίας Μητέρας Του. Μπήκαμε κατά κάποιον τρόπο στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη τιμή πού μπορεῖ νά ποθήσει ἄνθρωπος γιά τόν ἑαυτό του.
Αὐτοί οἱ ὑψηλοί τίτλοι καί ἡ τιμή συνεπά­γονται εὐθύνες καί ὑποχρεώσεις. Καί μᾶς ἐπιβάλ­λουν τήν ὑποχρέωση νά φανοῦμε ἄξιοι, ὥστε νά μή τούς κατεντροπιάσουμε.                                                                                                                                          
*****
«Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί»
              
Ὀφείλουμε λοιπόν νά ἀποδείξουμε ἔμπρα­κτα ὅτι ἔχουμε οὐσιαστική, ὄχι τυπική καί συμβα­τική σχέση μέ τόν Χριστό.  Μόνο ἐάν ἡ ζωή μας   μαρτυρεῖ ὅτι ἀκολουθοῦμε τόν δρόμο τῆς ἀρε­τῆς, αὐτή ἡ πορεία πρός τήν ἁγιότητα μᾶς παρέ­χει τό δικαίωμα νά φέρουμε στά χείλη μας τό ὄνομα τῆς Παναγίας καί νά τήν ὀνομά­ζουμε Μητέρα μας. Καί ἐκείνη μέ τίς πρεσβεῖες της, εἴθε νά μᾶς ἀξιώσει νά γίνουμε μέτοχοι τῆς οὐράνιας μακαριότητας καί τῆς "δόξης τῶν τέκων τοῦ Θεοῦ" (Ρωμ. η΄21),    

Δεν υπάρχουν σχόλια: