Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός. - Ἱερομ. Εὐθύμιος


 Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός.

Σεβαστή Γερόντισσα, εὐλογεῖτε.

Ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας πρό καιροῦ, καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε πού καθυστέρησα νά σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι, πράγματι, νά ἀπαντῶ στά γράμματα, ἀλλά, ἐπειδή εἶδα τήν ἀνησυχία σας γιά ὅσα συμβαίνουν στίς μέρες μας καί τήν καλή σας διάθεση νά ἐνεργῆτε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἀπαντῶ.

Δέν σᾶς γνωρίζω, καί εἶναι δύσκολο νά μέ συναντήσετε, ὅπως ἐπιθυμεῖτε. Στήν ἐρώτησή σας, ἄν μπορῆτε τήν ἀπάντησή μου νά τήν κοινοποιήσετε καί σέ ἄλλους, δέν ἔχω ἀντίρρηση. Ἄλλωστε, οἱ ἀπόψεις μου γιά τόν κορωνοϊό καί τό ἐμβόλιο εἶναι γνωστές, καί αὐτά περίπου λέγω καί στούς προσκυνητές, ὅταν μέ ἐρωτοῦν.

Καθημερινῶς, «ὡς κύματα θαλάσσης κυμαινομένης» καταφθάνουν προσκυνητές στό Ἅγιον Ὄρος, καί κάποιοι μέχρι τό Κελλί μας. Ὅλοι αὐτοί, καθώς καί ὅσοι στέλνουν γράμματα, ἔχουν μία ἀγωνία καί ἕνα ἐρώτημα: «Τί θά γίνη μέ τό ὑποχρεωτικό ἐμβόλιο;». Ὅλα τά ὑπόλοιπα προβλήματα πού τούς ἔπνιγαν μέχρι τώρα τέθηκαν σέ δεύτερη μοῖρα.

Ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς χώρας μας, στήν προσπάθειά του γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχει ἐπιβάλει ἕναν αὐστηρό ἔλεγχο, πού φαίνεται ὅτι ξεπερνᾶ τίς ἀντοχές τοῦ λαοῦ. Ἐπέβαλε τά πιό αὐστηρά περιοριστικά  μέτρα, τά μεγαλύτερα πρόστιμα καί τούς πιό παρατεταμένους ἐγκλεισμούς ἀπό ὅλες τίς χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ἀναρμοδίως ἐπενέβη στά τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας, κλείνοντας τούς Ναούς καί στερώντας τούς πιστούς ἀπό τήν βοήθεια τῶν ἁγιαστικῶν Μυστηρίων μέ μέτρα ἐξαιρετικά αὐστηρά καί ἄνισα γιά τούς χριστιανούς. Οἱ ἐνέργειές του ἀποκαλύπτουν τήν διάθεσή του νά ταπεινώση καί νά ἀποδυναμώση τήν Ἐκκλησία.

Μάλιστα, ἀπό τόν ὑπερβάλλοντα ζῆλο του γιά τήν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, εἰσηγήθηκε τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, καί ἀνακοίνωσε προνόμια γιά τούς ἐμβολιασμένους. Αὐτό δέν θά εἶναι ἕνα ἁπλό χαρτί, μιά συνηθισμένη βεβαίωση. Ἄν παρ' ἐλπίδα ἐφαρμοσθῆ αὐτό, τότε ὅσοι δέν θά ἐμβολιασθοῦν καί δέν θά ἔχουν αὐτό τό πιστοποιητικό, θά ἀποκλείωνται ἀπό παντοῦ. Τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης (2361/2021) ἀποφάνθηκε ὅτι τό ἐμβόλιο δέν εἶναι ὑποχρεωτικό καί δέν πρέπει νά γίνεται διάκριση ἐμβολιασμένων καί μή. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἐνεργώντας αὐταρχικά, γίνεται βασιλικώτερος τοῦ βασιλέως, διχάζει τόν Ἑλληνικό λαό καί ἐπιβάλλει μία δικτατορία χειρίστου εἶδους.

Αὐτήν τήν ἀντισυνταγματική καί παράνομη προσπάθεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀνέλαβαν μέ θεῖο ζῆλο νά θέσουν σέ ἐφαρμογή κάποιοι Ἐπίσκοποι, ἀπειλώντας καί ἐκβιάζοντας ἱερεῖς, μοναχούς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά ἐμβολιασθοῦν. Ἔχουν αὐτήν τήν ἐξουσία νά τούς ἐκβιάζουν νά ἐμβολιασθοῦν παρά τήν θέλησή τους;

Ὁ Σωτήρας μας Χριστός θεράπευε μόνο ὅσους ζητοῦσαν τήν θεραπεία. Τούς ἄλλους ἀσθενεῖς, πρίν τούς θεραπεύση, πρῶτα τούς ρωτοῦσε: «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Οὔτε μᾶς θεραπεύει, οὔτε μᾶς σώζει χωρίς τήν θέλησή μας, καίτοι ἐπιθυμεῖ πολύ τήν σωτηρία μας. Δέν καταργεῖ τήν ἐλευθερία μας ὁ Θεός, σέβεται τό αὐτεξούσιο, πού ὁ ἴδιος μᾶς ἔδωσε. Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο «Μή βουλομένους οὐ βιάζεται ὁ Θεός» (PG 51,143).

Οἱ σημερινοί «σωτῆρες» μας δέν μᾶς ὑπολογίζουν. Μέ τό πρόσχημα τῆς ὑγείας καταργοῦν τήν ἐλευθερία μας. Ὑστερα ἀπό τόν φόβο τοῦ ἰοῦ, ἦλθε ἡ τρομοκρατία ἐξ αἰτίας τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ζοῦμε δυστυχῶς τόν διχασμό, τό μῖσος καί τήν διάκριση τοῦ λαοῦ σέ κατηγορίες ἀνθρώπων. Ἡ σημερινή κατάσταση θυμίζει λίγο τήν Ἑλλάδα κατά τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Προετοιμάζει καί προϊδεάζει τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως τότε θά ἀποκλείωνται ἀπό τίς ἀγοραπωλησίες, τίς δημόσιες θέσεις καί τά ταξίδια ὅσοι δέν θά ἔχουν τό χάραγμα, παρομοίως, ἄν ἐφαρμοσθῆ τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, θά ἀποκλείωνται ἀπό παντοῦ ὅσοι δέν θά ἐμβολιασθοῦν. Τά κοινά στοιχεῖα εἶναι φόβος, ἐξαναγκασμός, παρακολούθηση.

Τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι βεβαίως, ἐκ πρώτης ὄψεως ἰατρικό, ἔγινε, ὅμως, περισσότερο πολιτικό ϙπιό πολύ ὁμιλοῦν οἱ πολιτικοί καί οἱ δημοσιογράφοιϙ, εἶναι καί οἰκονομικό, καί ἔγινε ἄριστο μέσο ἐπιβολῆς καί ἐλέγχου. Ὁπωσδήποτε, εἶναι καί πνευματικό, καθότι μέ τήν πρόφασή του καταργεῖται τό αὐτεξούσιό μας ἐνῶ γιά τήν παρασκευή τοῦ ἐμβολίου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα ἀπό ἐκτρωμένο ἔμβρυο.

Ὑπάρχουν διαδιδόμενες μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες συνεχῶς αὐξάνουν, ὅτι στά ἀεροδρόμια ὑπάρχει μηχάνημα πού ἀναγνωρίζει τούς ἐμβολιασμένους καί ὅτι σέ ὁρισμένα κινητά τηλέφωνα μέ μιά συγκεκριμένη ἐφαρμογή, ὅταν πλησιάση ἐμβολιασμένος, ἐμφανίζεται ἕνας δωδεκαψήφιος ἀριθμός, στοιχεῖα ἀποδεικτικά ὅτι μέσῳ τοῦ ἐμβολίου μπορεῖ ὁ ἐμβολιασμένος νά παρακολουθῆται. Γι' ὅλα αὐτά θά μᾶς διαφωτίσουν οἱ εἰδικοί καί πιστεύω ὅτι ὁ Θεός θά ἀποκαλύψη ὅλη τήν ἀλήθεια.

Διατέθηκαν πολλά χρήματα καί ἔγινε πολλή διαφήμιση γι' αὐτό τό περίφημο ἐμβόλιο. Ἀρκετοί τό ἔκαναν μέ τήν πρόθεση νά προστατέψουν τήν ὑγεία τους. Δικαίωμά τους. Εὐχώμαστε εἰλικρινά κανείς ἀπό τούς ἐμβολιασθέντες νά μήν πάθη τίποτε. Ἄς ἀφήσουν, ὅμως, ἥσυχους καί ἐλεύθερους τούς ἀνθρώπους νά ἀποφασίσουν. Ὅσους δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, κανείς δέν πρέπει ϙκαί δέν ἔχει τό διακαίωμαϙ νά τούς ἐξαναγκάση μέ ὁποιονδήποτε τρόπο νά ἐμβολιασθοῦν.

Δέν εἴμαστε γενικῶς κατά τῶν ἐμβολίων. Τά παλαιά δοκιμασμένα ἐμβόλια ἔσωσαν πολλούς. Τά νεώτερα ἔχουν ἀρκετές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες. Γι' αὐτό εἰδικά τό ἐμβόλιο οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δικαιολογημένους φόβους. Εἶναι ἕνα ἐμβόλιο πού ἀκόμα πρίν τήν παρασκευή του ἔγινε μέ νόμο ὑποχρεωτικό, ἦραν τίς εὐθύνες καί τίς ἀποζημιώσεις ἀπό τίς παρασκευάστριες ἑταιρεῖες, τόσο γρήγορα τέθηκε σέ χρήση χωρίς νά δοκιμασθῆ ἐπαρκῶς, δέν καλύπτει πλήρως τούς ἐμβολιασμένους, καί κάθε μέρα πληροφορούμαστε σοβαρές παρενέργειες καί θανάτους ἐμβολιασμένων. Αὐτά τά στοιχεῖα τά μαθαίνομε ὄχι μόνο ἀπό στατιστικές ἀλλά καί ἀπό ἀνθρώπους γνωστούς καί συγγενεῖς.

Ὅπως θρηνήσαμε τόν θάνατο γνωστῶν καί συγγενικῶν προσώπων ἀπό τόν κορωνοϊό, ἔτσι τώρα θρηνοῦμε γιά ἀρρώστους καί πεθαμένους ἀπό τό ἐμβόλιο. Ἀπό τήν Σκύλλα (ἰό) ἡ μόνη λύση εἶναι νά πᾶμε στήν Χάρυβδη (ἐμβόλιο προβληματικό);  Δέν ὑπάρχει θεραπεία γιά τόν ἰό;

Δέν εἶμαι γιατρός γιά νά ἐκφέρω γνώμη. Γνωρίζω, ὅμως, γιατρούς πού ἀντιμετώπισαν ἐπιτυχῶς μέ ἀντιβιώσεις, βιταμίνες καί ἄλλα φάρμακα τούς νοσήσαντες ἀπό τόν ἰό. Γιατρός γνωστός μου ἔδωσε ἀντιβίωση καί ἄλλα φάρμακα σέ ἑκατοντάδες ἀσθενεῖς καί κανείς δέν πέθανε. Ὑπάρχει θεραπεία γιά τόν ἰό, ἀλλά κάποιοι δέν τήν θέλουν. Μόνο τό ἐμβόλιο προβάλλουν. Διάβασα τίς γνωστές δηλώσεις τοῦ Γάλλου ἐπιστήμονα  Luc Antoine Montagnier, κατόχου τοῦ βραβείου Νόμπελ, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες πού εἶναι καί φθηνές, ὅπως ἡ ἀζιθρομυκίνη καί ἡ ὑδροξυχλωροκίνη. Τό ἐμβόλιο δέν εἶναι θεραπεία. Ἡ ἔρευνα πρέπει νά στραφῆ πρός τήν θεραπευτική ἀντιμετώπιση». Ἄν ὄντως ἦταν ἐπαρκῶς δοκιμασμένο καί προφύλασσε ἀποτελεσματικά χωρίς παρενέργειες καί θανάτους, ὁ κόσμος θά ἐπληροφορεῖτο ἐσωτερικά καί δέν θά χρειαζόταν ὅλη αὐτή ἡ προπαγάνδα καί ἡ πίεση. Μόνοι τους θά ζητοῦσαν τό ἐμβόλιο. Ἀρκετά ταλαιπωρήθηκε ὁ λαός μας ἀπό αὐτήν τήν ἐπώδυνη ἱστορία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄς ἀφήσουν, ἐπί τέλους, τόν καθένα νά ἐνεργήση ἐλεύθερα κατά τήν κρίση του, χωρίς πιέσεις.

Στά δύσκολα χρόνια πού ζοῦμε, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἡ καταφυγή μας καί ἡ σωτηρία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνο ἡ κιβωτός πού μᾶς σώζει, ἀλλά εἶναι γιά τά δύσκολα. Ὅπου ἡ ἐπιστήμη καί ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια ἀδυνατοῦν νά βοηθήσουν, ἡ Ἐκκλησία, ὅταν χρησιμοποιήση τά πνευματικά της μέσα καί τά δικά της σωτήρια φάρμακα, κάνει τά ἀδύνατα δυνατά καί θεραπεύει κάθε ἀσθένεια καί δύναται νά ἐξαφανίση κάθε ἐπιδημία, ὅσο μεταδοτική καί θανατηφόρα καί ἄν εἶναι αὐτή, ὅπως διδάσκει ἡ Ἐκκλησιαστική μας ἱστορία. Ὅπως ἡ κιβωτός τοῦ Νῶε, πού προεικόνιζε τήν Ἐκκλησία, περιεῖχε ζῶα καθαρά καί μή καθαρά, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μας περιλαμβάνει ἁγίους καί ἁμαρτωλούς, δικαίους καί ἀδίκους, μασκοφόρους καί μή, ἐμβολιασμένους καί μή. Ὅλοι χωρᾶνε στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Ἔμεῖς δέν πρέπει νά χωρίζωμε τούς ἀνθρώπους, οὔτε νά θεωροῦμε τούς ἐμβολιασμένους σάν χαραγμένους ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε πάλι οἱ ἐμβολιασμένοι νά ἐλέγχουν καί νά πιέζουν ἀφόρητα ὅσους δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, ὅπως συνήθως συμβαίνει. Ἴσως στό μέλλον, ὅταν ἀποκαλυφθῆ ἡ ἀλήθεια γιά τό ἐμβόλιο, πολλοί νά μετανοιώσουν πού τό ἔκαναν, ὅπως ἤδη μετάνοιωσαν μερικοί. Ἤδη ἀνακοινώθηκε ὅτι δύο γνωστές ἑταιρεῖες, ἀπέσυραν τά ἐμβόλιά τους ὡς ἐπικίνδυνα. Μέ τέτοια ἐμβόλια ὁ Πρωθυπουργός προσπαθεῖ νά κτίση τό πολυδιαφημισμένο τεῖχος τῆς ἀνοσίας; Καί γιά ὅσους ἔπαθαν ἀνήκεστη βλάβη τῆς ὑγείας τους καί γιά ὅσους πέθαναν, δέν ἔχει εὐθύνη; Παίζουν μέ τήν ὑγεία καί τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι δυνατόν πλέον νά πιστέψομε ὅτι αὐτοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν ὑγεία μας;

Σεβαστή Γερόντισσα. Μέ αὐτά τά λίγα ἀποτυπώνω τόν πόνο μου καί ἀπαντῶ στήν ἐρώτησή σας, πού εἶναι παρόμοια μέ τήν ἀγωνία καί τόν προβληματισμό πλήθους ἀνθρώπων. Ἀνησυχῶ γιά τήν διαίρεση τοῦ λαοῦ μας. Τά κόμματα ἀνέκαθεν κομμάτιαζαν καί χώριζαν τόν λαό. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑνώνει  μεταξύ μας σέ ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό. Ἀκόμα καί τό ὄνομα Ἐκκλησία εἶναι ὄνομα ἑνότητος. Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι ὅσες φορές ὁ λαός χωρίστηκε, ἐπακολούθησε καταστροφή. Ὅσες φορές οἱ ἐχθροί τοῦ Ἔθνους μας σχεδίαζαν καί «ἐμελέτησαν κακά» γιά μᾶς, προηγουμένως παρασκεύαζαν τήν διαίρεση τοῦ λαοῦ. Πρίν τήν Ἅλωση τόν εἶχαν διαιρέσει μέ ψευδοενώσεις σέ ἑνωτικούς καί σέ ἀνθενωτικούς· πρίν τήν Μικρασιαστική καταστροφή σέ Βασιλικούς καί σέ Βενιζελικούς· πρίν τόν ἐμφύλιο πόλεμο διακρίνονταν σέ κομμουνιστές καί σέ Ἐθνικόφρονες καί πρίν τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ὁ λαός εἶχε χωρισθῆ σέ Μακαριακούς καί Ἀντιμακαριακούς. Σέ παρόμοιες περιπτώσεις ἡ λύση δέν εἶναι ἡ ὑποταγή τῆς Ἀληθείας, στήν πλάνη χάριν τῆς ἑνότητος, ἀλλά ὁ ἀνιδιοτελής ἀγῶνας γιά τήν ἐπικράτηση τῆς Ἀληθείας ἡ ὁποῖα μᾶς ἐλευθερώνει. Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό μετάνοια καί προσευχή γιά νά δώση ὁ Θεός τέλος στήν δοκιμασία. Τό Ἅγιο Πνεῦμα πού γιορτάζομε τήν ἐπιφοίτησή Του, «καλεῖ πάντας εἰς ἑνότητα». Ἐπειδή εἶναι καί Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, εἴθε νά μᾶς ἀποκαλύψη ὅλη τήν ἀλήθεια γιά τά ἐμβόλια.

Εὔχομαι ὁ τριαδικός Θεός νά δίνη τήν χάρη Του σέ ὅσους ἐνεργοῦν μέ πόνο καί εἰλικρίνεια γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, σέ ὅσους σέβονται τήν ἐλευθερία καί σέ ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, δίνοντας ἐλπίδα καί ἐνισχύοντας τήν πίστη του.

Μέ τήν ἐν Χριστῷ φιλαδελφία μου
καί ἄπειρες εὐχές

Ἱερομ. Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως
Ἅγιον Ὄρος
7/20  Ἰουνίου 2021

40 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ. Καλόγεροι να προσπαθούν να επιβάλουν έμμεσά ή άμεσα ιατρικές απόψεις παίζοντας με εκατομμύρια ζωές. Ας δει το μήνυμα του γέροντα Χριστόδουλου στο you tube τι λέει για το πόσοι μοναχοί , κληρικοί και λαϊκοί έχουν πεθάνει. Η φράση του δεν είμαι γιατρός τα λέει όλα γιατί το 80-85% των γιατρών έχουν εμβολιασθεί.

Ανώνυμος είπε...

Ερώτημα : Θα κάνομε υπακοή σε έναν Άγιο ή στην Εκκλησία; ΄Μπορεί να υπάρξει άγιος που δεν κάνει υπακοή στην Εκκλησία;

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία της Ελλάδας πρέπει να προσφύγει στον Επίσκοπο του Ιερομ. Ευθυμίου τον Οικουμ. Πατριάρχη και να του πει όπως για τον Μόρφου να σταματήσει να παραπλανά τον κόσμο. από πότε ένας μοναχός έχει λόγο για ζητήματα ιατρικά και επιδημίες; Να καθίσει στην καλύβη του και κοιτάξει τον εαυτό του και την σωτηρία του. Μπουχτίσαμε από ρασοφόρους φωστήρες παντογνώστες.

ΥΓ. λυπάμαι που ο Ιστολόγος έπεσε τόσο χαμηλά να δημοσιεύει συνωμοσιολογικά μεσαιωνικά κείμενα.

Ανώνυμος είπε...

Ένα γράμμα σε κάποια μοναχή έγινε καθολική επιστολή Ιερονονάχου Ευθυμίου το ανάγνωσμα. Την Κυριακη αντί για απόστολος να διαβασθεί στην Εκκλησία. σε τι κατήφορο θα φτάσεις Ορθοδοξία μου!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ταιριάζει η δήλωση Μητροπολίτη για χειροτονίες ιερέων και για την επιστολή αυτή.
«Φοβάμαι πώς έχουμε κάνει τραγικά λάθη στις χειροτονίες εμείς οι Επίσκοποι. Κάποιοι ούτε καντηλανάφτες δεν έπρεπε να γίνουν αλλά έγιναν Ιερείς!»

Ανώνυμος είπε...

Είμαι ποιμένας λογικών προβάτων και αγρυπνώ για την ενορία μου. Τέτοιες παρεμβάσεις δημόσιες συλλειτουργών σε ζητήματα ιατρικής είναι απαράδεκτα. Δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στην ποιμαντική διάφοροι σεβαστοί κατά τα άλλα ιερείς. Στην ενορία εκτός του Μητροπολίτη φροντίζω να μην πατούν το πόδι τους ως ομιλητές οι αρχιμανδρίτες οι οποίο στον άμβωνα λέγουν ανεξέλεγκτα ότι επιθυμούν χωρίς σεβασμό στον αγώνα τον οποίο κάνω τον Λειτουργικό και του κηρύγματος. Με ποια εξουσία όλοι αυτοί διχάζουν το ποίμνιο εις το οποίο καταφθάνουν για να λαμπρύνουνε την Θεία Λειτουργία. Δεν τους χρειάζομαι πολλοί εξ αυτών νεότεροι μου ουδέποτε ποίμαναν ενορία αλλά περιφέρονται από ναό σε ναό χωρίς να σεβαστούν τον αγώνα και τον ιδρώτα ετών στην ενορία. Προσωπικά γνωρίζω και τα κουταλοπίρουνα του κάθε σπιτιού αυτοί τι γνωρίζουν και λένε όχι αγιογραφικό κήρυγμα αλλά διχαστικό, ελεγκτικό, επιτιμητικό. Φτάνει πλέον κάθε ένας εκεί που ορίσθηκε. Οι αγιορείτες στο μοναστήρι τους, οι αρχιμανδρίτες στο μοναστήρι τους, οι κληρικοί στην ενορία τους ο Μητροπολίτης μόνο μπορεί να χαράξει γραμμή.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιότερα όσοι προσκυνητές επεσκέπτοντο το Αγιον Ορος. θεωρούσαν μεγάλη ευλογία να συναντήσουν Πνευματικό άνθρωπο, να τόν ρωτήσουν για θέματα που τούς απασχολόύσαν και να ζητήσουν τη γνώμη του και τις προσευχές του.
Σήμερα, όταν ένας Αγιορείτης έμπειρος μοναχός εκφράζει απλώς μία άποψη, χωρίς να θελήση να την επιβάλη, και μάλιστα απευθυνόμενος σε μοναχή, όχι σε κοσμικούς, πέφτουν επάνω του για να τόν "φάνε" οι κάθε λογής υποστηρικτές της "Νέας Κανονικότητας", επειδή προφανώς ο μοναχός ξέφυγε από την επίσημη Κρατική άποψη.
Ομως ακόμη και η απόφαση της ΔΙΣ αναφέρει ότι ο κάθε ένας θα πρέπει να συζητήση με τον γιατρό του και να αποφασίση ελευθερα για τον εμβολιασμό του. Δεν επιβάλλει καταναγκασμό.
Αυτό είναι και το πνεύμα του π. Ευθυμίου.

Ανώνυμος είπε...

Βγήκαν οι οχιές οι δημούτσουνες να μιλήσουν για τον Γέροντα Ευθύμιο...

Ανώνυμος είπε...

Μάλλον εσείς δν θα δεχοσασταν στην ενορία σας ούτε τον Άγιο Παΐσιο ούτε τον Άγιο Πορφύριο ...Σημεια των Καιρών...

Ἰ. Ἀ. Ἠ. είπε...

Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες για τους ανθρώπους (κληρικούς και λαϊκούς) που πίστεψαν τα μεγάλα λόγια για την αποφυγή της μάσκας και του εμβολίου, αρρώστησαν και πέθαναν;
Κανείς βέβαια.
Οι επαναστάτες του άμβωνος και του πληκτρολογίου σφυρίζουν αδιάφορα και συνεχίζουν το δήθεν χριστιανικό τους έργο.
Ο Θεός να μας λυπηθεί.

Ανώνυμος είπε...

Πέστε τα γέροντα...

Ανώνυμος είπε...

Τα ίδια δυστυχώς λέγανε κ για τον Νώε οταν κατασκευζαι την κιβωτό...τα ίδια λέτε και εσείς...Εαν είχατε προσωπική γνωση του πατρός Ευθυμίου δεν θα γρσφατε τέτοια πράγματα..
Κατά τα άλλα εμείς να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησια αλίμονο! Η Εκκλησια αλήθεια που κάνει υπακοή στο ευαγγελιο του Χριστού; η στον "Καισαρα";...την σήμερον ημέρα;
Ο νοών νοητω!...

Ανώνυμος είπε...

Σας πειραζει η αλήθεια που εκφράζει ο Ευθυμιος...οταν μητροπολιτες και ιερείς εκφραζονταιυπερ του εμβολιου κτλ..δεν μιλάει κανένας..δεν υπαρχει πιο σωστή τοποθετηση απο αυτη..ευγε γεροντα..

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό κείμενο. Από τα πιο σαφή και αναλυτικά που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα, για το θέμα. Θέτει τις πιο ουσιαστικές παραμέτρους.
Το ιατρικό θέμα, με τους νεκρούς, τις νοσηλείες, κλπ, καταρρίπτοντας τους διαφόρους αρνητές.
Την υπερεκμετάλλευση με το άμετρο κέρδος, διαφόρων οργανισμών, εταιρειών.
Την πολιτική καριέρα πολλών ανυπάρκτων που ξαφνικά εμφάνισαν "έργο".
Την τραγική διαχείριση, που σε πολλές χώρες εφαρμόσθηκε και εν πολλοίς, ευθύνεται για τα εκατομμύρια των θανάτων, εντός και εκτός ΜΕΘ. Τις ανισότητες και την προχειρότητα που στοίχησε τόσες ζωές θετικών και μη στον ιό.
Τον απολυταρχισμό των μέτρων που εφαρμόσθηκαν, την δικτατορική πρακτική στη λήψη των αποφάσεων και την έντεχνη απαλλαγή των ευθυνών απ τους κρατούντες. Με νόμους αστραπή κιόλας. Καταπάτηση όλων των ελευθεριών! Στέρηση του εκκλησιασμού! Απομάκρυνση απ' το ποτήριο της Ζωής! Θεέ μου συγχώρεσαί μας! Με προφάσεις διάτρητες! Πολλές φορές και χωρίς!
Την διαφημιστική προβολή των εμβολίων με χαρακτήρα μεσσιανικό. Πρώτη φορά στην Ιατρική θεοποιήθηκαν τέτοιες πρακτικές. Γίναμε πειραματόζωα τόσοι άνθρωποι, αφού καταργήθηκαν όλοι οι μέχρι τώρα κανόνες της επιστήμης! Χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο, ούτε τις απαραίτητες μελέτες! Θρησκειοποίηση της επιστήμης!
Πολύ σωστά το κείμενο μιλά για τον επικείμενο υποχρεωτικό εμβολιασμό. Δεν εκφράζεται κατά του εμβολίου, αλλά κατά της υποχρεωτικότητας, αυτού του εκλεπτυσμένου απολυταρχισμού. Και της θρησκειοποίησης του. Του κινδύνου της σύγχρονης ειδωλολατρείας.
Σύμφωνα και με την επίσημη άποψη της Εκκλησίας που μιλά υπέρ του εμβολιασμού μεν, αλλά κατά της επιβολής του (δήλωση του επισήμου εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου).
Και στο τέλος σε έντονα πατρικό τόνο, μιλά για τη σημασία της ενότητας και τον διαφαινόμενο διχασμό που εντέχνως διενεργείται. Τον πιο σοβαρό κίνδυνο, αυτόν της διχόνοιας και της "αδιάκριτης" διάκρισης.
Είμαι πολύ αισιόδοξος, αφού υπάρχουν ακόμη τέτοιοι άνθρωποι, σαν τον συγγραφέα! Σας ευχαριστούμε πολύ πάτερ Ευθύμιε.
Και αισιόδοξος που υπάρχουν και τέτοια αρνητικά σχόλια. Ακόμη υπάρχει συνείδηση ευτυχώς που όσο και να το κρύβουμε, ελέγχει! Γι αυτό και ενοχλούνται τόσο! Όταν ντρέπεσαι για τον Χριστό, είναι καλό τουλάχιστον να πονάς, να ενοχλείσαι και ας το ντύνεις με τη δικαίωση του θεολογικού ναρκισσισμού. Τα είδωλα άλλωστε θολώνουν τα πράγματα.
Σε ευχαριστούμε πάτερ. Ο Θεός μαζί σας.

Ανώνυμος είπε...

Η τελευταία παράγραφος δείχνει οτι ο συγγραφέας έχει πείρα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος!
Δόξα τω Θεώ!

Ανώνυμος είπε...

Γνωρίζει ο ιερομόναχος αυτός που η φήμη του έχει φτάσει στον κόσμο ότι ο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Καταλαβαίνει ο ιερομόναχος αυτός με τα όσα λέει ότι θα στείλει πολλούς ακόμα όχι στο νοσοκομείο αλλά στο νεκροταφείο. Αύριο είναι τα 6μηνα του Καστορίας Σεραφείμ, πέθανε ο Λαγκαδά Ιωάννης. Πλήθος κληρικών. Που ζει ο ιερομόναχος αυτός;;;; μάλλον στην κοσμάρα του. Είχε καλή φήμη. Τον τελευταίο καιρό αμαύρωσε την έξωθεν μαρτυρία του. Να σπεύσει σε πνευματικό και να μετανοήσει δημόσια διότι μια κόλαση δεν τον φτάνει. Ο γιός μου πείθανε από τέτοιες ανοησίες που διάβαζε και του ελέγαν αναρμόδιοι ιερείς.

Ανώνυμος είπε...

Ο Γιανναράς το έχει γράψει, οι ιερείς είναι πανεπιστήμονες. Γνωρίζουν τα πάντα και έχουν άποψη επί παντός. Αγιορείτες μπήκαν στο νοσοκομείο. Άλλοι πέθαναν. Μήνες δεν δεχόντουσαν προσκυνητές οι μονές και ο π. Ευθύμιος μας λέει περι υποχρεωτικού και κυβερνητικής επιβολής.
Σεβάσμιε πάτερ όταν βάζεις επιτίμιο το κάνεις για την μετάνοια και την σωτηρία του ανθρώπου. Όταν η Εκκλησία αφορίζει το κάνει για την σωτηρία μας από τη παραπλάνηση.
Όταν αυτά τα κάνει η Εκκλησία είναι σωστά. Όταν τα κάνει η πολιτική ηγεσία είναι υποχρεωτικά.
Για ψάξτε το περισσότερο γιατί είστε ΛΑΘΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ηδη, φίλε μου Ι.Α.Η., δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους και σφυρίζουν αδιάφορα, οι προπαγανδιστές των εμβολίων, για τους τρείς θανάτους, τις θρομβώσεις και τις περικαρδίτιδες, που έχουν έως τώρα προκαλέσει οι παρενέργειες των εμβολίων.
Ας αναλάβη τις ευθύνες του το Κράτος και οι παρασκευάστριες εταιρείες, (αποζημιώσεις, κλπ.), για να δώσουν το καλό παράδειγμα και στούς άλλους να είναι περισσότερο υπεύθυνοι.

Ανώνυμος είπε...

Aπλά ντροπή σου 6:49 για το σχόλιό σου.
Χωρίς να γνωρίζεις αποφαίνεσαι.

Ανώνυμος είπε...

Προς Ι.Α.Η.: για την 44χρονη της Κρήτης και για τα άλλα θύματα των εμβολίων έχεις να πεις τίποτε;

Ανώνυμος είπε...

Δεν βλέπω να είναι οι αρχιμανδρίτες στα μοναστήρια...στις ενορίες των πόλεων είναι, μήπως κάνω λάθος;

Ανώνυμος είπε...

Προς 9:26: με βάση αξιόπιστες εκτιμήσεις σχεδόν το 30% του πληθυσμού της χώρας έχει νοσήσει και 12500 και πλέον έχουν καταλήξει λόγω Covid.
Και συ εντοπίζεις το πρόβλημα στους Αγιορείτες και κάποιους κληρικούς...

Ανώνυμος είπε...

Τιμούν τον π. Ευθύμιο και η παρούσα επιστολή του και η προηγούμενη παρέμβαση του και ευχόμαστε να τον έχει ο Κύριος καλά να λαλεί όχι όπως θέλουν οι κοσμικοί και οι άθεοι, αλλά όπως θέλει ο Κύριος και σύμφωνα με το εκκλησιαστικό πνεύμα , το πνεύμα των αγίων Πατέρων και όχι του εκκλησιαστικού κατεστημένου.

Εκκλησιαζόμενος

Ανώνυμος είπε...

Η κομματική ταυτότητα κάποιων εδώ μέσα είναι πάνω από την πίστη.βλεπουν την φιλανθρωπία του πρωθυπουργού και όχι την αγιότητα ενός εν ζωή Αγίου

Γιάννης Ιωαννίδης είπε...

Mερικές σκέψεις, από τις πολλές που μου ήλθαν στο μυαλό:
1. Η πατρίδα μας γνωρίζει μία από τις σοβαρότερες υπαρξιακές κρίσεις της ιστορίας της. Οι Τούρκοι λυσσομανούν. Οι λεγόμενοι μετανάστες έχουν αφηνιάσει, διαπράττοντας καθημερινά ανήκουστα εγκλήματα. Η εξέλιξη του δημογραφικού οδηγεί όχι σε αργό, αλλά σε γρήγορο θάνατο το έθνος. Με το διαδίκτυο η αμαρτία έγινε πιο ευπερίστατη από ποτέ. Και οι χριστιανοί απασχολούν τους πατέρες και μοναχούς με μία και μόνον ερώτηση. Να κάνω το εμβόλιο; Απορεί κανείς για το επίπεδό μας ως χριστιανών. Είναι όντως αυτό;
2. Κάθε ιατρική μέθοδος είναι, κατ’ ουσίαν, πειραματική. Ακόμη και το πιο δοκιμασμένο φάρμακο δεν γνωρίζει κανείς με ακρίβεια πώς θα επιδράσει στον συγκεκριμένο οργανισμό που θα το λάβει.
3. Το εμβόλιο δεν είναι μέθοδος θεραπείας αλλά πρόληψης. Προωθείται συνεπώς για να αποτραπεί η περαιτέρω διάδοση της νόσου, η οποία όσο περισσότερους προσβάλλει τόσο δυσκολότερα διαχειρίσιμη θα είναι.
4. Ο εμβολιασμός ως τρόπος πρόληψης κατά του covid19 δεν είναι ελληνική ευρεσιτεχνία, αλλά αυτήν την στιγμή, τυγχάνει παγκόσμιας εφαρμογής. Τα δε κυκλοφορούντα παγκοσμίως εμβόλια δεν είναι μόνον αυτά που προέρχονται από τις δυτικές φαρμακοβιομηχανίες, αλλά, επίσης, ρωσικά, κινεζικά, οσονούπω δε και… κουβανέζικα!
5. Βεβαίως και εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι επιδεικνύουν ειλικρινές ενδιαφέρον για την υγεία των πολιτών, οι αυτουργοί της διάλυσης των πάντων και ιδίως αυτοί που παρέδωσαν την Ελλάδα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς της, στέκονται δε αδιάφοροι στα ειδεχθή εγκλήματα που αυτοί καθημερινώς διαπράττουν, αν δεν επιχαίρουν κιόλας. Ωστόσο, παραλλήλως: α) δεν υποπίπτω στον πειρασμό της αναρχίας και της απόλυτης αυτονομίας, εξακολουθώ δηλαδή να σέβομαι τις τεταγμένες υπό του Θεού εξουσίες, άχρι καιρού, β) διαχωρίζω τις εξουσίες αυτές και τις σκοπιμότητές τους από τον ανιδιοτελή και τιτάνιο αγώνα των εργατών της υγείας να επιτύχουν στην δύσκολη αποστολή τους ανάσχεσης και αυτής της πανδημίας.
6. Ποτέ δεν θα αμνηστευθεί η εγκληματική διαχείριση του πρώτου κύματος της πανδημίας από τον εντολοδόχο του Open Society, όταν χωρίς αιδώ και με περισσό θράσος επιχείρησε, με τον συναυτουργό προκάτοχό του, να εμφανίσει την πανδημία περίπου ως αποτέλεσμα του εκκλησιασμού και της Θείας μετάληψης!!

Γιάννης Ιωαννίδης

Ανώνυμος είπε...

Τα μοναστήρια κ. Ιωαννίδη που νόσησαν οι μοναχοί, σε ναούς που την πάτησαν πολλοί δεν παίξανε ρόλο στους θρησκεύοντες. Δεν χωρά αμφισβήτηση ότι υπάρχουν και άλλοι επικίνδυνοι χώροι. Εμείς οι χριστιανοί σε εκκλησίες πάμε, ούτε σε γήπεδα, ούτε σε θέατρα, ούτε σε γυμναστήρια, ούτε σε καφετέριες, ούτε σε εστιατόρια, ούτε.. ούτε...

Ανώνυμος είπε...

Από φανφαρολογίες καλύτερα να ακούς πνευματικά θέματα όπως αυτά του κ. Ηλία Σκόνδρα.
http://anastasiosk.blogspot.com/2021/06/2_25.html

Ανώνυμος είπε...

Στο καλύβι σου π. Ευθύμιε με τα καλογέρια σου. Ως εκεί έχει αρμοδιότητα. Παραπέρα καμιά. Οι ιδέες σας είναι θανατηφόρες.

Ανώνυμος είπε...

Έχεις ευθύνη Ιστολόγε για τέτοιες απόψεις που προβάλεις και προωθείς. Το ιστολόγιό σου είναι επικίνδυνο. Πρόσεχε την κόλαση.

Ανώνυμος είπε...

Και μετά σου λένε υπακοή στην εκκλησία... Ποια ακριβώς;

Ανώνυμος είπε...

Ζούμε στην εποχή για την οποία μίλησε ο Άγιος Αντώνιος,ο οποίος είπε ότι θα έρθει καιρός πού οι τρελοί θα θεωρούνται σωστοί καί οι σωστοί τρελοί.Αυτο συμβαίνει στην εποχή μας, όποιος λέει το σωστό είναι τρελός.....το μαύρο γίνεται άσπρο....

Ανώνυμος είπε...

Ο άγνωστος ανωνυμάκος 12:50 και 12:51 μ.μ. είναι επικίνδυνος τύπος! Προσπαθεί να κάνει την Ελλάδα σταλινική χώρα όπου οι μοναχοί και οι ιερείς δεν θα μπορούν να εκφράζουν την άποψη τους!!!
Αντικληρικός και αντιμοναχικός ολοκληρωτισμός στην κεφαλή του επικρατεί!!!

Kalemis είπε...

Δεν υπάρχει κανένας νέος θανατηφόρος ιός, είναι ένα τεχνητό φόβητρο,οι απλές γρίπες είναι,από τις οποίες πάντοτε είχαμε πνευμονίες σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα, και πάντα πέθαιναν άνθρωποι.Απλα τώρα έδωσαν ένα όνομα και μια θανατηφόρα φήμη, αλλά αυτό συνέβαινε πάντοτε Πότε θα το καταλάβετε?Αλλά τι ψάχνω, εδώ κλειστηκαμε όλοι μέσα πέρυσι για να μην κολλήσουμε ο ένας τον άλλον,αν είναι δυνατόν ποτέ!!! Πόσο χαμηλή νοημοσύνη έχουμε?Αντί να ξεσηκωθούμε και να επαναστατήσουμε ενάντια στη δικτατορία που μας επιβάλλουν...Μη νομίζετε ότι τελείωσε, ειδικά οι εμβολιασμενοι θα το καταλάβουν, αλλά θα είναι αργά.Ερχονται κι άλλα lock down, ήδη ανακοινώθηκε σε τοπικό επίπεδο.Τωρα μας φοβίζουν πάλι με τη μετάλλαξη Δ,,με σκοπό να εμβολιαστουμε.Το εμβόλιο κάνει το σώμα πομπό,για να μας παρακολουθούν,στην ουσία είναι εφαρμογή του δικτύου 5G,άσε που για να ξεχωρίσει ο εμβολιασμενος από τον μη θα πάρει κάποιο αναγνωριστικό στο σώμα του.Παμε για χάραγμα του αντιχρίστου!!! Ξυπνήστε Χριστιανοί!!!Τι άλλο θέλετε για να το καταλάβετε???

Kalemis είπε...

Πολύ σωστά αδελφέ....

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς αδελφέ μου, έτσι είναι.Κι εγώ Νεαδιτης ήμουν γιατί πίστευα ότι αυτό το κόμμα πρέσβευε το τρίπτυχο Πατρίς Θρησκεία Οικογένεια.Τωρα πια κατάλαβα τι παίζεται από τη στιγμή που έκλεισαν τις εκκλησίες μας, αντί να τρέξουμε όλοι εκεί γονατιστοί για να φύγει η ασθένεια που ενέσκηψε,με πρώτο τον Πρωθυπουργό.Εχασαν πολλούς ψηφοφόρους, αλλά δε τους νοιάζει, αυτοί σχέδιο εκτελούν,λες και πιστεύουν σε ιδεολογία?? Αφού άλλαξαν και το καταστατικό που έλεγε ότι οι βουλευτές της ΝΔ έπρεπε να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή.

Ανώνυμος είπε...

Γραφει ο π. Ευθυμιος: "Τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι βεβαίως, ἐκ πρώτης ὄψεως ἰατρικό, ἔγινε, ὅμως, περισσότερο πολιτικό ϙπιό πολύ ὁμιλοῦν οἱ πολιτικοί καί οἱ δημοσιογράφοιϙ, εἶναι καί οἰκονομικό, καί ἔγινε ἄριστο μέσο ἐπιβολῆς καί ἐλέγχου. Ὁπωσδήποτε, εἶναι καί πνευματικό, καθότι μέ τήν πρόφασή του καταργεῖται τό αὐτεξούσιό μας ἐνῶ γιά τήν παρασκευή τοῦ ἐμβολίου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα ἀπό ἐκτρωμένο ἔμβρυο.

Ὑπάρχουν διαδιδόμενες μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες συνεχῶς αὐξάνουν, ὅτι στά ἀεροδρόμια ὑπάρχει μηχάνημα πού ἀναγνωρίζει τούς ἐμβολιασμένους καί ὅτι σέ ὁρισμένα κινητά τηλέφωνα μέ μιά συγκεκριμένη ἐφαρμογή, ὅταν πλησιάση ἐμβολιασμένος, ἐμφανίζεται ἕνας δωδεκαψήφιος ἀριθμός, στοιχεῖα ἀποδεικτικά ὅτι μέσῳ τοῦ ἐμβολίου μπορεῖ ὁ ἐμβολιασμένος νά παρακολουθῆται. Γι' ὅλα αὐτά θά μᾶς διαφωτίσουν οἱ εἰδικοί καί πιστεύω ὅτι ὁ Θεός θά ἀποκαλύψη ὅλη τήν ἀλήθεια..... Τωρα αν αυτος ειναι λογος σκεπτομενου ανθρωπου και δη φωτισμενου πνευματικου εγω παω πάσο!!!!!!!!! ελεος λυπηθειτε μας!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το σκεπτόμουνα γιατί και ο πνευματικός μου δεν μου απάντησε να το κάνω χωρίς να μου πει και το όχι. Τώρα με τη μετάλλαξη Δ το έλαβα ως απόφαση και δήλωσα είναι πάω την Τετάρτη. Ο εμβολιασμός πλέον είναι μονόδρομος. Έχασα χρόνο και έπαιξα την ζωή μου κορόνα γράμματα ως τώρα με μια διαρκή απομόνωση.

Unknown είπε...

Το ζήτημα έχει και πνευματική διάσταση.Αλλα που να το δεις ,δεν σου μένει χρόνος παρά μόνο για να ρίχνεις την λάσπη σου σε ό,τι δεν σε βρίσκει σύμφωνο.Καλό θα ήταν η λάσπη που φτιάχνεις χρόνια τώρα ,να την χρησιμοποιήσεις για να χτίσεις το οικοδόμημα της ταπείνωσης .Να είσαι σίγουρος πως αυτό θα σε στείλει στο Φως κι όχι οι λασπολογίες σου.

Ανώνυμος είπε...

Τα είπες όλα!!!

Ανώνυμος είπε...

Απορώ με τα όσα διάβασα.
Πιστεύω ο ιερομόναχος αυτός να τα διαψεύσει. Ζει στο Άγιο Όρος και δεν γνωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν για μας που ζούμε σε πολυσύχναστες κοινωνίες.
Η Εκκλησία για να προστατεύσει τους πιστούς κάνει αφορισμούς. Θυμάμαι αφορισμό σε όλους τους ναούς της Ελλάδας για μια Μαγδαληνή Μοναχή που διέσυρε την αγιότητα του Αγίου Νεκταρίου. Είναι γνωστοί οι αφορισμοί του Φλωρίνης Αυγουστίνου για Αγγελόπουλο και άλλους.
Τώρα ου η Ελλάς και ο κόσμος όλος κινδυνεύει από αυτόν τον ύπουλο ιό θα πρέπει η Κυβέρνηση να θεσμοθετήσει με νόμο τον υποχρεωτικό εμβόλιο. Όσοι δεν το επιθυμούν να πάνε μέχρι περάσει η κρισιμότητα αυτή στις βραχονησίδες του Αιγαίου να φυλάξουν Θερμοπύλες έναντι του εχθρού του έθνους μας.
Σύνθημα όλων μας, να κατεβούμε στους δρόμους βροντοφωνάζοντας ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Κάθε αρνούμενος τον εμβολιασμό είναι εχθρός της Πατρίδας μας.
Υποστράτηγος Δημήτριος Αντωνιάδης ε.α.