Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΟΓΙΜ. ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΝ ΤΩ Ι. ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΙ


Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση παρακολούθησα από τηλοψίας την εις Διάκονο Χειροτονία του Μιχαήλ Ζαφείρη υπό του Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου εις τον οποίο έδωσε το όνομα Δανιήλ.
Ε
ις τον αγαπητό μου π. Δανιήλ εύχομαι ταπεινά, να διακονήσει με όλη την δύναμή του την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, τον Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο, και τον Μητροπολίτη του κ. Απόστολο. 
Να αγαπήσει το θυσιαστήριο και τη διακονία, να εργάζεται αδιαλείπτως στον Αμπελώνα του Κυρίου, και με την διακονία του στην Εκκλησία, να δοξάζει το όνομα του Τριαδικού Θεού.


Στήριξε την ελπίδα σου στον Κύριο π. Δανιήλ. «Όποιος διακονεί», λέει ο Απόστολος Πέτρος, «να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ὁ Θεός» (Α’ Πέτρ. 4,11). Και η ομολογία του Αποστόλου  Παύλου, «πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ» (Φιλ. 4,13) ας αποτελεί το θεμέλιο της ιερατικής σου ζωής και διακονίας εις την Πόλι.
Τέλος να προσθέσω, ότι νιώθω χαρά διότι τον γνωρίζω τον π. Δανιήλ, από μικρό παιδί από τις Κατασκηνώσεις «Αγκυρα» όπου ήμουν αρχηγός, αλλά και διότι συνεχίζει την παράδοση Πατρινοί να επανδρώνουν την Μητέρα Εκκλησία.
Άξιος!
Αναστάσιος Κωστόπουλος
 
 ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΟΓΙΜ. ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΝ ΤΩι Ι. ΝΑΩι ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΙ ΕΠΙ ΤΗι ΜΝΗΜΗι ΑΥΤΟΥ (29.12.2020)
Ἀγαπητέ μου Ὑποδιάκονε!
          Μέ συγκίνησιν καί χαράν πολλήν ἡ ἱστορική Ἱερά Μητρόπολις Δέρκων ἀνοίγει σήμερον τήν ὡραίαν Πύλην τοῦ Θυσιαστηρίου της διά νά σέ ὑποδεχθῇ εἰσερχόμενον εἰς τήν διακονίαν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, μέσα εἰς τήν φωτοπλημμύριστον ἀτμόσφαιραν τῆς Μητροπόλεως τῶν καθ’ ἡμᾶς ἁγίων ἑορτῶν, ἤτοι τῶν Θείων Χριστουγέννων! Ὑπό ἄλλας συνθήκας θά ἐτελούσαμεν τήν Χειροτονίαν σου αὐθημερόν τῆς μνήμης τοῦ πρώτου τῶν Διακόνων καί τῶν Μαρτύρων Ἁγίου Στεφάνου, εἰς τά πλαίσια τῆς πανηγύρεως τοῦ περιπύστου τούτου Ναοῦ καί διά προφανεῖς σημειολογικούς λόγους, ἀφοῦ εἰς τήν ἱεράν ἅλυσιν τοῦ Στεφάνου ὡς ὁ νεώτατος κρῖκος τῆς Διακονίας θά προστεθῇς. Ὅμως αἱ εἰδικαί ὑγεινομικαί συνθῆκαι ἐπέβαλαν μικράν ἀναβολήν τοῦ ἑορτασμοῦ καί συνεπῶς καί τῆς Χειροτονίας σου, τελουμένων ἀμφοτέρων θείᾳ συνάρσει σήμερον.
          Τόσον ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὅσον καί ὁ ὁμιλῶν ταπεινός Ποιμενάρχης τῶν Δέρκων ἐξετιμήσαμε βαθύτατα τῆν προθυμίαν σου νά ἀφήσῃς τήν ἄνεσιν καί ἀσφάλειαν τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος σου, τήν θερμότητα τῆς ἀγάπης τῆς εὐρυτέρας οἰκογενείας σου, τόν στηριγμόν τῶν εὐσεβῶν Πρεσβυτέρων πατρός καί πενθεροῦ σου καί νά λάβῃς τήν ἄγουσαν διά τήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων ὅπου ὀλίγοι, ἀλλά ἀποφασισμένοι ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες, μαζί μέ τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, ἀγωνιζόμεθα ἐν μέσῳ μυρίων δυσκολιῶν καί ἀντιξοοτήτων νά κρατήσωμεν ἀναμένην τήν λαμπάδα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καί τῆς πνευματικῆς κληρονομίας τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τήν Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τῶν Πατρῶν διότι, μετά ἀπό τόν Σεβασμιώτατον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν, Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, τόν Πανοσιολογιώτατον Μέγαν Πρωτοσύγκελλον τῶν Πατριαρχείων κ. Ἀνδρέαν καί τόν Πανοσιολογιώτατον Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Διάκονον κ. Βοσπόριον, χαρίζεται σήμερον καί ἐσένα εἰς τήν μαρτυρικήν Μητέρα Ἐκκλησίαν διά νά καταστῇς συγκυρηναῖος τοῦ Σταυροῦ της. Εὐκόλως δυνάμεθα νά διακρίνωμεν πίσω ἀπό αὐτό τήν πρόνοιαν τοῦ κοινοῦ ἡμῶν προστάτου Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου! Ἀναλόγως, βεβαίως, ἐκτιμοῦμε τήν πρόθυμον συγκατάθεσιν τῆς ἐκλεκτῆς συζύγου σου καί μετ’ ὀλίγον διακονίσσης σου νά ἔλθῃ καί ἐγκατασταθῇ μαζί σου καί μέ τό ἀγαπητόν τέκνον σας εἰς τά ἱερά καί ἱστορικά μέρη ταῦτα, ὑπό τάς κοινῶς γνωστάς ἰδιομόρφους ἐνταῦθα συνθῆκας καί δυσκολίας. Νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι καί μόνον δι’ αὐτό θὰ ἔχετε πλούσιον μισθόν ἀπό τόν Κύριον τοῦ Ἀμπελῶνος!
          Προέρχεσαι ἀπό λεϊτικήν οἰκογένειαν καί συνήφθης μέ κόρην λευϊτικῆς ἐπίσης οἰκογενείας. Τοῦτο σημαίνει ὅτι καί οἱ δύο παιδιόθεν ἔχετε γαλουχηθῇ μέ τά νάματα τῆς εὐσεβείας καί ἔχετε πλήρη συναίσθησιν τοῦ τί σημαίνει Ἱερωσύνη καί ἐκκλησιαστική διακονία. Εἰς τό DNA σας ὑπάρχουν ἱερά βιώματα πίστεως καί θείας ἀγάπης, βιώματα λειτουργικά, στοιχεῖα φρονήματος ἐκκλησιαστικοῦ καί πόθου εὐαρεστήσεως τοῦ Θεοῦ καί διακονίας τοῦ λαοῦ Του. Εἰς τά πρόσωπα τῶν Ἱερέων πατέρων σας καί τῶν πρεσβυτερῶν μητέρων σας ἔχετε καλά πρότυπα καί ζῶσαν, ἔμπρακτον καί διαρκῆ διδασκαλίαν τοῦ οἷον δή εἶναι τόν Κληρικόν, τήν σύζυγόν του καί τήν οἰκογένειάν του. Μείνατε ἀμφότεροι εἰς ὅσα τίμια καί θεοφιλῆ ἐξ ἀπαλῶν ὀνύχων ἐμάθατε καί ἐπιστώθητε! Ἐγώ θά προσέθετα ἁπλῶς τό ἀποστολικόν: «περισσεύειν μᾶλλον»! Καί μόρφωσιν θύραθεν λίαν ἀξιόλογον ἔχεις καί τήν ἔσω ζητεῖς καί μέ ἔνθεον πόθον θηρεύεις καί συστηματικῶς ἐπαυξάνεις. Καί τῆς πατρώας ἡμῶν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς μύστης τυγχάνεις! Εὖ καί καλῶς, καί πολλοῦ ἐπαίνου διά πάντα ταῦτα εἶσαι ἄξιος! Ὅμως ἐνθυμοῦ, παρακαλῶ, ὅτι ἡ ἀνωτέρα καί οὐσιαστικοτέρα μόρφωσις εἶναι ἡ ἐσωτερική καλλιέργεια, ὁ πνευματικός ἀγών, ἡ κάθαρσις τῆς καρδίας, ὁ προσευχητικός βίος, ἡ διαρκής ἀναζήτησις τῆς εὐαγγελικῆς ἀρετῆς, ἡ ἀέναος προσπάθεια νά εὐαρεστῇ τις τόν Θεόν ἐν παντί! Καί ἡ καλυτέρα μουσική εἶναι ὁ σύζυγος τῶν βημάτων μας φόβος τοῦ Θεοῦ! Ἀπό κέντρου πατρικῆς καρδίας σοῦ εὔχομαι εἰς αὐτήν τήν ἀληθῆ μόρφωσιν καί σοφίαν καί μουσικότητα νά ἀριστεύσῃς!
          Καθιστάμενος Διάκονος τῆς Μητροπόλεως Δέρκων καθίστασαι αὐτομάτως Κληρικός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου! Ἡ τιμή εἶναι ὑψίστη, ἀλλά καί ἡ εὐθύνη ἀνάλογος! Ὁ Κληρικός τοῦ ἱεροῦ τούτου κλίματος ὀφείλει ἐν παντί καί πάντοτε νά ἐκφράζῃ λόγοις καί ἔργοις τήν πονεμένη ἀρχοντιά τῆς Ἐσταυρωμένης Ἐκκλησίας, τήν θυσιαστικήν διάθεσίν Της χάριν τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Νά φανερώνῃ «τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια»! Παραλλήλως νά εὑρίσκεται ἐν ὑπακοῇ πίστεως καὶ ἀνυποκρίτῳ ἀφοσιώσει τόσον πρός τόν Ποιμενάρχην του, ὅσον καί πρός τόν μεγάλον Κυρηναῖον μας, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην! Τό ράσον σου, ἀγαπητέ Ὑποδιάκονε, ὀφείλει νά εἶναι πάντοτε προέκτασις τοῦ ἰδικοῦ μου ράσου, ὅπως καί τό ἰδικόν μου εἶναι προέκτασις τοῦ τιμίου ράσου τοῦ Παναγιωτάτου! Ἡ καρδία σου ὀφείλει νά εἶναι συγχρονισμένη μέ τήν καρδίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας! Νά εἴμεθα «σύμψυχοι», τό «ἕν φρονοῦντες» κατά τήν Ἀποστολικήν ἐπιταγήν, διά νά δυνηθῶμεν νά κρατήσωμεν ἀλώβητον τήν κληρονομίαν μας, να εὐαρεστήσωμεν εἰς τόν «Ἐπίσκοπον καί Ποιμένα τῶν ψυχῶν ἡμῶν» Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καί νά διακονήσωμεν ἀποτελεσματικῶς καί καρποφόρως τό μικρόν ποίμνιόν μας, τό ὁποῖο βαστάζει εἰς τούς ὤμους του τό βαρύ φορτίον μιᾶς μεγάλης ἱστορίας καί ἁγίας ἐκκλησιαστικῆς, πολιτιστικῆς καί ἐθνικῆς παραδόσεως, ὑπό συνθήκας αὐτόχρημα τραγικάς. Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται ἡ πολυτέλεια ἰδιογνωμίας, προπετοῦς αὐθαιρεσίας καί ἐγωιστικῆς πορείας κατά τό ἀτομικῶς δοκοῦν! Ἐξ ἑτέρου παρακαλῶ νά ἐνθυμῆσαι ὅτι εἰς ὅλην σου τήν πορείαν θά ἔχῃς καί σύ καί ἡ οἰκογένειά σου ἀμέριστον τήν πατρικήν μου ἀγάπην καί τόν πρόθυμον στηριγμόν. Δέν θά νιώθετε, παρακαλῶ, μόνοι καί ἀστήρικτοι! Ἄλλωστε ὡς Διάκονός μου θά εἶσαι ὁ ἀμεσώτερος συνεργάτης μου καί ὁ πλησιέστερος τῶν πνευματικῶν μου τέκνων καί παρακαλῶ νά εἶσαι πάντοτε ὡς ἀνοικτόν καί εὐανάγνωστον βιβλίον ἐνώπιόν μου, καθ’ ὅν χρόνον τό οὖς μου θά εἶναι πάντοτε ἕτοιμον νά ἀκούσῃ εὐμενῶς τήν φωνήν τῆς καρδίας σου.
          Κατά τήν ἐδῶ κρατοῦσαν παράδοσιν γίνεται καί εἰς τούς ἐγγάμους ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος κατά τήν χειροτονίαν. Ὁ Παναγιώτατος μέ παρεκάλεσε νά σοῦ δώσω τό ὄνομα Δανιήλ, πρός τιμήν τοῦ πρότριτα ἀναγνωρισθέντος ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί καταγραφέντος ἐπισήμως εἰς τάς δέλτους τοῦ Ἁγιολογίου Ἁγίου Δανιήλ τοῦ Κατουνακιώτου, τοῦ ἐκ Σμύρνης καταγομένου διαπρεποῦς καί λογίου Ἁγιορείτου, προσωπικοῦ φίλου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ. Ὁ Ἅγιος Δανιήλ, πέραν τῆς στιλβούσης ὁσιακῆς βιοτῆς καί ἀπαστραπτούσης εὐαγγελικῆς ἀρετῆς, διεκρίνετο ἐπί παιδείᾳ καί λιπαρᾶ ἑλληνομαθείᾳ, ἀλλά καί ἐπί παρρησίᾳ διά τήν διασφάλισιν τῶν ἱερῶν δικαίων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, κυρίως κατά τήν ἀνίερον καί δυστυχῶς ἐπιτυχῆ ἐθνοφυλετικήν προσπάθειαν τῶν Ρώσσων νά ἰδιοποιηθοῦν τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος ἐτύγχανε Μοναχός. Δέξου, παρακαλῶ, ὡς μεγάλην εὐλογίαν τὸ νέον σου ὄνομα, τό ὁποῖον εὔχομαι νά τιμήσῃς μέ τήν βοήθειαν τοῦ νέου σου προστάτου Ἁγίου Δανιήλ, ἀλλά καί τοῦ φίλου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου! Μέ τίς εὐχές ἀμφοτέρων καί ἐκεῖνες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, εἴσελθε, τέκνον, μέ χαράν καί μέ φόβον, διά νά θέσῃς τόν τράχηλόν σου εἰς τόν χρηστόν ζυγόν τοῦ Κυρίου καί νά καταστῇς διά τῶν ταπεινῶν χειρῶν μου Διάκονος τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας καί ὑπηρέτης τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀναγκῶν τοῦ ποιμνίου Του. Εἴσελθε, τέκνον! Ὁ Κύριος μετά σοῦ!Δες το βίντεο της Χειροτονίας εδώ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Να τον στηρίζει ο Θεός στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την κατ΄ οίκον Εκκλησία του. Άξιος!

Ανώνυμος είπε...

Από ιερατική οικογένεια είναι ο π. Δανιήλ και γνωρίζει τα της ιεροσύνης. Άξιος!!!