Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ὁ Χριστός καί τό ἐπάγγελμά μας - π. Γρηγορίου Μουσουρούλη

Κυριακή Α΄Λουκᾶ
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον

Ὁ Χριστός καί τό ἐπάγγελμά μας

 «.. ἐπί δέ τῷ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον»
(Λουκ. ε΄ 5)

Του μακαριστού
Αρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Μουσουρούλη
(†11/01/2021)
Ἀρχιγραμματέως  Ἱεράς Συνόδου
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
           

          Ὁ Πέτρος ἦταν ψαρᾶς μέ πολλή πεῖρα. Γνώριζε πολύ καλά, πώς ἡ ὥρα κατά τήν ὁποία τοῦ ζητοῦσε ὁ Κύριος νά ρίξει τά δίχτυα γιά ψάρεμα, ἦταν τελείως ἀκατάλληλη. Μέρα μεσημέρι ψάρια δέν πιάνονται στά δίχτυα. Ὅμως ὁ Πέτρος μέ τήν ἁγνή καί ἄδολη  καρδιά καί τή βαθειά πίστη, ὄχι μόνο δέν ἀντιδρᾶ, ἀλλά ἀντίθετα δέχεται μέ χαρά τήν παρέμβαση τοῦ Κυρίου στή δουλειά του. Καί τρέχει νά «χαλάση τό δίκτυον». Πρόθυμα ἀνταποκρίνεται στό λόγο τοῦ Χριστοῦ καί ρίχνει τά δίχτυα στή θάλασσα γιά νά ψαρέψει.    

          Ἆραγε ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου,  ἔχει νά πεῖ  κάποιο «ρῆμα», κάποιο λόγο, κάποια παρέμβαση καί στή δική μας ἐπαγγελματική ζωή;  Καί ἄν ναί, ποιά εἶναι ἡ στάση πού πρέπει νά τηροῦμε ἀπέναντι σ’ αὐτό τό λόγο-ἐντολή τοῦ Χριστοῦ; Αὐτό θά μᾶς ἀπασχολήσει σήμερα.

*****

«… ἐπί δέ τῷ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον»

          Ἄν δοῦμε τά πράγματα ἐπιφανειακά καί μάλιστα στήν ἐποχή μας, ὅπου «ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός καί ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καί ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου» (Α΄Ἰω. β΄16), κυριαρχοῦν στή ζωή πολλῶν συνανθρώπων μας, θά λέγαμε πώς ὁ Χριστός δέν ἔχει νά πεῖ κάτι τό ὁποῖο νά ἔχει σχέση μέ τό ἐπάγγελμα πού ἀσκεῖ ὁ καθένας μας. 

Τί ἔχει νά πεῖ π.χ. σήμερα ὁ Χριστός στό γιατρό, τό δικηγόρο, τόν ἐκπαιδευτικό, τό ἀγρότη καί τόν κτηνοτρόφο; Τί ἔχει νά πεῖ ὁ Χριστός στό δημόσιο ὑπάλληλο, στό λογιστή, στό μαθητή, τό φοιτητή, ἤ τόν τεχνίτη;

          Ὤ ἀδελφοί μου, ἀκριβῶς σήμερα, εἶναι πού ὁ Χριστός ἔχει νά πεῖ πολλά «ρήματα», πολλούς λόγους σέ ὅλα τά ἐπαγγέλματα. Λόγους πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια καί τίς βάσεις γιά τό κάθε ἐπάγγελμα, τά ὁποῖα ταυτόχρονα εἶναι καί τά στοιχεῖα τῆς ἐπιτυχίας σ’ αὐτό. Τά στοιχεῖα τά ὁποῖα θά κάνουν, αὐτόν πού τά διαθέτει ὡς βάση καί κανόνα στήν ἄ­σκηση τοῦ ἐπαγ­γέλματός του, νά εἶναι ἐπιτυχημένος.

          Λέγει ὁ Κύριος  γιά τό κάθε ἐπάγγελμα τό «ρῆ­μα» πού λέγεται δικαιοσύνη. Ἀπό τόν Πέτρο ζήτησε νά ρίξει τά δίχτυα γιά ψάρεμα μέρα μεσημέρι. Ἀπό μᾶς ζητεῖ νά ἀσκοῦμε τό ἐπάγγελμά μας μέ δικαοσύνη. «Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς» παραγγέλλει. Προτρέπει καί ἀπαιτεῖ ἀπό τόν καθένα νά  εἶναι στή δουλειά του δίκαιος ἀπέναντι ἐκείνων μέ τούς ὁποίους συναλλάσσεται. Εἴτε τό ἀντικείμενο τῆς συναλλαγῆς εἶναι ὑλικό εἴτε πνευματικό. Εἴτε πρόκειται γιά μέτρα καί ζύγια εἴτε γιά κρίσεις καί συστάσεις καί ἀποφάσεις.

          Σχετική ἐντολή τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ τιμιότητα στήν ἐργασία μας. Νά εἴμαστε τίμιοι ὅσον ἀφορᾶ τό προϊόν πού θά δώσουμε. Καθ’ ὅσον μάλιστα  αὐτό ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν ὑγεία καί τή ζωή αὐτῶν πού θά τό χρησιμοποιήσουν. Νά εἴμαστε τίμιοι στήν ἐργασία πού θά προσφέρουμε, ὥστε νά μήν εἶναι ψεύτικη.

          Ὁ Χριστός ἔχει νά εἰπεῖ καί ἄλλο λόγο γιά τό ἐπάγγελμά μας. Καί αὐτός εἶναι ἡ ἀλήθεια. «Λαλεῖτε ἕκαστος ἀλήθειαν μετά τοῦ πλησίον αὐτοῦ» μᾶς παραγγέλλει. Λέτε τήν ἀλήθεια ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Μή λέτε ψέματα, γιά νά καλύψετε ἀταξίες καί ἀτασθα­λεῖες στήν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός σας.

          Συνιστᾶ ὁ Κύριος νά ἀσκοῦμε τήν ἐργασία   μας χωρίς μέριμνα, χωρίς ἀγωνίες βασανιστικές καί μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη στήν ἀγαθή του πρόνοια.

          Ζητεῖ ἀκόμη ὁ Κύριος νά συνεργαζώμαστε μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ὑπο­μονῆς, χωρίς προστριβές, καί νά προσπαθοῦμε μέσα ἀπό τήν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός μας νά προαγόμαστε στήν πνευματική ζωή.

          «Ρῆμα» ἐπίσης τοῦ Κυρίου, λόγος καί ἐντολή του εἶναι νά ἀγαπᾶμε τήν ἐργασία μας καί νά μή εἴμαστε ὀκνηροί καί ἀμελεῖς γι’ αὐτήν.

****

«… ἐπί δέ τῷ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον»

          Ἔπειτα ἀπ’ ὅλα αὐτά ἀντιλαμβανόμαστε ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι σ’ αὐτά πού ὁ Κύριος λέγει γιά τό ἐπάγγελμά μας. Ἡ στάση μας ὀφείλει νά εἶναι ὅμοια μέ ἐκείνην πού ἐτήρησεν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στήν ἐντολή τοῦ Κυρίου.           Νά εἶναι ἀποδοχή μέ πολλή πίστη τῶν ὅσων ἐντέλλεται Χριστός καί   τέλεια συμμόρφωση μ’ αὐτά. 

Δυστυχῶς εἶναι πολλοί οἱ χριστιανοί σήμερα,πού δέν μιμοῦνται τόν Ἀπόστολο Πέτρο. Καί στό ἐπάγγελμά τους τηροῦν τελείως ἀντίθετη στάση πρός τίς προτροπές τοῦ Κυρίου. Ἔχει περάσει στή ζωή πολλῶν ἀνθρώ­πων ἡ ἰδέα, ὅτι ἡ εὐσυνειδησία βουλιάζει τόν ἄνθρωπο ἐπαγ­γελματικά. Ὑποκύπτοντας ὅμως σ’ αὐτό τόν πειρασμό οὔτε δικαιοσύνη, οὔτε τιμιότητα, οὔτε ἀγάπη ἐφαρμόζουν, ἀλλά καί μέ ἀγωνία ἐργάζονται. Ποιό εἶναι ὅμως, ἀγαπητοί μου, τό κέρδος ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἔστω κι ἄν κερδίζουν χρήματα ἤ θέσεις ἤ δόξες καί τιμές ὅσοι ἔτσι σκέπτονται καί ἔτσι ἀσκοῦν τό ἐπάγ­γελμά τους;  Οὐσιαστικά εἶναι οἱ χαμένοι, γιατί στό βάθος ὅλοι τούς ἀπεχθάνονται, τούς μισοῦν καί τούς κατακρίνουν, ἔστω κι ἄν μπροστά τους ὑποκρί­νονται ἄλλα.

          Εἶναι ὅμως χαμένοι καί γιά ἕνα ἀκόμη λόγο.  Εἶναι χαμένοι γιατί σ’ ὅλη αὐτή τή συμπεριφορά τους ἔχουν ἀντίπαλο  τή συνείδησή τους, ἡ ὁποία ἐπανα­στατεῖ καί διαμαρτύρεται καί τούς βασανίζει μέ τίς τύψεις πού τούς δημιουργεῖ.  Ἀλλά καί τίποτε ἀκόμη ἀπ’ αὐτά ἄν δέν ἔχουν, τί θά κάμουν μετά θάνατον, ὅταν θά βρεθοῦν μπροστά στό βῆμα τοῦ δίκαιου Κριτοῦ, γιά νά ἀποδώσουν λόγο καί νά καταθέσουν τήν ἀπολογία τῶν πράξεών τους; Εἶναι σαφής ἐπί τοῦ προκειμένου, ἡ διαβεβαίωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος        (Α΄Κορ. στ΄ 9-10). Μᾶς λέγει ὅτι οὔτε οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν μέ σύντροφο τήν ἀδικία, οὔτε οἱ πλεονέκτες, οὔτε οἱ κλέπτες, οὔτε οἱ ἄπληστοι καί ἅρπαγες πρόκειται νά δοῦν πρόσωπο Θεοῦ καί νά κληρονομήσουν βασιλεία οὐρανῶν.

          Ὅποιος ὅμως ἀποδέχεται, τίς ἐντολές καί προτροπές τοῦ Κυρίου γιά χρηστή ἄσκη­ση τοῦ ἐπαγγέλ­ματός του, αὐτός ἀπολαμβάνει τήν εὐλογία πού ἀπό­λαυσε καί ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μέ τή θαυματουργική ἁλιεία. Αὐτόν δέν τό ἀφήνει ὁ Θεός ποτέ ἀβοήθητον. Καί πολλά ἄν δέν ἀποκτήσει τά ἀναγκαῖα θά τά ἔχει. Αὐτός ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή δουλειά του. Ἀλλά ἔχει καί τή χαρά καί τήν εἰρήνη τῆς συνείδησής του. Ἔχει καί τήν ὑπόληψη τῶν σω­στῶν ἀνθρώπων. «Οἱ δίκαιοι καί οἱ εὐσεβεῖς ἄν­θρωποι καί τά ἔργα τους βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἀπόλυτη προστασία καί τή σοφή κατεύθυνση τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ (Ἐκκλ. θ΄1), λέγει ὁ σοφός Σολομῶν.

*****

«… ἐπί δέ τῷ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον»

          Τά ὅσα, ἀδελφοί, λέγει ὁ Κύριος γιά τό ἐπάγ­γελμά μας, προέρχονται ἀπό τήν ἀγαθότητά του. Τά λέγει καί τά παραγγέλλει γιά  τό καλό τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς μας. Γι’ αὐτό καί πρέπει νά τά ἀποδεχόμαστε μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη. Καί μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις ἄς προσπαθοῦμε νά τά ἐφαρμόζουμε ὁ καθένας στήν ἐπαγγελματική του ζωή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ βαθειά, ζωντανή, ἀκράδαντη πίστη στόν Κύριο καί Θεό μας. Ἀπαιτεῖ ἀντίσταση στό ρεῦμα καί τή νοοτροπία τοῦ κόσμου. Ὅταν ὅμως ξεπεράσουμε ὅλους αὐτούς τούς ἀνασταλ­τικούς παράγοντες, ἀπολαμβάνουμε τήν εὐλογία, τήν ὁποία δίνει ὁ Κύριος σ’ὅσους ἀκοῦνε τό λόγο του καί συμμορφώνονται πρός αὐτόν. Καί τότε θά εἴμαστε εὐτυχεῖς.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: