Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Νά κρατῆς σφικτά εἰς τήν ψυχήν σου τἡν ταπεινοφροσύνη - Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος


«…ἐκεῖνο… τό ὁποῖον πρέπει νά κρατῆς σφικτά εἰς τήν ψυχήν σου διά νά μή σοῦ φύγη ποτέ καί ἀπολεσθῆς, εἶνε ἡ ταπεινοφροσύνη, ἤτοι ἡ συναίσθησις τῆς ἀναξιότητος καί οὐτιδανότητος τοῦ ἀνθρώπου, ἄνευ τῆς ὁποίας συναισθήσεως χάρις Θεοῦ δέν ἐνοικεῖ ἐν τῇ ψυχή… καί ἄν ἔχη ἐνοικήσει, ὅταν φύγη ἡ ταπεινοφροσύνη ἀπό τήν ψυχήν, μαζί μέ αὐτήν θά φύγη καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, διότι δέν ἠμπορεῖ νά σταθῆ ὅπου δέν εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη…». 
Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος

Πέρασαν 85 έτη (29 Ιουνίου 1929) από την Κοίμηση του 
π. Ευσεβίου Ματθόπουλου 
Γενάρχη του σύγχρονου πνευματικού έργου.

Γέροντα μην μας ξεχνάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: