Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Επιστημονικὴ πρόοδος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἰατρικῆς καὶ Φαρμακολογίας - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ὄχι μόνον ὁ κόσμος τῆς ἐπιστήμης, καὶ δὴ τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς φαρμακολογίας, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἔχει ἐστραμμένα τὰ ὄμματα εἰς τὰς ἐρεύνας καὶ τὰ πορίσματα τῆς Φαρμακογονιδιωματικῆς καὶ τῆς Φαρμακογενετικῆς, αἱ ὁποῖαι ἔχουν φέρει κυριολεκτικῶς ἐπανάστασιν εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐξατομικεύσεως τῆς θεραπείας φοβερῶν ἀσθενειῶν ὅπως ὁ καρκίνος, τὰ καρδιοαγγειακὰ νοσήματα, ἡ ἡπατήτις C, ἡ φυματίωσις, τὸ ἆσθμα, ὁ διαβήτης, ἡ κατάθλιψις κ.ἄ. Μετὰ τὴν κατὰ χάριν καὶ φωτισμὸν Θεοῦ ἀποσφράγισιν καὶ μελέτην τοῦ κώδικος τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος δίδεται πλέον εἰς τὰς δύο ταύτας ὑπερσυγχρόνους ἐπιστήμας ἡ δυνατότης νὰ διερευνήσουν κλινικῶς μὲ ἀκρίβειαν τὴν δρᾶσιν, ἰαματικὴν ἤ τοξικήν, συγκεκριμένων φαρμακευτικῶν οὐσιῶν εἰς συγκεκριμένους ἀσθενεῖς, τὴν ἀντίδρασιν εἰς τὰς οὐσίας αὐτὰς τῶν γονιδίων τῶν συγκεκριμένων ὀργανισμῶν, τὸν μεταβολισμὸν τοῦ φαρμάκου, τὴν ἀνεκτικότητα ἤ δυσανεξίαν κ.λπ., καὶ δὴ καὶ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ὕπαρξιν μεταλλαγῶν τινων ἤ πολυμορφισμῶν εἰς τὸ γενετικὸν ὑλικὸν τῶν ἀσθενῶν. Τοῦτο δίδει εἰς τοὺς ἀσκληπιάδας τὴν δυνατότητα ἀκριβοῦς προσδιορισμοῦ τοῦ ἰαματικοῦ φαρμάκου, τῆς δοσολογίας, τοῦ τρόπου καὶ τοῦ χρόνου τῆς χορηγήσεώς του, μὲ ὁπωσδήποτε θετικώτερα καὶ θεαματικώτερα ἀποτελέσματα. Ἔχομεν εἴπει καὶ ἄλλοτε ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ πρόοδος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἰατρικῆς καὶ Φαρμακολογίας κατὰ τὴν τελευταίαν πεντηκονταετίαν θὰ ἠδύνατο νὰ συγκριθῇ κυριολεκτικῶς μὲ κβαντικὴν ἔκρηξιν! Καὶ βεβαίως τοῦτο ἀποτελεῖ διὰ πάντα πιστὸν μίαν ἀκόμη ἀφορμὴν δι’ ὁλοκάρδιον δοξολογίαν τοῦ παναγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ὄχι μόνον «ἔκτισεν ἰατρὸν» καὶ «ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα» (Σ. Σειρ. 38: 1 καὶ 4), ἀλλὰ καὶ γενικώτερον «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σ. Σειρ. 38: 6).
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η καλύτερη απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι επιστήμη και χριστιανισμός δήθεν συγκρούονται.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ