Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 29-07-2014ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 28ης Ἰουλίου, παραμονῆς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρήκαπου καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. 
          Ἐν συνεχείᾳ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  ἐπεσκέφθη κατ̉ οἷκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια συγχαρητήρια.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Γλυφάδας κ. Παῦλον, Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ, καί τόν ἐν Καλιφορνίᾳ διακονοῦντα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Μάξιμον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λεόντιον Καρίκαν μετά τοῦ  Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐφραίμ Τσόλη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου.     
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Ξάνθης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσιγάραν,  Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Νήσου Χάλκης «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος»,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Βαρελᾶν, ἐκ Πειραιῶς.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην,  Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, Ξεναγόν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Θεοδοσιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Δημητρίου καί Ἄννης- Σοφίας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Πάνου, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς προσεχῶς τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Παπαεμμανουήλ, Καθηγητήν Μουσικῆς, ἐκ Δράμας.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: