Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Απέραντος ο ορίζοντας της αγάπης του και ο ωκεανός της ανεξικακίας του αγίου Αμφιλοχίου - Γερόντισσα Χριστονύμφη

Απέραντος ο ορίζοντας της αγάπης του και ο ωκεανός της ανεξικακίας του αγίου Αμφιλοχίου

 Γερόντισσα Χριστονύμφη,
Καθηγουμένη Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού
Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου

Θεοφιλέστατε άγιε Εκπρόσωπε της αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Επίσκοπε Ελαίας κ. Θεοδώρητε, Πανοσιολογιώτατε άγιε Έξαρχε Καθηγούμενε της σεβασμίας και κυριάρχου Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου κ. Κύριλλε, Σεβασιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες, Οσιολογιώταται Γερόντισσαι μετά των συν υμίν οσίων αδελφών, αγαπητοί Αδελφοί και Αδελφαί, ως ευ παρέστητε εις την Ιεράν μας Μονήν.
 Ο Κύριος διεβεβαίωσεν ότι «τους δοξάζοντας με δοξάσω» (Βασ. Α΄, 2,30). Και ιδού! Τον γνήσιον δούλον Του Αμφιλόχιον μεγάλως εδόξασε, αναγνωρισθέντα επισήμως υπό της Μητρός Εκκλησίας ως Οσίου Αυτής, και τεθέντα εις την λυχνίαν της αρμοζούσης τιμής εις τους Αγίους.


Δια της αγιοκατατάξεως αναδεικνύεται ο οσιακός βίος αυτού, τα ασκητικά παλαίσματα, ο αποστολικός ζήλος και τα θαυμάσια σημεία της αγιότητος του, τα οποία θα εξαγγέλωνται πλέον εν πάση δεσποτεία Κυρίω, εις δόξαν του Θεού και εις ευλογίαν του χριστεπώνυμου λαού.

Η ιερά ημών Μονή σεμνύνεται δια την ίδρυσιν του μοναστικού τούτου Παρθενώνος υπό του Αγίου, δια την σοφήν επιλογήν του συγκεκριμένου τόπου, δια τον σχεδιασμόν και κανονισμόν του Τυπικού λειτουργίας της Μονής, δια την παρ’ ημίν διαμονήν του, δια την μεγάλην αγάπην και τα σοφάς νουθεσίας του και τέλος δια την μεγάλη ευλογία της παρουσίας ώδε, του σεπτού σκηνώματος του.
Η Γερόντισσα Χριστονύμφη, Καθηγουμένη Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.
Επισκοπών αδιαλλείπτως ο όσιος Αμφιλόχιος επί των διαλογισμών του νου και της καρδίας αυτού, ανεδείχθη εις απλανή διδάσκαλον της νοεράς προσευχής, εις άγιον πνευματικόν, εις αληθή νυμφαγωγόν και ακαταπόνητον διάκονον της αγίας μας Εκκλησίας και του μοναχικού πολιτεύματος.
Απέραντος όντως ο ορίζοντας της αγάπης Αυτού και ο ωκεανός της ανεξικακίας και συγχωρητικότητός του!
Ο λόγος του «δεν έχω καμμία δύναμη μόνο λίγη αγάπη» και το ερώτημα του «Δεν μπορείτε σεις να εκδικηθείτε με την αγάπη εκείνους, που σας πειράζουν;» ηχεί εις τα ώτα μας μέχρι σήμερον.
Εις τας πλέον δυσκόλους περιστάσεις δια το Έθνος και την Αγίαν μας Εκκλησίαν, εν μέσω δύο παγκοσμίων πολέμων και εν μέσω της αγγλικής και ιταλικής κατοχής των Δωδεκανήσων, η ευλογία της παρουσίας του και ο χριστοκεντρικός λόγος του, ανεζωωγόνησαν και εστερέωσαν τας ψυχάς των αγωνιζομένων πιστών, διατηρών ακμαίαν την ελληνορθόδοξον συνείδησην του Έθνους, εις την περιφέρειαν όχι μόνον των Δωδεκανήσων, αλλά και των Αθηνών, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης.
Είναι γνωστή η ρήσις του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι αρκεί ένας άνθρωπος πεπυρωμένος με θείον ζήλον να μεταστήση προς τον Θεόν ολόκληρον δήμον.
Ημείς ηξιώθημεν να ζήσομε πλησίον του οσίου Αμφιλοχίου πλέον των δεκαπέντε ετών, ηυλογήθημεν να λάβωμεν την σφραγίδα του μοναχικού σχήματος εκ των αγίων του χειρών, ηξιώθημεν να ίδωμεν σημεία της αγιότητος και της χάριτος του. Μέχρι την σήμερον ακούομεν νοερώς την γλυκείαν φωνήν Του να μας υπενθυμίζη εσαεί το χρέος μας ως πνευματικών Του τέκνων, «Ει πάτερ καλείν με θέλετε, μιμείσθε μου τας πράξεις και τον βίον».
Υπήρξε και θα υπάρχει δι’ ημάς, ο ημέτερος πνευματικός Μωυσής κι Αυτού δεόμεθα πάντοτε καθώς ο ίδιος μας προέτρεψεν.
Ο πνευματικός της Μονής Ευαγγελισμού γέροντας Ηλίας, ο Μητροπολίτης Βερατίου και Αυλώνος Ιγνάτιος και ο Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος πνευματικά τέκνα του οσίου Αμφιλοχίου Μακρή.
Σεβασμιώτατε άγιε Ελαίας, εκφράζουσαι την ανέκφραστον χαράν και ευγνωμοσύνην μας δια την ύψιστην τιμήν και ευλογίαν της οποίας ηξιώθη η ταπεινή Αδελφότης μας, παρακαλούμεν όπως διαβιβάσητε την εδαφιαίαν μετάνοιαν, τον απέραντον σεβασμόν και την ευγνωμοσύνη προς την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην μας κ.κ. Βαρθολομαίον, ως και προς τους συν Αυτώ Σεβασμιωτάτους Ιεροσυνοδικούς Πατέρες, τους συνυπογράψαντας την Πράξιν αγιοκατατάξεως.
Ευχαριστούμεν δε εκ μέσης καρδίας και Υμάς προσωπικώς τον ηγηθέντα των εορτίων εκδηλώσεων, όσον και άπαντας τους συνελθόντας σεβαστούς και σεπτούς πατέρας, μοναχούς και μοναχάς, αδελφούς και αδελφάς, ευχόμεναι ενί εκάστω πλουσίαν την ουράνιον αγαθοδωρίαν, ταις πρεσβείαις του Οσίου Πατρός και νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γέροντος Αμφιλοχίου, ίνα άπαντες και άπασαι αξιωθώμεν του ποθητού Παραδείσου, ένθα ήχος καθαρός εορταζόντων, αγγέλων τε και αγίων, των θεωρούντων το φωτοειδές και γλυκύτατον πρόσωπον του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού.Πηγή: Πεμπτουσία

Δεν υπάρχουν σχόλια: