Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Προφητεῖες ἢ κρίσεις καὶ ἀπόψεις - Ἠλίας Γ. Σκόνδρας

 

 Προφητεῖες  ἢ  κρίσεις καὶ ἀπόψεις

Οἱ προφῆτες, γιὰ νὰ προφητεύσουν, ἔπρεπε νὰ ἔχουν παρακίνηση ἀπὸ τὸν Θεό. Δὲν προφήτευαν ὅλο το 24ωρο. Οὔτε θεωροῦνταν προφητεῖες ὅλες οἱ ἀπόψεις καὶ οἱ κρίσεις τους, διότι δὲν  ὁμιλοῦσαν  πάντοτε ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Κάποιες μάλιστα κρίσεις τους ἦταν λανθασμένες καὶ ἐπενέβαινε ὁ Θεὸς καὶ τὶς διόρθωνε.

Συγκεκριμένα

Ά) Σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο Βασιλειῶν Α κεφ. ΙΣΤ,  ὁ Σαμουὴλ ἐστάλη ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ ἐπιλέξει τὸν διάδοχο τοῦ Σαοὺλ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τοῦ Ἰεσσαί. Λέγει ὁ Θεὸς μάλιστα στὸν Σαμουηλ ὅτι «ἐώρακα ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἐμοὶ βασιλέα» (=ἀνάμεσα στοὺς υἱοὺς του ἔχω δεῖ κάποιον ποὺ εἶναι ὅπως θέλω, γιὰ νὰ γίνει βασιλιάς). Ὅταν ὁ Σαμουήλ εἶδε τὸν πρωτότοκο, ποὺ λεγόταν Ἐλιάβ, ἐντυπωσιάσθηκε ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή του καὶ ἔκρινε ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ διάδοχος βασιλιάς. Ἡ ἐντύπωσή του αὐτὴ γιὰ τὸν Ἐλιὰβ φανερώνει ὅτι ὁ Σαμουηλ «οὐ μόνον προφήτης, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος ἦν» (Θεοδώρητος). Γὶ αὐτὸ «εἶπε ὁ Κύριος πρὸς Σαμουήλ: Μὴν ἐπηρεάζεσαι ἀπὸ τὴν ὀψη του προσώπου του οὔτε ἀπὸ τὴν κορμοστασιά του, διότι ἐγὼ ἀπέρριψα αὐτὸν ποὺ ἐσὺ θεωρεῖς σπουδαῖον» (στίχος 7).

Ἀφοῦ ὁ Σαμουήλ εἶδε ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ Ἰεσσαὶ καὶ δὲν παρακινήθηκε ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου νὰ χρίσει κάποιο ἀπὸ αὐτά, ἐρώτησε τὸν Ἰεσσαὶ ἐὰν εἶχε καὶ ἄλλα παιδιά. Ὅταν ἔμαθε ὅτι ὑπῆρχε ἕνα ἀκόμη παιδί, τὸ μικρότερο, ποὺ ἔβοσκε τὰ πρόβατα, ζήτησε νὰ τὸ φέρει ἀμέσως μπροστά του. Ὅταν ὁ Δαβὶδ ἦρθε μπροστὰ στὸν Σαμουηλ, ὁ Προφήτης παρακινήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὸν ἔχρισε ὡς μέλλοντα βασιλέα. Ὁ στίχος 12 λέγει ἀκριβῶς: « Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Σαμουήλ: ἀνάστα καὶ χρῖσον τὸν Δαβίδ, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀγαθός».

Β) Σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο Βασιλειῶν Β κεφ.Ζ, ὁ Δαβὶδ θέλησε νὰ καταστήσει τὴν Σιών πόλη ἁγία καὶ κέντρο λατρείας τῶν Ἑβραίων. Θέλησε νὰ ἀνεγείρει ναό, διότι δὲν ἀναπαυόταν ψυχικὰ αὐτὸς μὲν νὰ μένει σὲ πολυτελὲς ἀνάκτορο, ἡ δὲ Κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ νὰ εὑρίσκεται σὲ μία ἁπλὴ σκηνή.

Ὁ Προφήτης Νάθαν, ποὺ ἄκουσε τὸν πόθο τοῦ Δαβίδ, ἐνέκρινε ἀμέσως τὸ σχεδιό του. Ὁ Νάθαν ὅμως ἐκείνη τὴ στιγμὴ μίλησε ἐξ ἑαυτοῦ καὶ ὄχι ἐξ ὀνόματος  τοῦ Θεοῦ. «Οὐκ ἠδεισαν (=δὲν γνώριζαν) ἅπαντα οἱ Προφῆται, ἀλλ’ ὥσπερ ἡ Θεία Χάρις αὐτοῖς ἀπεκάλυπτε» (Θεοδώρητος). Γι αὐτὸ τὴν ἴδια νύκτα, πρὶν δηλαδὴ ἀρχίσει ἡ ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τοῦ Δαβίδ, ὁ Κύριος ἀπεκάλυψε στὸν Νάθαν τὸ θέλημά Του  καὶ τὸν ἔστειλε ἀμέσως νὰ ἐνημερώσει τὸν Δαβίδ με τη φράση: «τάδε λέγει Κύριος, δεν εἶσαι εσύ ἐκεῖνος που θα μοῦ κτίσει Ναόν» (στῖχος 5) Ἡ ἀποκάλυψη ἦταν ὅτι ἡ τιμὴ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ γιὰ τὴ λατρεία Του εἶχε ἐπιφυλαχθεῖ γιὰ τὸν υἱὸ τοῦ Δαβίδ, τὸν Σολομῶντα.

Γ) Σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο Βασιλειῶν Δ κεφ.Δ, ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος μετὰ ἀπὸ θερμὴ προσευχὴ βεβαίωσε τὴν Σωμανίτιδα γυναίκα ὅτι θὰ γεννοῦσε υἱόν.Αὐτὸ ὅμως τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ οἱ γονεῖς δὲν τὸ χάρηκαν γιὰ πολύ, διότι τὸ παιδὶ τους κάποια στιγμὴ πέθανε στὴ μητρικὴ ἀγκαλιά. Ἡ μητέρα συγκλονισμένη ἔτρεξε νὰ συναντήσει τὸν προφήτη. Ἔφθασε στὸ βουνό, ἔπεσε καὶ ἔπιασε τὰ πόδια τοῦ Προφήτη. Ὁ Γιεζί, ὁ δοῦλος τοῦ Ἐλισσαίου, πλησίασε γιὰ νὰ τὴν τραβήξει πίσω. Ὁ Ἐλισσαῖος ὅμως τοῦ εἶπε: «Ἄφησέ την, διότι ἡ ψυχὴ της δοκιμάζει μεγάλο πόνο, ὁ δὲ Κύριος  μοῦ ἀπέκρυψε τὸ ψυχικό της δράμα καὶ δὲν μοῦ τὸ ἐφανέρωσε» ( στῖχος 27). Ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Θεὸς ἀπέκρυψε ἀπὸ τὸν Προφήτη ὅτι ἡ γυναίκα ἦρθε νὰ τὸν βρεῖ συγκλονισμένη, ἐπειδὴ πέθανε τὸ παιδί της. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς  φανέρωνε στοὺς προφῆτες ὅ,τι ἦταν ἀναγκαῖο καὶ ὄχι ὅ,τι καὶ ὅποτε ἐκεῖνοι ἐπιθυμοῦσαν. «Οὐχ ἅπαντα προήδεισαν οἱ Προφῆται» ( Θεοδώρητος).

Δὲν ἦταν παντογνῶστες καὶ ἀλάθητοι οἱ προφῆτες, Συνεπῶς ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε προσεκτικοὶ, ὅταν διαβάζουμε προφητεῖες γιὰ τὴν ἐποχή μας καὶ τὸ μέλλον της ἀνθρωπότητος, διότι  δὲν ἔχουμε τὴ ρητὴ διαβεβαίωση  ὅτι ἔχουν εἰπωθεῖ μὲ πληροφορία ἢ ἐντολὴ ἢ παρακίνηση τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ.

Ἐν τέλει ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἀξίζει τοῦτο: Νὰ μὴ χρονοτριβοῦμε γιὰ νὰ ἐξετάζουμε ἂν οἱ ἐπαληθεύονται οἱ προφητεῖες (διότι μπορεῖ νὰ εἶναι κρίσεις καὶ ἀπόψεις), ἀλλὰ ἂν ἐπαληθεύουμε μὲ τὴ ζωή μας τὴν ἐπιστροφὴ στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα μας καὶ εἴμαστε κατὰ τὸ δυνατὸν ἄξια παιδιά Του!

 Ἠλίας Γ. Σκόνδρας

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:  5ος καὶ 6ος Τόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων Ο ΣΩΤΗΡ.

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάντα επίκαιρο θέμα με κατοχύρωση την Αγία Γραφή. Μου έδωσε λύσεις σε απορίες πολλές.

Ανώνυμος είπε...

Ζούμε σε εποχή προφητειών από κάθε καρυδιάς καρύδι. Ο κόσμος διψάει ν ακούσει προφητείες. Το άρθρο σας δίνει απαντήσεις και θέτει ευθύνες στους προφήτες και στους ακροατές που τις μεταφέρουν ως αγγελιοφόροι. Ευχαριστίες.

Ανώνυμος είπε...

Διαφωτίζει… διευκρινίζει… υπό το πρίσμα της Π.Δ.
Προσφέρει απαντήσεις σε φλέγοντα της εποχής διλήμματα.

Ανώνυμος είπε...

Κάποτε λέγαν οι μεγαλύτεροι ’’κανένας προφήτης μετά Χριστό’’ σήμερα γεμίσαμε προφήτες κληρικούς, μοναχούς και ευλαβείς λαϊκούς. Τρέχει ο κόσμος να τους ακούσει. Τα περιοδικά τα θρησκευτικά το ίντερνετ γράφει τις προφητείες τους. Οι κήρυκες αναφέρουν το τι είπε ο τάδε. Κοσμικές εφημερίδες γράφουνε πρωτοσέλιδα και μοιράζουνε βιβλία προφητών συγχρόνων είμαστε μια Βαβυλωνία.
Ποια η άποψή ας κ. Σκόνδρα;

Ανώνυμος είπε...

Άρα απόψεις "φωτισμένων" γερόντων περί εμβολίων κλπ μπορεί να είναι και λανθασμένες προσωπικές απόψεις διότι δεν ξέρουμε εάν είχαν εσωτερική πληροφόρηση. Δεν είναι προφήτες δηλ.

Unknown είπε...

ΣΤΟΝ 1.36ΜΜ ΤΙ ΑΛΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΈΛΕΤΕ; ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ.

Unknown είπε...

Ο ΆΓΙΟΣ ΠΟΡΦΎΡΙΟΣ ΕΊΠΕ ΣΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ: ΠΡΌΣΕΞΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ. ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΑΠΟ ΟΣΑ ΛΕΩ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΈΣ ΜΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ.

Unknown είπε...

Μηπως κινδυνευουμε σήμερα απο εναν υπερφλυαρο γεροντισμο και προσβάλλουμε τους αγιους γέροντες που τοσα προσφερουν στο συγχρονο κοσμο. Χρειαζεται μεγαλη διακριση και ακρίβεια στη μεταφορά των λογων και προσοχή απο ολους μας.

Unknown είπε...

Βρε μανια με τους αγιους γερονταδες μας! Μήπως ξεχάσαμε να αναφερόμαστε στους Πατερες και στον αλάθητο λογο του Κυριου μας, στην Αγία Γραφη;

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλό. Υπενθύμιση προς πάντας!
γδμ

Ανώνυμος είπε...

Πόσοι από αυτούς που κρέμονται από τα χείλη των "νεοπροφητών" γερόντων έχουν αναγνώσει (δεν λέω "μελετήσει" αλλά "αναγνώσει" γιατί ζητώ πολλά) τις προφητείες του Ησαΐα, του Ιεζεκιήλ, του Ιερεμία και των άλλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης;
Το να ακούν και να τέρπονται από τις αμφιλεγόμενες ρήσεις κάποιων γερόντων είναι το εύκολο, αυτό που προκαλεί εντυπωσιασμό, το δύσκολο είναι να εγκύψει κανείς στο λόγο του Θεού με προσευχή και φόβο Θεού.

Ανώνυμος είπε...

Θέμα σε σωστές απόψεις σε περίοδο του έχουν παραχαραχθεί πολλά λόγο μη γνώσεως της Αγίας Γραφής. Καλό θα ήταν ο συντάκτης να επανέλθει με νέες τοποθετήσεις που θα μας ανοίξουν τα μάτια.