Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Ἀρνητές καὶ τῆς ἀπογραφῆς; - π. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀρνητές καὶ τῆς ἀπογραφῆς;

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

    Γιατὶ γεννήθηκε ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, στὴ Βηθλεὲμ καὶ δὲν γεννήθηκε στὴ Ναζαρέτ, ὅπου ἔγινε ὁ εὐαγγελισμὸς τῆς Μαρίας τῆς Παρθένου; Γιατί ξεσηκώθηκε ὁ Ἰωσὴφ μὲ τὴν ἑτοιμόγεννη Θεοτόκο ἀπό τὴν Γαλιλαία (ὅπου ἡ Ναζαρὲτ) καὶ μετέβη στὴν Ἰουδαία (ὅπου ἡ Βηθλεέμ); Διότι ὁ Χριστός, ὁ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἀπογεγραμμένος ἐν οὐρανοῖς, ὡς Θεός, θέλησε καὶ ὡς ἀνθρωπος ν᾽ ἀπογραφῆ στὸν τόπο ποὺ καταγόταν ὁ προστάτης τῆς Παρθένου, ὁ Ἰωσήφ, ὁ κατὰ τὸν νόμον «πατέρας» (προστάτης) Του.

• Θὰ μποροῦσε ὁ Χριστὸς ν᾽ ἀποφύγη τὴν ἀπογραφή, ἡ ὁποία μάλιστα «πρώτη ἐγένετο πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ» (Λουκ. β' 1-5); Φυσικὰ θὰ μποροῦσε. Ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ἕνας ἐπί πλέον ἄνθρωπος στὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ ἴδιος εἶναι «πᾶσα ἡ οἰκουμένη», ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, τὸ πλήρωμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Θὰ μποροῦσε, λοιπόν, ὁ Οὐρανός, ὅπως μὲ ἀγγελικὰ μηνύματα φανέρωσε τὴν ὑπὲρ νόμον γέννησι τοῦ Ἰησοῦ, νὰ διαμηνύση καὶ τὴν ὑπὲρ νόμον ἀπαλλαγή τοῦ 'Ἰησοῦ ἀπό τὴν ἀπογραφή.

• Γιατί δέχτηκε καὶ καταδέχτηκε καὶ στὸ θέμα τῆς ἀπογραφῆς «νόμον ἐκπληρῶν»; Γιατί νὰ ὑποστῆ ἡ ἁγνὴ Μητέρα Του τὴν περιπέτεια νὰ καταλήξη σὲ μία σπηλιὰ τῆς Βηθλεὲμ γιὰ νὰ γεννήση;

     Γιὰ νὰ δείξη, ὅτι ὡς «σαρκωθείς Λόγος», ὡς ἄνθρωπος τέλειος, ἦταν καθ᾽ ὅλα ὅμοιος μὲ μᾶς (Φιλιπ. β' 7). Θέλησε νὰ εἶναι ὑπόχρεως σὲ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα, πλὴν ἁμαρτίας. Ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλο λόγο. Στὴν πρώτη ἀπογραφὴ δίνει τὸ «παρὼν» καὶ Ἐκεῖνος, πού ὅσοι Τὸν πιστεύουν καὶ σωθοῦν ἐν τῷ Αἵματι Αὐτοῦ, θὰ ἀνήκουν στὴ νέα ἀπογραφή, στὴν ἀπογραφὴ τῶν «πρωτοτόκων τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» (Ἑβρ. ιβ' 23).

• Γιατί γράφουμε ὅλα τὰ παραπάνω; Διότι στὴ νέα ἀπογραφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, πού γίνεται αὐτὴ τὴν περίοδο, παρουσιάστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῶν ἀπογραφῶν ὄχι μόνο τῆς χώρας μας, ἀλλά καὶ ὅλης τῆς οἰκουμένης, οἱ... ἀρνητές! Ὁ συρμὸς τῶν ἀρνητῶν τῶν ὑγειονομικῶν μέσων ἐναντίον τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἄρχισε νὰ παρασύρη καὶ σὲ ἄρνησι ν᾽ ἀπογραφοῦν πληθυσμιακὰ καὶ μερικοὶ (πολλοὶ ἢ λίγοι;) συμπατριῶτες μας.

    Καλὸ εἶναι νά παραθέσουμε ὅλη τὴ σχετικὴ μὲ τὴν ἀπογραφὴ περικοπή, πού ὁ θεόπνευστος κάλαμος τοῦ εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ διασώζει: «Ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τήν οἰκουμένην... Καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Ἀνέβη καὶ Ἰωσὴφ ἀπό τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εὶς τὴν Ἰουδαίαν εὶς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ, ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ» (Λουκ. β'1-5).

• Στοὺς αἰῶνες δὲν ἀκούστηκε ν᾽ ἀρνοῦνται πολίτες μιᾶς χώρας ν᾽ ἀπογραφοῦν. Τώρα ἀκούγεται ὅτι πολίτες τῆς Ἑλλάδος ἀρνοῦνται ν᾽ ἀπογραφοῦν! Ὁ σημαντικώτερος λόγος; Τὰ... προσωπικὰ δεδομένα!

• Μὰ ὅλοι δὲν ἔχουν ταυτότητα μὲ τὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα τους; Ὅλοι δὲν γνωρίζουν, ὅτι ἕνα Κράτος γιὰ νὰ λειτουργῆ, ἔχει τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία; Ὅλοι δὲν ἀνήκουν σ᾽ ἕνα δῆμο, σὲ κάποιο χωριό; Τί τοὺς ἔπιασε τώρα νὰ γίνωνται ἀρνητές καὶ μιᾶς ἀνώδυνης διαδικασίας, ποῦ ἐπί αἰῶνες λειτουργεῖ παγκοσμίως;

    Ὅσο γιὰ τὰ προσωπικὰ δεδομένα, ὁ πρῶτος πού τὰ φανέρωνε εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός! Τὰ περίφημα καὶ ἀλλεπάλληλα «Ἐγώ εἰμι» τί ἄλλο εἶναι, παρὰ ἀποκάλυψις τῶν δεδομένων τῆς θεανθρώπινης ταυτότητάς Του;

• Ἀντὶ νὰ φοβούμεθα νὰ συμπληρώσουμε τὸ σχετικὸ δελτίο μὲ τὰ ζητούμενα δεδομένα, ἄς φοβηθοῦμε κάτι ἄλλα δεδομένα. Αὐτὰ τὰ γνωρίζει μόνο ὁ Παντογνώστης Κύριος. Εἶναι τὰ ἁμαρτήματά μας. Ἀλλοίμονο ἂν δὲν Τοῦ τὰ ποῦμε γιὰ νὰ διαγραφοῦν! Ἡ μετάνοια μόνο τα διαγράφει.

    • Οἱ χριστιανοὶ δὲν ἀρνοῦνται τὴν ἀπογραφὴ τῶν στοιχείων τους. Συγχρόνως ὅμως ἀγωνίζονται γιὰ τὴ χαρὰ τῆς οὐράνιας ἀπογραφῆς, γιὰ τὴν ὁποία μιλάει ὁ Κύριος: «Χαίρετε ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Λουκ. ι' 20).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η άρνηση συμμετοχής στην Απογραφή φαίνεται, ότι είναι μάλλον μία έμμεση διαμαρτυρία για την πίεση, που αισθάνεται σήμερα ο πολίτης στην καθημερινή του ζωή από το Κράτος.
Και μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και χειρότερη άρνηση, η άρνηση της στράτευσης, που τείνει να γίνη μόδα τα τελευταία χρόνια, και θεωρείται "προοδευτική" στάση από ωρισμένες ακραίες πολιτικές τάσεις.