Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Το Οκουμενικόν Πατριαρχείον είναι η εγγύησις της καθολικότητος και οικουμενικότητος της Ορθοδοξίας - Οικουμενικός Πατριάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον πιστεύει ότι έχει και σήμερον να προσφέρει κάτι εκ της πολιάς σοφίας και πείρας του, εκ της από αιώνων παραδόσεως αυτού θεολογίας και αγιότητος. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι η εγγύησις της καθολικότητος και οικουμενικότητος της Ορθοδοξίας, η οποία ενίοτε ζημιούται και αδικείται καταφώρως υπό των στενών αντιλήψεων του εκκλησιαστικού επαρχιωτισμού και της στενοκαρδίας.

Εν τη επιθυμία δε εκπληρώσεως της αποστολής αυτού ταύτης, συντονίζει τας προσπαθείας δια την σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τους διαφόρους μετά των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών

και Ομολογιών Θεολογικούς Διαλόγους, την παρουσίαν και μαρτυρίαν της Ορθοδοξίας εν τω Παγκοσμίω Συμβουλίω Εκκλησιών, εν τη πεποιθήσει ότι πάντα ταύτα και τα τοιαύτα υπηρετούν την ενδορθόδοξον ενότητα και την διαχριστιανικήν συνεργασίαν και τα γενικώτερα πνευματικά συμφέροντα της ανθρωπότητος ολοκλήρου.

Οικουμενικός Πατριάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιφώνησης του Παναγιωτάτου  εις το Πατριαρχικό και Συνοδικό Συλλείτουργο την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 1987 εις Αθήνας

Αιωνία η μνήμη + 2 Οκτωβρίου 1991

Δεν υπάρχουν σχόλια: