Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Ἐκλογή Μητροπολιτῶν ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου

Ἐκλογή Μητροπολιτῶν ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου
 
Σε συσχετισμό με το άρθρο του κυρίου Ε. Β. παραθέτουμε το παρακάτω κείμενο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Ιερωνύμου Ά για την εκλογή Επισκόπων. (από το βιβλίο του Εἰς τό Πηδάλιον τῆς ᾿Εκκλησίας”, τόμ. β΄ σελ. 167) 
Γεώργιος Πρασιανάκης
 

Οὐδέν σύστημα ἐκλογῆς τῶν ἐπισκόπων εἶναι τέλειον. Πάντα τά συστήματα ἔχουν τάς ἐλλείψεις των καί τά ἐλαττώματά των. ᾿Εκεῖνο, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ πλήρη καί τελείαν διασφάλισιν διά τήν ἀνάδειξιν τῶν ἀρίστων εἰς τό ὕπατον τῆς ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα, εἶναι ἡ βαθυτάτη συναίσθησις τῶν ἐκλεκτόρων, ὅτι διά τῆς ψήφου των εἶναι δυνατόν εἴτε νά εὐεργετήσουν τήν ᾿Εκκλησίαν, εἴτε νά κακουργήσουν κατ᾿ αὐτῆς καί τοῦ πληρώματός της καί νά γίνουν αἴτιοι εἴτε νά δοξάζηται εἴτε νά βλασφημῆται τό ὄνομα τοῦ Κυρίου.
 
Κατά ταῦτα πρῶτον, οἱ πρός ἀρχιερατείαν ἐκλόγιμοι δέν θά προβάλλουν οἱ ἴδιοι τήν ὑποψηφιότητά των. ᾿Εάν ἡ ῾Ιεραρχία δέν γνωρίζῃ τούς κληρικούς τούτους, σημαίνει, ὅτι δέν εἶναι ἐξ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν δρᾶσιν τοιαύτην, ὥστε νά εἶναι ἀρκετή νά τούς ἀναδείξη Μητροπολίτας. Τοῦτο βεβαίως δέν σημαίνει, ὅτι ἡ ῾Ιεραρχία δέν θά λαμβάνη ὑπ᾿ ὄψιν ὡρισμένα αὐτῶν προσόντα, ἀλλά τά ἀποδεικτικά τῶν προσόντων τούτων πρέπει νά ἀναζητῆ καί νά τά εὑρίσκη ἡ ἁρμοδία ἐκκλησιαστική ἀρχή εἴτε αὐτή αὕτη νά προσκαλῆ ὀνομαστικῶς τούς ὑποψηφίους, ἵνα τά ὑποβάλουν”.
 
Μέ αὐτάς τάς προοπτικάς ἐκινήθημεν ἐν ὁμοφωνίᾳ εἰς τάς γενομένας ἐκλογάς. Δέν ἀνεμένομεν νά μᾶς ἀνεύρουν οἱ θεωρούμενοι ἐκλεκτοί, ἀλλά προσεπαθήσαμεν νά τούς ἀνεύρωμεν ἡμεῖς, νά τούς ἀνεύρωμεν δέ εἰς τόν τόπον τῆς διακονίας των καί τοῦ μόχθου, τόν ὁποῖον προσέφερον ταπεινῶς, ὡς προσφοράν εἰς τόν ᾿Αρχιποίμενα Κύριον.
 
Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι τινές ἐξ αὐτῶν οὐδέ ὑποψίαν κἄν εἶχον, ὅτι εἶναι δυνατόν νά ἐκλεγοῦν Μητροπολῖται καί ὅτε διά τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας ἤ δι᾿ ἄλλου τρόπου ἀνεκοινώσαμεν εἰς αὐτούς τήν ἐκλογήν των ἐξεπλάγησαν.
 
῾Ο τρόπος οὗτος τῆς ἐκλογῆς ἀποτελεῖ τήν εἰσαγωγήν οὐσιαστικῶς νέου πνεύματος εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν τῆς νεωτέρας ῾Ελλαδος. Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι ὅμως νά ὑπογραμμίσωμεν, ὅτι ἡ καινοτομία αὕτη φαίνεται ὡς τοιαύτη μόνον διά τόν μελετητήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ῾Ιστορίας τῆς νεωτέρας ῾Ελλάδος, διότι ἐν τῇ πραγματικότητι δέν ἀποτελεῖ εἰμή ἐπιστροφήν εἰς τήν παραδοσιακήν γραμμήν, τήν ἰσχύσασαν τόσον κατά τήν ἐκλογήν τοῦ Ματθίου, εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἐκπεσόντος ᾿Αποστόλου, ὅσον καί εἰς τήν ἐκλογήν καί ἀνάδειξιν τῶν γνησίων καί ὄντως ποιμένων κατά τήν μακραίωνα ῾Ιστορίαν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας”.
 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όνειρα καλοκαιρινής νύχτας τα λένε σήμερα θερινής νυκτός τα λέγανε παλαιότερα.

Ανώνυμος είπε...

Κατά αυτόν τον τρόπο, σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με την ανάδειξη αξίων κληρικών από την Ελλάδα αλλά και από την Αφρική. Οι περισσότεροι εξ Ελλάδος Αρχιερείς του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας υπήρξαν κληρικοί με μεγάλο πνευματικό έργο, δραστήριοι εργάτες του Ευαγγελίου και διάκονοι του Θεού και των ανθρώπων οι οποίοι παρόλα αυτά ήταν παραγκωνισμένοι από την Ελληνική Εκκλησία. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τους αναζήτησε, τους βρήκε και εν τέλει τους εξέλεξε Επισκόπους. Αναφέρω μόνο μερικούς που θυμάμαι αυτή τη στιγμή . Ταμιάθεως Γερμανός, Μπουκόμπας Χρυσόστομος, Μπουρούντι Ισαάκ, Κινσάσας Θεοδόσιος, Κατάγκας Μελέτιος, Αρούσας Αγαθόνικος, Μαλάουι Φώτιος, τολιάρας Πρόδρομος κ α.

jean alatzo είπε...

Αξιόλογος πανεπ/κός και κληρικός εξαιρετικού ήθους με προσόντα και ιδέες, όμως και ο τρόπος εκλογής του έπασχε αλλά και η μονομέρεια των άξιων καθ΄όλα αρχιερατικών επιλογών της Συνόδου του ήταν απόλυτη, λές και η Ελλ.Εκκλησία εστερείτο παντελώς άξιων για προαγωγή κληρικών .Βεβαίως ανεξήγητη η απόλυτη εμπιστοσύνη του στο τότε κυβερνητικό σχήμα.