Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 4ην Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ Πατρῶν.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 5ην τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Κινσάσα κ. Νικηφόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, καθ᾿ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα Χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας κ. Ἱεροθέου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου.

          Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
 Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι  κ. Angelo Bagnasco καί κ. Péter Erdö, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἹΜονῆς Ἰβήρων, Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί ἐκ τῆς Ἁγιωνύμου Μοναστικῆς Πολιτείας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ἀναπληρωτῆς Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπήσας τήν Ἔντιμον Κυβέρνησιν αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριος Κρέτσος, Γεν. Γραμματεύς Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας, ἡ Ἐξοχ. κ. Στυλιανή Μπεζιρτζόγλου, Διευθύντρια τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ κ. Ἀν. Ὑπουργοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Ἀνεξάρτητος Βουλευτής, Πρόεδρος τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος, κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, κ. Γεώργιος Φλωρεντῆς, Εἰδικός Γραμματεύς Ἐπικοινωνιακοῦ σχεδιασμοῦ Γ.Γ.Ε.Ε., καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ἐξοχ. κ. Φωτεινή Τομαῆ, Πρέσβυς, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί ὑψηλόβαθμα στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων καί προσκυνηταί ἐκ Πατρῶν, Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας καί Ἀμαλιάδος Ἠλείας, συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Ἀρχιερέως.  

Ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.
Εἶτα ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῇ «Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας» διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τε τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν τιμητικήν ἀνάδειξιν εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, ὡς καί τήν ἀφοσίωσιν καί πιστότητά του εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη τῷ νεοχειροτονηθέντι καί ἐπῄνεσεν αὐτόν διά τήν μετά ζήλου ἐπιτελουμένην ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐκκλησιαστικήν διακονίαν ἐν Ἀμερικῇ. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος προσεφώνησεν ἀγγλιστί τούς Σεβ. κυρίους Καρδιναλίους.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας ἐπίσημον γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.

* * *
Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Εὐρώπῃ     Ἐπισκοπικῶν ΡΚαθολικῶν Συνελεύσεων

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας (CCEE), ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων Καρδιναλίων κ. Angelo Bagnasco, Προέδρου αὐτῆς, καί κ. Péter Erdö, πρῴην Προέδρου, καί τοῦ Πανοσιολ. κ. Duarte da Cunha, Γεν. Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ. Οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ἀφίχθησαν εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 4ης Μαρτίου, καί ὑπεδέχθησαν αὐτούς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. Τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκκλησιάσθησαν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί ἀκολούθως ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, παρόντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.  

* * *
          Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κινσάσα κ. Νικηφόρον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
          Τούς Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Μαρτίνην, Θεολόγον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, καί κ. Χρῆστον Τσούβαλην, Θεολόγον, Ἄρχοντα Ὁστιάριον, ἐκ Πατρῶν.
          Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Νικολόπουλον, Ἀνεξάρτητον Βουλευτήν, Πρόεδρον τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
          Τήν Ἐξοχ. κ. Φωτεινήν Τομαῆ, Πρέσβυν, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Διπλωματικοῦ καί Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
          Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητρα Τσανάκα, Δήμαρχον Καβάλας, μετά συνεργατῶν αὐτῆς.
          Τούς Ἐλλογ. κ.Andrew Jackson, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς, καί κ. David Richard Hunter, Γλωσσολόγον, ἐκ τῆς Πόλεως.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Πούλαδον, Γεν. Γραμματέα τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν.
          Τούς Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Σουκάκον καί κυρίαν Ἐλισάβετ Τζόνσον, Καθηγητάς Ἰατρικῆς, τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαϊδεμένον, Ἐκδότην, καί τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Καλογερᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *
         Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «CEM VAKFI» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 21ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton, τό Σάββατον, 4ην Μαρτίου

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Με πληροφόρησαν ότι από την Πάτρα είχαν πάει εκτός από τον Βουλευτή Αχαΐας τον κ. Νίκο Νικολόπουλο που τον συγχαίρω διότι τιμάει το ράσο και τους φίλους του και ο κ. Πέτρος Ρηγάτος π. Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων και αυτός γνωρίζει να τιμάει. Δεν σχολιάζω κάτι άλλο το μήνυμά μου το πέρασα. Κλείνω με τους λόγους του Ιησού «οι δε εννέα πού;»

Ανώνυμος είπε...

Οι Πατρινοί είναι άφιλοι και αγνώμονες.
Το καλύτερο που έκανες π. Ιερόθεε ήταν που έφυγες από την Πάτρα. Είναι αυτό που λένε «φεύγου και σώζου». Το λάθος σου ότι άργησες να φύγεις.
Ιερομόναχος Χ.

Ανώνυμος είπε...

Η απουσία έστω και ενός κληρικού εκπροσώπου της Ι. Μ. Πατρών, στην χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Ευκαρπίας στον Πατριαρχικό Ναό π. Ιεροθέου Ζαχαρή, δημιούργησε πολλά αρνητικά σχόλια. Ο π. Ιερόθεος, πολλά χρόνια κληρικός της Μητροπόλεως Πατρών, ως Πρωτοσύγκελος, αλλά και ως προϊστάμενος του Ι. Ναού Αγίας Τριάδος άφησε φήμη αλλά και έργο λατρευτικό και κοινωνικό. Δυστυχώς δεν το αναγνώρισε η τοπική Εκκλησία, όπως το αναγνώρισε και το βράβευσε το Οικ. Πατριαρχείο. Δείγμα η παμψηφεί εκλογή του από την Πατριαρχική Σύνοδο και η χειροτονία του «δια χειρών» του Οικουμενικού Πατριάρχου.
Η χειροτονία σε λίαν επίσημη γιορτή με την συνχοροστασία πλειάδος Ιεραρχών, καθώς και η συμμετοχή πλείστων Πατρινών προσκυνητών είναι σημείο τη καλής «έξωθεν» μαρτυρίας του χειροτονηθέντος ήδη επισκόπου. Τα λοιπά δεν αξιολογούνται.

Ανώνυμος είπε...

Η απουσία των ηγετών 1.10 μμ δεν έχει σημασία. Ο κόσμος που τον αγαπούσε υπεβλήθη σε κόπο να πάει και να βροντοφωνάξει το ΑΞΙΟΣ. Εγώ δεν διαπίστωσα καμιά απουσία. Υπήρχαν ο Πατριάρχης, δεσποτάδες, υπουργοί κλπ και εμείς που τον αγαπάμε. Αυτό του έφτανε.

Ανώνυμος είπε...

Όλα μιλούν για αυτόν. Άφησε έργο. Έξυπνος και δραστήριος. Είχε και έχει θέση στην καρδιά των ενοριτών της Αγίας Τριάδας και σε μένα.
Γιώργος Γ.

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα για την θερμή υποδοχή που του έκαναν οι ομογενείς στην Αστόρια. Τιμές και δόξες.
http://anastasiosk.blogspot.gr/2017/03/blog-post_468.html