Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἁγίου Στεφάνου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 26ην Δεκεμβρίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.
* * *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου 30ης τ.μ..
* * *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σασίμων κ. Γεννάδιον, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.
          Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων.
          Τόν Ἐλλογ. Δρα Ahmet Çetinsaya, τ. Δήμαρχον Eminönü.
          Τόν Ἐλλογιμ. κ. Hayri Fehmi Yılmaz, Ἀκαδημαϊκόν, καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Lalehan Utkan, Βυζαντινολόγον, ἐντεῦθεν. 
* * *
Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ζωῆς Μπαχτσετζῆ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: