Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Σεμινάριον Τυπικού 15-1-2020 (ενημέρωσις) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2019 - ᾿Ιούνιος 2020

Τρίτος κύκλος· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας»
᾿Αφιέρωμα στὰ 200 χρόνια (1820-2020) ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ Γ. Βιολάκη

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

῾Η τρίτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),
— τὴν Τετάρτη 15 ᾿Ιανουαρίου 2020, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·
῾Η συμβολὴ τοῦ Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου
στὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας

Εἰσηγητής· κ. Γρηγόριος ᾿Αναστασίου, διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικο­λογίας, Θεολόγος, Πρωτοψάλτης, Χοράρχης, ᾿Επιστημονικὸς συνεργάτης τοῦ ῾Ιδρύματος Βυζαντ. Μουσικολογίας τῆς ῾Ι. Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελ­λάδος.
Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.


Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.
Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.
Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

᾿Εγγραφές·                 Στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι symbole@mail.com

Πληροφορίες·             Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
                                  ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη),
                                  Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ. Δεν υπάρχουν σχόλια: