Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Παναγιώτης Μαρτίνης - Χρῆστος Τερέζης

Παναγιώτης Μαρτίνης

Στίς 28/11/2022 ἀ­πε­βί­ω­σε ὁ Πα­να­γι­ώ­της Μαρ­τί­νης, ἕ­να ἀ­ξι­ό­λο­γο καί δρα­στή­ρι­ο μέ­λος- καί μά­λι­στα ἀ­πό τά ἰδρυτι­κά- τοῦ ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ συλ­λό­γου «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ». Ὁ ἐ­κλι­πών ὑ­πῆρ­ξε μί­α ἀρ­χον­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα μέ ἰ­δι­αί­τε­ρα ὑψη­λές ἐπι­δό­σεις στόν ἐ­πι­στη­μο­νι­κό κλά­δο τῆς Θε­ο­λο­γί­ας καί στήν μά­χιμη ἐκ­παί­δευ­σι. Ἦ­ταν δι­δά­κτωρ Θε­ο­λο­γί­ας με­τά ἀ­πό σχε­τι­κές σπου­δές στήν Ἰ­τα­λί­α, ἐ­νῶ ἐ­πί­σης ὑπη­ρέ­τη­σε ὡς κα­θη­γη­τής καί ὡς ἐ­πι­στη­μο­νι­κός σύμ­βου­λος θε­ο­λό­γων στήν Μέ­ση Ἐκ­παί­δευ­σι.

Προ­σέ­τι, δι­ε­τέ­λε­σε Δι­ευ­θυν­τής τῆς Σχο­λῆς Ἐ­πι­μορ­φώσεως τῶν κα­θη­γη­τῶν Μέ­σης Ἐκ­παι­δεύ­σε­ως, ὅ­που καί ἐδί­δα­ξε ἐ­πί σει­ρά ἐ­τῶν θε­ο­λο­γι­κά μα­θή­μα­τα. Ἄρι­στος γνώ­στης τοῦ ἀν­τι­κει­μέ­νου δι­δα­σκα­λί­ας του προ­σέ­φε­ρε τά μέ­γι­στα στήν ἀ­νά­πτυ­ξι τῶν σχε­τι­κῶν προ­βλη­μα­τι­σμῶν, καί ὄ­χι μό­νο στόν Νομό Ἀχαῒας. Συγ­χρό­νως εἶ­χε μί­α βα­θύ­τα­τη αἴ­σθη­σι τῶν με­θο­δο­λο­γι­κῶν ἐκεί­νων τρό­πων, πού ἦ­σαν ἀ­πα­ραί­τη­τοι γι­ά τήν προ­σφο­ρά τῆς θε­ο­λο­γι­κῆς γνώ­σης τό­σο στούς μα­θη­τές ὅ­σο καί στούς ἐ­πιμορ­φού­με­νους ἐκ­παι­δευ­τι­κούς.Ἡ δι­δα­σκα­λί­α του συ­νήρ­πα­ζε καί διήγειρε προ­βλη­μα­τι­σμούς στούς ἀ­κρο­α­τές του ,κα­θό­τι δέν ἐκι­νεῖ­το μέ μί­α τυ­πι­κή ἀνα­πα­ρα­γω­γή γνώ­σε­ων ὡς πλη­ρο­φο­ρι­ῶν, ἀλλά τίς ἀ­νε­δεί­κνυ­ε κα­τά τήν ἄ­με­ση συ­νά­φει­ά τους μέ τά κε­φα­λαιώδη τῆς ὑ­πάρ­ξεως καί τοῦ βί­ου, τά ὁδη­γοῦντα σέ ­με­το­χές στό Θεῖ­ο μυ­στή­ρι­ο.

Ἡ Θε­ο­λο­γί­α γι­ά τόν μα­κα­ρι­στό Πα­να­γι­ώ­τη ἀν­τι­προ­σώ­πευ­ε, πρίν ἀ­π’ ὅ­λα, μί­α ἐ­ρω­τι­κή μα­νί­α, τήν πη­γή τῆς ἁ­γι­ό­τη­τας, τήν συ­νάν­τη­σι τοῦ κο­σμι­κοῦ μέ τό ὑ­περ­βα­τι­κό. Καί τά ἀνω­τέ­ρω τά συγ­κρο­τοῦσε μέ ἕ­ναν ἀ­να­φο­ρι­κό-ἐκ­στα­τι­κό τρό­πο, δεῖ­γμα τοῦ ἰδι­αιτέ­ρου τρό­που δι­ά τοῦ ὁποίου εἶ­χε μυ­η­θεῖ στό πρό­σω­πο καί στήν δι­δα­σκα­λί­α τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ καί στήν ἱ­ε­ρή πα­ρά­δο­σι, τήν ὁ­ποί­α δι­ε­μόρ­φω­σε ἡ Και­νή Δι­α­θή­κη καί ἡ Πα­τε­ρι­κή πα­ρά­δο­σι.  Ἀ­νοικ­τός σέ συ­ζη­τή­σεις καί προ­βλη­μα­τι­σμούς κα­τέ­γρα­φε ἐ­ξαί­ρε­τες ἐ­πι­δό­σεις ὡς πρός τή δι­α­λε­κτι­κή σχέσι τῆς πα­ρα­δό­σεως μέ τήν ἀνα­νέ­ω­σι. Ἑ­πό­με­νο ἦ­ταν λοι­πόν νά ὀρθοτομῆ ἐ­πικαί­ρως. Συνε­δύ­α­ζε τό χαρίεν μέ τήν σο­βα­ρό­τη­τα, τό ὑ­ψη­λό γοῦ­στο μέ τήν ἐκ βα­θέ­ων ἀκεραιότητα νά δι­α­βιοῖ ὀρ­θο­δό­ξως. Ἡ μνή­μη του εἶναι χα­ρα­γμέ­νη ἀ­νε­ξί­τη­λα στούς μα­θη­τές του, στούς συ­να­δέλ­φους του καί στούς ὅ­ποι­ους ἐ­πι­κοι­νώ­νη­σαν μα­ζί του. 

Ὁ Πα­να­γι­ώ­της Μαρ­τί­νης ὑ­πῆρ­ξε ἐ­πί­σης ἕ­νας ἐ­ξαί­ρε­τος οἰ­κο­γε­νει­άρ­χης, ἕ­νας εἰ­λι­κρι­νέ­στα­τος φί­λος καί ἕ­νας συμ­πα­ρα­στά­της σέ ὅ­σους ἀν­τι­με­τώ­πι­ζαν προ­βλή­μα­τα. Ἄλλοις ὅροις, ἕ­να λαμ­πρό τέ­κνο τῆς Ἱε­ρα­πο­στο­λῆς. Δέν εἶ­ναι λοι­πόν τυ­χαῖ­ο τό ὅ­τι τοῦ ἀπε­νε­μή­θη ἀπό τόν Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­άρ­χη κ.κ.Βαρ­θο­λο­μαῖον τήν 29-8-2004 ὁ τίτ­λος τοῦ «Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας». 

Δρ. Χρῆστος Τερέζης
(μαθητής τοῦ ἐκπλιπόντος στό 1ο Γυμνάσιο Πατρῶν)

Πηγή: Περιοδικό ¨ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ"

1 σχόλιο:

Νικόλαος Μεσσαλάς είπε...

Χαίρομαι γιά τήν ἀνάρτηση αὐτή τοῦ σεβαστοῦ Καθηγητῆ τῆς Φιλοσοφίας κ. Χρ. Τερέζη καί ἀποδέχομαι αὐτές του τίς ἐπισημάνσεις.
Τόν μακαριστό κ. Παναγιώτη Μαρτίνη τόν γνώρισα ὡς σεβαστόν διευθυντή μου στό Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρῶν, ὡς ἔντιμον Σχολικόν Σύμβουλον τῶν Θεολόγων, ὡς ἐνεργόν Μέλος στό Τοπικό Παράρτημα Πατρῶν τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ὡς καλεσμένον στίς ἐκπομπές τοῦ "Ἐν Λόγῳ Ἀληθείας", ὡς συγγραφέα βιβλίων, ὁμιλητήν καί ἀρθρογράφων καί ὡς καλόν φίλον.
Γιἀ αὐτούς τούς λόγους πάντα τόν μνημονεύω μαζί μέ τήν σύζυγόν του Αἰκατερίναν στόν Ἱερά Προσκομιδή καί εὔχομαι ὁ Καλός Θεός νά τούς ἀναπαύει μετά τῶν Ἁγίων.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
π. Νικόλαος