Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις. Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου 
Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.  

                Τήν Κυριακήν, 27ην Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν  εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
                Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται  Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Θουρίου κ. Antonio Lucibello, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ὁσιολ. ΡΚαθολικός Πρεσβύτερος κ. Andrea Palmieri, ἐκ τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Βγενοπούλου, μήτηρ τοῦ νέου Ἀρχιερέως, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτῆς καί λοιποί οἰκεῖοι καί φίλοι αὐτοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.     

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.

                Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ̉ ἥν ὡμίλησεν ὁ νεοχειροτονηθείς Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ  πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἀνάδειξιν αὐτοῦ εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα καί τούς λοιπούς Ἱεράρχας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας   καθώς καί τήν ἀφοσίωσίν του καί πιστότητα πρός τόν σεπτόν Θρόνον. Κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης ὁμιλήσας διά τόν Ἐπισκοπικόν βαθμόν καί διά τό πρόσωπον τοῦ προαχθέντος, ἐπαινέσας τάς ἀρετάς καί τήν διακονίαν αὐτοῦ καί συγχαρείς τόν ἴδιον καί τούς παρισταμένους οἰκογενεῖς αὐτοῦ.
                Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ Uludağ, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.   

Φωτογραφίες Amen.gr , Νίκου Μαγγίνα,   Νίκου Παπαχρήστου

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεός να τον ευλογεί και να τον κατευθύνει. Άξιος!