Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

Οὔτε μυστικά, οὔτε ψιθυριστά, οὔτε... ἀνύπαρκτα - π. Δανιήλ Ἀεράκη

 

Οὔτε μυστικά, οὔτε ψιθυριστά, οὔτε... ἀνύπαρκτα

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

• Ἀκαταλαβίστικα πράγματα ἐπιτρέπονται στήν Ὀρθόδοξη λατρεία; Πολλοί δυστυχῶς εἶναι ἀκόμα κολλημένοι σέ σαλιβερικές φυλλάδες, καί δέν τούς ἐνδιαφέρει ν’ἀκούσουν τίς φωτισμένες ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα εὐχές. Ἐπιμένουν στό «μυστικῶς». Μόνο πού ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό περίφημο 14ο κεφάλαιο τῆς Α' πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς σαφέστατα ἀπαντᾶ: «Οὐδείς ἀκούει» (Α' Κορ. ιδ').

Μυστικά δέν ἔχουμε στή θεία Λειτουργία. Ὅλα λέγονται ἤ ψάλλονται εἰς ἐπήκοον πάντων. Λέγονται καί ψάλλονται ὄχι ἐπιλεκτικά ἤ ... ἀναπηρικά, ἀλλά ὁλοκληρωτικά καί ἑνωτικά ὡς πρός τή γλῶσσα καί τά νοήματα. Στήν Ἑλληνική γλῶσσα ἔχουμε καί τήν κυρία πρότασι καί τήν δευτερεύουσα. Εἶναι ἀδιανόητο νά συνεννοηθοῦν οἱ πιστοί μέσα στή θεία Λειτουργία, ὅταν ἀποκρύπτεται παντελῶς ἡ κυρία πρότασις καί στήν «διά πασῶν» ἀκούγεται μόνο ἡ δευτερεύουσα πρότασις. Κυρία πρότασις μέσα στή Λειτουργία εἶναι ἡ εὐχή, ἡ ὁποιαδήποτε ἀπό τίς ὑπέροχες ἁγιοπνευματικές εὐχές. Δευτερεύουσα πρότασις εἶναι ἡ ἐκφώνησις.

Τί θά πῆ μία πρότασις, πού ἀρχίζει μέ τό αἰτιολογικό (συνήθως) «ὅτι» («ὅτι πρέπει Σοι πάσα δόξα...», «ὅτι σόν τό κράτος καί σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...», «ὅτι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις...»); Κάθε «ὅτι» (δηλαδή, «ἐπειδή») δικαιολογεῖ τό περιεχόμενο τῆς κυρίας λειτουργικῆς προτάσεως, πού ἀποτελεῖ τήν εὐχή, τήν προσευχή, πού ἀναπέμπουν οἱ χριστιανοί, ἀκολουθοῦντες τόν λειτουργοῦντα προεστῶτα (ἐπίσκοπο ἤ πρεσβύτερο).

• Ὅταν οἱ εὐχές λέγωνται ἤ ψιθυριστά, ἤ πέρα γιά πέρα μυστικά, ποιός ἀκούει, ποιός συμπροσεύχεται, ποιός ζῆ τό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας, ποιός ὠφελεῖται; Εὐτυχῶς, πού οἱ ἐκδόσεις τῶν λειτουργικῶν φυλλάδων πέρασαν τά τελευταῖα χρόνια ἀπό τά χέρια καί τόν ἱερό λειτουργικό ζῆλο σπουδαίων λειτουργιολόγων καί σύν τῷ χρόνῳ ὅλο καί περισσότεροι λειτουργοί ἀπαγγέλλουν τίς εὐχές καί στή θέσι τους καί μέ εὐλάβεια καί κατανοητά. Θά μπορούσαμε νά μνημονεύσουμε λειτουργιολόγους (κληρικούς καί λαϊκούς), πανεπιστημιακούς διδασκάλους καί φωτισμένους κληρικούς: ’Από τόν μακαριστό διδάσκαλό μας Παναγιώτη Τρεμπέλα, μέχρι τόν μακαριστό Ἰωάννη Φουντούλη, τόν σεμνόν ἐν οὐρανοῖς εὑρισκόμενον π. Κωνσταντῖνο Παπαγιάννη, καί τούς τελευταίως θεράποντας τοῦ λειτουργικοῦ θεολογικοῦ κλάδου (Γεώργιο Φίλια, Παναγιώτη Σκαλτσῆ κ.λπ.). Ὅλοι αὐτοί οἱ μύστες τῆς λειτουργικῆς θεολογίας καί ζωῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ἅγιο τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως, τόν π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, ὅλοι, μηδενός ἐξαιρουμένου, ρωτᾶνε μαζί μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Νυνί, ἀδελφοί, ἐάν ἔλθω πρός ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐάν μή ὑμῖν λαλήσω ἤ ἐν ἀποκαλύψει ἤ ἐν γνώσει ἤ ἐν προφητείᾳ ἤ ἐν διδαχῇ;» (Α' Κορ. ιδ' 6).

• Ὅταν οἱ εὐχές τῆς θείας Λειτουργίας λέγωνται (ἄν λέγωνται) μουρμουριστά ἤ καί ἀγνοοῦνται παντελῶς, τότε μοιάζουν σάν νά εἶναι προσωπικό κτῆμα τοῦ πρεσβυτέρου ἤ τοῦ ἐπισκόπου, πού κάτι μουρμουρίζει, ἀλλά, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, «ἀέρα λαλοῦσιν». «Ἐάν μή εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τό λαλούμενον; Ἔσεσθε γάρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες» (Α' Κορ. ιδ' 9). Αντί γιά ἁγιοπνευματικό λόγο, αἰσθανόμαστε «κοπανιστό ἀέρα»!!!

  Ὅταν οἱ εὐχές τῆς θείας Λειτουργίας λέγωνται (ἄν λέγωνται) παντελῶς ἄψυχα, μηχανικά καί... κρυπτογραφικά, τότε τό μυαλό λειτουργούντων καί λειτουργουμένων δέν εἶναι συντονισμένον μέ τήν καρδιακή προσευχή. Τότε καταδικάζονται οἱ πιστοί νά μή προσεύχωνται καί νά μή ψάλλουν «καρδία καί πνεύματι». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει, ὅτι στήν κοινή λατρεία προσεύχεται καί ἡ καρδιά, προσεύχεται καί ὁ νοῦς. Ψέλνει ἡ καρδιά, ψέλνει καί ὁ νοῦς. Καί ὅταν καρδιά καί νοῦς εἶναι παραδομένα στήν κατανοητή προσευχή καί λατρεία, τότε λαός καί κλήρος ἀναφωνοῦν τό «’Αμήν». «Προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δέ καί τῷ νοΐ. Ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δέ καί τῷ νοΐ. Ἐπεί ἐάν εὐλογήσῃς τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τόν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό Ἀμήν ἐπί τῇ σῇ εὐχαριστία; Ἐπειδή τί λέγεις οὐκ οἶδε» (Α' Κορ. ιδ' 15-16).

Τί καταλαβαίνει ὁ λαϊκός; Τόσο καταλαβαίνει, ὥστε δέν ἀπαντᾷ μέ τό «Ἀμήν». Οὔτε κἄν τό «’Αμήν» ἐπιτρέπουμε νά λέη ὁ λαός, ἀφοῦ τόν καταδικάζουμε σέ... ἀγνωσία! Τί κάνει -θά ρωτήσετε- ὁ λαός (ὁ περισσότερος); Ἤ δυσανασχετεῖ γιά τό πότε θά τελειώση μία «θεατρική παράστασις», πού δέν ἔπιασε καθόλου τό νόημά της, ἤ θά κινῆται ἀτάκτως, ἤ θά βλέπη κάθε τόσο τό ρολόϊ του γιά νά δῆ πότε θά βγῆ ἀπό ἕνα κοπιῶδες ἐκκλησιαστικό «κλείσιμο», ἤ θά ἐπιλέξη νά ἔρθη τό τελευταῖο τέταρτο τῆς θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως δέν καταλαβαίνει σχεδόν τίποτε ἀπό τά λεγόμενα καί ψαλλόμενα!

• Ὅταν οἱ εὐχές τῆς θείας Λειτουργίας λέγωνται στήν ὥρα τους, σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, μέ εὐλάβεια καί συμμετοχή στό περιεχόμενό τους, κατανοητά καί σέ προσιτό γλωσσικό ὕφος, τότε ἐπιτυγχάνεται αὐτό πού λέγεται στόν Χερουβικό ὕμνο: Στέκουν οἱ πιστοί ὡς ἄγγελοι. Διώχνουν ἀπό τό μυαλό τους κάθε βιοτική μέριμνα, κάθε ὑλική ἤ καί ἀνήθικη ἀκόμα σκέψι. Καί ἑτοιμάζονται νά ὑποδεχθοῦν τόν Βασιλέα τῆς δόξης. «Οἱ τά Χερουβείμ μυστικῶς εἰκονίζοντες... πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν».

Ὅταν ὅμως τά λεγόμενα εἶναι παντελῶς ἀκατανόητα, ὅταν τά ψαλλόμενα καταντοῦν ἐπιδεικτικές μουσικές «κορῶνες», τότε θά συμβῆ ἐκεῖνο πού σηματοδοτεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ἐάν σννέλθῃ ή ἐκκλησία ὅλη ἐπί τό αὐτό καί πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δέ ἰδιῶται ἤ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;» (Α' Κορ. ιδ' 23). Τό ἀκατανόητο τῶν λεγομένων καί ψαλλομένων στή θεία Λειτουργία ἰσοδυναμεῖ μέ «γλωσσολαλία». Ὅπως μέ τό λεγόμενο χάρισμα τῆς γλωσσολαλίας κανείς δέν καταλάβαινε τίποτε, καί γι’ αὐτό τό «μέριασε» παντελῶς ὁ θεόπνευστος Παῦλος, ἔτσι καί ὅσα λέγονται σέ γλῶσσα ἀκαταλαβίστικη ἤ ψέλνονται μέ ἐπιδεικτικό ἀργό ὕφος, τό μόνο πού πετυχαίνουν εἶναι νά μᾶς αποκαλουν «τρελλούς»! «Οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;» (Α´ Κορ. ιδ' 23).

• Δέν εἶναι σχιζοφρενική ἡ ἀληθινή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι λογική λατρεία. Ὅλα, λοιπόν, ἄς λέγωνται καθαρά. Ὅλες οἱ εὐχές νά ἀκούγωνται εὐκρινῶς. Ὅλα, «πάντα πρός οἰκοδομήν γινέσθω» (Α' Κορ. ιδ' 26).

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ναι παππουλη μου. Αντιληπτή η επιχειρηματολογία σου. Αλλά...

Είμαστε επιστημονικώς απολύτως βέβαιοι όμως ότι από τον κώδικα του Barberini και μετά (κάπου 12 αιώνες μέχρι τον 20 αιώνα) οι ευχές λέγονταν μυστικώς.

Προφανώς η Εκκλησία μπορεί να μεταρρυθμίζει τη Λειτουργία, αλλά ας μην θεωρούμε όλους τους Χριστιανούς Δύσης και Ανατολής που είχαν μυστικώς τις ευχές στους Λειτουργικούς τους τύπους ως σχιζοφρενείς, κάνοντας τεράστια άλματα πίσω στη λατρεία του πρώτου αιώνα όπου τα λειτουργικά πράγματα ήταν υπό διαμόρφωση.

Ανώνυμος είπε...



Ο π. Νικόδημος Μπαρούσης έχει μελετήσει το θέμα σε βάθος

Ανώνυμος είπε...

πώς φαινεται ποσο οργανωσιακος ειναι ο παπα δανιηλ...

Ανώνυμος είπε...


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 7 Ιουνίου 2024 στις 12:18 μ.μ.

πολύ λογικό το επιχείρημα σου

Ανώνυμος είπε...

1) Διά την απαγγελίαν των ευχών της Θ. Λειτουργίας (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης) https://alopsis.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84/

2) Η ανάγνωση των ευχών της Θ. Λειτουργίας (Αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης) https://alopsis.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82/

3) Η ανάγνωσις των ευχών της Θείας Λειτουργίας (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος της Ι. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών Πατρών) https://alopsis.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85/

4) ‘Οι Πατερικές μαρτυρίες βοούν για την απαγγελία των ευχών’ (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης) https://alopsis.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b2%ce%bf%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd/

5) Περί του τρόπου αναγνώσεως των ευχών της Θ. Λειτουργίας (Απάντησις εις τον κ. Γ. Φίλιαν) (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης) https://alopsis.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%84/

6) Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και οι ευχές της Θ. Λειτουργίας (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης) https://alopsis.gr/%ce%bf-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b1%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%ad/

7) Η θέσις των Κολλυβάδων έναντι των μυστικών ευχών (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης) https://alopsis.gr/%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84/

8) Το “πρόβλημα” της αναγνώσεως των ευχών (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών) https://alopsis.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%87%cf%8e/

9) Απάντησις σε αστοχίες άρθρου περί των μυστικών ευχών (αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών) https://alopsis.gr/%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%84%cf%89%ce%bd/

10) Η Μυστική Ανάγνωσις των Ευχών της Θείας Λειτουργίας (Αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης) https://alopsis.gr/%ce%b7-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1/

ΤΥΠΙΚΟΝ ΕΝΟΡΙΩΝ είπε...

Σχόλιο 1/2:

Χριστός ανέστη π. Δανιήλ!

Ο πάτερ Δανιήλ αποφαίνεται στην αρχή του άρθρου ότι το μυστικώς "εκόλλησε" από τα Ιερατικά του Σαλίβερου, "σαλιβερικές φυλλάδες". Αυτά κυκλοφορούσαν περίπου το α' μισό του 20ού αιώνα.

Όμως και όταν έβγαλε η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος τα δικά της Ιερατικά (από το 1951), και αυτά έγραφαν μυστικώς τις Ευχές ο Ιερεύς.

Και πριν από αυτό, και το Ιερατικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1895, γράφει σαφώς μυστικώς οι Ευχές των Ιερέων.

Όμως, και το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο Ευχολόγιο, το Barberini Gr. 336, 8ος αιώνας, που είναι ἀντίγραφο Κωνσταντινουπολίτικου Εὐχολογίου, κι αυτό έχει μυστικώς τις Ευχές των Ιερέων στην Λειτουργία!

Και το ίδιο όλα τα παλαιά Ιερατικά (= βιβλία των Ιερέων).

Ο Ιω. Φουντούλης ειλικρινώς παραδέχεται:

«Έχει όμως δημιουργηθεί από αιώνων παράδοση ως προς τη μυστικώς ανάγνωση των Ευχών και αυτή σήμερα είναι η γενικώς κρατούσα σ’ όλη την Ορθόδοξο Εκκλησία τάξη», Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικὰς ἀπορίας, Τόμος Εʹ, Ἀποστ. Διακονία 2003, σ. 201.

Ναι, πάτερ Δανιήλ, μυστικά δεν έχουμε στην Λειτουργία, αλλά όμως έχουμε Προσευχή! Και η Προσευχή είναι μυστική, σύμφωνα με τον Κύριο, Ματθ. στ' 5-6.

Και ο Λαός μυστικώς προσεύχεται στην Λειτουργία.

Δεν λέγονται όλες οι Ευχές εις επήκοον πάντων (μόνον η Οπισθάμβωνος στην Λειτουργία για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους, βλ. Άγιο Γερμανό), όπως και ο Λαός δεν προσεύχεται εις επήκοον του διπλανού του.

Οι ευλογίες, οι προτροπές της Λειτουργικής διατάξεως (π.χ. Άνω σχώμεν, κτλ., όχι όμως και το νεωτεριστικό και απορριπτέον "Όλοι μαζί"), αυτά φυσικά εκφώνως.

Ήδη από την σημαντικότατη Σύνοδο της Λαοδικείας, 364 μ.Χ., αναφέρονται Ευχές που λέγονται δια σιωπής, και Ευχές που λέγονται δια Προσφωνήσεως, Κανών ΙΘ',

βλ. το άρθρο μας : https://analogion.gr/typikon/liturgy-articles/295-laodikeia-19-euxes

Δια σιωπής είναι οι Ιερατικές Ευχές, και δια προσφωνήσεως, είναι οι δια προσφωνήσεως Ευχές που εκφωνεί ο Διάκονος, δηλ. αυτά που λέμε σήμερα Διακονικά, κατά τα οποία ο Λαός μυστικώς, κατά διάνοιαν, λέγει Κύριε ελέησον σε κάθε αίτηση/ευχή.


Πως όμως λέγονται οι Ευχές; Οι Ευχές λέγονται παράλληλα.
Παράλληλα προσεύχονται ο Ιερεύς και ο Διάκονος / Λαός.


Έτσι λένε τα αρχαία χειρόγραφα:


"Ποιούντος του Διακόνου την Ευχήν, ο Ιερεύς επεύχεται την Ευχήν",


βλ. το άρθρο μας: https://analogion.gr/typikon/liturgy-articles/303-diakonos-euxh-leitourgia

δηλ. κατά την διάρκεια της Ευχής που ποιεί εκφώνως, διά προσφωνήσεως, ο Διάκονος [και συμμετέχει, προσεύχεται ο Λαός λέγοντας κατά διάνοιαν, μυστικώς, από μέσα του το· Κύριε ελέησον], παράλληλα ο Ιερεύς (άρα μυστικώς) εύχεται την δικήν του Ευχήν.


(συνεχίζεται...)

ΤΥΠΙΚΟΝ ΕΝΟΡΙΩΝ είπε...

Σχόλιο 2/2:

Για αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διαχωρίζει τις Ευχές του Λαού, από τις Ευχές των Ιερέων: «Ουχ ούτως εισακούη κατά σαυτόν τον Δεσπότην παρακαλών, ως μετά των αδελφών των σων. Ενταύθα γαρ εστί τι πλέον, οίον η ομόνοια και η συμφωνία, και της αγάπης ο σύνδεσμος, και αι των ιερέων ευχαί. Διά γαρ τούτο οι ιερείς προεστήκασιν, ίνα αι του πλήθους ευχαί ασθενέστεραι ούσαι, των δυνατωτέρων τούτων επιλαβόμεναι, ομού [το ομού, προϋποθέτει όχι μόνον το ταυτόχωρον, αλλά και το ταυτόχρονον, άρα παραλλήλως τω χρόνω· το παραλλήλως προϋποθέτει το μυστικώς παρά του ιερέως, αφού ταυτόχρονα προσεύχεται ο Λαός με την εκφωνουμένη Ευχή του Διακόνου] συνανέλθωσιν αυταίς εις τον ουρανόν»4, [PG 48,725], και στο παραπάνω άρθρο μας.

Λογική λατρεία, σημαίνει με τον ενδιάθετο και εκφωνούμενο λόγο, όχι με την λογική. Ποια λογική θα εξηγήσει το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, ή την Χάρη του Θεού, ή την δύναμη της Προσευχής, κτλ.;

Δείτε και το άρθρο για το Ιερατικόν Συλλείτουργον: https://analogion.gr/typikon/liturgy-articles/306-ieratikon-sylleitourgon-sygkrisis

Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, την παράλληλη προσευχή εννοεί στην εκκλησία, βλ. παραπάνω, [PG 48,725].


Στο [PG 48,725], δεν λέει του Ιερέως η Ευχή, αλλά των Ιερέων αι Ευχαί· δεν λέει του πλήθους η Ευχή, αλλά του πλήθους αι Ευχαί. Παρότι όμως είναι πολλοί που προσεύχονται παράλληλα, μαζί, στον Θεό πηγαίνει μία Προσευχή, μία Δύναμις συμπυκνωμένη!


Ο Άγιος Πορφύριος μας λέγει για την ομαδική προσευχή των πνευματικών τέκνων του μακαριστού Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου:

«Εγώ πολύ κατανύχθηκα την ημέρα εκείνη που είδα τον κόσμο να κλαίγανε. Χιλιάδες ψυχές να προσεύχονται όλες μαζί. Μία δύναμις. [...]. Πω, πω... Μία δύναμις συμπυκνωμένη. Δεν ξέρω πως να το πω. Δύναμις. Δεν μπορώ να την πω ούτε ατομική . Κάτι ανώτερο. Κάτι μεγάλο. [...]. Όλοι προσηύχοντο. Ψυχές, χιλιάδες ψυχές. Κόσμος... [...]. Γιατί, μην κοιτάζεις... Εσείς μπορεί να μην προσευχηθήκατε έτσι δυνατά. Υπήρχαν όμως μέσα στο πλήθος - και τις χιλιάδες που έβλεπα εγώ - ψυχές, που είχαν συνεπάρει και τις άλλες μαζί. Είχε γίνει μία προσευχή, μία δύναμις όλων. Όλων η προσευχή είχε γίνει μία δύναμις. Και οι μεγάλοι προσηύχοντο, και οι μικροί μπαίνανε μες στους μεγάλους. Μία δύναμις!».

Πως προσηύχετο αυτό το πλήθος; Ένας προσηύχετο εις επήκοον των λοιπών; Φυσικά όχι. Όλοι μαζί αλλά και μυστικώς, μέσα τους δηλαδή, κατά διάνοιαν προσηύχοντο.

Παρότι όμως προσηύχοντο όλοι μαζί, και άλλοι προσεύχονταν πιο δυνατά από τους λοιπούς, δεν ήσαν ξεχωριστές Προσευχές, αλλά είχε γίνει μία Προσευχή, μία δύναμις όλων, που πήγαινε στον Θεό!

Η Λειτουργία, δεν είναι μια απλή ανάγνωσις Ευχών, μετά περισπασμών εάν αρθρώνω καλά τις λέξεις, αν χρωματίζω καλά την φωνήν μου, αν μ’ ακούνε, πως ακούγομαι, αν με προσέχουν, να πάω κοντά στο μικρόφωνο, κτλ., αλλά είναι απερίσπαστος Προσευχή μέσω της μυστικής αναγνώσεως των Ευχών. Στην Προσευχή, για να έχει μέγιστη δύναμη (που είναι το ζητούμενον)· είσελθε εις το ταμιείόν σου και κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τω Πατρί σου τω εν τω κρυπτώ.

Τα παλαιά χρόνια, ούτε ο διάκονος ακροώταν την Ευχήν του Ιερέως, V.480 (έτους 1334).


βλ. το άρθρο μας Διάταξις της Θείας Λειτουργίας 1334, Αγίου Φιλοθέου, V.480, φ. 313-313β, https://analogion.gr/typikon/liturgy-articles/258-liturgy-ms-v480-1334

«Ο διάκονος· Όσοι κατηχούμενοι, προέλθετε. .... Όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης .... Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, .... Υπέρ του αγίου οίκου τούτου.... Ταύτα δε λέγων ο διάκονος, βλέπει προς τον ιερέα και ηνίκα καταλάβη ότι επλήρωσεν εκείνος την [Μυστικήν] Ευχήν, ευθέως λέγει· Σοφία. Ο δε ιερεύς· Ότι πρέπει Σοι πάσα δόξα...».

«Ταύτα δε λέγων, [ο διάκονος], βλέπει πάλιν προς τον ιερέα, και ηνίκα αίσθηται αυτού πληρώσαντος την Ευχήν, όπου τύχη ευθέως λέγει· Σοφία. Και ο ιερεύς την εκφώνησιν· Όπως υπό του κράτους Σου...».

Λένε οι Άγιοι Απόστολοι: «ἑστῶτος παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ προσευχομένου ἡσύχως». [PG 1, 737].

Αμήν.