Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Ἅγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης: καὶ ὅμως, τελικά, δὲν κολλάει… - π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

 
 Ἀντίθετα πρὸς  τὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fake news.

Ἅγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης: 
καὶ ὅμως, τελικά, δὲν κολλάει…

 Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com

Ὅλο τὸ ἀντίχριστο διαπλεκόμενο σύστημα πολιτικῶν καὶ μεγαλο-δημοσιογράφων συνεπικουρούμενο ἀπὸ μερίδα πολυπροβαλλόμενων εἰδικῶν καὶ “εἰδικῶν” συναγωνίζονται μὲ κάθε τρόπο, ἀκόμα καὶ μὲ ψευδὴ καὶ κατασκευασμένα στοιχεῖα νὰ ἐνοχοποιήσουν τὴν Ὀρθόδοξη Θ. Λατρεία ὡς αἰτία τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας.

Εὔστοχα σημείωσε ὁ Μητροπολίτης Χὸνγκ Κὸνγκ Νεκτάριος: «Φανταστεῖτε αὐτὸ ποὺ ἔκαναν τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ ἐφημερίδες[1] μὲ τὴ δημοσίευση ψευδῶν βίντεο καὶ φωτογραφιῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων, νὰ τὸ εἶχαν κάνει γιὰ κάποια Ἑβραϊκὴ ἢ Μουσουλμανικὴ ἑορτή... Θὰ εἶχαν ξεσηκωθεῖ τὰ Ἑβραϊκὰ λόμπυ μέχρι τὸν Ἄλφα τοῦ Κενταύρου, οἱ δὲ Μουσουλμᾶνοι θὰ εἶχαν ξεκινήσει ἐκτεταμένο πρόγραμμα περιτομῶν σὲ ὅλη τὴν χώρα... Δὲν περιγράφω ἄλλο...»[2].

Δυστυχῶς, ἀπέναντι σὲ αὐτὴν τὴν εὐθεία ἀντιεκκλησιαστικὴ πολεμικὴ οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων ἔχουν καταπιεῖ τὴ γλῶσσα τους ἢ φοβισμένοι μὴπως τὰ χαλάσουν μὲ τοὺς κρατοῦντες καὶ παρακρατοῦντες ψελλίζουν ἰσχνὸ τάχα ἀντίλογο, ἀντὶ νὰ ὀρθώσουν μὲ δυνατὴ φωνὴ προφητικὸ λόγο ἀλήθειας. Δυστυχῶς, προσπαθοῦν νὰ κατευνάσουν τὸ διάβολο καὶ τὰ ὄργανά του καὶ νὰ τοὺς καλοπιάσουν.

Εἶναι γνωστὸ ὅμως, ὅτι ὅσο προσπαθεῖς νὰ κατευνάσεις τοὺς δαίμονες τόσο αὐτοὶ ἀποθρασύνονται. Ἀντίθετα, οἱ ἴδιοι ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες πνέουν μένεα καὶ καταφέρονται μετὰ μανίας ἐναντίον τῶν πιστῶν ποὺ ζητοῦν τὰ στοιχειωδῶς αὐτονόητα: νὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὴ Θ. Λειτουργία, νὰ συμμετέχουν σὰν γνήσια παιδιὰ στὸ Δεῖπνο ποὺ ἁπλόχερα προσφέρει ὁ Πατέρας τους. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθῶ στὰ ἀθεολόγητα ποὺ ἀκούσαμε τὸ δίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2020 προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν οἱ ἁρμόδιοι τὴν ἀπαράδεκτη στάση τους. εὐτυχῶς, πλέον σταμάτησαν νὰ «θολολογοῦν» (κατὰ τὸν ἀείμνηστο κατηχητὴ μου Γ. Οἰκονόμου) διότι ἀντιλήφθηκαν ὅτι θὰ ἀπωλέσουν καὶ τὴν ἐναπομείνασα σοβαρότητά τους…

Χωρίς, λοιπόν, σοβαρὸ ἀντίλογο ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες οἱ διαπλεκόμενοι ἀντίχριστοι (πολιτικοί, δημοσιογράφοι, εἰδικοί) καταφέρονται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας κυματίζοντας εὐκαίρως- ἀκαίρως ὡς λάβαρο τὸν αὐθαίρετο, ἀναπόδεικτο, συκοφαντικὸ καὶ ἀσεβῆ ἰσχυρισμὸ τοῦ ὑπουργοῦ       κ. Ἅδ. Γεωργιάδη ὅτι γιὰ τὴ διασπορὰ τοῦ κορωνοϊοῦ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὴ  Β. Ἑλλάδα φταῖνε οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Δημητρίου... Ὁ κ. Ὑπουργὸς γνωρίζει πολὺ καλὰ ἀπὸ προπαγάνδα καὶ προσπαθεῖ νά ἀποσείσει τὶς εὐθῦνες ποὺ ὡς κυβέρνηση τοῦ ἀναλογοῦν καὶ νά τὶς μεταθέτει σὲ ἄλλους! Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι πρὶν ἀναλάβει ὑπουργικὸ θῶκο ζοῦσε ἀπὸ τὸ marketing, ἦταν ἕνας ἐπιτυχημένος τηλε-έμπορος…

Καθηκόντως ὀφείλουμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη στὴν Πάτρα στὶς 27.11.20 διαφοροποιήθηκε ἐντελῶς ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ δηλώνοντας: «Δὲν εἶναι ὀρθὴ ἡ ἑρμηνεία, πὼς ὅ,τι ἔγινε στὴν Θεσσαλονίκη, ἔγινε στὶς 26 Ὀκτωβρίου [ἑορτὴ Ἁγ. Δημητρίου]. Οἱ λόγοι εἶναι πάρα πολλοὶ καὶ θέλουν πολλὴ σοβαρὴ ἀνάλυση. Ἂς μὴν κάνουμε ἐπιδερμικὲς ἀναλύσεις καὶ δίνουμε λαθεμένες ἀπαντήσεις»[3].

Εἶναι ὅμως ἰδιαίτερα θλιβερὸ ὅτι ὁ συκοφαντικὸς ἰσχυρισμὸς τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργιάδη δὲν ἔτυχε τῆς παραμικρῆς ἀπαντήσεως οὔτε ἀπὸ τὴν ἄμεσα θιγόμενη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης[4], οὔτε ἀπὸ λαλίστατους –ἀσφαλῶς, μόνο ἐναντίον τῶν πιστῶν!–  Μητροπολῖτες καί μεγαλοαρχιμανδρίτες,  οὔτε σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδο.

Ἔτσι, ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον ἔχει τὸ μοναδικό, πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ δικηγόρου κ. Γιάννη Χατζηαντωνίου μὲ τίτλο «Ἁγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης καὶ κορωνοϊός»[5] ὅπου ἀποδεικνύεται μὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις τοῦ ΕΟΔΥ ὅτι δὲν ὑπῆρξε ἡ παραμικρὴ ἐπιβάρυνση τῆς πανδημίας λόγῳ τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Δημητρίου[6].

Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ μὲ τὸ παρὸν νὰ προσεγγίσω τὸ ζήτημα τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἁγ. Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ μία ἄλλη πλευρὰ διὰ τῆς ὁποίας θὰ καταδειχθεί καὶ πάλι ὅτι   Θ. Λατρεία δὲν ἦταν οὔτε εἶναι ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν κομίζω γλαῦκα ἒς Ἀθήνας, διότι αὐτὴ ἦταν ἡ ἐμπειρία, ἡ βεβαιότητα τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας μέσα στοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ ἔχουμε ὁδηγηθεῖ πρέπει νὰ ἀποδεικνύουμε καὶ τὰ αὐτονόητα… Ποτὲ μέσα στοὺς αἰῶνες δὲν ἔκλεισαν οἱ Ἐκκλησίες γιὰ νὰ προστατευτεῖ ἡ δημόσια ὑγεία, παρὰ τὶς φρικτὲς ἐπιδημίες ποὺ εἶχαν ἐνσκήψει. ἀντίθετα, μάλιστα, στὶς Ἐκκλησίες προσέφευγαν οἱ πιστοί! Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ σήμερα σὲ πολλὲς ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες πού δέν ἀπαγόρευσαν τὴ            Θ. Λατρεία…

Ἂς μοῦ επιτραπεῖ νὰ παραπέμψω στὸ ἀπὸ 28.8.20 κείμενό μου μὲ τίτλο «Ἐπιτέλους, τέλος στὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fake news: Δὲν μολυνόμαστε στὴν Ἐκκλησία! Ἡ μάσκα εἶναι περιττὴ στὸν Ἱ. Ναὸ[7], στό ὁποῖο εἶχα σημειώσει μεταξύ ἂλλων: «Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἠθελημένη ἢ ἀθέλητη παρεξήγηση: Ἀσφαλῶς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ πιστοί μας καὶ κολλᾶμε κορωνοϊὸ καὶ ἀρρωσταίνουμε καὶ πιθανὸν νὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὴ λοίμωξη αὐτή! Ποτὲ καὶ κανένας Ὀρθόδοξος δὲν ἰσχυρίστηκε ὅτι εἴμαστε ἀπρόσβλητοι! Τὸ ζήτημα εἶναι ἂν ὁ ἰὸς μεταδίδεται κατὰ τὴ σύναξη καὶ κατὰ τὴν Θ. Μετάληψη στὴν Θ. Λειτουργία. Καὶ στὸ ζήτημα αὐτὸ ἡ ἀπάντηση εἶναι κατηγορηματικὰ ἀρνητική, σύμφωνα μὲ τὰ μέχρι σήμερα πραγματικά δεδομένα!».

Κατὰ τὴν πανήγυρι, λοιπόν, τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη τηρήθηκαν ἐντὸς τοῦ κυρίως Ναοῦ τὰ αὐστηρὰ μέτρα ποὺ ἐπιτάσσει ἡ ἰσχύουσα ΚΥΑ (ἕνα ἄτομο ἀνὰ 15μ2, ἀποστάσεις 2μ μεταξὺ τῶν πιστῶν, ὅλοι οἱ πιστοὶ μὲ μάσκες). Ὅμως γιὰ τοὺς λειτουργοὺς στὸ Ἱ. Βῆμα δὲν προβλέπεται ἀπὸ τὴν ἰσχύουσα ΚΥΑ κάποιο ἀπὸ τὰ παραπάνω μέτρα προστασίας.  Ἔτσι, στὸ Ἱ. Βῆμα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς Θ. Λειτουργίας ἦταν παρόντες 6 ἀρχιερεῖς[8], περίπου 25 ἱερεῖς καὶ διάκονοι (λειτουργοῦντες καὶ συμπροσευχόμενοι), περίπου 30 ἱερόπαιδες καὶ τινὲς ἄλλοι, ἤτοι σύνολο περίπου 70 προσώπων στὸ Ἱερὸ Βῆμα[9]!

 

Θὰ ἐπικεντρώσουμε τὴν προσοχή μας ἰδιαίτερα σὲ κάποιες “λεπτομέρειες” ποὺ ἀφοροῦν στοὺς 30-35 κληρικοὺς (ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διακόνους):

1.    Οἱ  30-35 κληρικοὶ στέκονταν συνεχῶς στὸν ἴδιο χῶρο τουλάχιστον ἐπὶ 170 λεπτὰ (155 λεπτὰ μέρος Ὂρθρου καί Θ. Λ. καὶ 15 λεπτὰ ἡ ἀπέκδυση τῶν ἀμφίων, συζητήσεις, ἀποχαιρετισμοὶ κλπ.)!

2. Οἱ 30-35 κληρικοὶ στέκονταν γύρω ἀπὸ τὴν Αγ. Τράπεζα σὲ καθαρὴ ἐπιφάνεια μικρότερη τῶν 50μ2!  Ὁ ἀπόλυτος συνωστισμός!

3. Οἱ παρόντες ἀρχιερεῖς ἦταν ἡλικίας μεταξύ 45 καί 87 ἐτῶν, ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν μὲ σοβαρότατα ὑποκείμενα νοσήματα!

4. Οἱ 30-35 κληρικοὶ δὲν τήρησαν ὄχι μόνο τὴν ἀπόσταση τῶν 2 μέτρων μεταξὺ τους, ἀλλὰ στέκονταν ὁ ἕνας κολλητά στὸν ἄλλο!

5. Κανένας ἀπὸ τοὺς 30-35 κληρικοὺς δὲν φοροῦσε μάσκα!

6. Ὅλοι ἔψαλλαν καὶ μάλιστα σὲ κάποιες στιγμὲς στεντορείᾳ τῇ φωνῇ!

7. Χαιρετήθηκαν φυσιολογικὰ (ὄχι μὲ τὶς γελοιότητες τῶν ἀγκώνων), χειρο-φίλησαν καὶ ἀλληλοασπάστηκαν (λειτουργικός ἀσπασμός, καθώς καὶ στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τῆς Θ. Λ.)!

8. Κουβέντιασαν στὸ τέλος τῆς Θ.Λ. κατὰ τὴν ἀπέκδυση τῶν ἀμφίων. Ὅποιοι ἔχουν βρεθεῖ στὸ τέλος πανηγυρικῆς Θ. Λ. σέ Ἱερὸ καταλαβαίνουν τί ἐννοῶ…

9. Κοινώνησαν ὅλοι οἱ κληρικοὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἅγ. Ποτήριο καὶ χρησιμοποίησαν τὸ ἴδιο μάκτρο (κόκκινο πανί γιὰ νὰ σκουπίσουν τὸ στόμα μετὰ τὴ Θ. Κοινωνία)!  Ναί!  Ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἅγ. Ποτήριο κοινώνησαν καὶ μὲ τὸ ἴδιο μάκτρο σκουπίστηκαν καὶ οἱ 35 κληρικοί!

10. Κοινώνησαν τὸ λαὸ μὲ τέσσερα Ἃγ. Ποτήρια καὶ μετὰ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ διάκονοι κατέλυσαν τὴν ἐναπομείνασα Θ. Κοινωνία, ὅπως κάνουμε ὅλοι οἱ κληρικοὶ τούς τελευταίους 20 αἰῶνες  σὲ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία, χωρίς νά ἀρρωσταίνουμε!

11. Τὸ καὶ πλέον “φοβερὸ”: Ἕνας ἐκ τῶν ἀρχιερέων (ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ) χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει ἦταν ἤδη -ἀσυμπωματικός- φορέας τοῦ κορωνοϊοῦ!  Μετὰ ἀπὸ τέσσερις ἡμέρες νοσηλεύτηκε!

Ἐρώτηση κρίσεως:

Ὑπὸ τὶς ἀνωτέρω συνθῆκες τί θὰ περιμέναμε νὰ συμβεῖ μὲ βάση τὶς ἐκτιμήσεις τῶν εἰδικῶν καί, κυρίως, τῶν πιὸ “εἰδικῶν”; Τί λένε τὰ «μαθηματικὰ μοντέλα» γιὰ τὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ, ἀγαπητοὶ μου;

Ἀσφαλῶς, ὅτι ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΙΚΟ! Θὰ κλάψουμε 6 δεσποτάδες, 25 τουλάχιστον παπᾶδες τῆς Θεσσαλονίκης καὶ καμιά 30 ἱερόπαιδες στὴ συμπρωτεύουσα! Θὰ ξεκληριστεῖ ὁ κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Θεσ/νίκης… Ὅμως, ἀγαπητοὶ μου, δὲν συνέβη τίποτα ἀπὸ αὐτά, σύμφωνα μέ  τὰ στοιχεῖα ποὺ μπόρεσα νὰ συγκεντρώσω  (ἂν κάνω λάθος, παρακαλῶ, διορθῶστε με)!

Στὸ ἑπόμενο κρίσιμο 14ήμερο (26.10.20 ἕως 8.11.20), ὁπότε κατὰ τοὺς εἰδικοὺς ἐκδηλώνονται τὰ συμπτώματα καὶ νοσεῖ ὅποιος κόλλησε τὸν ἰό, δὲν συνέβη ἀπολύτως τίποτα!  Μόνο ὁ ἤδη ἀσυμπτωματικός στὶς 26.10.20 Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ μετὰ ἀπὸ   4 ἡμέρες, στὶς 30.10.20, παρουσίασε συμπτώματα καὶ διαγνώστηκε ὅτι πράγματι εἶχε κορωνοϊό[10]. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ στὴν πανήγυρη τοῦ Ἁγ. Δημητρίου (26.10.) ἦταν φορέας τοῦ κορωνοϊοῦῦ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει!  Ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ διαγνώστηκε μὲ κορωνοϊό μετὰ τὴν παρέλευση τοῦ κρίσιμου 14ημέρου στὶς 13.11.20, νοσηλεύτηκε μέχρι τὴν Κυριακὴ 15.11.20 ὁπότε καὶ κατέληξε[11]. Δὲν πιθανολογεῖται ἀπὸ πουθενὰ ὅτι κόλλησε τὸν ἰὸ στὴ Θ. Λ. στὸν Άγ. Δημήτριο. Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρει τὸ ρεπορτὰζ τοῦ ΣΚΑΪ, ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς (καὶ ὁ +Λαγκαδᾶ) ἔκαναν τὴν 01.11.20 τὸ σχετικὸ τὲστ καὶ βγῆκε ΑΡΝΗΤΙΚΟ[12]!

 Ρωτᾶμε, λοιπόν,  τοὺς εἰδικοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς “εἰδικοὺς”: Τί συνέβη, ἀγαπητοὶ μου, καὶ δὲν ἔπεσε θανατικὸ σὲ ὅλους τοὺς κληρικοὺς ποὺ συμμετεῖχαν στὴ Θ. Λειτουργία χωρὶς νὰ τηροῦν κανένα ἀπὸ τὰ προφυλακτικὰ μέτρα μὲ τὰ ὁποία ἔχετε ζαλίσει τὴν κοινωνία καὶ ἔχετε ἀποϊεροποιήσει τοὺς Ναοὺς μας;

Ποιὰ ἀπάντηση μπορεῖτε νὰ μᾶς δώσετε;

Μήπως πρέπει νὰ ἐπανεξετάσετε τὰ «προφυλακτικὰ μέτρα»; Μήπως πρέπει νὰ ἐπανεξετάσετε τὴ στάση σας ἀπέναντι στὴ Θ. Λατρεία; Μήπως πρέπει νὰ σταθεῖτε μὲ σοβαρότητα ἀπέναντι στὴν μέσα στοὺς αἰῶνες διαμορφωμένη ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία; Μήπως πρέπει νὰ ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὶς ἐμμονικές ἀντιεκκλησιαστικὲς σας φαντασιώσεις; Μήπως πρέπει ὄχι μόνο νὰ ἐπικαλεῖσθε ἀλλὰ καὶ νὰ ἀξιοποιήσετε τὸν ὀρθὸ λόγο ποὺ βασίζεται στὴν πραγματικότητα καὶ ὄχι σέ πιθανολογίες ἢ στίς ἐμμονὲς σας;

Ρωτάω, γνωρίζοντας ὅτι δὲν θὰ πάρω ἀπάντηση, διότι «εἶναι πολλά τὰ λεφτὰ, Ἄρη»…

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ… ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (26.10.20)

(Ὅλοι οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ ἱερόπαιδες καὶ ἄλλοι ποὺ δὲν εἰκονίζονται στὶς πιὸ κάτω φωτογραφίες                               κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας «συνωστίζονταν ἐπὶ δίωρο χωρὶς ἀποστάσεις καὶ μάσκες» στὸ Ἱ. Βῆμα…)

(Οἱ ἀνωτέρω φωτογραφίες εἶναι 
ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες τῶν Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης καὶ Λαγκαδᾶ)


[1] Πρόκειται γιά τούς τηλεοπτικούς σταθμούς SKAI, ALPHA καί STAR, καί τήν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν (ἀνακοινώσεις: Ἱ. Συνόδου βλ. https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/41581-dis-i-epilogi-tou-emboliasmou-apotelei-eleutheri-prosopiki-epilogi-tou-kathe-anthropou   καί Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλίας βλ. http://aktines.blogspot.com/2021/01/blog-post_35.html)
 
[4] Συμμεριζόμαστε καὶ κατανοοῦμε τὴ δυσκολία στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ Ἱ. Μητρόπολη λόγῳ τῆς καταστάσεως τοῦ 87ετοῦς Ποιμενάρχη της. Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ μὴν ἐκφράσουμε τὴν ἀπορία μας πῶς αὐτὴ ἡ δυσκολία πολὺ εὔκολα ὑπερνικᾶται καὶ ἡ Ἱ. Μητρόπολη ἐνεργοποιεῖ ἔντονα καὶ ἀποφασιστικὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη κατὰ κληρικῶν ἐγνωσμένου ἤθους καὶ προσφορᾶς (π. Θεοδ. Ζήσης, π. Ν. Μανώλης) καὶ ὄχι στὴν παροῦσα περίπτωση! Ἐκτὸς καὶ ἂν οἱ ἁρμόδιοι ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες τῆς συμπρωτεύουσας ἀξιολογοῦν ὡς ἥσσονος σημασίας τὴν πανελλήνια δυσφήμηση τῆς Θ. Λατρείας, τὴν τρομοκράτηση τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀπαγόρευση συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὴ Θ. Λειτουργία…
[6] Ὑπενθυμίζουμε ὅτι δὲν ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία καὶ τηρήθηκαν ὅλα τὰ προβλεπόμενα μέτρα (ἐλάχιστος ἀριθμὸς πιστῶν, ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν πιστῶν, καὶ μάσκες ἐντὸς τοῦ Ναοῦ), ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ σχετικὸ φωτογραφικὸ ὑλικό!
[8] Λειτούργησαν οἱ μητροπολῖτες: Λαγκαδᾶ Ἰωάννης, Ἱερισσοῦ Θεόκλητος, Γρεβενῶν Δαυίδ, Τρίκκης Χρυσόστομος καὶ Φιλίππων Στέφανος καὶ συμπροσευχόμενος ὁ Θεσσαλονίκης Ἂνθιμος.
[9] Γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀριθμῶν παραπέμπω στὴν τηλεοπτικὴ μετάδοση τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπὸ τὴν ΕΡΤ, στὸ www.ertflix.gr/ekklisiastika/26okt2020-polyarchieratiko-sylleitoyrgo-kai-ta-eleytheria-tis-thessalonikis/
 

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άγιε Δημήτριε μην καταλογίζεις τήν ασέβεια μας...

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον σπάνιας μόρφωσης κληρικό π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο που τόσο έχει αδικηθεί από νεωτεριστές και οικουμενιστές!

Γκουρβελος Παναγιωτης είπε...

Ευλόγησον, αγαπητέ π. Αναστάσιε!
Συντριπτικά τα στοιχεία που παραθέτεις και τα οποία κονιορτοποιούν το κυρίαρχο αφήγημα που ενοχοποιεί την εορτή του Αγίου Δημητρίου και κατά συνεκδοχήν την Εκκλησία για την έξαρση της επιδημίας του κορωνοϊού στη συμπρωτεύουσα.
Κρίνω επίσης πως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αντέδρασε έντονα και δικαιολογημένα στη χυδαία πολεμική των περισσότερων Μέσων μαζικής ενημέρωσης εναντίον της Εκκλησίας.
Καλή Κυριακή και ας είναι η τελευταία Κυριακή ή γιορτή με κλειστές τις εκκλησίες μας!

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο, πάτερ Αναστάσιε.

Unknown είπε...

Περί του τι γίνεται στο ναό έχουν γράψει σοβαρά θεολογικά και λογικά κείμενα οι Αργολίδος, π. Βασ. Θερμός, Αλεξανδρουπόλεως,π. Βασ. Μπακογιάννης, π. Θ. Μαρτζουχοςκλπ, κλπ.
Τώρα για την οποία προπαγάνδα εκ μέρους των όπως τους χαρακτηρίζει αντίχριστους δεν είναι κάτι νέο. Το ήθος του άρθρου αλλά και η εικόνα που παρουσίασαν οι πλείστοι των κληρικών εν οις κι ο εν λόγω κληρικός στην αν ντιμετωπιση της πανδημίας με λεονταρισμους κλπ τους θρέφουν και τους γιγαντώνουν προκαλώντας σε βάθος χρόνου τεράστια ποιμαντικά και θεολογικά προβλήματα που θα κληθεί να τα αντιμετωπίσει το Σώμα της Εκκλησίας μέσα σε μια δίνη που την δημιούργησε η απερισκεψία και ο φανατισμός.....

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

Δυστυχώς....
..,η επιστήμη,δεν αναγνωρίζει Θεό!
Δεν γνωρίζω τι εστί ασυμπτωματικός μέσα σε όλη την επίπονη προσπάθεια εμβολιασμού των πάντων,με όλη αυτή την σύγχυση των γιατρών και της κυβέρνησης σε σχέση με τα παγκόσμια συστήματα,που χρόνια τώρα εργάζονται ποικιλόμορφα για μια μονοκρατορία εις Βασιλεύς εν μια αγέλη.
θυμαμαι μόνο την ευθανασία,τις μεταμοσχεύσεις κλπ τι έπαθε η Ντόλυ που δημιουργήθηκε από κύτταρο,και τώρα ο ιός αυτός ο οποίος όπως είδα στο διαδίκτυο έγινε "τρικολορε"να τον παρουσιάζουν στην αρχή με...
Με κόκκινο χρώμα,ποτε με μπλε,τον είδα και με πράσινο κ τελευταία με κίτρινο χρώμα σε κάποιο βίντεο. Το μόνο κατανοητό.
Χωρεί και αυτός μέσα στο άρμα!
Που είναι οι πατροπαράδοτες εκείνες χώρες να ενισχύσουν την Εκκλησία!
Αφωνια μέσα στην πολυφωνία!
Φως από πουθενά!
Στους διωγμούς λέγει ο Απ.Παυλος.... με υπομονή!
Καταντησαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου,που λέει η Γραφή και οι κιδυνοι που αντιμετωπίζουμε ειναι ,σε αυτή την φάση πέραν των δυνατοτήτων μας,σε βαθμό όπως νομίζω να έχουμε πάρει απόφαση φανταστείτε τις ιαματικές μας καταδίκες ;;;;;
Οπόταν αναπόφευκτα,δεν στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις,παρά μόνον στη βοήθεια Του Θεου,Ο Οποίος το έκανε πάντοτε στο παρελθόν,πιστεύω θα το κάνει και στο μέλλον,αφού και νεκρούς ανασταίνει και οικοδομεί όπως θέλει και συναρμολογεί όπως θέλει και διαφυλάσσει όσα οι Άγιες Συνοδοί Και Οι Πατέρες θέσπισαν!
Και από μας ,νομίζω εξαρτάται όσο...
Αν κρατήσουμε τις Παραδόσεις ας παρελαβωμεν!
Φυσικά οποίος ασθένησε με κοβιτ δεν σημαίνει πως ανήκει στο άρμα!
Αν πάλι ασθενεί κανείς,δεν σημαίνει πως δεν είναι αμαρτωλός!
Και οι άγιοι ασθενούν!
Βοήθεια μας!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο! Να έχει πάντα υγεία.

Αναγνώστης

Ανώνυμος είπε...

Να ζήσεις χίλια χρόνια, π. Αναστάσιε. Πολύ μας ανέπαυσες με τούτο το κείμενο!

Kalemis είπε...

Άξιος ιερέας του Τριαδικού Θεού ο πατήρ Αναστάσιος!! Συνεχίστε έτσι πάτερ Αναστάσιε και μη φοβάστε!!!

Ανώνυμος είπε...

Τι έχει να σας πει π. Αναστάσιε η είδηση;;;;;
Πένθος και θλίψη σκόρπισε στην περιοχή Ορεστιάδας αλλά και Διδυμοτείχου, ο θάνατος του 36χρονου ιερέα στο χωριό Χειμώνιο Ορεστιάδας, ο οποίος κατέληξε σήμερα από κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Άλλοι πενθούν και άλλοι γιορτάζουν όπως εσείς.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε 12:53,
Προφανώς δεν διάβασες το κείμενο μου, διότι ήδη εγραψα:"Ας μοῦ επιτραπεῖ νὰ παραπέμψω στὸ ἀπὸ 28.8.20 κείμενό μου μὲ τίτλο «Ἐπιτέλους, τέλος στὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fake news: Δὲν μολυνόμαστε στὴν Ἐκκλησία! Ἡ μάσκα εἶναι περιττὴ στὸν Ἱ. Ναὸ!»[7], στό ὁποῖο εἶχα σημειώσει μεταξύ ἂλλων: «Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἠθελημένη ἢ ἀθέλητη παρεξήγηση: Ἀσφαλῶς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ πιστοί μας καὶ κολλᾶμε κορωνοϊὸ καὶ ἀρρωσταίνουμε καὶ πιθανὸν νὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὴ λοίμωξη αὐτή! Ποτὲ καὶ κανένας Ὀρθόδοξος δὲν ἰσχυρίστηκε ὅτι εἴμαστε ἀπρόσβλητοι! Τὸ ζήτημα εἶναι ἂν ὁ ἰὸς μεταδίδεται κατὰ τὴ σύναξη καὶ κατὰ τὴν Θ. Μετάληψη στὴν Θ. Λειτουργία. Καὶ στὸ ζήτημα αὐτὸ ἡ ἀπάντηση εἶναι κατηγορηματικὰ ἀρνητική, σύμφωνα μὲ τὰ μέχρι σήμερα πραγματικά δεδομένα!»".
Συνεπώς, τι νοημα έχει το σχόλιό σου;
Κινδυνεύει να καταστεί άνευ νοήματος, ήτοι α-ανόητο!
π. ΑΚΓ