Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

Διαφωνία ἤ ἀποτείχισις; - π. Δανιήλ Ἀεράκη

Διαφωνία ἤ ἀποτείχισις;
ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη

Διαφωνίες ὑπάρχουν. Ἀλλ’ ἡ ἀγάπη καί ἡ κοινωνία στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκκλησία, διατηροῦνται πάσῃ θυσίᾳ. Ἔχουμε δικαίωμα νά διαφωνοῦμε μέ ἐνέργειες ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας; Ἀσφαλῶς! Ἀλλά κάτι τέτοιο δέν σημαίνει ὕβρεις κατά τῶν ποιμένων. Ἔχουμε δικαίωμα νά διαμαρτυρώμαστε γιά ἀντικανονικές πράξεις ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν; Ἀσφαλῶς! Ἀλλ’ αὐτό δέν σημαίνει ἀποκοπή ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
  Ἔχει δικαίωμα ἕνας ἐπίσκοπος νά κόβη τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου, τοῦ προέδρου, δηλαδή, τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ἀνήκει; Ἐδῶ τό «ἀσφαλῶς» δέν τό λέμε ἀπόλυτα. Βεβαίως ὑπάρχει ἕνας κανόνας, ὁ ιε´ τῆς Πρωτοδευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἀλλά δέν ἀνοίγει τόσο εὔκολα τήν πόρτα τῆς ἀποτειχίσεως (διακοπῆς μνημονεύσεως). Παρέχει στόν ἐπίσκοπο αὐτό τό δικαίωμα, ἐφ’ ὅσον ὁ Πατριάρχης κηρύττει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» αἵρεσι καί ἔχει καταδικασθῆ ἐκκλησιαστικῶς γιά τήν αἴρεσί του αὐτή.

Σέ ἀντικανονικές ἐνέργειες προβαίνει καί ὁ νῦν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καί μάλιστα στά πλαίσια τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἀλλα δέν ἀρνήθηκε κανένα βασικό δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ὑπῆρξε βέβαια κάποτε (τό 1970) διακοπή μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἀπό τρεῖς Μητροπολίτες (Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο, Φλωρίνης Αὐγουστῖνο, Παραμυθίας Παύλο), ἀλλ’ ὄχι γιά πάντα. Ἐπειδή πολλοί ἐπικαλοῦνται τό παράδειγμα τοῦ π. Αὐγουστίνου, ἄς γνωρίζουν, ὅτι ὁ π. Αύγουστῖνος δέν διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου. Τήρησε τήν ἑνότητα, καί μάλιστα ἐπισκέφθηκε τό Φανάρι ἐπί πατριάρχου Δημητρίου. Οὔτε ἀποστασιοποιήθηκε, οὔτε ἀποτειχίστηκε, οὔτε ἀποσχίσθηκε.
 Καί ἄν ὁ ἐπίσκοπος ἔχη κάποια δυνατότητα (ὄχι ὑποχρέωσι) διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ προέδρου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἕνας πρεσβύτερος δέν ἔχει κανένα δικαίωμα οὔτε καί δυνατότητα διακοπῆς μνημονεύσεως τοῦ ἐπισκόπου του, μόνο καί μόνο διότι ὁ ἐπίσκοπός του δέν διακόπτει τή μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου!

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ότι και να γράψεις π. Δανιήλ αυτοί θα παραμείνουνε στις απόψεις που έχουν. Ας τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του.

http://www.augoustinos-kantiotis.gr είπε...

Α´ Απαντηση τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, στον π. Δανιήλ Ἀεράκη και σἐ ὅσους διαστρέφουν την ἀλήθεια σχετικὰ με τὴν διακοπή Μνημοσύνου τοῦ ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχου, νομίζοντας ὅτι μποροῦν νὰ γράφουν ὅτι θέλουν και δεν μπορεῖ ὁ σεβάσμιος Γέροντας ἀπό το Ὑπερπέραν να τους ἀπαντήση

ΜΗ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΟΝ ΘΕΣΙΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨOYΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

«Κρούων λοιπόν τον κώδωνα του κινδύνου εκ της εσχατιάς αυτής της Ελληνικής Πατρίδος εκφράζω την αγωνίαν όχι μόνον του ποιμνίου μου, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Ακούσατε τας φωνάς αυτάς ως φωνήν υδάτων πολλών και μη μας φέρετε ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΟΝ ΘΕΣΙΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨOYΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. Ας μη θεωρηθεί τούτο ως απειλή, αλλ᾽ ως κραυγή πόνου και αγωνίας και ως υστάτη έκκλησις προς την υμετέραν Παναγιότητα διά την άμεσον επάνοδον της μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως εις την τροχιάν εκείνην, η οποία εν Πνεύματι Αγίω εχαράχθη εις οικουμενικάς και Τοπικάς Συνόδους και εκ της οποίας αείμνηστοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, πρότυπα αληθών ποιμένων, ουδ’ επ’ ελάχιστον παρεξέκλιναν, αλλ’ εθυσίασαν και αυτήν την ζωήν των υπέρ της Ορθοδοξίας»
(Μικρό ἀπόσπασμα ὁμιλίας, από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ΄ επηυξημένη, 2015, σελ. 81)

Ανώνυμος είπε...

Έλεος π.Αεράκη Δ.!

Ανώνυμος είπε...

Ὁ πατὴρ Δανιὴλ εἶναι Όρθόδοξος, θεολογικῶς καταρτισμένος ὑπὲρ πολλοὺς θεολόγους καὶ ἐπισκόπους καὶ ἡ γνώμη του εἶναι βαρύνουσα ὡς πρὸς τὴ μὴ ὑποχρεωτικὴ διακοπὴ μνημονεύσεως (ἡ ὁποία ὅμως δέον νὰ ἐξετασθῇ ὡς δυνητικῶς προαιρετική, ἢ προαιρετικῶς δυνητική, κατόπιν τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ συνοδικὴν κατοχύρωσιν αἱρέσεως). Ἕνας ἀκόμη λόγος ποὺ συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς βαρύνουσας θέσεως τοῦ π. Δανιήλ, ἤτοι τῆς μὴ διακοπῆς μνημονεύσεως ἐπισκόπων γιὰ ἀντιοικουμενιστικοὺς λόγους εἶναι ὅτι, δὲν εἶναι μόνον ὁ φιλοπαπισμός, ὁ ἑνωτισμός (συγκρητισμός θρησκειῶν), ἡ ἀποδοχὴ τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου, ποὺ ταλανίζουν τὴν σημερινή εκκλησία ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ὑφίστανται χίλια μύρια ἐγνωσμένα ἀτοπήματα, διεισδύσαντα ἐξ ἀποκρύφων, ἐξ αὐτοκρατόρων, ἐξ ανατολῶν, ἀκόμη καὶ ἐκ Συνόδων, κατὰ παράβασιν τῆς θεοπνεύστου Καινῆς Διαθήκης, ποὺ δυστυχῶς ἐπιβαρύνουν διαχρονικῶς τῆν Ἐκκλησίαν άρξάμενα ὡς "δὲν πειράζει" μετὰ τοὺς πρώτους λαμπροὺς αἰῶνας τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὶ νὰ πράξωμεν; Νὰ ἀποτειχίζεται ἕκαστος, ὁ εἷς διότι άπαιτεῖ κατὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ οἱ ἐπίσκοποι νὰ προέρχονται καὶ ἐξ ἐγγάμων, ὁ ἕτερος διότι ἐπιθυμεῖ νὰ ἰσχύσῃ τὸ "μὴ ὁμῶσαι ὅλως" τοῦ Κυρίου ποὺ περιφρονεῖται έπισήμως, ὁ ἄλλος διότι διαφωνεῖ μὲ τὰ αὐτόματα καὶ συναινετικά διαζύγια ποὺ τὰ ἐπιτρέπει ἡ Ἐκκλησία καὶ λὀγῳ ἀσυμφωνίας χαρακτήρων, κατὰ παράβασιν τοῦ "παρεκτὸς λόγῳ πορνείας" τῆς γυναικός, ἄλλος διότι δὲν θεωρεῖ ἐγκυρη τὴν ἐν Τρούλλῳ, ἄλλος διότι δὲν θεωρεῖ σωστὴ τὴν μή συμμετοχὴ τοῦ ποιμνίου στὴν ἐκλογὴ ποιμένων ("ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ"), ἄλλος... ἄλλος... Ἀλλὰ ἂς μὴν εἶναι ἀπόλυτος καὶ ὁ πατὴρ Δανιὴλ καὶ οἱ ὁμόφρονές του (μεταξύ των ὁποίων κι' ὁ γράφων), ἂς μὴ διεκδικοῦν ἀλάθητον διότι οἱ καιροί εἶναι ῥευστοἰ καὶ τὸ ποτήρι ξεχείλισε μὲ τα καμώματα τῆς ἐπίσημης λεγομένης ἐκκλησίας, μὲ τὰ παπικὰ ἀγἀλματα ποὺ μᾶς φέρνουν γιὰ προσκύνησι, μὲ τὶς φανφάρες, τοὺς ἐπιταφίους τῆς Παναγίας ποὺ ἐξαπλώνονται ὁμοῦ μὲ τίς νεοειδωλολατρικές ἐκδηλώσεις περιφερόμενων καὶ μὴ προσκυνημάτων, λειψάνων, καστάνων, ὀμματοϋαλίων, καὶ τὴν παράλληλη μὲ τὴν ἐξάπλωσι τοῦ γεροντισμοῦ περιφρόνησι τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸ ποτήρι ξεχείλισε καὶ ἡ συνείδησι ἀρκετῶν δὲν ἀντέχει ἄλλο, φαντάζουσας τῆς ἀποτειχίσεως ὡς διεξόδου.

Ανώνυμος είπε...

Ξεσπάθωσαν οἱ διαχρονικοί έχθροὶ τοῦ πατρὸς Δανιήλ. Βρῆκαν ἀφορμὴ σὲ διάφορα ἱστολόγια νὰ τὸν συκοφαντήσουν καὶ πάλι καὶ ξανά! Οἱ μὲν τὸν συκοφαντοῦν διότι τοὺς κατετρόπωσε στίς ἐσχατολογικές ἀντιχριστολογικές τους πλάνες, οἱ δὲ διότι ὁ π. Δανιὴλ διδάσκει τὴν ἀπόλυτον ὑπεροχὴν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τοῦ καταγεγραμμένου στὴν θεόπνευστη Ἁγία Γραφή, ὅπως τὸν παραδίδει ἡ ἱερὰ παράδοσις καὶ ἑρμηνεύεται διὰ τῆς Έκκλησιαστικῆς Ἑρμηνείας έν Συνόδοις καὶ συμφωνίας τῶν Πατέρων, ἔναντι παραδόσεων ἀνθρώπων, ὀνείρων καὶ ὁραμάτων "ἀπλανῶν", ποὺ θέλουν νὰ ἀκολουθοῦν έκεῖνοι. Εἶναι πολλοί, ἀλλὰ οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ. Κράτα πάτερ Δανιήλ, ἡ ἱστορία σὲ δικαιώνει, πέρασαν δέκα, εἴκοσι, τριάντα, σαράντα χρόνια, ἐσύ δικαιώνεσαι καὶ οἱ ἐχθροί καὶ οἱ συκοφάντες σου οφείλουν νὰ ζητήσουν συγνώμη διότι Ἀντίχριστος δὲν ἐφάνη, οὔτε φυσικὰ σφραγίσματά του οὔτε Δευτέρα Παρουσία καὶ ἅπαντες πλέον χρησιμοποιοῦμε ἄφοβα τὰ barcodes καὶ microchips καὶ τὶς διάφορες κάρτες, γράφοντας στὰ χρονοντούλαπα τῆς περιφρονήσεως τοὺς συκοφάντες σου ψευδοδιδασκάλους, ποὺ δίδασκαν ἀπάτες περὶ δῆθεν 666 ὡς σφραγισμάτων άντιχρίστου σε τρόφιμα, συσκευασίες, κάρτες καὶ σὲ κατηγοροῦσαν διότι δίδασκες ἀνόθευτο τὸ Εὐαγγέλιο τὸ ὁποῖο, ὅπως ἀπεδείχθη, οἱ συκοφάντες σου παρερμήνευαν.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Το άρθρο-απάντησή μου στα γραφόμενα του π. Δανιήλ: https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/09/blog-post_95.html

Ανώνυμος είπε...

Πού λέει ο Χριστός αυτά που μας λες(για το θέμα του γάμου);
Δηλαδή η κυρία Ζήση που είναι Μοναχή στην περιοχή των Γιαννιτσών ΕΙΝΑΙ ΜΟΙΧΑΛΙΔΑ;
Μοιχός είναι αυτός που ξαναπαντρεύεται και όχι αυτός που χωρίζει και παραμένει ελεύθερος.
Μην διαστρέφεις τα λόγια του Κυρίου!
Για το θέμα των Επισκόπων :''Η Εκκλησία προοδεύει και γι'αυτό διαλέγουν για Επισκόπους Ιερομονάχους και Αρχιμανδρίτες(δηλαδή άγαμους).

Ανώνυμος είπε...

Για τα ανωτερω καλο ειναι να βαδιζουμε στα χναρια του αειμνηστου, νεοφανους πατρος της Αγιας μας Εκκλησιας, Επιφανιου Θεοδωροπουλου.

Ανώνυμος είπε...

Καλον ειναι αγωνιζομενοι μεν προσεχτικοτεροι δε,να προσπαθησουμε να μην εκπεσουμε απο την Ορθη Πιστη κατα την πτωχη μου γνωμη,αλλα και απο την διπλη αγαπη Προς Τον Θεο και τον πλησιον.
Η αληθεια εχει τετοια αξια ,που γι αυτην Ο Κυριος σταυρωθηκε κ αυτο τον σκοπο εχει για την ψ υ χ ι κ η
Σ ω τ η ρ ι α ,πως εξαρταται απο την διαφυ λαξη της Ιερας Παρακαταθηκης ααπο την οποια εξαρταται και ο οσιακος βιος κ η Κληρονομια της Βασιλειας των Ουρανων.
Η συνοδος της οποιας οι αποφασεις που πα ρθηκαν ,οπως διακηρυσσει το κειμενο προς τον λαο,αποτελουν....οπως λεει]κατευθυντηριες γραμμες για ολη την εκκλησια,επιβεβαιωσε την αληθεια της πιστεως καταργωντας τις αιρεσεις κ αναβαθμιζοντας αυτες τις κοινοτητες ως εκκλησιες,ποιες τις αιρεσεις,που οι αιρεσεις ηταν εργο της διδασκαλιας της εκκλησιας και γιατις οποιες ο Θεοςεσημανε''ιερεις ηθετουν τον νοον μου κ εβεβηλουν τα αγια μου''.
Τα ερωτηματα ειναι πολλα.Ανατρεχοντας στους οσιομαρτυρες Ζωγραφιτες,το ιστορικο κομματι,οχι επει μας ενδειαφερει,ποτε επαυσαν εκκλ.κοινωνια με τους λατινοφρωνες αν θυμαμαι μετα τη συνοδο της Λυωνος και πριν την συνοδικη κριση του πτρχ.Ι.Βεκκου[καθηρεθη το 1284,η προδοσια των ιερων μονων που συμβιβαστηκαν Ξηροποταμου,Μ.Λαυρας κ οι ομολογητικες μονες Ιβηρων,Βατοπεδιου,Ζωγραφου,η σκητη των Καρυων οπου θανατωθηκαν μεγαλος αριθμος μοναχωνεγινε γυρω στο 1280.
Απο βιβλια που εχω μελετησει βγαζουμε το συμπερασμα πωςη εκκλησιαστικη ενωση τν πατερων τοτε ,θα σημαινε και την αποδοχη των λατινικων α π ο κ λ ι σ ε ω ν ,ποσο ακριβεια ειχαν οι αγιοι Πατερες τοτε,σε σχεση με το σημερα!!Και αυτο δεν ειναι τυχαια γνωμη,καθως γνωριζαν οι αγιορειτες οσιομαρτυρες τους οποιους εορταζουμε ,πως το του αρχιερεως ονομα ο ιερουργων,''γεγραπται εν τη εξηγησει της Θ.Λειτουργιας],οτι αναφερει αυτο κ την υποταγη κ οτι κοινωνος εστιν αυτου..κ πως δεχθησεται οικονομιαν τα θεια βεβηλουσαν κατα τον Του Θεου ειρημενον λογον [ιερεις εβεβηλουν...]και εκ των θειων απωθουσαν το Του Θεου Πνευμα κ της εντευθεν αφεσεως των αμαρτιων κ της υιοθεσιας,τους πιστους αμετοχους ποιουσα κ τι αν ειη ταυτης της ο ι κ ο ν ο μ ι α ς Ζημιωδεστερον,ο γαρ αιρετικον δεχ ο μενος,τοις αυτου εγκλημασι υποκειται κ ο ο ακοινωνητοις κοινωνων ακοινωνητος εστιν.
Με τη Μεγαλη Συνοδο ,θεσμοθετηθηκε το ''ακοινωνητοις κοινωνων'' κ το ''αιρετικον δεχομενος''..κ επιβεβαιωθηκε η αληθεια της ορθ.Πιστεως;Με συγχωρειτε,κ ολες αυτες οι θεωριες,η οικουμενιστικη εκκλησιολογια ,δεν ειναι ξενη κ αλλοτρια προς την Ορθοδοξη πιστη μας;Και οι αποφασεις που παρθηκαν αποτελουν κατευθυντηριες γραμμες κ αναζητουμε την καθαρση του εσω ανθρωπουκ αυτο ειναι ολο,δεν ειναι ζητημα πνευματος αλλα γραμματος;Και ερωτουμε γιατι το καιριο ερωτημα,ειναι ζητημα ευσεβειας κ σωτηριας του πιστου λαου ,κληρου κ μοναχισμου,δεν εγινε καμια ενωσις;Ολα γιναν για την κοινωνια;Θεσμοθετηθηκαν ολα αυτα για να κοινωνουμε με αυτους παπικους κλπους κ με τη συνοδικη εγκριση;και δεν εφευρε κατι καινουργιο η συνοδος;Κατηργησε την αιρεση,τις αιρεσεις κ δεν αρνηθηκαμε την ορθ.πιστη μας;Ενωθηκαν με Τον Χριστο εν πνευματι αγιωαφου πρωτιστως εποπτυσσουν τις κακοδοξιες τους κ εγιναν κατ οικονομια εκκλησιες κ δεν αλλαζει σταδιακα η πιστη κ τα προβατα βελαζουν δοθε κειθε κ προβαινουν απο φοβο Του Θεου σε αποστασεις ;Θαυματα που εκανε Ο Θεος αποδοκιμαζοντας τα συλλειτουργα του Βεκκου κ των λατινοφρωνωνπριν της συνοδικης καταδικης,θαυματα τιμωριας[τυμπανιαιοι Λαυριωτες,ο σεισμος που κατεστρεψε την Ξηροποταμου,που εν φυτρωσε το Μανιταρι κατω της αγ.Τραπεζας που φυτρωνε κατα την εορτη των 40 μαρτυρων,το οποιο εκοβαν οι πατερες κ εβαζαν για ευλογια στο φαγητο,δεν ξαναφυτρωσε,αυτα δεν ειναι σημεια που δειχνουν το θελημα Του Θεου.τρεμουμε μηπως βλεπουμε υπο κατοπτρου κ εν αινιγματιπλεον...
Ζηταμε συγνωμη εαν καπου καναμε λαθος!

Ανώνυμος είπε...

Άπάντησις στὸ σχόλιο 11 Σεπτεμβρίου 2017 - 12:01 π.μ.

Ἀγαπητέ. Πρῶτον δὲν σοῦ έπιτρέπω νὰ ἀναφέρεις ὀνόματα καὶ σεβαστὰ ἐπώνυμα, ὅτι δῆθεν συκοφάντησα ὡς ... (θοῦ Κύριε φυλακὴν τῷ πληκτρολογίῳ μου) μιὰ κυρία ποὺ δὲν τὴν γνωρίζω προσωπικά, οὐτε γνωρίζω τὶ πράττει, οὔτε θέλω νὰ κρίνω ἐγὼ τὶ κατ' οἰκονομίαν ἢ ὄχι ἔπραξε. Γιὰ τὸν κανόνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς γράφω, ὄχι γιὰ τὶς κατ' οἰκονομίαν ἐξαιρέσεις. Γιὰ τὴ διδασκαλία τὴν ὁποία διδάσκει ἡ Πίστι μας καὶ ἐφἀρμοζε ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος Καντιώτης μὴ ὑπογράφων διαζύγια ἐρχὀμενος σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀπόφασι τῆς πολιτείας καὶ τὶς ἐντολὲς τῆς ἐκκλησίας ποὺ ὁ Καντιώτης, Ἐπίσκοπος ὑπεύθυνος ἐνώπιον Θεοῦ, θεωροῦσε ἄκυρες ὡς ἐντἀλματα ἀνθρώπων ἐρχόμενα σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἀναλλοίωτο καὶ θεόπνευστο Εὐαγγέλιο . Αὐτὸ ἐννοῶ, "πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις". Καὶ κυρίως έννοῶ, νὰ μὴν τολμοῦν οἱ ἔστω κατ' οἰκονομίαν παραβάτες τῆς "ἅπαξ παραδοθείσεις" (καὶ ὄχι προοδευούσης κατὰ τὴν ἀντίληψἰ τινων) "τοῖς ἁγίοις" Πίστεως ὅπως καταγράφεται στὴν Ἁγία Γραφή, ποὺ διδάσκουν καὶ ἐφαρμόζουν "ἐντάλματα ἀνθρώπων, νὰ μὴν ἐπικρίνουν τοὺς έπιμένοντες στὴν ὑγιαίνουσα διδασκαλία τοῦ Κυρίου, τῶν Άποστόλων, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἂν νομίζεις λοιπὸν ὅτι έγὼ εἶμαι ποὺ διαστρέφω τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, καλῶς διαφωνεῖς μὲ τὸ σχόλιό μου, ἀλλά, ἐπειδὴ ἄπαντες κρινόμεθα ἀπὸ ἅπαντας καὶ ἀπὸ τὸν Κριτὴ τὴς Οἰκουμένης, σὲ παρακαλῶ, πρόσεξε λιγάκι περισσότερο μὴπως παραποιεῖς καὶ μὴπως διατρέφεις τὰ γραφόμενά μου, ὑποστηρίζοντας πὼς ἔγραψα κάτι ποὺ δὲν ἐγραψα. Ἡ Καινὴ Διαθήκη εἶναι θεόπνευστη, εἶναι ὁ λόγος τοὺ Θεοῦ, τὸ νέο Συμβόλαιο, Σύνταγμα, Διαθήκη τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἡ Ἐκκλησία όφείλει νὰ μὴν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐνίοτε γιὰ εἰδικοὐς λόγους έξαιρέσεως κατ' οἰκονομίαν, ἢ ἐκ σφάλματος, ἡ Ἐκκλησία άποφασίζει νὰ έφαρμόσῃ -κατ' έξαίρεσι καὶ προσωρινά- κάτι (π.χ. ὑποχρεωτικὴ ἀγαμία τῶν ἐπισκόπων) ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ἁγία Γραφή ἡ ὁποία διδάσκει, ὡς θεόπνευστος καὶ ὑπερέχων λόγος τοὺ Θεοῦ, οἱ έπίσκοποι νὰ προέρχονται καὶ ἐξ ἀγάμων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐγγἀμων, κυρίως ἐξ ἐγγάμων πολυτέκνων οἰκογενειαρχῶν. Εἶναι ξεκάθαρη ἡ διδασκαλία, εἶναι καὶ ἱερὰ παράδοσις καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία (ἔγγαμοι Ἀπόστολοι, ἔγγαμοι Πατέρες, ἔγγαμοι Ἐπίσκοποι) δὲν χρήζει κάποιας περισπούδαστης ἑρμηνείας καὶ ἀσφαλῶς σὲ μιὰ μελλοντικὴ Σύνοδο θὰ ἐπανέλΘῃ ἡ τάξις ἡ ὁποία διεσαλεύθη ὄχι γιὰ ἄλλους λόγους ἀλλὰ κατὰ πίεσιν τῶν ἐκ τῆς Δύσεως συμμετεχόντων εἰς τὰς Συνόδους πρὸ τοῦ τυπικοῦ Σχίσματος. Παρ' ὀλίγον οἱ κομισσάριοι τοῦ καὶ τότε φρονοῦντος πὼς εἶναι "πρῶτος" καὶ "ἀλάθητος" θὰ κατάφερναν νὰ πείσουν τοὺς πατέρας ἐν Συνόδοις νὰ άποφασιστῇ Συνοδικῶς (καὶ νὰ έφαρμόζεται καὶ στὴν Ὀρθοδοξία διὰ συνοδικῆς ἀποφάσεως) ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀγαμία ὅλων τῶν βαθμίδων τοῦ κλήρου. Τὸ ὅτι ὅλα αὐτὰ δύνανται νὰ μεταβληθοῦν (εὐχόμεθα ἐπὶ τὸ εὐαγγελικότερον) ἀποδεικνύεται ὅτι στὸ παρελθὸν ἀπαγορευόταν σὲ καρέντας μοναχοὺς νὰ γίνονται κληρικοί έντὸς πόλεων, σὲ ἐνορίες καὶ ἐπίσκοποι.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Δανιήλ λέει λίγα και σωστά. Οι απεραντολογίες των απαντήσεων δε μπορούν να αντικρούσουν τις ορθές θέσεις του που δεν είναι άλλο από τις θέσεις τις Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Λέει ο Κύριος:"Εκείνος που θα χωρίσει τη γυναίκα του και θα ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΑΛΛΗ,διαπράττει μοιχεία σε βάρος της"(Μάρ.,κεφ.ι',στίχ.11).
Δηλαδή θα είναι μοιχός αν ξαπαπαντρευτεί!Αν δεν ξαναπαντρευτεί ΔΕΝ είναι μοιχός!!Αυτό λέει ο Χριστός!!!
Δεν υπάρχει οικονομία για τους μοιχούς(ο Άγιος Θεόδωρος Σ. δεν μνημόνευε Άγιο της Εκκλησίας για αυτό το θέμα).
''Ει τις λαϊκός την εαυτού γυναίκα εκβαλών,ΕΤΕΡΑΝ ΛΑΒΟΙ,ή παρ άλλου απολελυμένην,αφοριζέσθω"(48ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων).Ετέραν λάβοι λέει ο Ιερός Κανόνας(τα ίδια λέγει και ο Μ.Βασίλειος).
Ο Επίσκοπος Λογγίνος έκανε έξι τέκνα με την γυναίκα του.Η εκλογή των Επισκόπων από τους Μοναχούς είναι ΠΡΟΟΔΟΣ(λένε οι Πατέρες)της Εκκλησίας.Αυτός που δεν ακολουθεί τις Οικ.Συνόδους είναι εκτός Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Ο λόγος του σεβαστού κληρικού π. Δανιήλ Αεράκη έχει βαρύνουσα σημασία εις το πανελλήνιο και εκτός. Τον διαβάζουν και προσέχουν τα όσα λέει πολλοί. Γι’ αυτό βλέπω να έχουν εξαπολυθεί στο γράψιμο για να αντικρούσουν τις κατοχυρωμένες απόψεις του διότι γνωρίζουν ότι εμποδίζει και επανακάμπτει τους πλανεμένους χριστιανούς που έχουν πυρπολήσει με φαντασιώσεις οι σούπερ ορθόδοξοι που δρουν πλέον εκτός της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Ὁ σχολιαστὴς 11 Σεπτεμβρίου 2017 - 11:33 π.μ. ἀναφέρεται κατ' ἐξακολούθησι στὴ ΜΟΙΧΕΙΑ καὶ ἀγνοεῖ τὰ Μρκ.ι΄2-9, Μθ.ε΄31-32 καὶ ἄλλα πολλὰ τῆς Ἁγ. Γραφῆς ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀπαγόρευσι τοῦ διαζυγίου.

Δὲν ἀναφέρθηκε ὅμως κανένας σὲ... μοιχεία! Ἀσφαλῶς ἂν ὁ παρανόμως (ἀκύρως) διαζευχθείς ἢ ἡ παρανόμως (ἀκύρως) διαζευχθεῖσα δὲν ἔλθῃ σὲ σαρκικὴ σχέσι μὲ ἄλλη γυναῖκα ἢ ἄντρα ἀντίστοιχα, μὲ ἱερολογία γάμου ἢ ἂνευ, δὲν μοιχεύει μέν, ἁμαρτάνει δὲ διότι παραβαίνει τὴ ῥητὴ ἐντολὴ τῆς ἀπαγορεύσεως τοῦ διαζυγίου. Εἰδικότερα ἀναφερθήκαμε στὴν ῥητὴ ἀπαγόρευσι νὰ χωρίσῃ ὁ ἔγγαμος ἀνδρας τὴ σύζυγό του, καὶ ὄτι ἡ μία καὶ μόνη περίπτωση ποὺ ὁ λόγος τοὺ Θεοῦ ἐπιτρέπει στὸν ἄντρα νὰ χωρίσῃ τὴ γυναῖκα του, εἶναι, ἐὰν αὐτὴ πορνεύσῃ ἔγγαμη οὖσα (Μθ.ε΄31-32). Αὐτὸ διδάσκει ἡ Βίβλος καὶ ἡ αἰώνια διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν θὰ τὴν ὑποσκελίσῃ οἱαδήποτε διδασκαλία ἀνθρώπων. Τὴ διδασκαλία αὐτὴ τῆς Πίστεως ἐφἀρμοσε ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ Ἅγιος Ἐπίσκοπος Φλωρίνης καὶ δὲν ὑπέγραφε διαζύγια σὲ πεῖσμα κρατικῶν, δικαστικῶν καὶ συνοδικῶν ἀποφάσεων. Ὑπάρχουν σχετικὰ κείμενα καὶ ὁμιλίες του, ὁ ζητῶν εὑρήσῃ.

Ἡ μοιχεία ἀναφέρεται ὡς παράδειγμα ἐπιτατικὸ τῆς ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ τοῦ διαζυγίου. Λέει ξεκάθαρα καὶ πολλαχοῦ ἡ θεόπνευστη Βίβλος, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: "Ἑκαστος ἔγγαμος ἄνδρας νὰ ἔχῃ τὴ γυναἰκα του, μόνο μία, νὰ ἀποτελοῦν ἕνα εὐλογημένο ἀνδρόγυνο, διότι δὲν εἶναι πλέον δύο ἀλλὰ μία σάρκα. Καὶ οὕς ὁ θεός συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. Ἀπαγορεύεται νὰ χωρίσῃ ὁ ἄντρας τὴ γυναῖκα του, ἐκτὸς ἐὰν αὐτὴ συνευρεθῇ ἐρωτικῶς μὲ ἄλλον. ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΣΗ τῆς ἀνωτέρω ἀπαγορεύσεως, λέει: Ἂν κάποιος χωρίσῃ τὴ γυναίκα του γιὰ ἄλλο λόγο πλἠν πορνείας, εἶναι τόσο ἄκυρο καὶ ἀνύπαρκτο τὸ διαζύγιο, ὥστε ἄν μὲ τελετουργία γάμου ἤ ἄνευ ἔλθουν σὲ σαρκικὴ σχέσι μὲ ἄλλον ἤ ἄλλη ἀντίστοιχα, αὐτὸ εἶναι μοιχεία διότι κατὰ Θεὸν παραμένουν ἔγγαμοι. Ἀσφαλῶς ὑφίσταται ἡ μετάνοια, ἡ ἄφεσις ἁμαρτιῶν, ἡ οἰκονομία κατ' ἐξαίρεσιν ἀλλὰ δὲν θὰ ἀλλοιώσουμε τὴν Πίστι μας ἐπειδὴ τὸ θέλει μιὰ Σύνοδος ἢ μιὰ Πολιτεία οὔτε ἡ παράβασις καὶ ἡ ἐξαίρεσις θὰ ἀποτελέσἡ Κανόνα. Στὴν Ἐκκλησία ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι ἀμετἀβλητη καὶ αἰωνίου κύρους. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀλλοιωθῇ οὔτε ἕνα ἰῶτα οὔτε μία κεραία τοῦ κειμένου καὶ τῶν νοημάτων τῆς Βίβλου. Οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ θὰ παρέλθῃ, οἱ δὲ λόγοι τοῦ Κυρίου οὑ μὴ παρέλθωσιν. Ἡ παράβασις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ὅπως καταγράφονται θεοπνεύστως στὰ ἱερὰ κείμενα τῶν θεοπνεύστων μαθητῶν του Κυρίου ἡμῶν Ίησοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι ΠΡΟΟΔΟΣ ἀλλὰ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ἔστω κατ΄ οἰκονομίαν, παροδικὴ ἀσφαλῶς καὶ έπίσης ἀσφαλῶς κὰθε έξαίρεσις θὰ ἐπανέλθῃ στὴν τάξιν τοῦ Θεοπνεύστου λόγου τοὺ Θεοῦ ὑπὸ ἑπομένης γνησίας Συνόδου σὲ μία γνήσια Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Ωστε έτσι λοιπόν!
Δηλαδή αν η γυναίκα μου γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά;Αν γίνει ΣΑΤΑΝΙΣΤΡΙΑ(όπως ο Καρβέλας);; Αν γίνει κουμουνίστρια και οικουμενίστρια;;;;
Δεν υπάρχουν Ιεροί Κανόνες που αφορίζουν αυτούς που χωρίζουν.Τους αφορίζουν μόνο όταν ΞΑΝΑΠΑΝΤΕΥΤΟΥΝ!
Δεν λέει ο Κύριος πουθενά στην Αγία Γραφή ότι μοιχεύει αυτός που χωρίζει την γυναίκα του και ότι ''απαγορεύω το διαζύγιο''!!Αν χωρίσει ο άνδρας την γυναίκα του για λόγο πορνείας,χωρίζει το ένα στα δύο και ο αγνός άνδρας ξαναενώνεται με μια αγνή γυναίκα και γινονται ξανά ένα(για να μην πορνεύει ο άνδρας όταν καίγεται από επιθυμία)!!!

Αυτός που δεν ακολουθεί τις αποφάσεις των Αγίων Οικ.Σ. είναι αναθεματισμένος(λένε οι Πατέρες των Οικουμενικών Σ.)!Βεβαίως και είναι πρόοδος η εκλογή Επισκόπων από τους Μοναχούς.Φυλάει καλύτερα τα πρόβατα.

Ο νηπιοβαπτισμός,είναι και αυτός οπισθοδρόμησις(και ο δεύτερος γάμος);

Ανώνυμος είπε...

“Παρέχει στόν ἐπίσκοπο αὐτό τό δικαίωμα, ἐφ’ ὅσον ὁ Πατριάρχης κηρύττει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» αἵρεσι καί ἔχει καταδικασθῆ ἐκκλησιαστικῶς γιά τήν αἵρεσί του αὐτή.”, γράφει ο π.Δανιήλ Αεράκης.
Δηλαδή δεν δύναται κάποιος επίσκοπος να διακόψει το μνημόσυνο του πατριάρχη προ της ενδεχόμενης συνοδικής καταδίκης του; Πού του ΙΕ κανόνος απαντά κάτι τέτοιο;
Και επιπλέον τούτου, αντικανονικώς έπραξαν οι τρεις μακαριστοί μητροπολίτες που το 1970 διέκοψαν το μνημόσυνο του κοιμηθέντος Αθηναγόρα χωρίς να έχει προηγηθεί συνοδική καταδίκη του;
Λ.Ν.