Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Ντύσιμο ἤ γδύσιμο; - π. Δανιήλ Ἀεράκη


Ντύσιμο ἤ γδύσιμο;

ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη

Ποιὸς καθορίζει τὴν ἐμφανισι τῶν γυναικῶν, ἰδίως τώρα τὸ καλοκαίρι; Ἡ αἰσχρότητα ἢ ἡ σεμνότητα; Ἡ αἰδὼς ἤ ἡ ἀναισχυντία; Ὁ σεβασμὸς ἢ ἡ ξετσιπωσιά; Καὶ μόνο πού θίγουμε τὸ θέμα τοῦ ντυσίματος ἢ μᾶλλον τοῦ γδυσίματος τῶν γυναικῶν τὸ καλοκαίρι, γελᾶνε πολλοὶ καὶ ἀντιδροῦν: —Μ’ αὐτἀ θ’ ἀσχολούμαστε; Ἔχουμε τόσα ἄλλα προβλήματα!
Ὑπάρχει ὅμως πιὸ σοβαρὸ θέμα ἀπό ἐκεῖνο, ποὺ ἀσχολήθηκε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός; Καὶ ἕνα βλέμμα πονηρὸ νὰ ρίξη ἕνας ἄνδρας σὲ μιὰ γυναίκα (εἶπε), ἰσοδυναμεῖ μὲ μοιχεία! «Ὁ βλέπων γυναίκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτήν, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τ καρδί αὐτοῦ» (Ματθ. ε΄28). Τὸ πονηρὸ βλέμμα τὸ προκαλεῖ κυρίως μιά ἄσεμνη γυναίκα. Καὶ τὸ πονηρὸ βλέμμα, ποὺ ἀνάβει σαρκικὴ φωτιά, τὸ ρίχνει καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλη ἕνας ἄνδρας, ὅταν γύρω του, στὸ δρόμο, στὰ μέσα συγκοινωνίας, ὁπουδήποτε προκαλῆται ἀπο τὴν γύμνια ὁρισμένων γυναικών.
Καὶ ὄχι μόνο ἔξω κυκλοφορεῖ ἡ γυμνότητα, ἰδίως τὸ καλοκαίρι, ἀλλά βρίσκεται χειμώνα καλοκαίρι στὸ ἴντερνετ, ποὺ διαθέτουν πλέον τὰ περισσότερα κινητὰ τηλέφωνα! Γιὰ ἕνα χριστιανὸ ἄνδρα, νέο ἢ καὶ ἡλικιωμένο, τὸ σπουδαιότερο θέμα (ἡ μεγαλύτερη νίκη) εἶναι νὰ κρατήση τὰ μάτια του ἁγνά.
Ὑπάρχει πιὸ σοβαρὸ θέμα ἀπό αὐτὸ ποὐ ἀσχολεῖται ὁ ἀπόστολος Παῦλος; Μιλάει, ὄχι ἁπλῶς γιὰ σεμνό ντύσιμο στὶς γυναῖκες, ἄλλα γιὰ «καταστολή», δηλαδή, νὰ καλύπτεται ὅλο τὸ σῶμα τους ὥστε νὰ μὴν ὁδηγῆ ἡ ἀπρεπἠς ἐμφάνισις σὲ σαρκικὲς ἐπιθυμίες τοὺς ἄνδρες! «Βούλομαι τὰς γυναίκας ἐν καταστολῇ κοσμίᾳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς...» (Α΄Τιμ. β΄ 9).
• Ὑπάρχει λοιπόν πιὸ σοβαρὸ θέμα ἀπό τό πυράκτωμα τῆς σεξουαλικῆς φωτιᾶς, ποῦ γίνεται καμίνι ἀπό τὴν ἔκθεσι γυμνοῦ σώματος, ἀνδρὸς ἢ γυναικός;
Κι ἄς μὴ σπεύσουν μερικοὶ νὰ δικαιολογήσουν τὸ γυμνισμό, λέγοντας:
—Μπορεῖ ἐξωτερικὰ νά ’ναι ἄσεμνοι, ἀλλά μέσα τους εἶναι... καλοὶ ἄνθρωποι! Ὁ Θεὸς βλέπει τὸ μέσα, ὄχι τὸ ἔξω!
Ἄς ἀκούσουμε τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο: «Καὶ ἡ στολὴ κατεσταλμένη... Ἡ γὰρ τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν εὐταξία εἰκῶν τὶς ἐστι τῆς ἐν τῇ ψυχῇ καταστάσεως» (Ε.Π.Ε. 36,88-90). Μετάφρασις: Καὶ τὸ ντύσιμο νά ‘ναι σεμνό. Διότι ἡ καλὴ ἐξωτερικὴ ἐμφάνισις εἶναι καθρέφτης τῆς καταστάσεως πού ἐπικρατεῖ στὴν ψυχή.
• Ὁ Θεὸς βλέπει καὶ τὸ μέσα καὶ τὸ ἔξω. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρῆ ἅγιον ὅποιον ὁδηγεῖ τοὺς ἄλλους στὴν ἁμαρτία!
Κάθε εὐσεβὴς γυναίκα μπροστά της ἔχει ὡς πρότυπο (μοντέλο) τὶς ἅγιες γυναῖκες, πού ὅλες παριστάνονται στὶς εἰκόνες σεμνὰ ντυμένες. Γιὰ τὴν εὐσεβῆ γυναίκα ἡ μόδα τοῦ ντυσίματος, καὶ μέσα καὶ ἔξω ἀπ’ τὸ Ναό, λέγεται «σεμνότητα».
• Πιστεύουμε, ὅτι γιὰ τὶς περισσότερες γυναῖκες, πού τολμοῦν μὲ κυνισμὸ νὰ μπαίνουν σὲ ἱερὸ χῶρο (μὲ ἄσεμνο ντύσιμο, πού μᾶλλον μὲ γδύσιμο ἰσοδυναμεῖ…), δὲν ἰσχύει τὸ ἐλαφρυντικό τῆς ἄγνοιας. Ξέρουν, ὅτι ἡ ἐμφάνισις τοὺς εἶναι προκλητική. Καὶ ὄχι μόνο το ξέρουν, ἀλλά τό... ἐπιδιώκουν!
Γι’ αὐτὸ καί «γδύνονται», ὄχι φυσικὰ ἐπειδή ζεσταίνονται, ἀλλά πρωτίστως γιατί θέλουν νὰ προκαλέσουν τὰ βλέμματα τῶν ἀνδρῶν.
Ἂν ὁ Κύριός μας ἔβγαλε ἔξω ἀπ’ τὸ Ναὸ τοῦ «Σολομῶντος» (τῆς παλαιᾶς Διαθήκης) ὅσους τὸν βεβήλωναν, θὰ ἀνεχόταν τὴ βεβήλωσι τῶν Ναῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης; Εἶδε τότε μέσα στὸ Ναὸ «πρόβατα καὶ περιστέρια» καὶ χρησιμοποίησε φραγγέλιο (Ἰωάν. Β΄ 18). Καὶ θὰ ἔμενε ἀδιάφορος μπροστά σέ ἄσεμνα καὶ ἀναιδῆ πρόσωπα, ποὐ κάθε ἄλλο παρὰ λευκὰ περιστέρια καὶ ἄκακα πρόβατα εἶναι;
Ὁ Ναὸς εἶναι τόπος ἡσυχίας καὶ ὄχι ἐσωτερικῆς ταραχῆς καὶ ἐξωτερικῆς ἀναταραχῆς. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ «διάγωμεν ἠσύχιον βίον ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι» (Α΄ Τιμ. β΄ 2), ὅταν καὶ σ’ αὐτὴν ἀκόμα τὴν ἱερή μας σύναξι, στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς πίστεως μας ταραζώμαστε; Καὶ ἡ ταραχὴ προέρχεται ἀπ’ τὴν ἀσέβεια (τὸ ἀντίθετο τῆς εὐσέβειας) καὶ ἀπ’ τὴν ἀναίδεια (τὸ ἀντίθετο τῆς ντροπῆς).
Τὸ θέμα τῆς γυμνιστικῆς μόδας κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες δὲν εἶναι παρωνυχίδα. Εἶναι σοβαρό. Ἄν ἀπαιτῆ μικρὴ θυσία τὸ σεμνὸ ντύσιμο, δὲν ἀξίζει αὐτὴ ἡ θυσία; Οἱ μάρτυρες θυσίαζαν τὴ ζωή τους, γιὰ νὰ μὴν ἀρνηθοῦν τὸ Χριστὸ καὶ χάσουν τὴν οὐράνια βασιλεία Του! Καὶ οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ δὲν μποροῦν νὰ καλύψουν λίγο τὸ σῶμα τους γιὰ νὰ μὴν κολαστοῦν;
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τρόπους γιὰ νὰ περιφρουρῆ τὴν ἁγιότητα τῆς λατρευτικῆς της συνάξεως. Τὸ «πάντα κατὰ τάξιν καὶ εὐσχημόνως γινέσθω» (Α΄Κορ. ιδ΄ 40) δὲν εἶναι σχῆμα λόγου. Εἶναι λόγος, νουθεσία, προτροπή. Ἀλλ’ εἶναι καὶ ἐνέργεια. Ἄς ἐπανέλθη, λοιπόν, στὴ λατρεία μας ὁ ἅγιος θεσμὸς τῶν διακονισσῶν. Ἦσαν ἐνάρετες γυναῖκες, πού φρόντιζαν, ὡς «εὐταξίαι», γιὰ τὴ σεμνή παρουσία τῶν γυναικὼν κατὰ τή στιγμή τῆς Λατρείας.

9 σχόλια:

π. Geras Imos είπε...

Ας κάνει την αρχή κάποιος ιερέας να σταματήσει ένα Μυστήριο εξαιτίας της άσεμνης ενδυμασίας ορισμένων νυφών και κουμπάρων ή αναδόχων να δούμε επιτέλους λίγη πράξη πέρα απο λογια... Να τους πει κάποιος "κόρη μου καλή, σας παρακαλώ καλύψτε την πλάτη σας, τους ώμους σας, το στέρνο σας αλλιώς σταματάω το Μυστήριο τώρα!"...

Αναστάσιος είπε...

Θα συμφωνήσω μαζί σας π. Γεράσιμε το κακό έχει παραγίνει. Το μυστήριο του Γάμου αλλά και της Βαπτίσεως έχουν γίνει για πολλούς μια κοσμική επίδειξη ντυσίματος και άλλων ιδιορρυθμιών. Οι υποχωρήσεις οδηγούν σε ασυδοσία. Πρέπει κάτι να γίνει όχι μεμονωμένα αλλά συλλογικά υπό της Εκκλησίας.

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

Αγαπητε ιστιολογε,να συμφωνησω ,οπως και με το αρθρο.
Κανουμε γαμους κοσμικους,γαμους απο συμφερον[δυο οικογενειες ενωνουν τα καραβια τους],μονο πνευματικους γαμους δεν κανουμε!
Και ω της ασεβειας,βλεπουμε τις παρουσιες γυναικων με παντελονια,αγορια μικρα με σορτσακια κατα την καλοκαιρινη περιοδο,κοπελλες με μπλουζακια με ραντακι,μεχρι η ανοχη εφθασε διακονισσες με παντελονι,το λεω γιατι σκανδαλιζομαι και οταν παραπονεθηκα στις διακονισσες ειπαν πως επειδη φορουν πανοφορι[ειδος ποδιας]δεν πειραζει καθολου.
Οπως ειπε και ο πρωτος σχολιαστης,πρεπει καποτε να γινει μια αρχη.Ακομα και στα βαφτισια,απο εκει πρεπει να δουμε,πως ντυνουν τα μωρα,τωρα ειδικα το καλοκαιρι και ενω ειναι τα βαπτιστικα τους ρουχα πολυτελειας,τους λειπει πανι.
Μονο οι νυφες ειναι ντυμενες ;;;
Οι κουμπαροι;;;
Ηρθε ο αλλος με τζιν ακριβο και ειχε χιλιοσχιστει μοντερνα κατα τα αλλα.
Πρεπει να καταλαβουμε την σημαντικοτητα του Μυστηριου.
Ας ενταθουν οι προσπαθειες των ιερεων μας και δεν προκειται να μας λειψει τιποτα,εαν και εφοσον ,υπαρχει εμμονη στην παραδοση και Ο Κυριος θα βραβευσει την υπομονη και την επιμονη...
Θυμηθηκα τα λογια του ιερου Χρυσοστομου:
Γιανα μη γκρεμιστει η οικοδομη σας και παει χαμενος ολος σας ο κοπος και ετσι γρηγορα αφανιστει το χωραφι Του Θεου που τοσο καιρο με επιμελεια καλλιεργουσατε,οσο περισσοτερες ειναι οι δυσκολιεςτοσο περισσοτερο εντινετε τις προσπαθειες σας...γιατι οπως οι γιατροι οταν δουν την αρρωστια να επεκτεινεται,οχι μονον εγκαταλειπουν τους αρρωστους αλλα ενδειαφερονται περισσοτερο αγρυπνωντας και ξεσηκωνοντας και αλλους γιατρους ετσι ωστε να σταματησει το κακο....''
Και μου φανηκε τοσο δυνατος ο παρακατω λογος του αγιου,οτι δηλαδη,
''...Μη λησμονειτε πως σας περιμενει μεγαλη ανταμοιβη για τους κοπους που καταβαλατε και για τους πονους που υπομεινατε.Να εχετε παντα στη σκεψη σας,πως με τη Χαρη Του Θεου εχετε καταφερει να ,...
Κ α θ α ρ ι σ ε τ ε τοσο μεγαλη περιοχη απο την α σ ε β ε ι α και βελτιω-σατε την πνευματικη κατασταση της Φοινικης...''[κατηχουσαν ειδωλολατρες....
Σημερα που τα παντα ειναι στον αερα,κανενας κοπος δεν θα παει χαμενος.-

Ανώνυμος είπε...

Η σεμνότητα στην εποχή μας έχει διαγραφεί και ως νοοτροπία και ως λέξη. Δεν κυκλοφορούν μόνο οι γυναίκες ξεδιάντροπα αλλά και οι άνδρες. Όπου και να στρέψεις την ματιά σου (στον δρόμο, στην αγορά, στην εργασία, στον περίπατο) θα δεις την γυμνότητα ως εκεί που δεν παίρνει. Στους γάμους η γυναίκα πάει όχι για να μετέχει στο μυστήριο αλλά για να δείξει αυτά που έχει και που δεν έχει. Όχι μόνο από νεαρές αλλά και από σιτευμένες που σου προκαλούν αηδία μεγίστου βαθμού. Κατάφερε ο διάβολος να φυγαδεύσει την σεμνότητα από τον άνθρωπο.

π. Geras Imos είπε...

Δυστυχώς κ. Αναστάσιε δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Εδώ έγινε θεσμός η γαμο-βάφτιση, με τους γονείς να εισέρχονται στον ναό με το παιδί τους στην αγκαλιά και ο κάθε διάκονος δέεται υπέρ του παρασχεθήναι αυτοίς ευτεκνίας (!!!) απόλαυσιν... Και όποιος τολμήσει να αντιδράσει σε ντυσίματα και αταξίες αυτομάτως χαρακτηρίζεται ως γραφικός, "στον κόσμο του" κτλ (όλοι ξέρουμε ποιον αρχιμανδρίτη κακοχαρακτηρίζουν για τον ζήλο του να υπάρχει μια τάξη στην ενορία του).

Ανώνυμος είπε...

Το χειρότερο ότι η Εκκλησία δόξη και τιμή στεφανώνει αυτούς που καταφθάνουν στην Εκκλησία χωρίς την αγνότητα με παιδί. Μήπως πρέπει αν αλλάξει η ιερολογία του γάμου.
Ως προς το γδύσιμο χάθηκε η μάχη όπως με το παντελόνι. Η ανοχή κατάντησε αδυναμία. Και ο Ναός πασαρέλα γυναικείας αναισχυντίας.
Οι ιερείς πρέπει να φωνάζουν και να αποβάλλουν από τον ναό όλους όσους ασχημονούνε.

Ανώνυμος είπε...

Προσθέστε και κάτι άλλο.Οι περισσότερες προκλητικές αμφιέσεις γίνονται στα λεγόμενα "διπλά" μυστήρια (γάμος και βάπτιση ταυτοχρόνως). Όταν δεν τηρείται καμιά προϋπόθεση χριστιανικού γάμου, θα προβληματισθούν οι νεόνυμφοι ή και γονείς για τα παντελόνια και τα σορτσάκια των γυναικών ή τις βερμούδες των ανδρών; Αν δεν επανέλθει η χριστιανική παιδεία (και βέβαια δεν εννοούμε τη στείρα οργανωσιακή που είναι εν πολλοίς υπεύθυνη για την εκτροπή, λόγω της απαράδεκτης καταπίεσης), θα δούμε πολλά ακόμα

Ανώνυμος είπε...

Καλό είναι όταν γράφουμε να βάζουμε τόνους...
Προσοχή με τις οργανώσεις..

Ανώνυμος είπε...

Σωστή η παρούσα ανάρτηση για το καυτό θέμα του αναίσχυντου γυμνισμού.

Λάθος η προσπάθεια κατασπίλωσης των Ορθόδοξων Χριστιανικών Αδελφοτήτων από κάποιο ανώνυμο.