Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 
ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­Α
 
Η Ι­Ε­ΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ
Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210,

Αθηνησι τη‚ 14ῃ Ἰουλίου 2021

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  3 0 4 5

Πρός
τό Χρι­στε­πώ­νυ­μον Πλή­ρω­μα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό τε­λει­ό­τε­ρο δη­μι­ούρ­γη­μα τοῦ Θε­οῦ εἶ­ναι ὁ ἄν­θρω­πος, ὁ ὁ­ποῖ­ος πλά­στη­κε γιά νά ζεῖ αἰ­ώ­νια. Ὁ ἐ­γω­ι­σμός ὁ­δή­γη­σε τόν ἄν­θρω­πο στήν πτώ­ση καί ἡ πτώ­ση ἔ­φε­ρε ὡς συ­νέ­πεια τίς ἀ­σθέ­νει­ες καί τόν θά­να­το.

Ὁ Δη­μι­ουρ­γός μας, γιά νά ἁ­πα­λύ­νει τόν πό­νο τῶν ἀν­θρώ­πων ἀπό τίς ἀ­σθέ­νει­ες, μᾶς χά­ρι­σε τήν ἰ­α­τρι­κή ἐ­πι­στή­μη καί τά φάρ­μα­κα. Στήν Πα­λαι­ά Δι­α­θή­κη ὁ Προ­φή­της Ἠ­σα­ΐ­ας μέ τήν βο­ή­θεια τῆς τό­τε ἰ­α­τρι­κῆς, ἐ­θε­ρά­πευ­σε τόν Ἐ­ζε­κί­α.

Στήν Και­νή Δι­α­θή­κη ἐξ ἄλ­λου, ὁ Ἴ­διος ὁ Κύ­ριός μας το­νί­ζει τήν ἀ­ναγ­και­ό­τη­τα τῆς ἰ­α­τρι­κῆς ἐ­πι­στή­μης λέ­γον­τας: «οὐ χρεί­αν ἔ­χου­σιν οἱ ἰ­σχύ­ον­τες ἰα­τροῦ, ἀλ­λ’ οἱ κα­κῶς ἔ­χον­τες» (Ματθ. 9, 12), πού ση­μαί­νει πώς ὅταν τό σῶ­μα ἀ­σθε­νεῖ, ὑ­πάρ­χει ἀ­νάγ­κη τῆς συν­δρο­μῆς τῶν ἰα­τρῶν.

Ὁ Ἅ­γιος Νε­κτά­ριος ἐ­πί­σης, λί­γο πρίν ἀπό τόν θά­να­τό του, μή ἀν­τέ­χον­τας τούς πό­νους τῆς ἀ­σθε­νείας του, ζή­τη­σε ἰ­α­τρι­κή φρον­τί­δα στό Ἀ­ρε­ταί­ει­ο Νο­σο­κο­μεῖ­ο, ὅ­που καί ἐκοιμήθη.

Ἀλ­λά καί ὁ Ἅ­γιος Λου­κᾶς ὁ Ἰ­α­τρός, πρω­το­πό­ρος σέ ἰ­α­τρι­κά ἐ­πι­στη­μο­νι­κά ἐ­πι­τεύγ­μα­τα, χά­ρι­ζε καί ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ καί με­τά τήν κοί­μη­σή του νά χα­ρί­ζει, μέ τήν δύ­να­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, στούς ἀν­θρώ­πους τήν ὑ­γεί­α τοῦ σώ­μα­τος, ἀλ­λά καί τῆς ψυ­χῆς.

Στήν ἐ­πο­χή μας, ὁ Ὅ­σιος Πορ­φύ­ριος ἀ­νε­δεί­χθη ὁ κα­τ’ ἐ­ξο­χήν Ἅγιος τῶν Νο­ση­λευ­τι­κῶν Ἱ­δρυ­μά­των καί, γνω­ρί­ζον­τας ὅ­σο κα­νείς ἄλ­λος τόν πό­νο τῶν ἀ­σθε­νῶν, ζη­τοῦ­σε ἀ­πό τούς ἀν­θρώ­πους νά προ­σεύ­χον­ται γιά τόν φω­τι­σμό τῶν ἰα­τρῶν καί ὅ­ταν τούς ἐ­πι­σκέ­πτε­ται ἡ ἀρ­ρώ­στια νά ἀ­πευ­θύ­νον­ται σέ αὐ­τούς γιά βο­ή­θεια.

Ἔ­τσι καί σή­με­ρα, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἐμ­πι­στεύ­ε­ται τήν ἐ­πι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα τῶν ἰα­τρῶν, ἡ ὁ­ποί­α νυ­χθη­με­ρόν ἀ­γω­νί­ζε­ται γιά τήν ἀ­παλ­λα­γή τῶν ἀν­θρώ­πων ἀ­πό τήν θα­να­τη­φό­ρο παν­δη­μί­α. Μέ τόν φω­τι­σμό τοῦ Θε­οῦ καί τήν ἐ­πί­πο­νη προ­σπά­θεια τῶν ἐ­πι­στη­μό­νων ἐ­ρευ­νη­τῶν, ἡ ἀν­θρω­πό­τη­τα ἔ­χει πλέ­ον στήν δι­ά­θε­σή της τό ἐμ­βό­λιο, τό ὁ­ποῖ­ο εἶ­ναι ἱ­κα­νό νά ὑ­ψώ­σει τεῖ­χος στήν ἐ­ξά­πλω­ση τῆς παν­δη­μί­ας. Ἡ ἐλ­πί­δα ἔ­χει ἀ­να­τεί­λει γιά ἐ­πι­στρο­φή στήν κα­νο­νι­κό­τη­τα, ἀλ­λά, κυ­ρί­ως, γιά τήν ἀνεμ­πό­δι­στη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κο­ρύ­φω­ση τήν Κοι­νω­νί­α ὅ­λων μας κατά τό Μυ­στή­ριο τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας.

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, γνω­ρί­ζον­τας πώς ὁ ἐμ­βο­λια­σμός ἀ­πο­τε­λεῖ μέ­γι­στη πρά­ξη εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στόν συ­νάν­θρω­πο, συ­νι­στᾶ σέ ὅ­λους, σέ συνεννόηση μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σουν τό δῶ­ρο αὐ­τό πού μᾶς χά­ρι­σε ὁ Θε­ός, προ­κει­μέ­νου νά προ­στα­τεύ­σου­με τούς ἑ­αυ­τούς μας, ἀλ­λά καί κά­θε ἄν­θρω­πο «ὑ­πέρ οὗ Χρι­στός ἀ­πέ­θα­νε» (Ρωμ. 14, 15). Καί θέ­λει αὐ­θεν­τι­κῶς νά δι­α­βε­βαι­ώ­σει πώς αὐ­τό τό ἐμ­βό­λιο δέν ἔρ­χε­ται σέ κα­μί­α ἀν­τί­θε­ση μέ τήν Ἁ­γι­ο­γρα­φι­κή, Πα­τε­ρι­κή καί Κα­νο­νι­κή δι­δα­σκα­λί­α τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας.

Ὁ φό­βος γιά ὁ­τι­δή­πο­τε εἶ­ναι πρω­τό­γνω­ρο συ­χνά δη­μι­ουρ­γεῖ ἀντι­δρά­σεις ἤ κα­χυ­πο­ψί­α μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα, πολ­λές φο­ρές, νά ἀ­κού­γον­ται φω­νές, πού προ­κα­λοῦν σύγ­χυ­ση καί δι­α­χω­ρι­σμό. Αὐ­τό ὅ­μως ἔρ­χε­ται σέ ἀν­τί­θε­ση μέ τό αἴ­τη­μα τοῦ Κυ­ρί­ου μας, κα­τά τήν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Του Προ­σευ­χή, «ἵ­να πάν­τες ἕν ὦ­σι» (Ἰω. 17, 21).

Στήν δύ­σκο­λη αὐ­τή συγ­κυ­ρί­α χρει­ά­ζε­ται πί­στη, σύ­νε­ση, τα­πεί­νω­ση, ὑ­ψη­λό αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης, ἀλ­λη­λεγ­γύ­η, ἀ­γά­πη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλη­σί­ον δι­ό­τι ἐάν αὐ­τά ἐ­κλεί­ψουν, ὁ φό­βος κυ­ρι­εύ­ει τίς καρ­διές τῶν ἀν­θρώ­πων καί κα­τά τόν Προ­φή­τη Δα­βίδ «ἐ­κεῖ ἐ­δει­λί­α­σαν φό­βῳ, οὗ οὐκ ἦν φό­βος» (Ψαλμ. 13, 5).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς κα­λοῦ­με νά ἀ­κοῦ­τε τήν φω­νή τῆς ἐπι­στή­μης καί τῶν εἰ­δι­κῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι πάν­το­τε μέ ὑ­ψη­λό αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἐ­νη­με­ρώ­νουν τούς πολίτες, προ­τεί­νον­τας ἐν­δε­δειγ­μέ­νες λύ­σεις προ­σαρ­μο­σμέ­νες στήν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν δυ­σχε­ρει­ῶν, πού κά­θε φο­ρά προκύ­πτουν.

Πολ­λές φο­ρές, στά μέ­σα κοι­νω­νι­κῆς δι­κτυώσεως προ­βάλ­λον­ται ἀβα­σά­νι­στα ἀ­πό­ψεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες στε­ροῦν­ται ἐ­πι­στη­μο­νι­κό­τη­τος, ἀλ­λά καί ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ πνεύ­μα­τος. Γι’ αὐ­τό ἐ­φι­στοῦ­με τήν προ­σο­χή, ὑπεν­θυ­μί­ζον­τας τά λό­για τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς Ἀγάπης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου «μή παν­τί πνεύ­μα­τι πι­στεύ­ε­τε, ἀλ­λά δο­κι­μά­ζε­τε τά πνεύ­μα­τα εἰ ἐκ τοῦ Θε­οῦ ἐ­στιν» (Ἰω. Α΄, 4, 1).

Παιδιά μας,

Κα­λοῦ­με ὅ­λους σέ παν­στρα­τιά προ­σευ­χῆς, ἡ ὁ­ποί­α ἄλ­λω­στε ἀ­πο­τε­λεῖ καί τό κα­τ’ ἐ­ξο­χήν ὅ­πλο τῶν Χρι­στια­νῶν, ὥ­στε μα­ζί καί μέ τήν τή­ρη­ση τῶν ἰ­α­τρι­κῶν ὁ­δη­γι­ῶν καί μέ τήν βο­ή­θεια τῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν ἐ­πι­τευγ­μά­των, νά ἐ­κλεί­ψει ἡ παν­δη­μί­α καί ἡ ὀ­σμή θα­νά­του ἀ­πό τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα καί ὅ­λοι ἑ­νω­μέ­νοι νά δο­ξά­ζου­με τόν Ἀρ­χη­γό τῆς Πί­στε­ώς μας, Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό, ὁ Ὁ­ποῖ­ος ἦλ­θε σέ αὐ­τόν τόν κό­σμο «­ἵνα ζω­ήν ἔχω­μεν καί πε­ρισ­σόν ἔ­χω­μεν» (Ἰω. 10, 10).

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν.

 

          † Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
          † Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
          † Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
          † Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
          † Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
          † Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
          † Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
          † Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
          † Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
          † Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
          † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
          † Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
          † Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος
    Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
    † Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
 
Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συνδέετε τα μυστήρια και μάλιστα τη Θεία Ευχαριστία, με το εμβόλιο, ως ελπίδα ανεμπόδιστης συμμετοχής;
Μέσα στο κείμενο με τη θεωρητικολογία περί στήριξης των ιατρών κλπ, με ωραία λόγια, δίχως έργα, περιλαμβάνεται και η φράση αυτή. Ανεμπόδιστη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, το εμβόλιο; Μήπως υποκαθιστά και την εξομολόγηση; Μήπως τη συγχωρητικότητα και την πίστη;
Τί σκοπό έχει αυτή η εγκύκλιος;
Και το "ίνα πάντες έν ώσι", αν κατάλαβα καλά, το τοποθετείτε μόνο στους εμβολιασμένους ή στους υποστηρικτές μόνο μιάς άποψης; Δηλαδή αν κάποιος δεν εμβολιαστεί, για όποιο λόγο, δεν ανήκει στο εν, αλλά η φωνή του προκαλεί σύγχυση; Αυτό είναι το "έν" στο κείμενο του Ευαγγελίου;
Αντί να καλλιεργείται η ενότητα, ιδίως σε αυτόν τον καιρό που προβάλλεται ο διχασμός και η διχόνοια, δημοσιεύετε τέτοια κείμενα; Αντί να αγκαλιάσετε όλους ανεξαιρέτως, στο περιβάλλον στέρησης των ελευθεριών που δημιουργείται από τους ισχυρούς, εσείς στρέφεστε διχαστικά και μονόπλευρα, υποκαθιστώντας τον προσωπικό γιατρό του κάθε πολίτη; Και το ωραιοποιείτε με θεολογικό μανδύα;
Και φυσικά κουβέντα για μετάνοια και επιστροφή στο Θεό.
Ο Θεός να μας συγχωρέσει.
Ένας αμαρτωλός, ο οποίος και μετά τον εμβολιασμό του αισθάνεται το ίδιο.
Δεν του έδωσε το εμβόλιο τον αγιασμό, που τάζετε σαν καλοί πολιτικοί.

Ανώνυμος είπε...

6:29 τα λέτε ορθόδοξα....

Ανώνυμος είπε...

Αυτά που γράφεις 6.29 δεν είναι εκκλησιαστικά ή μάλλον δεν είναι λόγια του Ευαγγελίου. Αν κάποιος προσπαθεί να με σκοτώσει με όπλο θα σταθώ ακίνητος να με δολοφονήσει. Όσοι δεν κάνουν τον εμβόλιο είναι δημόσιος κίνδυνος. Η Εκκλησία να αναλάβει την ευθύνη της. Όσοι δεν φορούν μάσκα να μην μπαίνουν στο ναό. Όσοι κληρικοί δεν πειθαρχούν να καθίσουν σπίτι τους. Να παίρνουν τον μισθό τους αλλά να μην φορούν πετραχήλι μέχρι συμμορφωθούν. Εγώ δεν πάω σε καφενεία και συναυλίες αλλά στην Εκκλησία. Όταν ο Ναός δεν μου παρέχει ασφάλεια θα καθίσω στο σπίτι μου.
Δημήτριος Αργυρόπουλος

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ μου, κάποτε ένας "ασυνείδητος" παπάς (από αυτούς που δεν πρέπει να φορούν πετραχήλι), κοινωνούσε λεπρούς, υγιείς και τον εαφτό του μαζί. Είχε στενή επαφή με τους λεπρούς (πριν τη θεραπεία της λέπρας) και κυκλοφορούσε μετά στον κόσμο, στην αγορά, ο απείθαρχος.
Αλλά τί να πείς. Ο Θεός πήγε και τον αγίασε. Καταλαβαίνεις..
Βέβαια και ποιός ειναι ο Θεός, εδώ που τα λέμε;

Ε.Σ. είπε...

Ο ναος ο οικος του θεου φοβασαι μη σε κολλησει κ.αργυροπουλε;γιατι εγω εκει παω ξεροντας οτι δε θα κολλησω τπτ!χωρις μασκα κ αντισυπτικα!ο φοβος σας κυριευσε ολους!
Επισης μονο εκει παω κ 2 χρονια τωρα δεν επαθα τπτ γιατι ποτε δεν πιστεψα οτι θα κολλησω τπτ!
Ελενη

Ανώνυμος είπε...

Aδελφέ μου, και εσύ που φοβάσαι, στην αγκαλιά του Χριστού είσαι. Μέσα στην Εκκλησία είσαι και σ' αγαπάμε όλοι, ανεξαιρέτως.
Μιλάς για ασφάλεια! Ποιά ασφάλεια; Το σωστό είναι, είμαστε εμείς ασφαλείς για τους διπλανούς μας; Λέει ο Χριστός μας, μη φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά αυτούς που σκοτώνουν την ψυχή.
Άραγε πόσες φορές σταθήκαμε επικίνδυνοι για τους ανθρώπους; Και όχι μόνο, αλλά σκοτώσαμε τους διπλανούς μας, στην ψυχή και το σώμα, με τις αμαρτίες μας, και το δικαίωμα στο διάβολο.
Δαγκώνεται λέει το Ευαγγέλιο, ο ένας τον άλλον!
Γι' αυτό να μιμείσαι τον τελώνη, όχι το Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος μπαίνει στην Εκκλησία και λέει: Εγώ ο υπεύθυνος φοράω μάσκα, κοίτα τους ανεύθυνους, δε φοράνε. Ή λέει: Εγώ ο πιστός δε φοράω μάσκα, κοίτα τους απίστους, φοράνε.
Ενώ ο τελώνης, φοράει ή όχι μάσκα, λέει: O Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. Και δεν ξέρει τί φοράει ο διπλανός του. Βλέπει την ψυχή του και συμπορεύεται με τους άλλους στη Βασιλεία του Θεού.
Όλοι χωράμε στην αγκαλιά του Χριστού και όλοι οι Βαπτισμένοι είμαστε στην Εκκλησία. Στόχος είναι η Αγιότητα, η αιώνια ζωή που μας έδωσε ο Κύριός μας. Προσωπικά και συλλογικά. Ο Άγιος Παϊσιος έλεγε, ας γεμίσει ο Παράδεισος και ας μείνω απέξω. Τέτοιαν αγάπην είχε.
Και αν φοβάσαι δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ, να λέμε πάντα.
Άλλωστε και ιατρικά να το δείς, αν εμβολιαστείς είσαι θωρακισμένος για τον κορωνοϊό. Είτε είσαι κοντά σε ανεμβολίαστο, είτε σε εμβολιασμένο, και να μολυνθείς, ήπια θα το περάσεις.
Αν εν τω μεταξύ νιώθεις ασφαλής για τους άλλους, να προσέχεις τα λόγια του Α. Παύλου: ο δοκών εστάναι, βλεπέτω μη πέση.
Η Παναγία μάνα μας, να σε σκέπει.