Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗι

 

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗι

Ἐπειδή μέσω κάποιων δημοσιευμάτων "προκαλεῖται" ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νά ἀπαντήσῃ τόσο γιά τό θέμα τῶν διαδηλωτῶν σχετικά μέ τά ἐμβόλια καί τά γεγονότα τά ὁποῖα ἔλαβαν χώρα σχεδόν σέ ὅλες τίς μεγάλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στήν πόλη τῶν Πατρῶν, ἀλλά καί γιά ἐκεῖνα πού σχετίζονται μέ τόν Πρόεδρο τῆς Παναχαϊκῆς, παρά τό ὅτι ἐκ τῶν δηλώσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα ἐφάνη ἡ συνετή, ἀλλά καί σθεναρή θέση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, σέ συνεργασία μέ τίς ἁρμόδιες ἀρχές, σημειώνομεν τά ἑξῆς.

Τό διατί οἱ διαδηλωτές ἔφθασαν ἕως τό Ἐπισκοπεῖο φωνάζοντας συνθήματα εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας γενικῶς καί τοῦ Μητροπολίτου, ἐρωτήσατε τούς ἰδίους, οἱ ὁποῖοι διά τίς ἀνεπίτρεπτες συμπεριφορές ἔμπροσθεν τοῦ Ἐπισκοπείου, ἐζήτησαν δημοσίως συγγνώμην ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κατά τήν δεύτερη συγκέντρωσή τους στήν Πλατεία Γεωργίου Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, πράττει πάντοτε ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ ὑπευθυνότητα, σεβόμενος τήν Ἱεράν Σύνοδο καί τίς ἑκάστοτε Ἀποφάσεις αὐτῆς, ὡς πρέπει νά πράττῃ ὁ κάθε Ἐπίσκοπος. Αὐτό ἐπιτάσσουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί τό ἐκκλησιαστικό ἦθος καί φρόνημα, ἀλλά καί τό πνεῦμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Δια τό δεύτερον θέμα, εὐθύς ἀμέσως ὁ Σεβασμιώτατος ἐδήλωσε καί τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνει καί τώρα, ὅτι στήν συνάντηση πού ἐζήτησε νά ἔχῃ μαζί του ὁ Πρόεδρος τῆς Παναχαϊκῆς, ὁ δεύτερος παρουσίασε τήν οἰκτρά κατάσταση στήν ὁποία εὑρίσκεται ἡ ὁμάδα τῆς πόλεως καί ἐζήτησε τήν οἰκονομική συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν καταποντιζομένη, ὡς εἶπε, ὁμάδα τῶν Πατρῶν. Ὁ Μητροπολίτης, ὡς ἐδηλώθη ἀπό τήν ἀρχή, ἀπήντησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀδυνατεῖ νά πράξῃ κάτι τέτοιο. Στήν ἀπάντηση αὐτή, ὁ Πρόεδρος τῆς Παναχαϊκῆς μέ ἀπαράδεκτο καί προκλητικό τρόπο ἐξεφράσθη εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὅλων τῶν παραγόντων, οἱ ὁποῖοι δέν βοηθοῦν τήν ὁμάδα τῆς πόλεως.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου, στήν συνεχιζόμενη ἀνάρμοστη αὐτή συμπεριφορά, ἦτο νά συστήσῃ στούς συνεργάτες του νά καλέσουν τήν Ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἀμέσως ἔπραξε τά δέοντα.

Τόσο γιά τό περιστατικό αὐτό, ὅσο καί γιά τήν ἄλλη παρόμοια ἤ μᾶλλον χειρότερη συμπεριφορά, τοῦ ἐν λόγῳ, στούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίου Νεκταρίου καί Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Πατρῶν, πρός τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο καί τούς ἄλλους δύο Ἱερεῖς, τά γεγονότα κατετέθησαν λεπτομερῶς ἀπό τούς ὡς εἴρηται Κληρικούς, στίς ἁρμόδιες Ἀστυνομικές Ἀρχές, διά νά ἐνεργήσουν ὅπως δεῖ.

Γνωστόν ἐπίσης τυγχάνει ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος μετά τό περιστατικό στό Ἐπισκοπεῖο στό ἐρώτημα, ἐάν ἐπιθυμοῦσε νά ὑποβάλῃ μήνυση, ἀπήντησε ὄχι, ἐνεργῶν ὡς πατήρ ἀγάπης ὅλων.

 Ὅλα τά ἀνωτέρω τυγχάνουν τοῖς πᾶσι γνωστά. Τί ἄλλο πλέον;

Ὅσο γιά τά γραφόμενα ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Παναχαϊκῆς ἔχει βοηθήσει στό Φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί γιά αὐτό ἦλθε στήν Ἐκκλησία, ἀπαντῶμεν. Ἡμεῖς οὐδέν γνωρίζομεν περί τούτου. Ἐάν ἔχῃ βοηθήσῃ ὁ ἴδιος μεμονωμένως ἐνδεεῖς καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς, αὐτό τό γνωρίζει μόνο ὁ ἵδιος καί μακάρι νά τό ἔχῃ πράξῃ. Τό διατί ἐπίσης ἐπέλεξε τήν Ἐκκλησία, γιά νά ἐνεργήσῃ κατ' αὐτόν τόν τρόπο, πάλιν ὁ ἴδιος γνωρίζει καί αὐτός δύναται νά ἀπαντήσῃ. Ὄχι πάντως γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει πλούτη, ὡς κάποιοι κακοβούλως διατείνονται.

Στό σημεῖο αὐτό καί διά μίαν εἰσέτι φορά σημειώνομε  μετά συνειδήσεως εὐθύνης καί πληροφοροῦμε τόν Πατραϊκό Λαό ὅτι τόσον ὁ Μητροπολίτης, ὅσο καί οἱ στενοί του συνεργάτες του καί ὅλος ὁ Ἱερός Κλῆρος, καθ' ἡμέραν καταθέτομε τήν ψυχή μας γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν πνευματική καί γενικώτερη ἀναψυχή τοῦ ποιμνίου μας μάλιστα στίς δύσκολες ἡμέρες πού ζοῦμε. Αὐτό πράττομε καθ' ὅλα αὐτά τά ἔτη τῆς πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως.

Ὁ Μητροπολίτης, διάγει ὡς ἁπλοῦς μοναχός, με λιτή ζωή, πρᾶγμα πού εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, ἐδῶ καί δέκα ἑπτά ἔτη, ξένος πρός τά ὑλικά ἀγαθά καί τίς ἀπολαύσεις καί ἐκδαπανώμενος μετά τῶν Κληρικῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Λαϊκῶν συνεργατῶν γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν βοήθεια καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐπαναλαμβάνομε τό τῆς Ἁγίας Γραφῆς: "Ἔρχου καί ἴδε".

Οὐδείς ἦλθε κοντά μας, ἐνδεής καί έμπερίστατος καί πονεμένος καί ἔφυγε ἀπαραμύθητος. Ὁ πόνος ὅλων καί ἡ ἀνέχεια καί ἡ στενοχώρια εἶναι καί δικός μας στεναγμός. Διά τοῦτο, καί πρῶτα ἀπό ὅλα, τόν καθ' ἔνα ξεχωριστά καί ὅλους συνοδεύει ἡ προσευχή μας.

Γιά ὅσους ἐπίσης χρειάζονται ἁπτές ἀποδείξεις, ἄς ἔλθουν νά ἴδουν καί ἐάν ἐπιθυμοῦν ἄς βοηθήσουν, στό κεντρικό συσσίτιο "Ἄρτος Ἀγάπης", στά Ἐνοριακά συσσίτια, στήν Φοιτητική Ἑστία, στό Ἵδρυμα φιλοξενίας συγγενῶν ἀπόρων ἀσθενῶν, στό Κελάρι τῆς Ἀγάπης, στό ταμεῖο ὑποτροφιῶν τῆς Μητροπόλεως, στήν βοήθεια στό σπίτι καί σέ ἄλλα πολλά, τά ὁποῖα κατά τά ἔτη τῆς ποιμαντορίας του ἡ ἀγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου ἵδρυσε καί ἡ ἀμέριστη συμπαράσταση τῶν συνεργατῶν του.

Ἐκεῖ πηγαίνουν τά ὅποια χρήματα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ εἶναι εὐπρόσδεκτος νά βοηθήσῃ. Ταῦτα ἐν ἀγάπῃ πολλῇ, ἀλλά καί μετά πόνου ψυχῆς δι' ὅσους λέγουν τά ἀντίθετα.

Τέλος αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσωμε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας πρός τήν Ἀστυνομία, πρός τόν Τύπο καί τά Μ.Μ.Ε πού ἀντιμετώπισαν μέ σοβαρότητα τά θέματα καί πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μέσω τῶν Μ.Μ.Ε καί κατ' ἄλλους τρόπους ἐξέφρασαν τήν ἀγάπη τους, τόν σεβασμό τους καί τήν συμπαράστασή τους πρός τόν Σεβασμιώτατο καί τήν τοπική Ἐκκλησία καί τήν ἐκφράζουν καθ' ἡμέραν παντοιοτρόπως.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι αναγκαία τα δελτία τύπου οι Πατρινοί γνωρίζουν τον καλό και φιλάνθρωπο δεσπότη μας που γέμισε την Πάτρα με ιδρύματα που τρέφουν τους πεινώντας αδελφούς και με την όλη του δράση. Όσοι γράφουν εναντίον του είναι κακόβουλοι που στοχεύουν σε άλλα.

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιότατε το ότι ζήτησαν συγνώμη δεν λέει τίποτα. Να λογοδοτήσουν. Η δικαιοσύνη δεν είναι συγχωρώ! αλλά επιβάλω επιτίμιο για την μετάνοια. Οι κληρικοί σας ζήτησαν συγνώμη για τα ανεπίτρεπτα που φώναζαν έξω από το επισκοπικό οι συνοδοιπόροι τους; Αυτά που έγραψαν από ανάγκη ήταν τίποτα μπροστά στο κακό που προξένησαν. Ποτέ ως τώρα κανένας δεν τόλμησε να πάει να διαμαρτυρηθεί έτσι.

Ανώνυμος είπε...

Εάν δεν είχε γίνει η πορεία θα ερχόταν ο Πρόεδρος της ομάδας με απαιτήσεις να σας ζητήσει αυτά που σας ζήτησε.
Αν δεν γινόταν η πορεία θα τολμούσαν οι συμμετέχοντες στην πορεία που κράταγαν ντουντούκα με κληρικό στο πλάι να προσκαλούν σε διαμαρτυρία από τον ορθόδοξο ρύπο;
Σεπτέ Πατέρα μας όταν ο μέγας Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος σε χειροτόνησε Μητροπολίτη στο τέλος σου παρέδωσε την Ράβδο λέγοντας: «Λάβε τὴν Ράβδον, ἵνα ποιμαίνης τὸ ἐμπιστευθέν, ἔστω αὐτοῖς ὑπὸ σοῦ βακτηρία, καὶ ὑποστηριγμός, τοῖς δὲ ἀπειθέσι, καὶ εὐτραπέλοις, χρῷ αὐτῇ, ράβδῳ ἐπιστυπτικῇ, ράβδῳ παιδεύσεως.»
Σε αυτούς δεν χρειάζεται αγάπη αλλά ράβδω παιδεύσεως.
Είμαστε κοντά σου. Είσαι το καμάρι μας. Είσαι υπόδειγμα. Αν και εμείς τα παιδία σου δεν μιλάγαμε τότε «οι λίθοι κεκράξονται» για Εσένα

Ανώνυμος είπε...

Δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Όλοι γνωρίζουμε τους αγώνες σας και την φιλανθρωπική σας δράση. Πάνα από όλα όμως το ήθος σας ως ανθρώπου.

Ανώνυμος είπε...

Όλοι αυτοί καμιά σχέση δεν είχαν με την εκκλησία.
Είναι συνονθύλευμα ανθρώπων που μόνο το Πάσχα πατάνε στην Εκκλησία και πηγαίνουν.
Είστε το καύχημά μας.
Βροντοφωνάζουμε το ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ ΑΞΙΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητροπολίτης μας είναι γενάτος από αγάπη για όλους μας. Το αποδεικνύουνε όχι τα λόγια αλλά τα έργα που με κόπους έχει κάνει για εμάς. Είστε στην καρδιά μας!

Ανώνυμος είπε...

Κρίμα που απόκτησε και η Πάτρα μπαχαλάκιδες περιθωριακούς όπως τα πάλε ποτέ Εξάρχεια. Ας απευθυνθούν αλλού και όχι στον μόνο που μιλάει και έχει αγάπη και προσφέρει συμπαράσταση σε ανέργους και φτωχούς.

Ανώνυμος είπε...

Νιώθω ντροπή για τα όσα έκανε η μειοψηφία των ακραίων άμυαλων και οι ποδοσφαιρόφιλοι. Δεσπότη μας είμαστε κοντά σας.

Ανώνυμος είπε...

Τώρα πέρασαν κάτω από την πολυκατοικία μια ομάδα που υποθέτω θα ήταν στην πλ. Γεωργίου και φωνάζαν με συνθήματα … πάρτε τον κόβιντ και φύγετε από εδώ…
Αδυνατώ να πιστεύσω ότι αυτή η ομάδα των παντελονοφόρων κοριτσιών με την κοιλιά έξω και τις πλάτες ολόγυμνες, τα τατουάζ των ανδρών με φανέλες και σορτς τα τσιγάρα στα στόματα ανδρών και κοριτσιών ότι ήταν χριστιανοί. Έλληνες πολίτες ήταν χριστιανοί όχι. Έχουν δικαίωμα να φωνάζουν 10 το βράδυ να εκτονωθούνε προτού πάνε στα μπαράκια αλλά όχι με τίποτα αυτός ο συρφετός δεν ήταν χριστιανοί.
Γεωργία Π.

Ανώνυμος είπε...

Το διάβασα στο thebest και γέλασα. Που πας ξυπόλητος ρε Καραμήτρο με 20 οπαδούς μετά από διαφήμιση στον ορθόδοξο ρύπο και στα μέσα ενημέρωσης και μηνύματα στα τηλέφωνα για να πάνε στο Επισκοπείο να σώσουν τα παιδιά του;;;; είστε γυμνοί, είστε ανύσχυροι, είστε ένα τίποτα…..
Κατά την προγραμματισμένη για σήμερα συγκέντρωση των αντιεμβολιαστών έξω απο το Επισκοπείο. Εντέλει, η συγκέντρωση ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς στο χώρο βρέθηκαν όχι περισσότερα από 20 άτομα.
Συγκεντρώθηκαν στην πίσω μεριά της εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, στον προαύλιο χώρο και έψαλλαν, ωστόσο η παρουσία της Αστυνομίας ήταν αποτρεπτική στο να πλησιάσουν περαιτέρω το Επισκοπείο.

Ανώνυμος είπε...

Ο πιστός λαός της Εκκλησίας θα περίμενε από τους Ιεράρχες μας, να υψώσουν τη φωνή τους και να διαμαρτυρηθούν για τις ποινές της απόλυσης και της διαθεσιμότητας, που επικρέμανται πάνω από τα κεφάλια των πνευματικών τους παιδιών, και να απλωσουν δίκτυ προστασίας, ώστε να καταλάβουν και αυτά ότι οι Πνευματικοί Πατέρες τους ενδιαφέρονται και τα αγαπούν.
Μία φωνή από την Ιεραρχία θα μετρούσε πολύ στα αυτιά της Εξουσίας.