Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

π. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΥΔΑΤΟΣ ΖΩΝΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

 
π. ΕΥΣΕΒΙΟΣ  ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ  ΠΟΤΑΜΟΙ  ΥΔΑΤΟΣ  ΖΩΝΤΟΣ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ    
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ
 

     Ευχάριστη έκπληξη «παπά Νίκος» τις, προτείνει Άγιο-Κατάταξη π. Ευσέβιου Ματθόπουλου, ενενήντα πέντε χρόνια εν τοις μακαριστοίς. που είχε ασκηθεί παρά τους πόδας του Μεγαλοσπηλιώτη Ιερομόναχου Ιγνάτιου Λαμπρόπουλου, «του ευπρεπέστατου Έλληνα κληρικού»-Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος-«μεγάλου κήρυκα και μοναδικού ξαγορευτή σε όλο το Μοριά»-Κωστής Μπαστιάς. Αλλά ! «Εξήλθε της παρεμβολής αυτού», κι εξόρμησε στη χώρα «φέρων τον ονειδισμόν του Χριστού». Ήτοι, δρόσισε όλη την Ελλάδα με «ποταμούς ύδατος ζώντος Ιησού Χριστού ρέοντας εκ της κοιλίας αυτού» !

      Στην προμετωπίδα της Αναστάσιος, κοντά δέκα χρόνια η χαρακτηριστική φωτογραφία συν μια σύνοψη των περί αυτού, και, από το βιβλίο «Αυτοί που άνοιξαν το Δρόμο», Εκδόσεις «Τήνος»1976, «Απαρχή Μιας Καινούργιας Ιστορίας», τα ενδεικτικά ερανίσματα που ακολουθούν.

******   ***   ******


 1.    «… Και πολλάκις ηκολουθήσαμεν αυτόν εντός του αυτού τροχιοδρόμου-τραμ-μέχρι του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κολοκυνθούς-Αθήνα-  συμπροσευχόμενοι και ακροώμενοι των κηρυγμάτων αυτού μετ’ εκκλησιάσματος υπερπληρούντος τον ναόν. Ήσκουν δε ταύτα μεγάλην επίδρασιν, διότι συνεφώνουν απολύτως προς την μορφήν αυτού, αποτύπωμα βυζαντινής ευλαβούς τοιχογραφίας, περισσότερον προς την έκδηλον ταπεινοφροσύνην, και επί πλέον προς την αγιότητα του βίου, ακτινοβολούσαν εκ του όλου της υπάρξεως αυτού. Παρήλθον έτη πολλά έκτοτε … αλλ’ ου μόνον ουδέν συνετέλεσεν, ώστε να ωχριάση παρ’ ημίν η ιλαρά εκείνη μορφή, αλλ’ όλως αντιθέτως, βαθύτερον εκ του απόπτου του χώρου και του χρόνου να φεγγοβολή αύτη εις την ψυχήν ημών»-Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρας. Ο Αθηναγόρας !!


2. «Υπήρξεν ομολογουμένως μία έντονος προσωπικότης θρησκευτική με ιεραποστολικόν ζήλον … προικισμένος με αδιαμφισβητήτους οργανωτικάς ικανότητας αι οποίαι δίδουν μορφήν και σχήμα και την δυνατότητα αντικειμενοποιήσεως εις την θρησκευτικήν πίστιν και τον ενθουσιασμόν υπέρ της επικρατήσεως της Βασιλείας του Θεού επί της γης … είναι μορφή πατερική, δεν υπήρξεν αορίστως πως μορφή θρησκευτική, αλλά συγκεκριμένως εκκλησιαστική, και δη και ορθόδοξος προσωπικότης»-Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος.


3.    «Έθεσε κυματοθραύστην αγιότητος επί του οποίου σπάζουν τα κύματα της ιδικής μας αθλιότητος. Εάν η Εκκλησία δεν υπέστη σήψιν, τούτο οφείλεται εν πολλοίς εις το άλας, που είναι εκείνος και το έργον του … Ρίπτω την ιδέαν όπως η Εκκλησία αποφασίση την ανακήρυξιν του ως Οσίου»-Ύδρας, Σπετσών … Προκόπιος Καραμάνος.


4. «Ο Ευσέβιος Ματθόπουλος συνεδύασεν όχι μόνον τυπικώς, αλλά και ουσιαστικώς τας ιδιότητας του ιερέως και του προφήτου … Δεν ενεφανίσθη ως έξαλλος προφήτης ζητών να κρημνίση τα πάντα εν ονόματι της αληθείας. Εις την ψυχήν του έκαιγε το πυρ του προφήτου, αλλ’ εις τα χείλη του το πυρ της αληθείας εγίνετο κήρυγμα μετανοίας και συγγνώμης. Μία νέα τάξις πραγμάτων ανεδύετο εις όλους τους τομείς της ζωής του έθνους, ένας άνεμος αλλαγής και  αναγεννήσεως έπνεε … Η προφητική ευαισθησία του Ευσεβίου κατόρθωσε όχι μόνο να συλλάβη τη ροή των πραγμάτων υπό το φως της θείας απαιτήσεως, αλλά, το και δυσκολώτερον, να ζυγίση τας δυνατότητας και να εκλέξη την μέθοδον. Ποίος δύναται να είπη, ότι το χέρι του Θεού δεν ήτο επάνω του όταν ελάμβανε τις αποφάσεις του»;-Σάββας Αγουρίδης Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ και ΕΚΠΑ.


      Ελάχιστα αυτά, αλλά αρκετά. Και η συναγωγή των απλή, λιτή, και λίαν ευανάγνωστη. «Αν δεν ήταν αυτός ο πατέρας, δε θα ξέραμε σήμερα γιατί κάνουμε το Σταυρό μας»-Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμίας.

******   ***   ******


      Από δω κι εξής, αρχή άλλης ανάγνωσης. Σαν ν’ απλώθηκε πολύ το πράγμα, σαν να έπιασε κορυφή. Έχουν όμως γνώσιν οι φύλακες, και είναι ώρα να μαζευτεί. «Μεθοδεύσεις Προτεσταντικές τα τοιαύτα, και η Ορθοδοξία μολύνεται». Και ακολουθεί το βαρύ πυροβολικό από τα Μεγάλα Μονοπώλια της Ορθοδοξίας. «Απαράδεκτο το μείγμα, υποτακτικό στον αδιέξοδο Δυτικό σχολαστικισμό ! Και το όλο, ένας της κακιάς ώρας πιετισμός. «Χάσμα μέγα εστήρικται μεταξύ ημών και υμών». Η Ανατολική Ορθοδοξία, το φως ! Το μέγα φως ! Δυτική Χριστιανοσύνη το σκότος ! Το σκότος το εξώτερο ! Τουτέστιν ο Ευσέβιος και η δυναμική συνέχεια αυτού, η βάση και η αιτία όλων των δεινών ! Και τούτο ως de facto et ex cathedra αλάθητος ολοκληρωτισμός ! Και οι βλέποντες που δε βλέπουν, και οι ακούοντες που δεν κατανοούν ! Και ποιος είναι ο τρελός που θα τολμήσει να προτείνει να Άγιο - Καταταγεί αυτός, που τι τραγικό, είναι όντως κι από τα πράγματα Άγιος !

****** ***   ******

      Είχα διδαχτεί στη Θεολογική Αθηνών και δίδασκα ως πριν τριάντα χρόνια, πως στην Ορθοδοξία τους Αγίους αναδεικνύει η συνείδηση του χριστιανικού λαού, μέσα σε ενενήντα χρόνια, σε τρεις γενιές. Και όχι κάποιο συνοδικό δικαστήριο όπως γίνεται στα Δυτικά. Τελευταία βλέπω, και απορώ βέβαια, αλλά το σέβομαι, γιατί σέβομαι τη θεσμική λειτουργία της καθ’ ημάς ορθόδοξης Ανατολής, ομάδα Άγιο-Καταταγμένων χωρίς σχεδόν ούτε μια γενιά, ούτε τριάντα χρόνια, να έχουν συμπληρωθεί !  


      Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά το ενενήντα πέντε χρόνια Ευσεβίου έξω από τούτο δεν μπορώ να πω, πως δε μου δημιουργεί πρόβλημα εσωτερικό. Και επειδή όταν εκδόθηκε το ανωτέρω βιβλίο, δεκαπέντε χρόνια μετά την έκρηξη «η Ορθόδοξη Ανατολή το φως, το Μέγα φως», μου διαμηνύθηκε πως αυτό δεν έπρεπε να γραφεί και να εκδοθεί, ακολουθώ την αρχή, «ράον σιωπή». Ωστόσο δεν κρύβω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού αυτό μπορώ να το προσδοκώ και να το περιμένω από τον Παναγιώτατο κ. κ. Βαρθολομαίο, τον τριάντα χρόνια και πλέον Οικουμενικό Πατριάρχη των μεγάλων ανοιγμάτων και των τολμηρών επίκαιρων βηματισμών !

Αθανάσιος Κοτταδάκης

 

ΥΓ.  Δες επίσης . «Η άνοιξη ήρθε με τα’ άσπρα», Ευσέβιος Ματθόπουλος, στα 70 χρόνια από την κοίμηση και στα 150 από τη γέννησή του», περιοδικό «η Δράσις μας» τ.369, Ιούνιος 1999.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ας γίνει πραγματικότητα αυτό που ο λαός του Θεού πιστεύει και ελπίζει.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Ευσέβιος δεν έχει μπάρμπα στην Κορώνη. Οπότε θα δοξαστεί στον ουρανό και όχι στην γη.

Ανώνυμος είπε...

Τα συμφέροντα ποτέ δεν θα αφήσουν την αγιοκατάταξη του οσίου Ευσεβίου Ματθόπουλου. Έχει προταθεί αλλά ο φάκελος έμεινε στα αζήτητα όπως και του Αρχιμ. Διονύσιου Φαραζουλή. Δεν θα κάνω συγκρίσεις αλλά τα δεσποτικά συμφέροντα κοιτάζουν αλλού. Μην περιμένεις κ. Κοτταδάκη φως.

Ανώνυμος είπε...

ὀργανωσιακός καί ἅγιος δέν γίνεται

jean alatzo είπε...

Για τον 26 Ιουνίου 2024 στις 1:25 μ.μ. ΚΑΙ ο νέος αγιοποιηθείς μακαρ.Εδέσσης Καλλίνικος από οργάνωση προερχόταν.

Ανώνυμος είπε...

Προς 1:25, 26/6: κόψε τις βλακείες γιατί γίνεσαι καταγέλαστος.

Αθανάσιος Κοταδάκης είπε...

Όταν διαβάζεις για π. Ευσέβιο. 1. «Διότι συνεφώνουν απολύτως προς την μορφήν αυτού … περισσότερον προς την έκδηλον ταπεινοφροσύνην, και επί πλέον προς την αγιότητα του βίου, ακτινοβολούσαν εκ του όλου της υπάρξεως αυτού». 2. «Είναι μορφή πατερική, δεν υπήρξεν αορίστως πως μορφή θρησκευτική, αλλά συγκεκριμένως εκκλησιαστική, και δη και ορθόδοξος προσωπικότης». 3. «Έθεσε κυματοθραύστην αγιότητος επί του οποίου σπάζουν τα κύματα της ιδικής μας αθλιότητος …». 4. «Αν δεν ήταν αυτός ο πατέρας, δε θα ξέραμε σήμερα γιατί κάνουμε το Σταυρό μας», αντίστοιχα από Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο, δυο Μητροπολίτες, ιδιαίτερα την εξαίρετη ανάλυση του Πανεπιστημιακού Καθηγητή που καταλήγει: «Ποίος δύναται να είπη, ότι το χέρι του Θεού δεν ήτο επάνω του όταν ελάμβανε τις αποφάσεις του»; Και συ κρυμμένος στην ανωνυμία, γράφεις να μην πω τι, τόσο πια δεν καταλαβαίνεις ... ή «θου Κύριε φυλακήν» !-Αθανάσιος Κοτταδάκης