Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ἀποτειχίσεις καί σχίσματα - π. Δανιήλ Ἀεράκη


Ἀποτειχίσεις καί σχίσματα

ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη

Ὁ πρεσβύτερος, πνευματικό του προϊστάμενο ἔχει τόν ἐπίσκοπό του. Ἄν, λοιπόν, ὁ ἐπίσκοπός του κηρύττη «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» (δημόσια δηλαδή) αἵρεσι, τότε ἔχει δυνατότητα (ὄχι ὑποχρέωσι) νά διακόψη τό μνημόσυνό του.
  Ρωτᾶμε εὐθέως: Ὁ εὐλαβής καί σεμνός καί σεβάσμιος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Θεόκλητος, κήρυξε καμμία αἵρεσι; Ὅλοι, καί οἱ φανατικότεροι ἀκόμα, ἀπαντοῦν «Όχι! Εἶναι ὀρθοδοξότατος»! Τότε γιατί τρεῖς-τέσσερις ρασοφόροι κλειδώνουν τίς πόρτες ναῶν καί μονῶν, προκειμένου νά μή λειτουργήση ὁ σεβάσμιος ἐπίσκοπός τους ἤ ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπός του;
Ζῆλο ἄς ἔχουν γιά τήν Ὀρθόδοξο πίστι. Τήν διαφωνία τους ἐναντίον οἰκουμενιστικῶν ἐνεργειῶν ἄς τή διατυπώνουν. Ἀλλ’ ἄς μή μονοπωλοῦν τό ζῆλο. Καί πρό παντός ἄς μήν προκαλοῦν σάλο στούς πιστούς καί γίνωνται ἀκούσια ἤ ἐκούσια αἴτιοι σχίσματος. Ἄς ἀκούσουν τί λέει σχετικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος:

«Ἔργον τοῦ διαβόλου τό διασπᾶν ἡμᾶς ἀπ’ ἀλλήλων· καί σφόδρα ἐσπούδακεν ἀνελεῖν τήν ἀγάπην, ἵνα ἐκκόψῃ τῆς διορθώσεως τήν ὁδόν καί κατάσχῃ ἐκείνον μέν οὖν ἐν πλάνῃ, σέ δέ ἐν ἀπεχθείᾳ, εἴθ᾽ οὕτως ἀποτειχίσῃ τῆς ἐκείνου σωτηρίας τήν ὁδόν» (Ε.Π.Ε. 18α, 402).
Μετάφρασις: Ἔργο τοῦ διαβόλου εἶναι νά μᾶς διασπᾶ ἀπό τούς αδελφούς μας. Μέ πολύ ζῆλο προσπαθεῖ νά ἐξαλείψη τήν ἀγάπη, γιά νά καταστρέψη τό δρόμο τῆς διορθώσεως καί νά κυριεύση, ἐκεῖνον μέν μέ τήν πλάνη, ἐσένα δέ μέ τήν ἔχθρα, καί ἔτσι νά βγάλη τούς πιστούς ἀπό τό δρόμο τῆς σωτηρίας τοῦ Χριστοῦ.
   Εἶναι ζῆλος Ὀρθοδοξίας τό νά εἰσπηδοῦν κληρικοί ἄλλων Μητροπόλεων καί χωρίς τήν εὐλογία τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου νά λειτουργοῦν; Εἶναι ζῆλος Ὀρθοδοξίας τό νά συλλειτουργοῦν μέ τόν ὁποιονδήποτε καί νά ἀγνοοῦν παντελῶς τόν πατέρα τους, τόν ἐπίσκοπό τους;
 Καί, ἐν πάσῃ περιπτώσει, οἱ ναοί καί τά μοναστήρια δέν ἀποτελοῦν ἰδιοκτησία κανενός. Ὅσοι μόνοι τους «ἐξεκλάσθησαν» (Ρωμ. ια' 17-20) ἀπό τό δένδρο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ἔφυγαν μέ τή μορφή εἴτε ἀποτειχίσεως, εἴτε σχίσματος, δέν «κουβαλοῦν» μαζί τους τό ναό τους ἤ τό μοναστήρι τους!
   Τά ὅσα σημειώνουμε ἐδῶ, ἀφοροῦν καί σέ περιστατικά ἄλλων Μητροπόλεων, περιστατικά «ἀποτειχίσεως» ἤ σχισματικῶν τάσεων. Ἀναφερθήκαμε ὅμως ἰδιαίτερα στή Φλώρινα, διότι ὁ ἐκεῖ ἐπίσκοπος ἐργάζεται ἱεραποστολικά στήν περιοχή ἀπό τό 1967 καί προσπαθεῖ νά εἶναι «φῶς τοῦ κόσμου».

Θά τολμοῦσαν ἆραγε οἱ «σχίζοντες τήν Ἐκκλησίαν» νά συμπεριφερθοῦν ἔτσι καί στόν μακαριστό Φλωρίνης Αὐγουστῖνο; Θά τόν περιφρονοῦσαν ἔτσι; Θά ἀγνοοῦσαν τήν ἐπισκοπική του παρουσία; Εὐχόμαστε νά φωτισθοῦν καί νά ἐπανέλθουν στήν κανονική τάξι, ἀκόμα καί διαφωνοῦντες. Ἡ διαφωνία δέν πρέπει νά καταλήγη σέ ΣΧΙΣΜΑ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Να σκεφτούν αυτοί οι ιερείς τι ψυχή θα παραδώσουν. Τι καλύτερο θα ήταν να απομακρυνθούνε από την αγία Τράπεζα να πάνε στο σπίτι τους. Οι ναοί και τα μοναστήρια δεν τους ανήκουν.; Να ψάξουν να βρουν την αιτία στο μυαλό τους και όχι στους επισκόπους τους. Αν ζούσε ο Καντιώτης δεν θα προλάβαιναν να πουν το όνομά τους από το αστροπελέκι που θα ελάμβαναν.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Δυστυχώς, απ’ ό,τι βλέπω, ο π. Δανιήλ Αεράκης δεν είναι σε πλάνη μόνο στα Εσχατολογικά ζητήματα (τον Αντίχριστο, τον δυσώνυμο αριθμό κ.λ.π.) αλλά και στο θέμα της Αποτείχισης. Οι πατέρες των Μονών της Φλώρινας, στηριζόμενοι στον 15ο Ιερό Κανόνα της ΑΒ Συνόδου, διέκοψαν τη μνημόνευση του μητροπολίτη Θεόκλητου για δύο λόγους:
- Πρώτον και κυριότερον, γιατί αποδέχεται τις αιρετικές αποφάσεις της ψευδοσυνόδου της Κρήτης που νομιμοποίησαν τον Οικουμενισμό και
- δεύτερον, γιατί εξακολουθεί να μνημονεύει τον επικεφαλής της αίρεσης, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Εξ άλλου, ο ίδιος ο π. Δανιήλ, με άρθρο του, διατύπωσε δριμύτατη κριτική στην ληστρική «σύνοδο»[1] Σε άλλο άρθρο του κατακεραύνωσε τους Οικουμενιστές, όπως τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που τον αποκάλεσε «Πρώτο σε φαιδρότητες»[2]. Γράφει, επίσης, ότι ο Πατριάρχης «γελοιοποιείται» διανέμοντας «αντίχριστα Κοράνια»[3]
Δεν έχει καταλάβει ακόμα γέροντας αυτός ότι με την «Πανορθόδοξη» «σύνοδο» της Κρήτης εισήλθε η αίρεση μέσα στο Σώμα της Εκκλησίας μας. Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος από τη στιγμή που αποδέχεται και επαινεί αυτήν την ψευδοσύνοδο κηρύττει αίρεση. Ένα συν ένα ίσον δύο. Τι δεν καταλαβαίνει ο πατήρ Δανιήλ; Τον παραπέμπω στο κείμενό μου: «Αντι-Κανονική και άδικη η δίωξη των δύο Μοναστηριών της μητροπόλεως Φλωρίνης»[4].

Όσον αφορά τον «ορθόδοξο», δήθεν, μητροπολίτη Φλωρίνης, τον παραπέμπω και σε ένα άλλο κείμενο μου που δείχνει πόσο «ευαίσθητος» είναι στο θέμα της Πίστεως ο ανάξιος διάδοχος του Πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη. («Ανοιχτή επιστολή προς τον σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο»[5])

Βασίλης Κερμενιώτης
Υπαγ. στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
1. Αρχ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, «Σύνοδος της Κρήτης: Μεγάλη; Ναί! Σπουδαία; Ὄχι καὶ τόσο!» http://aktines.blogspot.gr/2016/09/blog-post_65.html . Διαβάστε και ένα ενδιαφέρον άρθρο του πριν την σύγκλιση της Συνόδου: «Γιατί δέν εἶναι Οἰκουμενική;» https://apotixisi.blogspot.gr/2016/03/blog-post_28.html
2. Αρχ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, «Καί οἱ προκλήσεις συνεχίζονται!» https://apotixisi.blogspot.gr/2016/01/1024x768-normal-0-false-false-false.html#comment-form Διαβάστε και το άρθρο του «Αγιασμοί και Κοράνια!» https://apotixisi.blogspot.gr/2012/06/blog-post.html#comment-form
3. «Αγιασμοί και Κοράνια!» https://apotixisi.blogspot.gr/2012/06/blog-post.html#comment-form
4. Αντι-Κανονική και άδικη η δίωξη των δύο Μοναστηριών της μητροπόλεως Φλωρίνης https://drive.google.com/file/d/0B1rFS_QTfNuda1VCeVBiNjFyS00/view
5. Ανοιχτή επιστολή προς τον σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο http://neaflorina.gr/2016/11/anichti-epistoli-pros-ton-sev-mitropoliti-florinis-k-theoklito/