Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ … «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΑ ΛΑ΄ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ


ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ … «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΑ ΛΑ΄ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

       Το ενδιαφέρον επώνυμο σχόλιο στον ,,, «Αποστολικό» Κανόνα ΛΑ΄ και, η παραπομπή σε επίσης επώνυμη εισήγηση κληρικού, η αφορμή για μια άλλη ανάγνωση αυτού και όσα ακολουθούν. Τα ανώνυμα σχόλια, με επίκεντρο τη διαβόητη  … «παν- αίρεση του Οικουμενισμού» κλπ. σε γραμμή «ορθοδοξία» ή «θάνατος», και απαίτησης για στήσιμο «ορθόδοξης» πυράς, «ζήλος Θεού, αλλ’  ου κατ’  επίγνωσιν», ή λαϊκά. «Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού τους ροκανίδια»! –Δες,  «Εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε …», Αναστάσιος 25.6.2018.
     
  Α.    Τα  Δόγματα  και  οι  Κανόνες.
   
1.        Στην Ορθόδοξη Θεολογία-Εκκλησία. «Τα δόγματα αντιπροσωπεύουν το αμετακίνητο της αποκαλύψεως, ενώ οι κανόνες το κινητό μέσα στις ιστορικές μορφέςΔεν είναι εύκολο … να καθορίζουμε ποιοι κανόνες διατηρούν ακόμη όλη την ισχύ τους ή ποιοι δεν ισχύουν, επειδή έπεσαν σε αχρησία από τη μεταβολή των ιστορικών συνθηκών, υπάρχουν επίσης και κανόνες «εν υπνώσει» …»-Π. Ευδοκίμωφ, «Ορθοδοξία», σ. 252.

2.       Στα Αποστολικά χρόνια και των διωγμών, το κυρίαρχο είναι το μαρτύριο, η αιμάτινη ομολογία! «Η καθιέρωση των κανόνων -κατόπιν- έχει χαρακτήρα θεραπευτικό και ιαματικό, όχι νομικό και δικανικόΔεν αποβλέπει … στο να κριθεί και κατακριθεί … ο άνθρωπος με υπαγωγή της αποτυχίας του στην απρόσωπη περιπτωσιολογία ενός αμείλικτου νόμου. Κατά το 2ο Κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. αποβλέπει «προς ψυχών θεραπείαν και ιατρείαν παθών»!! -Χ. Γιανναράς, «Η Ελευθερία του Ήθους», σ.235.
3.        Ενδεικτικό. Η Σύνοδος των Ορθοδόξων Πατριαρχών του 1895 στην Κωνταντινούπολη.  1/  Καταγγέλλει όχι μια ή δύο, αλλά δέκα λατινικές ετεροδιδασκαλίες, μάλιστα, με βάση τις αποδεκτές από Παλαιά και Νέα Ρώμη Επτά Οικουμενικές Συνόδους, 2/ Επισημαίνει απροκάλυπτα ότι, «η Ρωμαϊκή Εκκλησία είναι Εκκλησία των καινοτομιών, της νοθεύσεως … των όρων των αγίων Συνόδων …». Αλλά ! Κλείνει ευχόμενη:  «Ο δε Θεός … δώη φωτισθήναι της χάριτος αυτού και της επιγνώσεως της αληθείας πάντας τους έξω και μακράν της μιας, αγίας Καθολικής και ορθοδόξου μάνδρας των λογικών αυτού προβάτων».
     Δεν εκδίδει αφοριστική καταδίκη αυτής ! Ούτε, βέβαια, την ονομάζει «από συνήθεια Εκκλησία», ως θέλει ο Αγιορείτης μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης, και μαζί του οι … «ορθόδοξοι» που επιζητούν αποφάσεις καταδίκης στην πυρά!
Β .         Ο  ΛΑ΄ … «Αποστολικός» Κανόνας.

1.   «Οι λεγόμενοι «Κανόνες των Αγίων Αποστόλων» … ανήκουσιν εις αρχαίαν ψευδεπίγραφον κανονικήν συλλογήν … ίσως του γ΄ και δ΄ αιώνος … πιθανώς εξ αποστολικής παραδόσεως … Η Πενθέκτη εν Τρούλλω Οικουμενική Σύνοδος δια του 2ου κανόνος αυτής … επεκύρωσεν επισήμως 85 από αυτούς, χωρίς όμως να παραλείψη να υποδηλώση και την μη γνησίαν αποστολικήν προέλευσιν αυτών»-Ι. Καρμίρης, Τακτικός Καθηγητής Θεολογικής Αθηνών, «Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τ. Ι, σ. 209.

2.   Το κείμενο του ΛΑ΄ «Αποστολικού Κανόνα».
α/  Στο πρωτότυπο: Εἴ τις πρεσβύτερος, καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, χωρὶς συναγάγῃ, καὶ θυσιαστήριον ἕτερον πήξῃ, μηδὲν κατεγνωκώς τοῦ ἐπισκόπου ἐν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, καθαιρείσθω, ὡς φίλαρχος· τύραννος γάρ ἐστιν. Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοί, καὶ ὅσοι ἂν αὐτῷ προσθῶνται· οἱ δὲ λαϊκοὶ ἀφοριζέσθωσαν. Ταῦτα δὲ μετὰ μίαν, καὶ δευτέραν καὶ τρίτην παράκλησιν τοῦ ἐπισκόπου γινέσθω.
β/ Στα Νεοελληνικά : Αν κάποιος πρεσβύτερος-ιερέας, παπάς -περιφρονήσει- αψηφήσει τον Επίσκοπό του, συμπήξει χωριστή ομάδα, δημιουργήσει ιδιαίτερο θυσιαστήριο, μη έχοντας να τον καταδικάσει για κάτι αξιοκατάκριτο σε ό,τι αφορά στην ευσέβεια -πίστη-και δικαιοσύνη-ήθος-αυτού- να καθαιρείται ως φίλαρχος, τουτέστιν ως τύραννος. Επίσης-να καθαιρούνται-και οι κληρικοί, και όσοι άλλοι προσχωρήσουν στην ομάδα του. Και οι λαϊκοί που τον ακολουθούν να αφορίζονται. Αυτά όμως να γίνουν μετά πρώτη, δεύτερη, τρίτη άλαρπη παρακλητική σύσταση του Επισκόπου προς αυτόν-αυτούς να μετανοήσουν.
      Ερμηνευτική προέκταση. Αν ο ιερέας που απλώς θα περιφρονήσει-αψηφήσει τον Επίσκοπό του, απαρτίσει δική του ομάδα και «εκκλησία», χωρίς απόδειξη ενοχής αυτού σε πίστη και ζωή, καθαιρείται, πολύ περισσότερο να συμβαίνει αυτό-να καθαιρείται-όταν ατομικά τον καταδικάζει μέσα του για τόσο σοβαρό λόγο ως είναι η αίρεση. Προφανέστατα, όχι το αντίθετο !
       Αυτό συνάγεται από τους δυο απαράβατους όρους που πέρασε συνοδικά στην Εκκλησία ο σοφός, και πολύς και μέγας, και άγιος Πατριάρχης Φώτιος γράφοντας : 1. Αν ολοφάνερα-«δηλονότι»-διδάσκει αίρεση, καταδικασμένη από Άγιες Συνόδους,  όχι από όποιον κι όποιον ατομικά. και,  2.  Από Πατέρες της Εκκλησίας, Πάλι όχι από όποιον κι όποιον ατομικά, στα όρια της δικής του ευλάβειας τον ονομάσει ή υποδείξει ως αιρετικό, αλλά από Πατέρες ευρύτατης εκκλησιαστικής αποδοχής, ως οι σημειωθέντες ενδεικτικά δεκτοί από την  Εκκλησία ως Πατέρες και Διδάσκαλο-2ο μέρος 15ςυ Κανόνα Πρωτοδευτέρας,
      Προσέχουμε επίσης την προς τα άνω κλιμάκωση που κάνει αυθεντικά-«Εγώ δε λέγω υμίν»-ο Χριστός στην επί του Όρους Ομιλία: «Πας ο οργιζόμενος-απλή οργή- τω αδελφώ αυτού ένοχος έσται τη κρίσει-τοπικό δικαστήριο. Ος δ’ αν είπη τω αδελφώ αυτού ρακά-ανόητε-ένοχος έσται τω συνεδρίω-ανώτατο δικαστήριο. Ος δ’ αν είπη μωρέ-ηλίθιε-ένοχος έσται εις την γέεναν του πυρός-κόλαση»- Ματθ. 5,22.

Γ.       Η   διαβόητη  «Παν - αίρεση του Οικουμενισμού» κλπ. 

      Κανένας χριστιανός ορθόδοξος δεν μπορεί να αγνοεί ότι, κατά τη θεία εντολή, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», η Εκκλησία έχει οικουμενική αποστολή ! Αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διαστροφής από τον «κύριο» που «κρύβεται» πίσω από «το περισσόν τούτου», και τους «φειλολείδωρους» ακολούθους του !
       Γιατί ! Ούτε αίρεση υπάρχει, ούτε αιρεσιάρχης ! Η διαβόητη … «Παν- αίρεση του Οικουμενισμού», «Συγκρητισμού» είναι μια φαντασιακή ειδωλική μορφοποίηση της σύγχρονης πραγματικότητας ! Του γεγονότος ότι, η Τεχνολογία έσπασε το φράγμα του απομονωτισμού ! Έφερε σε κάθε σπίτι ζωντανά και παραστατικά θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις και συνήθειες διαφόρων λαών ! Προκάλεσε αναφανδόν αίσθηση σχετικότητας, και πειρασμό ανάμειξης στοιχείων.
    Για φαινόμενα σαν αυτά ο Απ. Παύλος εντέλλεται διαχρονικά τους χριστιανούς: α/ «Την παρακαταθήκην -αυτό που σου εμπιστεύθηκε ο Χριστός και η Εκκλησία- φύλαξον»-1Τιμ.6.20. β/ «Συ δε μένε εν οις έμαθες και επιστώθης, ειδώς παρά τίνων έμαθες, και ότι από βρέφους τα ιερά γράμματα -Γραφή- οίδας τα δυνάμενά σε σοφίσαι εις σωτηρίαν δια πίστεως Ιησού Χριστού»-«και είναι αρκετά να σε οδηγήσουν στη σωτηρία με την πίστη στον Ιησού Χριστό», 2Τιμ.3,14-15.
      Και εντελώς πρόχειρα και ενδεικτικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει : «Βαθύ σκοτάδι επικρατεί στην οικουμένη, και θα το ανατρέψουμε για να τη λυτρώσουμε. Λέγοντας «βαθύ σκοτάδι» δεν αναφέρομαι μόνο στους αιρετικούς ή τους εθνικούς-ειδωλολάτρες-αλλά και σε πολλούς δικούς μας-χριστιανούς- που η ζωή τους δεν είναι αντίστοιχη με την πίστη τους. Γιατί και πολλοί δικοί μας μοιάζει να μην πιστεύουν στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, όταν δείχνουν πως προσέχουν και ακολουθούν ειδωλολατρικές συνήθειες …» -«Ομιλιών Μικρή Φιλοκαλία», εκδόσεις «Ταώς», σ.128.
     Άρα, πολύ απλά και πολύ καθαρά πρόκειται για μια πραγματικότητα που προκαλεί σήμερα το χριστιανό να κρατήσει το θησαυρό του ! Να δείξει αν ή πόσα αυγά ορθής πίστης και αληθινής χριστιανικής ζωής έχει το καλάθι της ευσεβείας του, Αν δεν ενοχλεί, προσθέτω, μετά τον «ορθόδοξο» διονυσιασμό των τελευταίων χρόνων, το «μοδίτικο» μαύρο βραχιολάκι-κομποσκοίνι- κενό περιεχομένου για πλείστους, και τις άλλες βυζαντινές γραφικότητες !
     Όσο για τη Μετά-πατερική θεολογική … «αίρεση» ! «Κλείστε στόμα, σφραγίστε χείλη, αλλιώς σας στιγματίζουμε αιρετικούς» ! Η «Ορθοδοξία» … μουγκή, στατική, εκτός εποχής ! Στους αντίποδες του, «ερευνάτε τας Γραφάς …» -Ιωάν.5,39. «Γνώσεθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» -Ιωαν.8,32. Ολοκληρωτισμός σε όλη του την αθλιότητα!
     Το χειρότερο, «η εσχάτη πλάνη» ! Ούτε λόγος, ούτε καν υποψία αίσθησης ευθύνης, ενοχής, και συνακόλουθης αίτησης του θείου ελέους για την εικόνα της Εκκλησίας του Χριστού που δίνουμε Δυτικοί και Ανατολικοί χριστιανοί στο σύγχρονο κόσμο!! Παραβλέποντας ανεπίστρεπτα και μάταια ότι, εδώ δεν περνάει η πρακτική της στρουθοκαμήλου, καθώς, «ουκ έστιν προσωποληψία παρά το Θεώ»-Ρωμ.2,11.
     Από τούτο, ούτε λόγος, ούτε καν υποψία της ευθύνης που βαραίνει τους ώμους μας για τον πνευματικό εκτροχιασμό, εκπεσμό, κατάντημα, βαβυλωνία του σημερινού κόσμου, μετά από δυο χιλιάδες χρόνια Χριστιανισμού. Δυτικοί και Ανατολικοί χριστιανοί, «εν καιρώ της εργασίας ρεμβόμενοι», και «Κύριος οίδε» οποίες αθλιότητες κατεργαζόμενοι, αφήσαμε να γίνουν τα πράγματα χειρότερα από την εποχή της ειδωλολατρίας. Καθώς σε Δύση και Ανατολή, εκατομμύρια βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος χριστιανοί δεν ξέρουν τι πιστεύουν και γιατί ζουν, όχι λίγοι δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν σε τίποτα, και είναι, ας πούμε, «ωσεί ειδωλολάτρες» «χριστιανοί» !!
     Και όποιος έχει στοιχειώδη ταπείνωση και ειλικρίνεια ας πει, αν αυτά δε σχετίζονται με το γραφόμενο : «Το γαρ όνομα του Θεού δι υμάς βλασφημείται εν τοις έθνεσιν»-«εξ αιτίας σας διασύρεται το όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες», Ρωμ.2,24.

Με «την αγάπην την πρώτην, ην ουκ αφήκα»
Αθανάσιος Κοτταδάκης

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μέσα σε αυτό το αλλοπρόσαλλο κείμενο, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό κοινό με προηγούμενες αναρτήσεις. Είναι η επίθεση σε Αγιορείτη Ασκητή.
Ο Αγιος Παίσιος δέχτηκε την πρώτη επίθεση (αγράμματος), κατόπιν ακολούθησε ο πατήρ Εφραίμ Κατουνακιώτης (οράματα - φαντασιώσεις), και τώρα ήρθε η σειρά του μακαριστού Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου (κατατάσσεται μαζί με αυτούς που επιζητούν καταδίκες στην πυρα !!).
Γιατί γίνεται αυτό άραγε ? Θα ακολουθήσουν και άλλες επιθέσεις ?
Ποιός να ξέρη !

Ανώνυμος είπε...

Ως έγκριτος θεολόγος και συνάμα σπουδαίος δάσκαλος τα κείμενά σας είναι κατανοητά για όσους έχουν ορίζοντες ανοικτούς και διαύλους επικοινωνίας ελεύθερους. Πάντα θα υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να μάθουν και παραμένουν στις αντιλήψεις τους. Η συμβολή σας είναι σημαντική. Σας διαβάζω πάντα με ενδιαφέρον διότι μαθαίνω διαβάζοντας από τα τεκμηριωμένα άρθρα σας.

π. Geras Imos είπε...

Για τις αμαρτίες μας που είναι ανακόλουθες της ορθόδοξης πίστης μας βλασφημείται το όνομα του Θεού κ. Κοτταδάκη μου. Όχι επειδή δεν θέλουμε συμπροσευχές και δεήσεις υπέρ του Αγιωτάτου (sic) Πάπα και Πατριαρχου Ρώμης! Επειδή έχουμε τον θησαυρό που λέγεται Ιερά Παράδοση και δεν θέλουμε να τον μεταλαμπαδεύσουμε στη Δύση, παρά μόνο τους "χαϊδεύουμε" στ αυτιά και τους λέμε είστε κι εσείς Εκκλησία, και τα δικά σας Μυστήρια είναι έγκυρα κι ας πιστεύετε σε χίλιες δυο αιρέσεις... Επειδή δεν μας νοιάζει αν σκανδαλίζουμε τους Ορθοδόξους και να προκαλούμε σχίσματα και να συζητήσουμε με τους δικούς μας σχισματικούς να βρούμε μια λύση, παρά μόνο να συζητάμε ατέρμονα με την κάθε λογής πλάνη περί ανέμων και υδάτων (Οικολογία) και να εφευρίσκουμε πρωτείο στις ενδοτριαδικές σχέσεις! Επειδή δεν μας ενδιαφέρει η ασπλαχνία που εισπράττουμε απ τους "αδελφούς" μας (χορτάσαμε απ την αγάπη τους) , παρά μόνο να καταγγέλουμε τον φονταμεταλισμό και τον διονυσιατισμό (wow) με τα κομποσκοίνια του! Αλήθεια ούτε το ιερό κομποσκοίνι δεν αντέξατε να σεβαστείτε! Γιατί κ. Κοτταδάκη; Γιατί σας ενοχλούν τα ανώνυμα διονυσιάτικα σχόλια και δεν ασχολείστε με μια ανάρτηση του π. Αναστασίου; Γιατί δεν ασχολείστε με τα πρακτικά της Συνόδου της Κρήτης που αποκάλυψε ο άγιος Ναυπάκτου; Μήπως θέλει τέτοια ένωση το Πατριαρχείο; Αγάπη στους άλλους και στην οικογένειά μας μαστίγιο; Να φτάνουμε σε σημείο εισπήδησης στην Εκκλησία της Ελλάδος και να ζητάμε καρατόμηση του Πειραιώς και του Καλαβρύτων μέσω επιστολής; Να φτάνουμε σε σημείο ολόκληρος Πατριάρχης να γράφει στην διδακτορική του διατριβή που την ενέκρινε το Πανεπιστήμιο του Βατικανού (μιας και απορρίφθηκε απ τις δικές μας Θεολ. Σχολές) ότι υπάρχουν Ιεροί Κανόνες που χρήζουν αναθεωρήσεως; Να φτάνουμε σε σημείο να ακούγεται στην Κρήτη απο τον Πατρ. Αλεξανδρείας ότι δεν χρειάζεται να θεολογήσουν και να καταχειροκροτείται απ τους συνέδρους; Έχουμε τα άγια στα χέρια μας και τα πετάμε τοις κυσί, γι αυτό βλασφημείται το όνομα του Κυρίου. Όπως οι Ισραηλίτες, ενώ είχαν τον Ναό και λάτρευαν τα άλση, έτσι κι εμείς, μετέχουμε της Αληθείας, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, και πάμε να προσευχηθούμε εκπροσωπώντας επίσημα τον Οικ. Πατριάρχη μπροστά στο άψυχο άγλαμα του απ. Πέτρου (!!!) στο Βατικανο, προσκυνάμε τον αιρεσιάρχη Πάπα και του αναγνωρίζουμε την υποτιθέμενη ιερωσύνη του και τα υποτιθέμενα Μυστήριά του. Μην ψάχνουμε στους Διονυσιάτες τους ενόχους, ας κάνουμε και λίγη αυτοκριτική υπό το φως της Ορθοδοξίας μας, όχι υπό το φως του Φαναρίου.

Ανώνυμος είπε...

Λίγοι τολμούν να γράψουν και να πουν την σκέψη τους διότι οι συντηρητικοί καραδοκούν να κτυπήσουν θεμιτά και αθέμιτα όποιον τολμήσει να μιλήσει. Έτσι κατάφεραν από το 1960 και εδώ να επικρατή σκοταδισμός στην εκκλησιαστική κατάσταση. Μετά δε από το 1970 που κυριαρχούν έφεραν τα πάνω κάτω. Σήμερα πλέον που μερικοί θεοφώτιστοι θεολόγοι προσπαθούν να μας ανοίξουν τα μάτια τους κτυπούν ως νεορθόδοξους, μεταπατερικούς και το κλασικό οικουμενιστές. Χαίρω που δεν ιδρώνει το αυτί σας κ. Κοτταδάκη και μιλάτε χωρίς τον φόβο των σκοταδιστών που καραδοκούνε να κτυπήσουν. Χαίρω γιατί η μπογιά τους πέρασε και πλέον η νεολαία διψά για την θεολογική αλήθεια που δεν την εκφράζουν οι συντηρητικοί κληρικοί και παντελονοφόροι αλλά η νέα θεολογική γενιά με πολλούς φωτισμένους Θεολόγους που μπορούν να βλέπουν το αύριο με ελπίδα και χωρίς τον φόβο.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί ενοχλεί τον κ. Κοτταδάκη το κομποσχοίνι που φορούν οι νέοι στο χέρι τους, αφού είναι άνθρωπος ευρέος πνεύματος και με ανοιχτούς ορίζοντες ?

Ανώνυμος είπε...

Η άποψη που διατυπώνεται στο σχολιο 5-34, για τους σημερινούς θεοφώτιστους θεολόγους, έχει και έναν αντίλογο. Υπάρχει δηλαδή και η παρακάτω άποψη.
"Ολοι οι διδάσκαλοι ήσαν Μοναχοί και Ασκηταί και δια των αγίων ασκήσεων εκαθάρθησαν, εφωτίσθησαν και ηγιάσθησαν και επλησίασαν τον Θεόν και εγένοντο σκεύη του Αγίου Πνεύματος εις τας επιπνοίας του οποίου παρέδωσαν τον νούν των και ύστερον εδίδαξαν τον λόγον του Θεού.'
Ο μοναχός - Ασκητής "εξαγγέλλει τας αληθείας της Εκκλησίας κινούμενος όχι από φανταστικάς συλλήψεις, όχι από νοητικάς ακροβασίας, όχι από συλλογιστικά παίγνια, αλλ' από φωτισμόν του νού, από τεταπεινωμένην καρδίαν και συντετριμμένον πνεύμα, από ψυχήν αγαπώσαν, από τας εν Αγίω Πνεύματι εμπειρίας, τας οποίας εναρθρώνει εις τον λόγον.
Η Εκκλησία μόνον αυτούς αναγνωρίζει ως θεολόγους και διδασκάλους της, η απουσία των οποίων εις την σύγχρονον εποχήν έχει δημιουργήσει φοβερά προβλήματα εις την ζωήν των πιστών."
Θεοκλήτου μοναχού Διονυσιάτου "Αθωνικά Ανθη", τόμος Β', Πρόλογος

Ανώνυμος είπε...

Ο Αποστολικός Κανόνας ΛΑ΄ μιλάει ξεκάθαρα και άνευ περιστροφών περί καθαιρέσεως κληρικών που δεν μνημονεύουν τον επίσκοπο και συγκαλούν εκκλησιαστική σύναξη. Έτσι το διάβασα εδώ. Αυτοί οι κληρικοί που έχουν κάνει αντάρτικο και ξεσηκώνουν τους πιστούς εναντίων των επισκόπων τους να καθαιρεθούν με συνοπτικές διαδικασίες και όσοι κληρικοί σιγοντάρουν να λάβουν μια αργία για να μάθουν να μην πάνε στις συνάξεις τους και να υπερασπίζουν τις θέσεις των κατακριτέων κληρικών.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ Σωστός ο σχολιαστής 6 Ιουλίου 2018 - 12:00 π.μ.

Ο τελευταίος ανώνυμος δεν ξέρει τί διαβάζει. Είναι αμαθής και διαστεβλωτής του ιερού Κανόνος που δίνει το δικαιώμα σε κάθε κληρικό να διακόψει το μνημόσυνο του αιρετικού επισκόπου του.

Αναγνώστης

Ανώνυμος είπε...

Δεν μας τα λέει καθόλου καλά ο Κοτταδάκης. Μην του δίνετε βήμα. Δεν κάνουν καλό τα άρθρα του.

Αναστάσιος είπε...

Προς: 29 Ιουλίου 2018 - 11:29 μ.μ.

Μια χαρά τα γράφει και τα άρθρα του αφυπνίζουν και μορφώνουν την αγιοπατερική διδασκαλία στις καρδιές μας.

Ανώνυμος είπε...

Τι να σου πει κανείς κύριε Κωστόπουλε. Τι να πει κανείς για τα κριτήριά σου!

Ανώνυμος είπε...

Σας πονούν τα άρθρα του Κοτταδάκη γιατί αποκαλύπτει την πραγματική σημασία και το βαθύτερο νόημα των Κανόνων και όχι έτσι όπως αποσπασματικά τα ερμηνεύουν οι αμαθείς συντηρητικοί που παραπλανούν τον λαό του Θεού με τις στενομυαλιές τους.

Ανώνυμος είπε...

Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς ( Άνθρωπος και Θεάνθρωπος )

'Εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρείς κυρίως πτώσεις: του Αδάμ , του Ιούδα, του πάπα.
Η ουσία της πτώσεως εις την αμαρτίαν είναι πάντοτε η ιδία :
Το να θέλει κανείς να γίνη καλός δια του εαυτού του ,
το να θέλει κανείς να γίνη τέλειος δια του εαυτού του ,
το να θέλει κανείς να γίνη θεός δια του εαυτού του.
ΑΛΛΑ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΌΠΩς Ο ΑΝΘΡΩΠΟς ΑΣΥΝΑΙΣΘΗΤΩΣ ΕΞΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ διάβολον.
Διότι και αυτός ήθελε να γίνει θεός δια του εαυτού του , να αντικαταστήση τον Θεόν με τον εαυτόν του.
Και εις την υψηλοφροσύνην του αυτήν δια μιάς 'εγινε διάβολος κεχωρισμένος από τον Θεόν και όλος εναντίον του Θεού.
Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν , πάσης αμαρτίας ,συνίσταται εις αυτήν την ΑΛΑΖΟΝΙΚΗΝ ΑΥΤΑΠΑΤΗΝ.
Αυτή είναι η ουσία και αυτού του διαβόλου , του σατανά : το να μη θέλει εντός του τίποτε , εκτός του εαυτού του.
Ο διάβολος ευρίσκεται όλος εις αυτό :
το να μη θέλει καθόλου τον Θεόν μέσα του , εις το να θέλει να είναι πάντοτε μόνος ,πάντοτε όλος εις τον εαυτόν του,πάντοτε ερμητικά κλειστός έναντι του Θεού και παντός ό,τι ανήκει εις τον Θεόν.
Και τι είναι αυτό ; Ο εγωισμός και η φιλαυτία ενηγκαλισμένοι εις όλην την αιωνιότητα, δηλαδή η κόλασις....
Η πτώσις του πάπα έγκειται εις το να θέλει να αντικαταστήση τον Θεάνθρωπον με τον άνθρωπον...
Εις τον ανθρώπινον κόσμον μας μόνον ο Θεάνθρωπος Χριστός μας είναι το μόνον καινόν υπό τον ήλιον , και ενώ όλα γηράσκουν και αποθνήσκουν ,μόνον ο άνθρωπος ο ''σύσσωμος ''του Χριστού δεν γηράσκει δεν αποθνήσκει, διότι έγινε ζών,οργανικόν μέλος του Αγίου Θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού - της Εκκλησίας - όπου '' συνεχώς αύξει την αύξησην του Θεού ''...
Τι είναι ο πυρήν του δόγματος περί του αλαθήτου του πάπα= του ανθρώπου ;
Η αποθεανθρωποποίησης του ανθρώπου...
Το αλάθητον είναι φυσικόν Θεανθρώπινον ιδίωμα και φυσική Θεανθρωπίνη λειτουργία της Εκκλησίας ως Θεανθρωπίνου Σώματος του Χριστού,του οποίου αιωνία Κεφαλή είναι η Αλήθεια , Η Παναλήθεια , η Δευτέρα Υπόστασις της Υπεραγίας Τριάδος ,ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός.
Δια του δόγματος περί του αλαθήτου του του πάπα εις την πραγματικότητα ο πάπας άνθρωπος ανεκηρύχθη εις την Εκκλησίαν και ο πάπας-άνθρωπος, κατέλαβε την θέσιν του Θεανθρώπου...
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙο τελικός θρίαμβος του ουμανισμού, αλλά και'' ο δεύτερος θάνατος '' του παπισμού και του κάθε ουμανισμού,!!!