Κυριακή, 30 Αυγούστου 2020

ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ! - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος


Ἐπιτέλους, τέλος στὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ  fake news.

ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ !
Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ  ΣΤΟΝ  Ι. ΝΑΟ !

Πρωτοπρεσβύτερος Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
                                               
Α. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, ἐπίσκοπος ἐγνωσμένου ἤθους καὶ κύρους, ποὺ ἀπολαμβάνει μεγάλου σεβασμοῦ καὶ τιμῆς στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, σὲ ὁμιλία του στὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀποστ. Τίτου Ἡρακλείου στὶς 25.8.20 προέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν τὴ μάσκα μέσα στοὺς Ἱ. Ναοὺς διότι, δὲν εἶναι δυνατὸν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας νὰ ὑπάρξει διασπορὰ τοῦ ἰοῦ, διότι δὲν εἶναι οἱ Ναοὶ μας ἑστίες μολύνσεως καὶ μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Μάλιστα σὲ δήλωσή του σὲ τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ μετὰ τὴ Θ. Λ. ἐπέμεινε στὴν προτροπὴ του δηλώνοντας: «εἴμαστε ἐλεύθεροι στὴν Ἐκκλησία, δὲν εἴμαστε σκλαβωμένοι. Τουλάχιστον μέσα στὸ ναὸ νὰ μὴ φοροῦμε. Ἔξω ἀπὸ τὸ ναό, ἐντάξει»[1].
Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, τά κρατικά καὶ παρακρατικά στελέχη καὶ ἡ μισθωμένη ἀργυρώνητη δημοσιογραφία ὅρμησαν ἐναντίον του[2], διότι τόλμησε νὰ διαφοροποιηθεῖ καὶ νὰ χαρακτηρίσει οὐσιαστικὰ ὡς fake news τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι μολυνόμαστε μέσα στὴν Ἐκκλησία κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν. 

Ἄς προσπαθήσουμε λοιπὸν νὰ συμβάλουμε καὶ ἐμεῖς στὸ δημόσιο προβληματισμό, ἂν πράγματι ὑπάρχει κίνδυνος μολύνσεως τῶν πιστῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁπότε ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἀπαραίτητη ἢ ἂν ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς εἶναι ἐπιστημονικὰ ἀναπόδεικτος καὶ ὡς ἐκ τούτου ψευδὴς.
Ὅπως εἶναι γνωστὸ, ἡ βάση κάθε ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καὶ ἐργασίας συνίσταται στὸ τρίπτυχο παρατήρηση - ὑπόθεση - πείραμα. Στὴν προκειμένη περίπτωση: i) παρατηρήθηκε καὶ καταγράφηκε ὅτι ἡ ὕπαρξις τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῆς διασπορᾶς της στὴν κοινότητα εἶναι γεγονὸς,  ii) γιὰ νὰ κατανοηθεῖ δε ὁ μηχανισμὸς τῆς διασπορᾶς καὶ οἱ ἑστίες μεταδόσεως διατυπώνεται μία θεωρία (ὑπόθεση) ἡ ὁποία βασίζεται στὰ μέχρι τώρα δεδομένα καὶ τέλος, iii) γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ θεωρία ὡς πρὸς τὶς ἑστίες μετάδοσης διεξάγεται ἀνάλογο πείραμα. Ἂν ἡ διατυπωθεῖσα ὑπόθεση εὐσταθεῖ θὰ τὴν ἐπιβεβαιώσουν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειραματικοῦ ἐλέγχου. Ἂν τὸ πείραμα δὲν ἐπιβεβαιώσει τὴ θεωρία, ἡ θεωρία αὐτομάτως καταπίπτει καὶ –ἂν εἴμαστε σοβαροὶ– δὲν δικαιολογούμαστε πλέον νὰ τὴν ὑποστηρίζουμε. Ὀφείλουμε, τότε, νὰ ἀναζητήσουμε ποιὲς παράμετροι δὲν ἀξιολογήθηκαν σωστὰ ἢ δὲν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν κατὰ τὴ διατύπωση τῆς ὑποθέσεως-θεωρίας.

Β. Στὸ καθοριστικὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ τὴν κοινωνία ἐρώτημα ἂν οἱ Ναοὶ εἶναι ἑστίες μολύνσεως καὶ διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ καὶ ἂν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μολυνθεῖ ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ ἕνας πιστός, ὁ ὁποῖος συμμετέχει σὲ Θ. Λειτουργία στὴ χώρα μας δίνονται δύο, κυρίως, ἀπαντήσεις:
1. Ἡ πρώτη ἀπάντηση εἶναι ἡ ἐπίσημη, ἡ “κρατικὴ” (τὴν ὁποία ὑποστηρίζουν πολλοὶ ἐκ τῶν εἰδικῶν, σχεδὸν ὁμόφωνα οἱ δημοσιογράφοι καὶ ὁρισμένοι κληρικοί): «Ναί, μπορεῖ νὰ μολυνθεῖ ὁ πιστός! Διότι στὴ Θ. Λειτουργία ὑπάρχει συνωστισμὸς λαοῦ καὶ ἀφοῦ στὸ συνωστισμὸ προκαλεῖται διασπορά, ὁ λαὸς ποὺ παρίσταται μολύνεται. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο καλῶς ἀπαγορεύτηκαν οἱ Θ. Λειτουργίες καὶ καλῶς ἔκλεισαν οἱ Ναοί, γιὰ νὰ προστατευτεῖ ἡ δημόσια ὑγεία. Ἐὰν δὲν λαμβάνονταν αὐτὰ τὰ μέτρα θὰ θρηνούσαμε χιλιάδες νεκροὺς ὅπως στὴν Ἰταλία! Καὶ τώρα καλῶς ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση μάσκας μέσα στὸ Ναό!  Εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη!».
2. Τὴ δεύτερη ἄποψη διατυπώνουν πολλοὶ ἐκ τῶν πιστῶν Χριστιανῶν καὶ σημαντικῶν κληρικῶν καὶ θεολόγων: «Ὄχι, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μολυνθεῖ ὁ πιστὸς μέσα στὸ Ναὸ κατὰ τὴ συμμετοχή του στὴ Θ. Λειτουργία καὶ συνεπῶς κακῶς ἀπαγορεύτηκε ἡ Θ. Λειτουργία καὶ κακῶς ἔκλεισαν οἱ Ναοὶ καὶ ἀσφαλῶς εἶναι ἐντελῶς περιττὴ ἐντός τοῦ Ναοῦ ἡ χρήση μάσκας».
Οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν πρώτη ἄποψη κρατικοὶ ὑπάλληλοι καὶ τὰ δημοσιογραφικὰ φερέφωνά τους –γιὰ νὰ ἑρμηνεύουμε ὀρθά τα δεδομένα, ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅταν ἀναφερόμαστε στὴν ἑλληνικὴ δημοσιογραφία ἐν καιρῷ κορωνοϊοῦ ὅτι εἰσέπραξε ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανὰ παρὰ τὴ δυσμενῆ δημοσιονομικὴ κατάσταση τὸ ἀστρονομικὸ ποσὸ τῶν 20.000.000 εὐρὼ γιὰ νὰ πλασάρει στὸ λαὸ τὴν κρατικὴ προπαγάνδα– χαρακτηρίζουν τὴ δεύτερη ἄποψη ὡς «ἀντιεπιστημονικὴ» καὶ fake news, εἰρωνεύονται καὶ ἀπαξιώνουν τοὺς ἐκφραστές της ὡς … «ψεκασμένους», «συνομωσιολόγους», «φανατικούς», «ἠλιθίους» κ.ο.κ.
Οἱ ἐκφραστὲς τῆς δεύτερης ἄποψης ἀντλοῦντες στοιχεῖα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Θεολογία, τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων καὶ κυρίως ἀπὸ τὴ δισχιλιόχρονη πορεία καὶ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Ναὸς ὡς χῶρος ἅγιος καὶ ἁγιασμοῦ πάροχος ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὴν ὥρα ποὺ τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἑστία μολύνσεως καὶ διασπορᾶς τοῦ θανάτου, σὲ ἀνθρώπους ποὺ προσέρχονται μὲ πίστη, εὐλάβεια καὶ μὲ τὶς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις ποὺ ἐπιτρέπουν στὴ Θ. Χάρη νὰ ἐνεργήσει σωστικὰ[3].
Τὸ ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι: ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο ἀπόψεις εἶναι σωστή; Μπορεῖ νὰ μολυνθεῖ ὁ πιστὸς ἀπὸ κορωνοϊὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, ναὶ    ὄχι;  Ἀσφαλῶς, τὸ γεγονὸς ὅτι τὴ μία ἄποψη τὴ διατυπώνουν ὁρισμένοι ἐκ τῶν εἰδικῶν δὲν τὴν καθιστᾶ ἐξ αὐτοῦ καὶ μόνου τοῦ λόγου ἀληθινή, οὔτε ὅτι ἐπειδὴ τὴν ἄλλη ἄποψη τὴν διατυπώνουν κάποιοι πιστοί, γι’ αὐτὸ καὶ μόνο τό λόγο εἶναι ψευδής.
Νομίζω, λοιπόν, πὼς εἶναι ἀπαραίτητο χωρὶς προκαταλήψεις καὶ ἰδεοληψίες νὰ θέσουμε ὑπὸ τὴ βάσανο τῆς ἐπιστημονικῆς μεθοδολογίας καὶ τὶς δύο ἀπόψεις. Καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ μεθοδολογία ἀπαιτεῖ οἱ ἀπόψεις αὐτὲς νὰ ἐπαληθευθοῦν πειραματικά!
Καί, δόξα τῷ Θεῷ! Ὑπάρχει αὐτὴ ἡ δυνατότητα, ἢ ἀκριβέστερα ἔχουν τεθεῖ καὶ ἔχουν ἐξεταστεῖ πειραματικὰ οἱ ἀνωτέρω ἀπόψεις σὲ δεκάδες, ἑκατοντάδες, χιλιάδες καὶ ἴσως σὲ ἑκατομμύρια περιπτώσεις! Καί, μάλιστα, σὲ πραγματικὲς συνθῆκες καὶ ὄχι in vitro!
Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο ποὺ ἔχει ἐνσκήψει ὁ κορωνοϊὸς στὴ χώρα μας οἱ ἀνθρωποπαρουσίες συμμετοχῆς στὴ Θ. Λειτουργία συνολικὰ ὑπερβαίνουν κατὰ πολύ τό ἑκατομμύριο. Σὲ πολλὰ ἑκατομμύρια ἀνέρχονται οἱ ἀσπασμοὶ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ βέβαια ἡ Θ. Κοινωνία σὲ πιστούς! Ἀκόμα, καὶ στὸ δίμηνο τῆς πρωτοφανοῦς κρατικῆς ἀπαγόρευσης χιλιάδες πιστοὶ ἐκκλησιάζονταν συστηματικὰ ἀλλὰ κρυφὰ ὡς ἐν κατακόμβαις. Γνωρίζω μετὰ βεβαιότητος ὅτι τὸ δίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2020 ποὺ ἀπαγορευόταν ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ στὴ Θ. Λατρεία σὲ κεντρικὸ Ναὸ τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν λειτουργήθηκαν συνολικὰ περισσότεροι ἀπὸ 1.200 πιστοὶ οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων κοινωνοῦσαν τακτικότατα! Ἐπίσης, περίχαρης πληρωφορήθηκα ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπό μου ὅτι σὲ ἄλλους Ναοὺς τῆς Μητροπόλεως συντελέστηκε «πολὺ σοβαρότερο καί σπουδαιότερο ἔργο» κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπαγόρευσης τῆς Θ. Λατρείας! Δόξα τῷ Θεῷ! Νὰ σημειωθεῖ, ἐπίσης, ὅτι λόγῳ τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν στὶς σύγχρονες “κατακόμβες” δὲν μποροῦσαν νὰ τηρηθοῦν ἀποστάσεις, ἀριθμὸς ἀτόμων κ.λ.π. καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπῆρξε τὸ παραμικρὸ πρόβλημα.

Μὲ ἄλλα λόγια: Οἱ πιστοί μας κατὰ δεκάδες, ἑκατοντάδες, χιλιάδες σὲ ὅλη τὴ χώρα ἐκκλησιάστηκαν χωρὶς μάσκες κατὰ τὴν πρώτη περίοδο τοῦ πανικοῦ (16.3.-16.5.20) καὶ στὴ συνέχεια, ὅταν ἄνοιξαν οἱ ἐκκλησίες ὅλοι ἐκκλησιάζονταν χωρὶς μάσκες (17.5.-31.7.20) καὶ τώρα, ἀπὸ τὶς 1.8.20 στοὺς περισσότερους Ναοὺς οἱ περισσότεροι πιστοὶ ἐκκλησιάζονται καὶ πάλι χωρὶς μάσκες, τηρουμένων, ἀσφαλῶς, τῶν μέτρων ὑγιεινῆς (καθαριότητα, ἔξοδος ἀπὸ τὸ Ναὸ ἂν παρουσιαστοῦν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος κ.ο.κ.).
Τὸ «πείραμα» λοιπόν, πραγματοποιήθηκε!
Καί, ἐπαναλαμβάνω, ὄχι in vitro, ἀλλὰ in vivo, σὲ πραγματικὲς συνθῆκες!
Ποιὰ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ «πειράματος» αὐτοῦ;
     Ἐρωτῶ τοὺς κυβερνητικοὺς παράγοντες καὶ τοὺς συνοδοιπόρους τους:
Πόσοι πιστοὶ ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες ποὺ συμμετεῖχαν στὶς Θ. Λειτουργίες σὲ ὅλους τούς Ναοὺς τῆς Ἑλλάδος πέθαναν ἢ νοσηλεύτηκαν στὴν ἐντατικὴ ἢ ἔστω ἀρρώστησαν ἐξ αἰτίας τῆς παρουσίας τους στὸ Ναό;
     Πόσοι μολύνθηκαν, ἔστω, ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ ἐντός τοῦ Ναοῦ, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας;
      Πόση ἡ διασπορὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐξ αἰτίας τῆς Θ. Λειτουργίας;
     Πόση ζημιὰ ἔγινε στὴ δημόσια ὑγεία ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὴ Θ. Λειτουργία;       Πόσο ἐπιβαρύνθηκε τὸ ἐθνικὸ σύστημα ὑγείας ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν χιλιάδων πιστῶν;
    Ἀπὸ τὴν ἰχνηλάτηση τῶν μέχρι σήμερα 10.000 κρουσμάτων τῆς χώρας μας πόσα κρούσματα μᾶς ὁδηγοῦν στὴ Θ. Λειτουργία καὶ στὴ Θ. Κοινωνία καὶ στὸν ἀσπασμὸ τῶν εἰκόνων ὡς πηγὴ τῆς μολύνσεως;
Νομίζω, πώς οἱ ἀπαντήσεις σὲ ὅλες τὶς ἀνωτέρω ἐρωτήσεις εἶναι ἀρνητικές, σύμφωνα μὲ ὅσα μέχρι σήμερα οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες (ΕΟΔΥ, Πολιτικὴ Προστασία) ἔχουν ἀνακοινώσει ἐπισήμως!
Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πραγματικὰ γιγαντιαίου αὐτοῦ «πειράματος» σὲ ὅλη τὴ χώρα εἶναι ἐντυπωσιακὰ καὶ ἐπιβεβαιώνουν θριαμβευτικὰ τὴ δεύτερη ἄποψη: Ποτέ, πουθενὰ καὶ κανένας στὴ χώρα μας δὲν μολύνθηκε ἀπὸ τὴ συμμετοχή του στὴ Θ. Λειτουργία. Συνεπῶς, σύμφωνα μὲ τὰ ἀνωτέρω δεδομένα, ΚΑΚΩΣ ἀπαγορεύτηκε ἡ Θ. Λειτουργία, ΚΑΚΩΣ ἔκλεισαν οἱ Ναοί, ΚΑΚΩΣ ἐπιβάλλεται τὸ μασκάρεμα ἐντός τῶν Ναῶν! Δὲν μεταδίδεται ὁ κορωνοϊὸς μέσα στὸ Ναὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας! Δὲν εἶναι οἱ Ναοὶ μας ἑστίες μολύνσεως! Δὲν χρειάζεται ἡ μάσκα μέσα στὸ Ναό!
Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὶς Ἐκκλησίες τῆς Γεωργίας καὶ τῆς Βουλγαρίας, οἱ ὁποῖες ποτὲ            δὲν ἔκλεισαν τοὺς Ναούς τους οὔτε σταμάτησαν τὶς ἀκολουθίες, καθὼς καὶ σὲ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, βλ. πιὸ κάτω § Δ.): Πουθενὰ δὲν μολύνθηκαν οἱ πιστοὶ ἐξ αἰτίας τῆς συμμετοχῆς τους στὴ Θ. Λειτουργία. Μάλιστα, τὴν 1.5.20 ἡ Γεωργία καὶ ἡ Βουλγαρία μὲ ἀνοικτούς τους Ναοὺς εἶχαν πολὺ μικρότερο συντελεστὴ θανάτων ἀνὰ ἑκατομμύριο πληθυσμοῦ ἀπ’ ὅτι ἡ χώρα μας ποὺ εἶχε κλειστούς τούς Ναοὺς: Γεωργία (ἀνοικτοὶ ναοί): 2 θάνατοι ἀνὰ ἑκατομμύριο πληθυσμοῦ, Βουλγαρία (ἀνοικτοὶ ναοί): 9 θ/ἑκατομ,  Ἑλλάδα (κλειστοὶ Ναοί): 13 θ/ἑκατομ.[4]![1]
Τότε, λοιπόν, πῶς τολμοῦν κάποιοι νὰ συνεχίζουν νὰ σερβίρουν ὡς δῆθεν ἐπιστημονικὰ ἐπιβεβαιωμένα τὰ παραμύθια τῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν ἰδεοληψιῶν τους;
Πῶς τολμοῦν ἀνερυθρίαστα καὶ συκοφαντοῦν τὴν Ἐκκλησία; 
Πῶς τολμοῦν καὶ τρομοκρατοῦν τὸν κόσμο!
Πῶς τολμοῦν καὶ περιφρονοῦν τὴν ἐπιστημονικὴ μεθοδολογία, ὄντας οἱ ἴδιοι ἐπιστήμονες;
Μὲ ποιὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ἐπιβάλλουν ὑποχρεωτικό τό μασκάρεμα στοὺς Ναούς μας;
Δὲν ντρέπονται νὰ συνεχίζουν νὰ ἀναμεταδίδουν τὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fake news;
Γιατί ἡ ἐκκλησιαστική μας Ἡγεσία δὲν παίρνει σαφῆ καὶ ξεκάθαρη θέση νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ τοὺς πιστούς; Γιατί ἀπώλεσε τὸ προφητικὸ φρόνημα, τὸ προφητικὸ σθένος, τὸν προφητικὸ λόγο ἐνώπιον τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου; Γιατί λησμόνησε τὸ «οὐκ ἔξεστί σοι» τοῦ σήμερα ἑορταζομένου Τιμίου Προδρόμου;
Μήπως, ὅλοι οἱ ὑπέρμαχοι τῆς ἀπαγόρευσης τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ τοῦ κλεισίματος τῶν Ναῶν ὀφείλετε κάποια συγγνώμη στὸν πιστὸ λαό;
Μήπως ὀφείλετε κάποια συγγνώμη στοὺς κληρικούς, ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, ποὺ διασύρατε καὶ διώξατε καὶ λεκτικὰ προπηλακίσατε ἐπειδὴ ἔκαναν τὸ (ἀρχι)ἱερατικό τους καθῆκον ὑπακούοντας στὸ Χριστὸ καὶ τὴ συνείδησή τους; Μάταια προσμονή! Ποῦ νὰ βρεθεῖ τέτοια εὐαισθησία, φιλότιμο καὶ ταπείνωση γιὰ συγγνώμη!

 Γ. Ἂς προσπαθήσουμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὴν πειραματικά, πλέον, ἐπιβεβαιωμένη πραγματικότητα ὅτι ποτὲ καὶ πουθενὰ στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο δὲν παρατηρήθηκε μέχρι σήμερα μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, παρὰ τὴ μεγάλη συμμετοχή, τὴν πολύωρη παρουσία τοῦ λαοῦ στοὺς Ναούς καὶ τὴν προσέλευσή του στὴ Θ. Κοινωνία.
Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἠθελημένη ἢ ἀθέλητη παρεξήγηση: Ἀσφαλῶς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ πιστοί μας καὶ κολλᾶμε κορωνοϊὸ καὶ ἀρρωσταίνουμε καὶ πιθανὸν νὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὴ λοίμωξη αὐτή! Ποτὲ καὶ κανένας Ὀρθόδοξος δὲν ἰσχυρίστηκε ὅτι εἴμαστε ἀπρόσβλητοι! Τὸ ζήτημα εἶναι ἂν ὁ ἰὸς μεταδίδεται κατὰ τὴ σύναξη καὶ κατὰ τὴν Θ. Μετάληψη στὴν  Θ. Λειτουργία. Καὶ στὸ ζήτημα αὐτὸ ἡ ἀπάντηση εἶναι κατηγορηματικὰ ἀρνητική, σύμφωνα μὲ τὰ μέχρι σήμερα πραγματικά δεδομένα!
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ: Ὁ διευθυντὴς τοῦ Ρ/Σ ΣΚΑΪ κ. Β. Χιώτης στὴν ἐκπομπὴ του τῆς 24.8.20 ἀνέφερε ὅτι στὴν περιοχὴ ποὺ ἔκανε διακοπὲς ἀσθένησαν ἀπὸ τὴ λοίμωξη τρεῖς ἱερεῖς καὶ εἰρωνεύτηκε ὅσους (ποιοὺς ἄραγε; Εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένας!) ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ παπάδες δὲν ἀρρωσταίνουν! Ἀσφαλῶς, ὑπάρχουν σὲ ὅλη τὴ χώρα καὶ ἄλλοι ἱερεῖς ποὺ ἀσθένησαν καὶ πιθανὸν πέθαναν ἀπὸ τὸν κορονοϊό. Καὶ ὅμως, ἐνῶ εἴχαμε ἀσθενοῦντες ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι, προφανῶς, στὸ ἀρχικὸ στάδιο, ποὺ δὲν θὰ εἶχαν συμπτώματα καὶ πρὶν διαγνωστοῦν ὅτι εἶχαν προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἰό, ἐπιτελοῦσαν κανονικὰ Θ. Λειτουργίες ὄντας ἄρρωστοι οἱ ἴδιοι, ἐν τούτοις δὲν μετέδωσαν τὴ νόσο στοὺς ἐκκλησιαζομένους!
Γιατί λοιπόν, στοὺς Ναούς μας, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λ. ἐνῶ ἔχουμε πράγματι συνωστισμὸ καὶ μάλιστα πολύωρο δὲν ὑπάρχει καμία ἀπόδειξη, οὔτε κἂν ἔνδειξη γιὰ μετάδοση καὶ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ;  Νομίζω πὼς οἱ ἀπαντήσεις εἶναι δύο καὶ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς πίστεως καὶ τῆς λογικῆς:
1. Μαρτυρία-ἀπάντηση πίστεως: Ἡ ἐφαρμοσμένη πίστη, δηλαδὴ ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας διδάσκει ὅτι ἡ Θ. Χάρις, ἡ ὁποία πλούσια ἐκκέχυται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λατρείας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Θ. Λ. ὑπερνικᾶ τὴ φυσικὴ τάξη. Ἡ φράση τοῦ νέου Ὁσίου τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας, τὸν ὁποῖο οἱ Γεωργιανοὶ εὐλαβοῦνται ὅπως ἐμεῖς τὸν Ἃγ. Παΐσιο, τοῦ Ἁγ. Γαβριὴλ Τιφλίδος τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (+1995) «ἂν ξέρατε πόση Θ. Χάρη ἔχει ὁ Ναὸς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, θὰ μαζεύατε τὴ σκόνη ἀπὸ κάτω καὶ θὰ ἀλείφατε τὸ πρόσωπό σας!» συνοψίζει ἐπιγραμματικὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία καὶ ἀκλόνητη βεβαιότητα. Κανένας Ὀρθόδοξος δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα, ἂν θέλει νὰ εἶναι συνεπὴς πιστός, νὰ περιφρονεῖ τὴν ζωντανὴ ἐμπειρία τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι ἡ ἴδια ἐμπειρία μέσα στὴν ὁποία ζοῦμε ὅλοι οἱ ἱερεῖς πού, ἐνῶ κοινωνοῦμε πολλοὺς ἀσθενεῖς ἀκόμα καὶ μὲ μολυσματικὲς ἀσθένειες καὶ μετὰ καταλύουμε τὸ ὑπόλοιπο τῆς Θ. Κοινωνίας, ποτὲ δὲν ἀρρωστήσαμε ἐξ αἰτίας αὐτοῦ. Καὶ παλαιότερα σὲ λεπροκομεῖα καὶ φθισιατρεῖα ὑπηρετοῦσαν ἱερεῖς γιὰ δεκαετίες χωρὶς νὰ μολυνθοῦν ἢ νὰ ἀρρωστήσουν!
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία διακηρύσσει αἰῶνες τώρα στεντορείᾳ τῇ φωνῇ: «Ὅπου γὰρ βούλεται Θεὸς νικᾶται φύσεως τάξις»!
2. Μαρτυρία-ἀπάντηση λογικῆς: Γιὰ τοὺς δύσπιστους ἢ ἀμέτοχους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη ἑρμηνεία τῆς μὴ διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ὀρθόδοξης λατρείας στὴ χώρα μας. Ἄς προσέξουμε τὸν τρόπο συμμετοχῆς τῶν πιστῶν μας: Ὁ πιστὸς μπαίνει στὸ Ναό, ἀφήνει τὴν ὅποια προσφορά του, παίρνει τὸ κερὶ ποὺ δὲν τὸ ἔχει ἀκουμπήσει κανένας ἄλλος, τὸ ἀνάβει καὶ πηγαίνει στὴ θέση του, ὅπου στέκεται ὄρθιος ἢ κάθεται στὴν καρέκλα, χωρὶς νὰ μετακινεῖται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Οἱ πιστοὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συμμετοχῆς τους (ὁ χρόνος ποικίλει ἀπὸ ὁρισμένα λεπτὰ ἕως τρεῖς ὧρες) δὲν ἀκουμπᾶνε τίποτα καὶ πουθενά, δὲν ἀλληλοασπάζονται, οὔτε κἂν χαιρετιοῦνται, δὲν κινοῦνται, δὲν ψάλλουν, οὔτε κἂν μιλᾶνε μεταξύ τους. Μόνο ἀνασαίνουν ἤρεμα καὶ προσεύχονται ἐσωτερικά! Ἐννοεῖται ὅτι ἂν παρουσιάσουν συμπτώματα βήχα ἢ φτερνίσματος θὰ βγοῦν ἔξω. Ἂν συνεκτιμήσουμε ὅτι οἱ Ναοὶ στὴ χώρα μας εἶναι μεγάλου ὕψους καὶ καλὰ ἀεριζόμενοι, διερωτῶμαι, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει περίπτωση μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ; Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἤρεμη ἀναπνοὴ ἀπὸ μόνη της δὲν παρέχει τὸ ἀπαραίτητο ἰικὸ φορτίο γιὰ νὰ ὑπάρξει μετάδοση καὶ γι’ αὐτὸ δὲν παρατηρήθηκε ποτὲ καὶ πουθενὰ διασπορὰ ἐντός τοῦ Ναοῦ!
Συνεπῶς, ὄχι μόνο γιὰ πνευματικοὺς λόγους ἀλλὰ καὶ γιὰ καθαρὰ φυσικοὺς εἶναι ἀδύνατη ἡ διασπορὰ τῆς λοίμωξης κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας.
Συνεπῶς, ἡ χρήση μάσκας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λατρείας εἶναι ἐντελῶς περιττὴ, δὲν προσφέρει τίποτα θετικό, παρὰ μόνο πολλαπλασιάζει τὸ φόβο καὶ πανικὸ τῆς κοινωνίας, ἀπομειώνει τὴ ψυχραιμία τοῦ λαοῦ καὶ καταδεικνύει τὴν ἄμβλυνση τῆς πίστεως στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὴν ὑποχώρηση τῆς λογικῆς καὶ κριτικῆς σκέψης, τὴν ὑποταγή μας στὸν παραλογισμό, τὴ συμμόρφωσή μας στὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fake news!  Μήπως, τελικά, αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς ἐπιβολῆς της στούς ναούς; Δέν θέλω νά τό πιστέψω…
Ἐπιπλέον δέ, ἡ ἄνευ πειστικῶν ἐπιχειρημάτων προσπάθεια ἐπιβολῆς ὑποχρεωτικῆς τῆς μάσκας ἐντός τῶν Ναῶν ἐπιτείνει τὴν ἐπιφυλακτικότητα καὶ καχυποψία σοβαρῆς μερίδας τοῦ λαοῦ, προσθέτει ἐπιχειρήματα σὲ ὅσους ἀρνοῦνται γενικὰ τὴ χρήση της καὶ ναρκοθετεῖ τὴ γενικότερη προσπάθεια τῆς Πολιτείας γιὰ χρήση μάσκας ἐκεῖ ποὺ πράγματι εἶναι ἀναγκαία καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα τὴν προτείνει[5].
Δ. Ὁ ἀντίλογος εἶναι γνωστός: Εἴχαμε περίπτωση διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας στὴ Ρωσία, στὴν περίφημη Λαύρα τοῦ Ἁγ. Σεργίου Ράντονεζ, ὅπως ὁ Ρῶσος ἐπίσκοπος Πιτιρὶμ Tvorogov ἐπιβεβαίωσε. Ἄρα ὑπάρχει περίπτωση μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ!
Ὑπάρχουν ὅμως δύο παράμετροι τὶς ὁποῖες θέλουν νὰ παραβλέπουν ὅσοι προβάλλουν αὐτὸ τὸν ἰσχυρισμό καὶ οἱ ὁποῖες δὲν ὑπάρχουν στὴ χώρα μας. Ἡ μία εἶναι φυσική: Ὅπως δήλωσε ὁ ἐπίσκοπος, ἡ μετάδοση στὴ Μονὴ ἔγινε λόγῳ τῆς παρουσίας πολυμελοῦς χορωδίας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ.Λ. Εἶναι ἀπολύτως ἀναμενόμενο σὲ μία χορωδία τῶν 50 ἀτόμων ὅπου τα μέλη της βρίσκονται ὁ ἕνας κοντὰ ἕως κολλητὰ στὸν ἄλλο καὶ συμψάλλουν ἐπὶ τρίωρο μὲ ἔνταση τὸ ἰικὸ φορτίο ποὺ ἐκπέμπουν ἀπὸ τὸ στόμα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πολύωρης ψαλμωδίας νὰ εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ ἕνας μόνο φορέας εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι θὰ κολλήσει τοὺς πλησίον του μὲ ὅλες τὶς δυσάρεστες συνέπειες! Στὴν Ἑλλάδα ὅμως, δὲν ἔχουμε χορωδίες καὶ συνεπῶς τέτοιος κίνδυνος δὲν ὑπάρχει. Ὁ ψάλτης καὶ ὁ ἱερέας, οἱ μοναδικοὶ ποὺ  ψάλλουν καὶ ὁμιλοῦν στὸ Ναό, στέκονται σὲ μεγάλη ἀπόσταση ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαζομένους καὶ εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ τοὺς μεταδώσουν τὸν ἰὸ ποὺ πιθανὸν ἔχουν.
Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνας ἄλλος λόγος, πνευματικός, τὸν ὁποῖο ὡς πιστὸς δὲν μπορῶ νὰ παραβλέψω, διότι πιστεύω στὴν ὕπαρξη καὶ λειτουργία τῶν «πνευματικῶν νόμων»: Δυστυχῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μὲ συνοδικὴ ἀπόφασή της προσέβαλε τὸ Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας καθιερώνοντας τὴν ἀπολύμανση τῆς Ἁγ. Λαβίδας! Ποιός, λοιπόν, μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὴν λειτουργία πνευματικοῦ νόμου; Ποιὸς πιστὸς μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει μὲ βεβαιότητα ὅτι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐπέτρεψε νὰ προσβληθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας ὄχι ἕνας τυχαῖος ρωσικὸς Ναός, ἀλλὰ τὸ καύχημα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, τὸ ἐπιφανέστερο Μοναστήρι τῆς Ρωσίας, ἡ Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος τοῦ Ἁγ. Σεργίου Ράντονεζ, γιὰ νὰ ταπεινωθοῦν ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἀλαζονεία ποὺ νομίζει ὅτι περιφρονώντας καὶ ἀσεβώντας στὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη μπορεῖ νὰ προστατεύσει τοὺς πιστούς; Προσεβλήθη ἡ περίφημη Λαύρα, ποὺ μέχρι τὸ 1983 ἦταν ἡ ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ σήμερα στεγάζεται ἡ Θεολογική Ἀκαδημία τῆς Μόσχας, γιὰ νὰ διδαχθοῦν καὶ ἐμπειρικὰ οἱ νέοι Ρῶσοι θεολόγοι καὶ μελλοντικοὶ κληρικοὶ ὅτι ὅταν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ Ἡγέτες δὲν σέβονται τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ συνέπειες γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία εἶναι καταστροφικές!
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία γνωρίζει ὅτι τὸ «ὅπου γὰρ βούλεται Θεὸς νικᾶται φύσεως τάξις», λειτουργεῖ καὶ ἀντιστρόφως. Ἐκεῖ ποὺ κανονικὰ δὲν ἔχουμε μετάδοση τῆς λοίμωξης, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ παιδαγωγικοὺς λόγους τὴ μετάδοσή της, ὥστε νὰ κατανοήσουμε ὅλοι ὅτι μόνο ὁ σεβασμός μας στὴν ἐκκλησιαστική μας ἐμπειρία εἶναι ἐγγύηση γιὰ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ μας.
Ἀκουέτωσαν, λοιπόν, καὶ οἱ ἡμέτεροι ἐκκλησιαστικοὶ καὶ λοιποὶ Ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ πιστοί, γιατί «ὁ Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται»… Εὐτυχῶς, στὴν πατρίδα μας δὲν ὑπῆρξε ἀσέβεια κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες.

Ε. Ἐνῶ δὲν ὑπάρχει καμία περίπτωση μετάδοσης τοῦ ἰοῦ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας στὴ χώρα μας, ὅλες οἱ ἀντιθέες καὶ ἀντίχριστες δυνάμεις ἐπέλασαν κατὰ τῶν πιστῶν καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας γιὰ τὴν ὑποθετικὰ μικρὴ πιθανότητα, τὴν ἐλάχιστη ἢ μᾶλλον ἀπίθανη περίπτωση νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο. Γιὰ φανταστεῖτε πόσο θὰ λύσσαγαν καὶ θὰ ξέρναγαν ὅλη τὴ χολὴ καὶ τὸ δηλητήριο τῆς καρδιᾶς τους, ἂν εἶχαν στοιχεῖα ὅτι μολύνθηκε ἔστω καὶ ἕνας ἄνθρωπος στὸ Ναό!  Ἀντίθετα, οἱ ἴδιες δυνάμεις ἀποδέχθηκαν πανηγυρικὰ καὶ χωρὶς κανένα προβληματισμὸ ὄχι τὴ μικρὴ πιθανότητα ἀλλὰ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι μὲ τὸ ἄνοιγμα τοῦ τουρισμοῦ, ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, θὰ ὑπάρξει σίγουρα εὐρύτατη διασπορὰ τῆς λοίμωξης, ὅπως καὶ πραγματικὰ συνέβη καὶ τώρα τρέχουν νὰ τὰ συμμαζέψουν… Τὴν 1.5.20 οἱ θάνατοι ἀνὰ ἑκατομμύριο πληθυσμοῦ στὴ χώρα μας ἦταν 13, ἐνῶ σήμερα, μετὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ τουρισμοῦ, σχεδὸν διπλασιάστηκαν (25 θάν./ἑκατομ.)! 
Οἱ «εἰδικοὶ» καὶ οἱ ἁρμόδιοι ξέχασαν τὸ σλόγκαν «ἡ ὑγεία εἶναι τὸ ὕψιστο ἀγαθό», τὸ ὁποῖο ἀντικατέστησαν μὲ τὸ «τὰ εὐρὼ εἶναι τὸ ὕψιστο ἀγαθό». Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του ἦταν τὸ πρόβλημα. Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ κοινωνία, ἡ δημοσιογραφία, ἡ πολιτική. Ἀλίμονο ἂν τμῆμα αὐτῆς τῆς πνευματικῆς ἀσέβειας καὶ παρακμῆς ἀποτελέσει καὶ ἡ ἐκκλησιαστική μας Ἡγεσία…
Τελειώνοντας, υἱικῶς ὑποβάλλουμε τὰ σέβη μας, εὐχαριστοῦμε καὶ εὐγνωμονοῦμε τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καὶ τοὺς λοιποὺς ἐλαχίστους, δυστυχῶς, ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι στέκονται στὸ ὕψος τῆς ἀρχιερωσύνης τους καὶ καθοδηγοῦν ὀρθά τούς πιστοὺς ὅτι ὁ χῶρος τοῦ Ἱ. Ναοῦ εἶναι ἅγιος καὶ ἁγιασμοῦ πάροχος καὶ ὅσοι πιστοὶ προσέρχονται μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν τίποτα καὶ συνεπῶς οἱ μάσκες εἶναι ἐντελῶς περιττὲς μέσα στοὺς Ναοὺς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας!
Καλὴ μετάνοια καί φώτιση σὲ ὅλους μας!


Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
6945-377621,  agotsopo@gmail.com
      Πάτρα  29.8.2020

[3] Ἐνδεικτικά: π. Θεοδ. Ζήσης, στό  https://katanixi.gr/synergates/p-theodoros-zisis/oi-maskoforoi-kai-oi-ypostiriktes-toys-den-akoysan-gia-ta-thaymata-tis-panagias/ και https://tasthyras.wordpress.com/2020/08/27/οι-μασκοφόροι-και-οι-υποστηρικτές-του/ . Ἐνδιαφέρουσες συνεντεύξεις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη καὶ τοῦ Καθηγητοῦ Δημ. Τσελεγγίδη στὸν  π. Πέτρο Χιρς στο orthodoxethos.com: βλ https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFiE3qfVkDj6Ks  WSDNsN-1PYjDDNVG_t.  καί  Καθηγητής  Ν. Ξιώνης, στό https://www.pemptousia.gr/video/i-vlasfimia-tou-agiou-pnevmatos/
[4] βλ. π. Ἀν. Γκοτσόπουλος, «Ἐπειδὴ τὸ ψέμα ἔχει κοντὰ ποδάρια...» 1.5.20, στὸ  http://anastasiosk.blogspot.com/2020/05 /blog-post_35 .html  καί  https://tasthyras.wordpress.com/2020/05/02/χριστός-ανέστη/#more-15399
[5] Δὲν ἔχω, ἀσφαλῶς, τὶς γνώσεις οὔτε τὰ δεδομένα γιὰ νὰ ἀναφερθῶ στὴ χρησιμότητα τῆς μάσκας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Μοῦ προξενενοῦν ὅμως μεγάλη ἀνησυχία οἱ ἐπιφυλάξεις ποὺ διατυπώνει ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) σὲ video ποὺ εἶναι ἀναρτημένο στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα του, ποὺ ἀποτρέπει τὴ γενικὴ χρήση μάσκας στοὺς ὑγιεῖς (βλ. https://www.youtube.com/watch?timecontinue=4&v=fJSvVAOXru8&feature=emb_logo). Ἐπίσης, σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴ χρήση ὑφασμάτινης μάσκας (τέτοια θὰ φοροῦν συνεχῶς τὰ παιδιά μας στὸ σχολεῖο) ἔχει διατυπώσει ἐκτὸς ἄλλων καὶ ὁ Καθηγητὴς Πνευμονολογίας καὶ Ἐντατικῆς Θεραπείας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Θεοδ. Βασιλακόπουλος, δηλώνοντας ἐπὶ λέξει: «Μέχρι σήμερα δὲν ὑπάρχει καμία σοβαρὴ ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξη ὅτι οἱ ὑφασμάτινες μάσκες προστατεύουν. Ὑπάρχουν μάλιστα σοβαρὲς μελέτες, ἡ καλύτερη ποὺ κυκλοφορεῖ, ποὺ λένε ὃτι ἂν φοράω συνέχεια ὑφασμάτινη μάσκα, γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, ἔχω 13 φορὲς μεγαλύτερη πιθανότητα νὰ πάθω λοίμωξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ, ἀπ’ ὅ,τι ἂν φοράω χειρουργικὴ μάσκα και 8 φορὲς ἀπὸ τὸ νὰ μὴ φοράω καμία μάσκα... Ἡ μόνη λογική πού μπορεῖ νὰ ἔχει μία ὑφασμάτινη μάσκα εἶναι νά τὴ φοράω γιὰ πολύ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, μέχρι νὰ νοτίσει. Μέχρι, δηλαδή, ἀπὸ τὴν ἐκπνοή μου νὰ ὑγρανθεῖ. Πρίν λίγο καιρό, ἐπίσημα ὄργανα τῆς ἐπιστήμης δὲν ἔλεγαν γιὰ ὑφασμάτινες μάσκες. Ὑπάρχει σοβαρή μελέτη ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς χρήσεως καὶ ὑπάρχει ἐλεύθερα στὸ διαδίκτυο μελέτη ποὺ συλλέγει τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ ὅλες τὶς μελέτες ποὺ ἔχουν γίνει, ποὺ ἀφοροῦν ὅμως κυρίως τὶς χειρουργικὲς μάσκες, καὶ ποὺ λέει ὅτι τὸ ὄφελος εἶναι μᾶλλον μικρὸ» (βλ. https://www.ethnos.gr/ygeia/103785_kathigitis-pneymonologias-13-fores-pio-pithano-na-nosisoyme-me-yfasma tini-maska). Ἐπίσης βλ. https://tasthyras.wordpress.com/2020/08/28/quebec/#more-19061 καί https://enromiosini.gr/arthrografia/επιστολή-εκπαιδευτικού-στο-υπουργεί/  


67 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους, τέλος στα παρεκκλησιαστικά fake news μπορώ με θάρρος να σας π. π. Αναστάσιε. ξεκινώντας είδα το ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ ΣΑΣ ακούσατε την απάντηση σε μια παραπλανική ερώτηση προς τον υπέργηρο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Αμέσως μετά η Επαρχιακή Σύνοδος έδωσε απάντηση την οποία δεν μας την γράψατε. Είστε επικίνδυνος π. Αναστάσιε για την δημόσια υγεία. Δεν συνεχίζω το διάβασμα γιατί δεν έχω χρόνο για πέταμα.

Η Εκκλησία της Κρήτης για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του Covid 19
Τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐνημέρωνει ὑπεύθυνα ὅτι ὅλες οἱ Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, σχετικά μέ τή λήψη ἐκτάκτων μέτρων γιά τή διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας καί τήν ἀποτροπή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, μέ ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἔχουν διαβιβασθεῖ ἀπό τήν Ἀρχιγραμματεία Της, στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τήν ἄμεση ἐφαρμογή τους.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ὅπως ἔχει Συνοδικά δηλώσει μέ ὁμόφωνες Ἀποφάσεις καί Ἀνακοινωθέντα Της, ἐφαρμόζει τά ἔκτακτα μέτρα, τά ὁποῖα λαμβάνονται ἀπό τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, μέ σκοπό τή διαφύλαξη τοῦ ἀγαθοῦ τῆς δημόσιας ὑγείας καί μέ στόχο τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 καί δέν συνταυτίζεται μέ ὁποιαδήποτε συνωμοσιολογία, πού διασπείρεται ἄκριτα καί ἀναπόδεικτα, καί δημιουργεῖ σύγχυση στούς ἀνθρώπους.
Σέ ὅλες τίς Ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες τῆς Μεγαλονήσου, μέ τίς κατάλληλες ὁδηγίες καί ἐντολές τῶν κατά Τόπους Σεβασμιωτάτων Ποιμεναρχῶν ἐφαρμόζονται τά προβλεπόμενα μέτρα ὑποδειγματικά, μέ σύνεση καί κατανόηση, καί μέ ἀποδοχή καί συνεργασία τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν πιστῶν. Τοῦτο, μάλιστα, ἀποδείχθηκε στίς μεγάλες Ἐκκλσησιαστικές Πανηγύρεις καί Ἑορτές τοῦ μηνός Αὐγούστου, κατά τίς ὁποῖες ἡ προσέλευση πλήθους πιστῶν πραγματοποιήθηκε, τηρουμένων τῶν μέτρων τῆς Πολιτείας.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μέ ὑπευθυνότητα καί σύνεση, συμβάλλει καί θά συνεχίσει νά συμβάλει στήν τήρηση τῶν ἀπαραίτητων μέτρων, τά ὁποῖα οἱ εἰδικοί ὑποδεικνύουν, γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας, τονίζοντας αὐτό πού ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ἀπό τήν ἀρχή αὐτῆς τῆς παγκόσμιας δοκιμασίας, ἐπεσήμανε: «Αὐτό πού κινδυνεύει δέν εἶναι ἡ πίστη, ἀλλά οἱ πιστοί, δέν εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλά οἱ Χριστιανοί μας, δέν εἶναι ὁ Θεάνθρωπος, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι».

Ἡράκλειο, 26 Αὐγούστου 2020

Ανώνυμος είπε...

Μου αρέσει ο τρόπος που λέτε το «ευχαριστώ» στον επίσκοπό σας για τις σύγχρονες “κατακόμβες” που σας ομολόγησε. Μπροστά σας ο Νέστωρας Μάτσας δεν πιάνει μία. Γιατί ψάχνει αλλού το Ορθόδοξο περιοδικό Σωτήρ για τους καταδότες των ναών;

Ανώνυμος είπε...

Στον Πανάγιο τάφο γιατί αρρώστησαν από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Αυτό το γεγονός είναι στην έρευνά σας. Μήπως οι ελληνικοί ναοί είναι ισχυρότεροι από τους ορθόδοξους ναούς του κόσμου

Ανώνυμος είπε...

Παπά μου σε παρακαλώ μην με κολάζεις. Έχω φτάσει με όλα αυτά μέχρι τον λαιμό….. σε παρακαλώ στο σπίτι σου κάνε ότι θες. Η Εκκλησία είναι του Λαού όχι δικιά σου

Unknown είπε...

Εγώ πάντως γνωρίζω αδελφούς που κόλλησαν γρίπη από ασθενείς εντός του ναού. Μια απορια: γιατί ο εν λόγω πατήρ δεν μνημόνευσε άρθρα του Αργολίδος που μιλούν για ακριβώς το αντίθετο;
Ιφ

Ανώνυμος είπε...

Σπουδαία επιστημονική μελέτη όχι από ιατρό αλλά από πρωτοπρεσβύτερο ιατρό ψυχών ος τα πανθ' ορά.
Με κόλλησε στο τοίχο και δεν μπορώ να απαντήσω.
Να επικυρωθεί από την Εκκλησία και να κοινοποιηθεί σε λαοσυνάξεις και στην κρατική εξουσία.

Ανώνυμος είπε...

Καθόλου δεν είναι περιττή. Καλά που μας το έγραψες για να μην έλθουν στο ναό σας οι άνθρωποι που θέλουν σαν και εμένα να την φορέσουν. Αντε γειά!!!!

Ανώνυμος είπε...ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ, ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ ΟΥΤΕ ΚΟΡΩΝΟΙΟ, ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΕ,
ΑΝ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΜΕ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ,
ΘΑ ΤΟ ΠΙΕΙ;
ΑΝ ΟΧΙ, ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Σ' ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ,
ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Ανώνυμος είπε...

Εύγε...

Ανώνυμος είπε...

Ψιλά γράμματα για πολλούς ...

Ανώνυμος είπε...

Όλο και χειρότερα π.Αναστάσιε. Γιατί δεν σταματάς; Έχεις κολλήσει άσχημα. Και δεν στο λέω ειρωνικά. Αντίθετα λυπάμαι γιατί κάνεις αγώνα, αλλά κάτι δεν πάει καλά πλέον... Κάνε την υπακοή που πρέπει σε όσα λέει η Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έτσι δεν μας λέτε; Και Εκκλησία δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο κάθε ένας μόνος του με τις απόψεις του και τις "αποδείξεις" του. Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί και υπακούμε ο καθένας από τη θέση του. Αν κάνει λάθος η Εκκλησία θα τον βρει τον δρόμο της, ο Θεός δεν την αφήνει να χαθεί.
Γιατί άραγε πρέπει να νομίζουν κάποιοι ότι είναι "σωτήρες" εκφράζοντας δημόσια από ευαίσθητες θέσεις τις προσωπικές τους εκτιμήσεις, χωρίς καν να ερωτηθούν;
Αν ήσουν στο στρατό, πάτερ, θα έκανες παρόμοιες αναρτήσεις; Είσαι και είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Δεν είναι καλό να υπάρχει "πόλεμος εκ των έσω". Αν κλείσουν τις εκκλησίες και πάλι εξ' αιτίας τέτοιων αναρτήσεων, τι θα πεις πάτερ μου; Πάλι ότι αυτοί φταίνε.
Ας δοξάζουμε το Θεό που μπορούμε να μετέχουμε στα μυστήρια, που μπορούμε να κοινωνούμε, έστω και πιο δύσκολα, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε τι είπε ο Γόρτυνος. Ερώτηση. Εάν ο πρωτοσύγκελος Τρίκκης μπει σε γεμάτη εκκλησια δεν θα κολλήσει κάνεις;
Γιατί πάτερ σας ενοχλεί τόσο; Επιτέλους...

Ανώνυμος είπε...

Άλλο και τούτο. Ότι θέλει καθένας γράφει με επιλεκτικά κείμενα. Έτσι όπως τον συμφέρει.

Ανώνυμος είπε...

Η Σύνοδος δεν ορθοτομει μόνο ο Κρήτης κατά τον πατέρα. Τι να πει κανείς; Ο ιός θα διαλύσει την εκκλησία... Αλίμονο

Μιχάλης Μ. είπε...

Ότι και να γράψτε στην συνείδηση όλων μας έχει περάσει ότι από τον συνωστισμό υπάρχει κίνδυνος. Μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος όταν δε φορούν μάσκα. Αυτό πιστεύω και εγώ. Νοοτροπίες σαν την δική σας και του επισκόπου σας που δεν σας πειράζει ο συνωστισμός και η μάσκα μας κάνουν επιφυλακτικούς να εκκλησιασθούμε. Δεν είμαι από την Πάτρα αλλά τα ίδια συμβαίνουν και εδώ. Δεν μπορώ να μπω σε κάποιο ναό με την οικογένειά μου και να αντικρίσω να μην φορούν ιατρικές μάσκες οι άλλοι. Δεν πάω στον ναό μήνες τώρα γιατί -θα την πω την λέξη- αφιονισμένοι οι τακτικά εκκλησιαζόμενοι για να φανούν καλοί στους εφημέριους σαν εσάς δεν φορούν μάσκα. Μας χωρίσατε σε δύο κατηγορίες οι πειθαρχημένοι και άραγε πιστοί και οι απειθάρχητοι και άραγε ολιγόπιστοι. Με ποιο δικαίωμα θα κριθώ επιπόλαια ως ολιγόπιστος από τους εφημερίους. Ποια η ωφέλεια αυτού του κειμένου σας σήμερα εδώ; Καμιά. Οι ναοί βλέπω σε φωτογραφίες και στην τηλεόραση και από αναμεταδόσεις στο φαισμπουκ είναι άδειοι. Δεν σας κίνησε την περιέργεια;
Σας κατηγορώ ότι μας χωρίσατε σε πρόβατα και κατσίκια. Και οι Μητροπολίτες παίζουν με εμάς από την μια διακινούν εγκυκλίους και από την άλλη γράφουν στα παπούτσια τους την υπογραφή τους που φέρνουν τα έγγραφά τους. Ο μόνος έντιμος προς τον εαυτό του είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος που φοράει τελευταία ιατρική μάσκα στις δημόσιες μετακινήσεις του. Για μένα μόνο αυτός αξίζει.
Μιχάλης Μ.

Ανώνυμος είπε...

Απίστευτο. Μιλά κ για πνευματικό νόμο... Καλά πως το ξέρει;

Ανώνυμος είπε...

Ἀπόψεις καὶ Κρίσεις
Οἱ καταδότες τῶν ναῶν https://www.osotir.org/2020/07/10/oi-katadotes-ton-naon/
Παραπάνω είναι το άρθρο του περιοδικού Ο ΣΩΤΗΡ

Παρακάτω κείμενο είναι ενός από αυτούς.
Γνωρίζω μετὰ βεβαιότητος ὅτι τὸ δίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2020 ποὺ ἀπαγορευόταν ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ στὴ Θ. Λατρεία σὲ κεντρικὸ Ναὸ τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν λειτουργήθηκαν συνολικὰ περισσότεροι ἀπὸ 1.200 πιστοὶ οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων κοινωνοῦσαν τακτικότατα! Ἐπίσης, περίχαρης πληρωφορήθηκα ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπό μου ὅτι σὲ ἄλλους Ναοὺς τῆς Μητροπόλεως συντελέστηκε «πολὺ σοβαρότερο καί σπουδαιότερο ἔργο» κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπαγόρευσης τῆς Θ. Λατρείας! Δόξα τῷ Θεῷ! Νὰ σημειωθεῖ, ἐπίσης, ὅτι λόγῳ τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν στὶς σύγχρονες “κατακόμβες” δὲν μποροῦσαν νὰ τηρηθοῦν ἀποστάσεις, ἀριθμὸς ἀτόμων κ.λ.π. καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπῆρξε τὸ παραμικρὸ πρόβλημα.

Οι 1200 πιστοί σε κεντρικό ναό τὸ δίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2020 ποὺ ἀπαγορευόταν ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ στὴ Θ. Λατρεία που δὲν μποροῦσαν νὰ τηρηθοῦν ἀποστάσεις, ἀριθμὸς ἀτόμων κ.λ.π είναι μήπως γνωστός;;;;;
Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;;;;;;
Άντε καληνύχτα…..

Ανώνυμος είπε...

Προς επιπόλαιο 8:18 μμ
Ποιός σου είπε ότι αρρώστησαν απο τον Πανάγιο Τάφο;
Μπορεί να αρρώστησαν, πολύ πιθανό, απο τις άλλες κοινωνικές συναναστροφές τους.

Εκκλησιαζόμενος

Ανώνυμος είπε...

Πού το ξέρεις "Ιφ.", πνεύμα κακής αντιρρησίας, ότι κόλλησαν την "γρίπη από ασθενείς εντός του ναού" και όχι απο τις τόσες κοινωνικές συναναστροφές τους;

Εκκλησιαζόμενος

Ανώνυμος είπε...

Τα ίδια Παντελή μου τα ίδια Παντελάκη μου. Η Ορθοδοξία περνά τον δικό της μεσαίωνα μετά από τόσους αιώνες. Ο σκοταδισμός στο αποκορύφωμα του. να ήταν και αγράμματος ο π. Αναστάσιος θα τον δικαιολογούσα αλλά είναι θεολόγος. Τι του έμαθαν;

Ανώνυμος είπε...

Γράφει ο συμπαθής κληρικός τα εξής:

"...Ἡ ἐφαρμοσμένη πίστη, δηλαδὴ ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας διδάσκει ὅτι ἡ Θ. Χάρις, ἡ ὁποία πλούσια ἐκκέχυται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λατρείας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Θ. Λ. ὑπερνικᾶ τὴ φυσικὴ τάξη. Ἡ φράση τοῦ νέου Ὁσίου τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας, τὸν ὁποῖο οἱ Γεωργιανοὶ εὐλαβοῦνται ὅπως ἐμεῖς τὸν Ἃγ. Παΐσιο, τοῦ Ἁγ. Γαβριὴλ Τιφλίδος τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (+1995) «ἂν ξέρατε πόση Θ. Χάρη ἔχει ὁ Ναὸς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, θὰ μαζεύατε τὴ σκόνη ἀπὸ κάτω καὶ θὰ ἀλείφατε τὸ πρόσωπό σας!» συνοψίζει ἐπιγραμματικὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία καὶ ἀκλόνητη βεβαιότητα. Κανένας Ὀρθόδοξος δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα, ἂν θέλει νὰ εἶναι συνεπὴς πιστός, νὰ περιφρονεῖ τὴν ζωντανὴ ἐμπειρία τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ."

Λίγο παρακάτω γράφει και αυτά:
"...Εἶναι ἀπολύτως ἀναμενόμενο σὲ μία χορωδία τῶν 50 ἀτόμων ὅπου τα μέλη της βρίσκονται ὁ ἕνας κοντὰ ἕως κολλητὰ στὸν ἄλλο καὶ συμψάλλουν ἐπὶ τρίωρο μὲ ἔνταση τὸ ἰικὸ φορτίο ποὺ ἐκπέμπουν ἀπὸ τὸ στόμα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πολύωρης ψαλμωδίας νὰ εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ ἕνας μόνο φορέας εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι θὰ κολλήσει τοὺς πλησίον του μὲ ὅλες τὶς δυσάρεστες συνέπειες! Στὴν Ἑλλάδα ὅμως, δὲν ἔχουμε χορωδίες καὶ συνεπῶς τέτοιος κίνδυνος δὲν ὑπάρχει. Ὁ ψάλτης καὶ ὁ ἱερέας, οἱ μοναδικοὶ ποὺ ψάλλουν καὶ ὁμιλοῦν στὸ Ναό, στέκονται σὲ μεγάλη ἀπόσταση ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαζομένους καὶ εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ τοὺς μεταδώσουν τὸν ἰὸ ποὺ πιθανὸν ἔχουν."

Εκτός από απερίσκεπτα, γράφει και απρόσεκτα. Λίγο προσεκτικός να ήταν, θα πρόσεχε να μην περιπέση σε τέτοια χονδροειδή αντίφαση. Δηλαδή, η πολυμελής χορωδία που ψάλλει τα μεγαλεία του Θεού εν ώρα θείας Λατρείας, δεν έχει τη χάρη, για την οποία μόλις πριν λίγο ελάλησε ότι πλουσίως εκχέεται εν ώρα λατρείας και νικά την τάξιν της φύσεως;

Αλλά συνεχίζει γράφοντας αναίσχυντα ψέμματα. Αποκλείω την περίπτωση ελλιπούς πληροφόρησης, γιατί όλα αυτά έγιναν ευρέως γνωστά και δημοσιεύτηκαν κατ' επανάληψη. Στη Ρωσική Εκκλησία δεν μολύνθηκε μόνο η Μονή του Αγίου Σεργίου, κοντά στη Μόσχα. Προηγουμένως είχαν μολυνθή τα περισσότερα Μοναστήρια, ανδρικά και γυναικεία, τα οποία υπάγονται στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας στην Ουκρανία. Μολύνθηκε επίσης και το γυναικείο Μοναστήριο του Ντιβέγιεβο, κοντά στο Σαρώφ (ιδρυμένο από τον Όσιο Σεραφείμ).

Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία η Ρωσική Εκκλησία, μεταξύ άλλων προληπτικών μέτρων, εισήγαγε και την απολύμανση του κοχλιαρίου. Έγινε λοιπόν αυτό ΜΕΤΑ και όχι ΠΡΙΝ, ώστε να δεχτούμε την ερμηνεία του μεγάλου θεολόγου, ότι για την "ασέβειά" τους τιμωρήθηκαν...

Ειλικρινά λυπάμαι.

Ανώνυμος είπε...

Είναι το λιγότερο τραγικό, ο πιστός Χριστιανός να πιστεύη ότι τα προϊόντα των τελετουργιών που μετέχει, είναι αμέτοχα της φυσικής φθαρτότητας.

Ακόμα τραγικότερο, και ίσως φαιδρό, να ανάγεται αυτή η προσέγγιση σε... πεμπτουσία της πίστεως!

Η μετοχή στη λατρεία δεν διασφαλίζει την εξαίρεση κανενός από την βιολογική θνητότητα.

Είναι τόσος ο κρυφός εγωκεντρισμός του "πιστού", που εκθέτει τον ίδιο και το Θεό που - ισχυρίζεται ότι - πιστεύει. Την ίδια ώρα που πιστοί κουβεντιαζουν τη "θεϊκή θωράκισή τους", συμβαίνουν άδικοι θάνατοι και ψυχοσωματικοί βασανισμοί πλασμάτων,
χωρίς καμμιά θεϊκή θαυματουργική προστατευτική παρέμβαση. Τόσο μεροληπτικός είναι άραγε ο Θεός που πιστεύουν; Και τόσο δίκαιος; Εικόνα και ομοίωση των εαυτών τους; Ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα είναι ότι καθημερινά πεθαίνουν 15000 παιδιά κάτω των 5 ετών.

Επίσης απόδειξη ότι τα υλικά της λατρείας
δεν απαλλάσσονται της φυσικής νομοτέλειας είναι ότι η θεία Κοινωνία που φυλάσσεται στους Ναούς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υφίσταται πρώτα διαδικασία αποξήρανσης, προκειμένου να εμποδιστή η φυσική αποδόμηση και σήψη (μούχλιασμα). Αν δεν το γνωρίζουν, ή αν το αμφισβητούν, ας κάνουν απλά τον κόπο να ρωτήσουν σχετικά τον πιο έμπιστό τους ιερέα.

Τα ωφελήματα που ενδέχεται να έχη ο πιστός από τη μετάληψη, χρειάζεται να αναζητηθούν σε άλλο επίπεδο και όχι στο βιολογικό.

Αυτές τις ώρες η υπευθυνότητα είναι μορφή πίστης στο Χριστό που σαρκώνεται στο πρόσωπό μας και στο πρόσωπο του άλλου.

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Αναστάσιε,

αν πιστεύεις οτι το όλο ζήτημα είναι απλά θέμα πίστης, πίστευε ότι θέλεις!
Μην απορήσεις όμως αν το πλήρωμα της εκκλησίας δεν σε ακολουθήσει και βρεθείς εκτός...

Αν, όμως, θελεις να δώσεις και επιστημονική ισχύ στα γραφόμενά σου, τότε πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες της επιστήμης. Το κείμενό σου απο επιστημονικής απόψεως είναι σκουπίδι (συγνώμη, αλλά δεν υπάρχει πιο ευγενικός τρόπος να το πω). Δεν ειναι σωστό να παραπλανάς και να διχάζεις τον κόσμο με τέτοια κείμενα μηδενικής επιστημονιμής αξίας.

Μάθε πρώτα πως γίνεται η επιστημονική έρευνα και μετά ασχολήσου με αυτή. Μην ασχολείσαι με πράγματα που δεν καταλαβαίνεις και που δεν έχεις ούτε την διάθεση ούτε την πρόθεση να καταλάβεις. Μην παίζεις τόσο ανεύθυνα με το μέγιστο δωρο που έχουμε λάβει από τον Θεό, την ζωή. Συνειδητοποιείς οτι κάποια μερα θα απολογηθείς για αυτή την ανευθυνότητα;;;

Ξέρω ότι ίσως να μιλάω στου κουφού την πόρτα, πρέπει όμως κάποια πράγματα να λέγονται για να προστατευτούν οι υπόλοιποι, τουλάχιστον...

Ανώνυμος είπε...

Tο μέγιστο δώρο είναι η πίστη και όχι η ζωή 11:44.
Από την τοποθέτησή σου αυτή καταλαβαίνει κανείς πολλά...

Ανώνυμος είπε...

https://euxh.gr/theologia/orthodoxia/borei-i-maska-na-mou-sterisei-ton-xristo

Ανώνυμος είπε...

Κορόιδα βάλτε τη μασκούλα σας και πηγαίνετε να προσευχηθείτε μην κολλήσετε κορωνοϊό. Α... ξέχασα, μείνετε σπιτάκια σας... καλύτερα μην το ρισκάρετε...


Ανώνυμος είπε...

Εύγε πατέρα Αναστάσιε!
Επιτέλους είπατε ξεκάθαρα στον λαό του Θεού, αυτά που έπρεπε να πουν οι Επίσκοποι τόσο καιρό.
Θαρσείν Χρη!
Ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και πολλές δυνάμεις!
Συν Θεώ θα έρθουν ακόμα καλύτερες ημέρες.

Ανώνυμος είπε...

Η πίστη είναι επιλογή που κάνει καθένας, επιλέγουμε ελεύθερα (το δεύτερο δώρο του Θεού) τι θα πιστέψουμε και είμαστε υπεύθυνοι για την επιλογή μας. Η ζωή είναι δώρο γιατί μας χαρίστηκε (όπως και η ελευθερία) χωρίς να κάνουμε τιποτα γι' αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους είπατε την μόνη αλήθεια πάτερ Αναστάσιε!!! Συγχαρητήρια!!! Λυπάμαι για τους επικριτές σας που δεν έχουν καταλάβει την ουσία της Πίστης μας.Ειναι πλανεμενοι και προσβάλλουν το Άγιο Πνεύμα φορώντας την αισχρή και απαίσια μάσκα-φιμωτρο!!!!Ο Θεός να τους ελεησει.Ισως είναι βαλτοί για να υποσκάψουν τα θεμέλια της Πίστης μας.Καλα,δε βλέπουν το σχέδιο της Νέας Τάξης πραγμάτων που προωθείται με τη χρήση μάσκας? Σίγουρα θα τρέξουν να κάνουν πρώτοι το θανατηφόρο εμβόλιο του Μπιλ Γκέιτς που θα βγει.Και φυσικά θα πάρουν πρώτοι το χάραγμα του αντιχρίστου.Ο αρχιεπίσκοπος έχει δεχθεί απειλές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο,για αυτό τηρεί αυτή τη στάση.Γι αυτό έφαγαν και το Χριστόδουλο.Αν ζούσε δε θα γίνονταν αυτά τα καραγκιοζιλικια με τις μάσκες.Λυπαμαι για τους επικριτές σας και προσεύχομαι να έρθουν σύντομα σε μετάνοια.Θα χάσουν την ψυχή τους.Ο Θεός να μας ελεησει όλους....

Ανώνυμος είπε...

Ο πατήρ Αναστάσιος έχει κερδίσει ήδη μια θέση στη βασιλεία των ουρανών με όσα είπε.Δε χρειάζεται καμία αναγνώριση από ψευτοχριστιανουληδες φοβισμένους που του επιτίθενται εδώ μέσα.Και ας μην πατήσουν ποτέ το πόδι τους στον ενοριακό ναό που ιερουργεί ο πατήρ Αναστάσιος.Δε χρειάζονται τέτοιοι εκεί...

Ανώνυμος είπε...

Καλά,τι σόι Ορθόδοξοι χριστιανοί είστε εδώ μέσα?Δεν καταλαβαίνετε ότι η μάσκα είναι προστάδιο της ισλαμοποιησης, προκειμένου να μας εξοικιωσουν με τη μπουργκα?? Θέλουν να μας συνηθίσουν έτσι ώστε να μην αντιδρούμε όταν θα βλέπουμε γύρω μας παντού σε λίγο καιρό μωαμεθανες με μπουργκα.Ετσι θα τους αποδεχτούμε ευκολότερα και θα κάνουμε σχέσεις μαζί τους.Ο Αντίχριστος θα έρθει πάνω σε καμήλα σύμφωνα με τον προφήτη Ησαΐα....

Ανώνυμος είπε...

Μάσκα =1) Φίμωτρο
2) Άσκηση υποταγής στη νέα θρησκεία του Αντιχρίστου
3) Προωθεί την ισλαμοποιηση
4) Δυσκολία στην επικοινωνία για να αναγκάζεσαι να επικοινωνείς μόνο ηλεκτρονικά και έτσι να σε παρακολουθούν
5) Αποκτούν δικαίωμα στο σώμα σου και όπως τώρα δε σου επιτρέπουν την είσοδο σε κλειστούς χώρους, έτσι και αύριο δε θα μπορείς να μπεις πουθενά, στερούμενος τα αγαθά του κόσμου τούτου
6) Δυσκολεύει την ταυτοποίηση προσώπου, ειδικά αν φορέσει κάποιος μαύρα γυαλιά,άρα θα σε αναγκάσουν να ταυτοποιεισαι με το χάραγμα και μόνο.
Μη γελιομαστε,η μάσκα ήρθε για να μείνει.Ακολουθει το χάραγμα της ιεράς Αποκάλυψης και η εμφάνιση του Αντιχρίστου.Γιατι δε μιλούν οι ιεράρχες για αυτό?Αν χαθούν ψυχές θα είναι υπεύθυνοι.Ελληνες γρηγορειτε!!!

Ανώνυμος είπε...

Το κείμενο του πατρός Αναστασίου 11:44 είναι απόλυτα τεκμηριωμένο επιστημονικά και θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεσαι που το αποκάλεσες "σκουπίδι". Μάλλον είσαι βαλτός του βρώμικου δημοσιογραφικού πολιτικού κατεστημένου.

Ανώνυμος είπε...

Και ύστερα ξυπνησες

Ανώνυμος είπε...

Όσοι ΑΝΩΝΥΜΩΣ καταφέρεστε κατά του π. Αναστασίου παρακαλώ να απαντήσετε πόσοι έχουν κολλήσει κορωνοϊό μέσα στο Ναό κατά τη διάρκεια Θ. Λειτουργίας;

ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΑ είπε...

Έχεις απόλυτο δίκιο ανώνυμε 10:00. Βασικά για το σχόλιο αυτού που αποκάλεσε "σκουπίδι" φταίει ο Αναστάσιος που δημοσιεύει τέτοιου είδους σχόλια και κόβει άλλα...

Αναστάσιος είπε...

Προς: 31 Αυγούστου 2020 - 11:27 μ.μ.

Σεβαστή μου πρεσβυτέρα.
Σας πληροφορώ ότι στην παρούσα ανάρτηση δεν έχω «κόψει» κανένα θετικό ή αρνητικό σχόλιο και σας παρακαλώ να ανακαλέστε.

ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΑ είπε...

Αναστάσιε, η μομφή μου είναι προς την δημοσίευση του συγκεκριμένου σχόλιου, που επέτρεψες να δημοσιευθεί με την συγκεκριμένη έκφραση. Μήπως θεωρείς το οτι δεν έχεις κόψει αρνητικό σχόλιο αυτού του είδους και της ποιότητας είναι σωστό από μέρους σου; Τι να ανακαλέσω;
Τώρα, αν αναφέρεσαι στο "κόβεις άλλα..." το έγραψα από άλλες περιπτώσεις, γενικότερα. Τί να ανακαλέσω πάλι; Έχω άδικο; Εσύ ο ίδιος δεν παραδέχεσαι ότι στην συγκεκριμένη ανάρτηση δεν έχεις "κόψει"; Σε άλλες;
Αλλά αυτό είναι δικαίωμα σου. Οπότε αν στην συγκεκριμένη ανάρτηση δεν έχεις κόψει, εσύ μόνο είσαι σε θέση να το γνωρίζεις ως διαχειριστής, και αρα μας το γνωστοποιείς. Δεν έχω λοιπόν λόγους να μην το πιστεύσω. Ούτε μπορώ όμως και να το προγνωρίζω για την συγκεκριμένη ανάρτηση.
Φιλικά.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Αναστάσιος κάνει αναφορά παραπομπή στον π. Πέτρο Χιρς μπορεί να μας πληροφορήσει αν παραμένει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έχει κοινωνία μυστηριακή με αυτόν. Έχω ακούσει ότι έχει πάει σε άλλη παράταξη.

Ανώνυμος είπε...

Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. Α Τιμ. 2,11-12
Η κ. Ελένη δεν τα γνωρίζει αυτά.

Ανώνυμος είπε...

Οι ιερείς να προμηθεύσουνε Αγιασμό σε όλα τα παιδιά στον σχολικό Αγιασμό που θα τελέσουν, γιατί όπως είπε ο Άγιος Καλαβρύτων κ.κ. Αμβρόσιος συμπατριώτης του π. Αναστασίου, το καλύτερο φάρμακο είναι ο Αγιασμός. Να αγοράσουν πολλά μα πάρα πολλά βαποριζατέρ μπουκαλάκια με δαπάνες των ναών, γιατί τα παγκάρια έχουν χρήματα, και να τα γεμίσουν με Αγιασμό ώστε να τα προσφέρουν στα παιδιά, και την Κυριακή στους εκκλησιαζόμενους για να μπορούν να κινούνται έξω. Καλό θα ήταν σε ένα καλάθι να υπάρχουν πάντα μπουκαλάκια με Αγιασμό για όλο τον κόσμο. Εγώ δεν φοράω μάσκα δεν θα γίνω καρνάβαλος. Όταν μπαίνω σε χώρους κλειστούς ψεκάζομαι με τον Αγιασμό και έτσι δημιουργώ ασπίδα Θεϊκής προστασίας. Δεν είδα να το αναφέρει εδώ ο πατήρ. Πρέπει να το προσθέσει.
Χαραλάμπης Μερτικόπουλος

Ανώνυμος είπε...

Το χειρότερο από όλα είναι ότι η μάσκα έχει φέρει μεγάλο διχασμό στο χριστεπωνυμο πλήρωμα και αυτό είναι που ήθελαν να πετύχουν οι σκοτεινές δυνάμεις που κυβερνούν τον κόσμο.Ηδη για αλλά μεγάλα θέματα δε μιλάει κανείς, όπως π.χ η λαθροεισβολη,η οποία συνεχίζεται, αλλά ποιος ασχολείται?

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστό!!!Ας απαντήσουν.. Αναμένουμε...

Ανώνυμος είπε...

Κωστόπουλε, σε κατηγορούν συχνά, και χθες μια κυρία, ότι κόβεις σχόλια. Καλά κάνεις, είναι δικαίωμά σου η επιλογή αυτή. Αν τους πειράζει ξύδι. Πάει πολύ, να σε εγκαλούν για κόψιμο, αυτοί που δεν τους αρέσει κανένας διάλογος, αφού στο ιστολόγιο τους, δεν δέχονται σχόλια. Αφού σε ξέρουν να μην σου στέλνουν θέματα. Γνωρίζοντας την συγγενική σχέση της κυρίας αυτής με τον π. Αναστάσιο για να κάνεις και την σκέψη "Η μεν φωνή, φωνή Ιακώβ, αι δε χείρες, χείρες Ησαύ".
Λυπάμαι που η νέα εκκλησιαστική χρονιά άρχισε με γρίνιες. Προχώρα δυναμικά με όσους τους αρέσεις.

Ανώνυμος είπε...

Σήμερα ξεκινούν τυπικά τα σχολεία. Ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να πειθαρχεί στον διευθυντή και στις αποφάσεις του υπουργείου. Αν δεν το κάνεις σε τυλίγουν σε μια κόλα χαρτί και ξεκινάς την υπεράσπισή σου. Στην Εκκλησία ο κάθε ένας λέει το κοντό και το φαρδύ του και το παρουσιάζει ως επιστημονική έρευνα. Όταν δημοσιοποιείς την σκέψη σου μην περιμένεις μόνο επαίνους θα ακούσεις και την αλήθεια του άλλου στρατοπέδου. Θα συνιστούσα να βγάλουν τις παρωπίδες που φορούν φανατισμένοι κατά της μάσκας.
Περιμένω από τον ερευνητή να μας δώσει απαντήσεις και στα άλλα που δεν αναφέρει όπως:

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Η πανδημία ανέδειξε κάποιους ιούς, που κυκλοφορούν μεταξύ των μελών της Εκκλησίας
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/06/blog-post_84.html
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ - Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας http://anastasiosk.blogspot.com/2020/08/blog-post_475.html
Αργολίδος Νεκτάριος: ”Η γη είναι τετράγωνη!”
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/05/blog-post_888.html
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ http://anastasiosk.blogspot.com/2020/08/blog-post_545.html
Η Εκκλησία Κρήτης συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλει στην τήρηση των απαραίτητων μέτρων
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/08/blog-post_532.html
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Κανείς δεν καταδιώκει την πίστη μας»
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/08/blog-post_457.html
Ἀτομική εὐθύνη καί κοινωνικό ὄφελος στήν ἐποχή τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ - . Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου
http://anastasiosk.blogspot.com/search/label/Εκκλησιαστικά?updated-max=2020-08-15T19:06:00%2B03:00&max-results=20&start=20&by-date=false
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/08/blog-post_69.html
H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις Λιτανείες
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/08/h.html
Μπορεί η μάσκα να μου στερήσει τον Χριστό ; - π. Σπυρίδων Σκουτής
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/08/blog-post_80.html
ΔΙΣ: “Η Εκκλησία της Ελλάδος τηρεί υπεύθυνη θέση έναντι του πιστού λαού της”
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/07/blog-post_987.html
Η Ι.Μ. Φλωρίνης για την αποπομπή πιστής από Ιερά Μονή
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/07/blog-post_288.html

και τέλος γιατί κουράστηκα στην περιήγηση μόνο αυτού του ιστολογίου και κάτι από την αγαπημένη Μόσχα

Η πρόταση του Πατριαρχείου Μόσχας για την Θεία Κοινωνία στην εποχή του Covid-19
http://anastasiosk.blogspot.com/2020/05/blog-post_879.html

γνωρίζω ότι μετά την απαλλαγή των διοικητικών καθηκόντων του έχει χρόνο όπως έλεγε η σχετική ανακοίνωση ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος για πνευματική εργασία.
Βάλτε στην ερευνά σας και τα παραπάνω και δώστε μας απαντήσεις στις παραπάνω απόψεις.

Σας χαθρετώ π. Αναστάσιε με αγάπη.

Άγγελος Α. Αλεξόπουλος είπε...

Παρακαλώ πολύ σεβαστείτε τους νόμους του κράτους μας στο ακέραιο. Αν νομίζετε ότι σας αδικούν ακολουθήστε την νόμιμη διαδικασία. Κανείς, ούτε εσείς δεν είναι υπεράνω των νόμων μας στον υλικό μας κόσμο.Τέτοιες ταλιμπανικές συμπεριφορές θα προκαλέσουν το κλείσιμο των εκκλησίων μας ξανά!

Ανώνυμος είπε...

Το λάθος σου διαχειριστή είναι ότι οι ενορίτες του Αγίου Νικολάου που πέρασαν θάλασσα και πήγαν σε άλλη γη και άλλα μέρη έχουν το διορατικό χάρισμα. Έτσι μπορούν να κρίνουν με βεβαιότητα. Δεν αποκλείω να έχουν την δυνατότητα αοράτως να παρίστανται στον υπολογιστή σου. Οπότε μετανόησε! δημοσιεύοντας όλα τα σχόλια, στην τελική για να είσαι αρεστός γράψε μερικά υπέρ. Αυτό δεν θα κάνει την διορατική να φωνάζει. Έτσι θα έχεις και ένα ακόμα μπράβο την συλλογή σου.
Βλατερό

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με τον κ. Αλεξόπουλο. Εκφράζει την σωστή άποψη που απηχεί σε πολλούς από τους αναγνώστες.
Δεν γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει το κόψιμο ή μη στα σχόλια. Θα επιθυμούσα την δημοσίευση αυτή να την είχε αρνηθεί ο κ. Ιστολόγος. Γιατί συνεισφέρει και αυτός σε απόψεις αντιεκκλησιαστικές και αντορθόδοξες.

Ανώνυμος είπε...

Προς οπαδούς της υποχρεωτικής μασκοφορίας και ξιφουλκούντες με ανεπίτρεπτες ειρωνείες και με διάθεση απαξίωσης εναντίον των αντιφρονούντων:
όπως πολύ σωστά τόνισε το Υπουργείο Υγείας της Ολλανδίας, στο προκείμενο ζήτημα, υφίστανται αντικρουόμενα επιστημονικά στοιχεία.
Επιπροσθέτως, και μεταξύ των διαφόρων κρατών δεν υφίσταται ομοιόμορφη πρακτική.
Ακόμη, δεν υφίστανται αξιόπιστες, τυχαιοποιημένες, πολυκεντρικές μελέτες σε βάθος χρόνου που να τεκμηριώνουν την ωφέλεια και τη μη βλαπτικότητα της υποχρεωτικής μασκοφορίας.
Και ρωτώ τον καθένα οπαδό της καθολικής μασκοφορίας: πόσοι από αυτούς που φορούν τη μάσκα τη χρησιμοποιούν σωστά;
Πόσοι την αντικαθιστούν με άλλη όταν αυτή νοτίζει και υγραίνεται, πόσοι την πιάνουν σωστά, πόσοι δεν την αγγίζουν από μπροστά, πόσοι δεν την αποθέτουν ό, που να ναι μπουχτισμένοι από το αίσθημα δυσφορίας που αυτή προκαλεί;
Και εν τέλει υπό τέτοιου είδους συνθήκες μη ορθής χρήσης , πόσο μολυσματικές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία είναι οι μάσκες ;

Ανώνυμος είπε...

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς πάνω στο προβληματικό σχόλιο του Άγγελου Αλεξόπουλου, έτσι όπως αυτό είναι διατυπωμένο με απόλυτο τρόπο.
Ο σεβασμός και η υπακοή στους νόμους δεν είναι απόλυτη αλλά σχετική.
Πάνω από τους νόμους τους ανθρώπινους βρίσκεται το θέλημα του Θεού και η συνείδηση.
"Πειθαρχείν Θεώ μάλλον ή ανθρώποις", διακήρυξε ο θείος Πέτρος.
"Περιφρονητέον τον ανθρώπινον νόμον διά τον νόμον του Πνεύματος", γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός.
Τι είναι πάλι αυτό που γράφει ο συντάκτης του σχολίου για "νόμιμη οδό που πρέπει να ακολουθήσουν οι διαφωνούντες αν νομίζουν ότι αδικούνται";
Ποια είναι αυτή η "νόμιμη οδός";
Μήπως η καταφυγή στη Δικαιοσύνη (ΣΤΕ);
Είδαμε το αποτέλεσμα τέτοιων προσφυγών, και τις εξόφθαλμα απαράδεκτες αποφάσεις που εκδόθηκαν, τις σφόδρα αντισυνταγματικές και στραγγαλιστικές θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων...
Όσο για το κλείσιμο των ναών, το έγκλημα των εγκλημάτων και το αίσχος των αισχών, ας απευθυνθεί ο κ.Αλεξόπουλος στο γνωστό λοιμωξιολόγο που το εισηγήθηκε και στη ΔΙΣ που το αποδέχθηκε αδιαμαρτύρητα, προς διαρκή της καταισχύνη...
Φαντάζομαι ότι ο κ.Αλεξόπουλος θα όρθωσε τότε το ανάστημά του καυτηριάζοντας το κλείσιμο των ναών, το σφράγισμα των κοιμητηρίων και την απαγόρευση περιφοράς του Επιταφίου...

Ανώνυμος είπε...

Χωρίς ειρωνεία σας λέω φίλε να πάτε στην Ολλανδία όλοι όσοι είστε εναντίον της μάσκας ειδικά ο π. Αναστάσης εκεί θα βρει τον εαυτό του για να δει πόσα απίδια πιάνει ο σάκος του.

Ανώνυμος είπε...

Προς 1 Σεπτεμβρίου 2020 - 11:12 π.μ.

Γιατί η επιλεκτική αναφορά στο Υπουργείο Υγείας της Ολλανδίας μόνο; Τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων χωρών της Ε.Ε., του Ηνωμένου Βασιλείου, των Η.Π.Α., της Αυστραλίας, είναι υποδεέστερα και ασήμαντα;
Μιλάτε για "αξιόπιστες τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες σε βάθος χρόνου". Φαντάζομαι να γνωρίζετε πως κάποιοι γιατροί που επιθυμούν να τεκμηριώσουν βιβλιογραφικά τη μη μετάδοση μολυσματικών νοσημάτων δια της θ. Κοινωνίας κραδαίνουν κάποιες μελέτες που, ούτε προοπτικές, ούτε πολυκεντρικές, ούτε τυχαιοποιημένες είναι. Αυτό πώς σας φαίνεται; Πάντως από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριστική απάντηση σε κάποιο ερώτημα, εφαρμόζεται αυτό που συνιστά η διεθνής επιστημονική κοινότητα και όχι αυτό που φαντάζονται οι κάθε λογής ψεκασμένοι που, αν συμβαίνει να είναι και μορφωμένοι, επιχειρούν να εμφανίσουν τις λόξες τους με μανδύα "επιστημονικότητας".
Οι παρατηρήσεις σας για τον τρόπο χρήσης της μάσκας εύστοχες. Το γεγονός όμως των διαφόρων στρεβλώσεων, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι, προκειμένου να αμφισβητηθεί η ορθότητα ενός προληπτικού μέτρου, επειδή αυτό το υπαγορεύει η όποια ανορθολογική δεισιδαιμονία.

Ανώνυμος είπε...

Προς: 31 Αυγούστου 2020 - 11:27 μ.μ.
Σεβαστή μου πρεσβυτέρα.
Σας πληροφορώ ότι στην παρούσα ανάρτηση δεν έχω «κόψει» κανένα θετικό ή αρνητικό σχόλιο και σας παρακαλώ να ανακαλέστε.
=============================
Τι να ανακαλέσει η καημένη η πρεσβυτέρα έτσι όπως τα έκανες ;
Από την μία πλευρά ανέβασες το πραγματικά ενδιαφέρον κείμενο τού π. Αναστασίου και από την άλλη πλευρά σαλάγισες σάν τα γαλιά και οδήγησες καμιά 30αριά δηκτικά σχόλια εναντίον του παππούλη ( ευφράνθηκε άραγε και η «μασκαρεμένη» καρδία σου;). Κάποιοι μάλιστα γράφουν με τέτοια εμπάθεια μία και δύο και τρείς φορές ανωνύμως βέβαια αλλά "δείχνοντας" από κάποια «σημεία» ότι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι...Όμως από τα γενικότερα παράπονα πού βλέπω φαίνεται να σ΄ έχουν πάρει είδηση και οι πέτρες για το είδος της αμεροληψίας και δικαιοσύνης πού διαθέτεις…
Δεν θα σού έγραφα βλέποντας όλα αυτά , μάταιος κόπος να συνέλθεις, αλλά επειδή με τον τρόπο αυτό παρασύρεις κόσμο στην απώλεια, κόσμο πού διαβάζει και αρκετά άλλα θέματα ποιότητας πού βάζεις. Και το μέν σωστό ( όχι μασκαράδες μέσα στις εκκλησιές) το κατακρίνεις ( ως συνωμοσίας φαινόμενο ), το δε λάθος ( να φοράμε όλοι μάσκες) το προβάλλεις ως σωστό ( μη βλέποντας το ξεσήκωμα του των λαών διεθνώς ) , και αλλοίμονο στον κόσμο πού σε ακολουθεί . Άφησε λοιπόν τα παπατζίδικα για άλλους και σβήσε κι΄ αυτό το σχόλιο , ξέρεις εσύ !
Κατά τα άλλα, ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ και ΚΑΛΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ !

Ανώνυμος είπε...

Ποια είναι η διεθνής επιστημονική κοινότητα;
Αυτή που συμφωνεί με τις δικές σου θέσεις 11:12 π.μ.;
Και μόνο ο τρόπος που γράφεις μιλώντας για "ψεκασμένους" και για "ανορθολογική δεισιδαιμονία", αποκαλύπτει πολλά και μας δίνει ουσιαστική αφορμή προκειμένου να μελαγχολήσουμε για τον τρόπο που σκέπτεσαι.
Να χαρώ την "επιχειρηματολογία" σου...

Ανώνυμος είπε...

Δεσπότης είναι ο Φλωρίνης Θεόκλητος που για δικό του παπά έκανε δηλώσεις υπεύθυνες. Αν του έμοιαζαν και άλλοι δεν θα υπήρχαν προβλήματα από τους προβληματικούς. Έτσι πρέπει να μιλούν: «εάν δε βάλει “νερό στο κρασί του” η παύση του θα είναι οριστική από τον συγκεκριμένο Ιερό Ναό». Φτάνει πια η καλοσύνη και καλά με όλους. Αν δεν τους αρέσει να πάνε σπίτι τους ή στην Ολλανδία ή να αποτειχιστούν. Μας έχουν ζαλίσει.

Ανώνυμος είπε...

Μάσκα=προστάδιο του χαράγματος του Αντιχρίστου.Αργοτερα θα σε αποκλείουν από την είσοδο σε χώρους αν δεν έχεις λάβει το χάραγμα.Περιμενω αντίθετα επιχειρήματα.Πρεπει κάποιος να είναι εντελώς ανίδεος,ακατηχητος και αθεολογητος για να μη βλέπει αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Που είναι ο Φλωρίνης Θεόκλητος ίδιο το όνομα. Με ένα σμπάρο θα έπινε δυο τρυγόνια.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα πάρω θέση.
Θα σας πω με σεβασμό προς την ιεροσύνη σας.
Η παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς.

Ανώνυμος είπε...

Η γνωστή και εξαιρετική πρεσβυτέρα και σπουδαία κατηχήτριά μου γιατί δεν δημοσίευσε ως σήμερα στο μαχητικό της ιστολόγιο την εργασία του αγωνιστή πρωτοπρεσβυτέρου π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου;

Σταθουλιας Νικόλαος είπε...

Ενα καθαρά σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το μετατρεψαμε σε θρησκευτικο, καλα κρασια!!!

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα τα σχόλια. Εντύπωση μου έκανε ο σχολιασμός που έγραψε παίρνοντας ρόλο εισαγγελέα η Ελένη Φιλλιπάτου. Ας γράψει αφού σας κατηγορεί για ποιο ή ποια σχόλια άσκησε την χωρίς λόγο διαμαρτυρία της. Αντί για αυτό απαντά με γλώσσα που αρμόζει σε βουλευτίνα αντιπολιτευτική. Δεν θα την σχολιάσω γιατί κρατώ γενικά το επίπεδό μου. Αυτό το οποίο θα σας έλεγα είναι χαρά στο κουράγιο σας και την υπομονή σας.
Γενικά συμφωνώ με τον π. Αναστάσιο αλλά οι υποστηρίκτριές του τον αδικούν.
Ελπίδα Καρανάσιου

Ανδρέας Γκοτσόπουλος του π.Α είπε...

Όχι αγαπητέ/-ή Ανώνυμε/-η (όπως πάντα...).
Ούτε νερό στο κρασί θα μπει, ούτε θα χρυσωθεί κανένα χάπι. Και φυσικά δεν θα πάνε πουθενά! Θα μείνουν εδώ! Να μιλάνε, να γράφουν και να "ζαλίζουν". Και όντως ζαλίζουν γιατί ορισμένα σχόλια μόνο από ζάλη ή και παραζάλη θα μπορούσαν να γραφούν.

Υ.Γ: Όσοι έχουν μασκαρευτεί με την ανωνυμία καιρό τώρα και δεν έχουν ούτε το θάρρος της γνώμης τους, ούτε την διάθεση για πραγματικό διάλογο, μάλλον αναπαύθηκαν με την υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Ανδρέας Γκοτσόπουλος του π.Α

Ανώνυμος είπε...

Τα παιδία μου είναι άνεργα εδώ και καιρό και έχει πέσει πείνα στην οικογένειά τους. Με την μικρή μου σύνταξη κάνω ότι είναι δυνατόν. Εσείς εδώ τρώγεστε με τις μάσκες. Ένα ασήμαντο θέμα το κάνατε σημαντικό. Ας αγωνιστούν οι ιερείς να κάνουν λογία για τις οικογένειες που πεινούν και ας αφήσουν τις μάσκες. Ήθελα να γνωρίζω δεν αντιμετωπίζουν οι ιερείς οικογενειακά οικονομικά προβλήματα. Τα έλυσαν και τώρα τους μάρανε η μάσκα.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον Ανδρέα Γκοτσόπουλο του π. Α. για το σχόλιο του για τους ανώνυμους παραζαλισμένους που έχουν παθιαστεί κατα του π. Αναστάσιου Γκοτσόπουλου.
Είναι χρήσιμο να γράφει περισσότερα σχόλια και πιο συχνά.

Χριστιανός Ορθόδοξος

Ανδρεόπουλος Αλέξιος είπε...

Κύριε Κωστόπουλε,
για τον εμπλουτισμό της συζήτησης που άνοιξε από την ανάρτηση
του π. Αναστασίου νομίζω ότι είναι χρήσιμη η ανάρτηση του ακολουθούντος κειμένου
σε μετάφραση και σχολιασμό του π. Ιωήλ Γιαννακοπούλου.

https://drive.google.com/file/d/1YlgazO6Uy16qk5wIaEol-CsuSduZSWNm/view?usp=sharing

Πατρα είπε...

Δόξα τω Θεώ που σας έχουμε στην πόλη μας πατέρα Αναστασιε κ σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά μας καλύπτετε πνευματικά μπροστά σε όλη αυτή τη συνωμοσιολογια!!
Προς μερικους "ανώνυμους" έχω να πω, αλήθεια γιατί γράφετε ανώνυμα;; Τι φοβάστε;; Μήπως (εκτός από τον ιό) ακόμα κ τον ίσκιο σας;; Ο ΦΟΒΟΣ ΕΊΝΑΙ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ ή ακόμα κ Απιστία (τουλάχιστον για εμάς τους ορθόδοξους χριστιανούς) !

Αναρωτηθήκατε, γιατί άραγε τα Μ.Μ.Εξαπάτησης [όπως είναι κάποιος εδώ μέσα (ονόματα δε λέμε γιατί κρύβεται πίσω από το "ανώνυμος")] προβάλουν πάντα τους ίδιους υπουργούς, γιατρούς κ (αρχ)ιερείς κ δεν καλούν έναν Μορφου, έναν Βολουδακη, έναν Γκοτσόπουλο έναν Ιωαννιδη κοκ να ακουστεί κ η άλλη άποψη;; Πάρα να διαβάσουμε ποιον;; Τον "τετράγωνο";; Όσο για αυτόν που συγκρίνει το ποντικοφαρμακο με τη Θ. Κοινωνία είναι το ίδιο βλάσφημος με αυτούς που μας επιβάλλουν το φιμωτρο. Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό, με πολύ διαφορετικό τρόπο από τα υπόλοιπα δημιουργήματα: πλάστηκε κατ’ εικόνα Του. Φαντάζεστε έναν Θεό ή έναν Άγιο μασκοφορεμενο;; Ω της βλασφημίας...!

Συνεχίστε τις περιτρανες αλήθειες που επιβάλλεται να ακούγονται π. Αναστασιε!! Έστω ένας!! "Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον, ότι ευδόκησεν ο Πατήρ ημών δούναι υμίν την Βασιλείαν" (Λούκα 12:31).
Ήμασταν, είμαστε κ θα είμαστε μαζί σας!! Άλλωστε όπως είπε κ ο Αγ. Παΐσιος "στη φουρτούνα του ο Θεός θα πετάξει όλα τα σκουπίδια τα άχρηστα".
Όσοι πιστοί προσέλθετε!!!

Στεφανία

Σπύρος είπε...

Περί των μέτρων προστασίας εντός των Ορθοδόξων Ναών:

https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/peri-ton-metron-prostasias-entos-ton-orthodoxon-naon/