Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Μητροπολίτης Σιατίστης Κυρὸς Ἀντώνιος -ὅπως τὸν γνωρίσαμε-


Μητροπολίτης Σιατίστης Κυρὸς Ἀντώνιος
-ὅπως τὸν γνωρίσαμε-
* * *
Πολλὲς φορὲς λέγεται καὶ ἐπαναλαμβάνεται ἡ θέσις πὼς ἡ ἐπίτευξις τῆς ἁγιότητος στὸν σύγχρονο κόσμο, μὲ ὅλες τὶς ἀντίξοες πνευματικὰ καταστάσεις, εἶναι δυσκατόρθωτη.
Μορφὲς ὅμως, ὅπως ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Σιατίστης Ἀντώνιος, ἀνατρέπουν τὸν ἰσχυρισμὸ αὐτό, βεβαιώνοντας πὼς «’Ιησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας», ἀναδεικνύοντας ἑκάστοτε γνήσια ἔκτυπα τῆς Θεανθρωπίνης ὑποστάσεως τῆς Ἐκκλησίας, μάρτυρες τῆς βιώσεως τῆς ἁγιαστικῆς Της ζωῆς.

Ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, ἔχοντας τὴν κατὰ κόσμον δαψιλεστάτη παιδεία καὶ ὄντας βαθὺς γνώστης τῆς Θεολογίας, ποτὲ δὲν παρουσίασε τὸν ἑαυτό του ὡς μεγάλο ἐπιστήμονα, παρὰ ὑπέταξε στὴν διακονία τῆς Ἐκκλησίας τὰ πολλαπλᾶ του χαρίσματα, ζώντας συνειδητὰ μὲ ἕνα ἀσκητικὸ τρόπο ποὺ ἔφθανε στὰ ὅρια τῆς ἁγίας ὑπερβολῆς, παρόμοιο μὲ τοὺς ἀσκητὰς τῶν Συναξαρίων μας: ταπείνωσις χριστοειδής, ἀμίμητη ἐγκράτεια, ἀδιάλειπτη προσευχή, φιλάνθρωπο καὶ συγκαταβατικὸ ἦθος, συνεχὴς λειτουργικὴ ζωή, κρυφὴ ἐλεημοσύνη, μοναχοπρεπὴς συνείδησις, ἁγία ἁπλότης, αὐστηρὴ λιτότης στὴν καθημερινή του ζωή, ἀγάπη καρδιακή...
Οἱ πολλὲς ἐπισκέψεις-προσκυνήματά του στὸ Ἅγιον Ὄρος, μᾶς ἄφηναν κατάπληκτους, ἀλλὰ καὶ γινόταν ἀφορμὴ διορθώσεως, βλέποντας ἕνα τέτοιου μεγέθους ἅγιο Ἱεράρχη νὰ συμπεριφέρεται μὲ ἄκρα ταπείνωσι, ὡσὰν ἁπλοῦς λευΐτης τῶν παλαιῶν χρόνων. Εἶναι ἀλησμόνητη ἡ συμμετοχή του σὲ ἀγρυπνίες καὶ πανηγύρεις σὲ Καλύβες ἤ συνοδεῖες τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης καὶ σὲ μοναστήρια, ὅπου ἡ ἀγρυπνητική του διάθεσις ἦταν παραδειγματική. Οἱ μοναχοὶ εὐλαβοῦντο ἰδιαιτέρως τὴν βιοτή του καὶ ἐπωφελοῦντο ἀπὸ τοὺς τρόπους, τὰ λόγια καὶ τὴν προσευχή του. Ἐκεῖνος ἦταν μέτρο μιμήσεως γιὰ ἐμᾶς στὴν ἀσκητικὴ ζωή, καὶ ὄχι ἐμεῖς γιὰ αὐτόν.
Ἐπὶ πλέον, ἡ ἐκ βαθέων εὐλάβειά του δὲν γινόταν νὰ μὴ συγκινήση τὶς ψυχές μας καὶ ἡ ὅλη του ἀναστροφὴ νὰ μὴ ἀφήση ἔντονα στὶς ψυχές μας μιὰ αἴσθησι ἁγίας εἰρήνης, συνδυασμένης μὲ τὴν πνευματικὴ σοφία ποὺ ἀπέπνεαν οἱ συζητήσεις μας.
Ὁ ἀλησμόνητος ἐπίσκοπος Ἀντώνιος ἔδειξε μὲ τὸν τρόπο τῆς πολιτείας του, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὅταν βρῆ ἀνταπόκρισι, μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο σὲ πρόσωπο ποὺ μαρτυρεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα καὶ γίνεται ζωντανὸ Εὐαγγέλιο, κηρύττοντας μᾶλλον μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς του παρὰ μὲ τοὺς λόγους, παρότι ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος διεκρίθη καὶ στὸ πεδίο αὐτό.
Ὑπάρχουν πολλὰ συγκεκριμένα παραδείγματα ἀσκήσεως, νηστείας, ἁπλότητος, θυσίας, ποὺ ἀναφέρονται στὸν μακαριστὸ Σιατίστης. Τὰ πνευματικά του τέκνα ἔχουν καί θὰ συλλέξουν τὶς σχετικὲς ἀφηγήσεις καὶ θὰ τὶς παραδώσουν γιὰ τὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ ὅλων μας.
Ἐν κατακλεῖδι, ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος τῆς Σιάτιστας ἄφησε πίσω του ἀγαθὴ ὑστεροφημία, ὡς γνήσιος Ὀρθόδοξος Ποιμενάρχης, κατὰ τὸν τύπο τῶν παλαιῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία πάντοτε παρουσιάζει τέτοιου πνευματικοῦ ὕψους μορφές, ὁδηγητικὲς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν αἰώνια πατρίδα, ὅπου τώρα ἀγκυροβόλησε μετὰ τὸ ὁσιακὸ τέλος του ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος. Ἀπὸ ἐκεῖ, λοιπόν, τὴν Χώρα τῶν ζώντων, ἂς μᾶς εὐλογῇ, ὅπως ἔκανε κάθε φορὰ ποὺ συναντιόμαστε, μὲ τρόπο πατρικό, στοργικὸ καὶ ἀξιοπρεπῆ.
Αἰωνία καὶ μακαρία ἡ μνήμη του καὶ ἄξιος ὁ μισθὸς τῶν διοργανωτῶν τῆς πρὸς τιμὴν τοῦ Προσώπου του διοργανωθείσης ἡμερίδος τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ ἁγίου Γεωργίου Πανοράματος!


Δεν υπάρχουν σχόλια: